Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

284/2017 Sb. znění účinné od 1. 11. 2017

284

 

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2017,

kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické

a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 6 zákona o zdravotních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, se mění takto:

1.

V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.“.

 

2.

V § 1 odst. 3 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

 

3.

Za přílohu č. 8 se vkládá nová příloha č. 9, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 92/2012 Sb.

Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby

1.

Základní provozní prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice jsou:

a)

pokoje pro pacienty,

b)

izolační místnost pro dočasné umístění pacientů,

c)

vyšetřovna,

d)

pracoviště sester,

e)

pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pokud je zřízeno,

f)

WC pro pacienty,

g)

koupelna pro pacienty,

h)

šatna pro pacienty․

2.

Vedlejší provozní prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice jsou:

a)

sanitární zařízení pro zaměstnance4),

b)

skladovací prostory,

c)

prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu,

d)

místnost pro odpočinek zaměstnanců4).

3.

Pokoj pro pacienty musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m2, minimální plocha pokoje musí být 8 m2. V pokoji musí být signalizační zařízení mezi pacientem a sestrou. Pokoj musí mít přímé denní osvětlení. Mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu. Podlahy musí být snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné. Stěny musí mít omyvatelný povrch minimálně do výšky 180 cm.

4.

Izolační místnost pro dočasné umístění pacientů musí splňovat požadavky na vybavení pokoje pro pacienty uvedené v bodě 3 této přílohy.

5.

Vyšetřovna musí mít minimální plochu 8 m2.

Vybavení:

a)

nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků,

b)

vyšetřovací lehátko nebo lůžko,

c)

umyvadlo.

6.

Vybavení pracoviště sester:

a)

nábytek pro činnost sester,

b)

plocha pro manipulaci s biologickým materiálem,

c)

signalizační zařízení mezi pacientem a sestrou,

d)

umyvadlo,

e)

dřez pro mytí a čištění pomůcek.

7.

Pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků musí být vybaveno nábytkem pro činnost těchto pracovníků.

8.

WC pro pacienty, pokud není součástí pokoje pro pacienty, se zřizuje odděleně pro muže a ženy. Je-li WC pro pacienty součástí pokoje pro pacienty, musí být odděleno od zbývajícího prostoru pokoje alespoň neprůhlednou zástěnou pevně spojenou s podlahou nebo zdivém.

9.

Šatna pro pacienty může být nahrazena uzamykatelnými skříněmi.

10.

Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování čistého a špinavého prádla, sterilního materiálu, odpadů, úklidových prostředků a podložních mís a močových lahví s možností jejich dekontaminace.

11.

Prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu musí být vybaven výlevkou a dřezem nebo výlevkou a myčkou.

12.

Prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice včetně chodeb musí být řešeny tak, aby byla možná manipulace s lehátkem nebo křeslem, případně pojízdným lůžkem pacienta. Tento požadavek se nevztahuje na vedlejší prostory.

13.

Další vybavení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice:

a)

lůžka pro pacienty,

b)

odsávačka,

c)

pulzní oxymetr,

d)

léčivé přípravky a pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace,

e)

resuscitační vozík pro uložení pomůcek a léčivých přípravků,

f)

skříň na léčivé přípravky,

g)

chladnička pro uchování léčivých přípravků vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál,

h)

nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují omamné nebo psychotropní látky nebo přípravky je obsahuj ící5),

i)

glukometr,

j)

tonometr,

k)

fonendoskop,

l)

teploměr lékařský,

m)

infůzní stojan,

n)

alkotest a tester na přítomnost drog,

o)

počítač a jednotné úložiště dat propojené datovou sítí a tiskárna; jednotné úložiště dat může být společné pro více pracovišť nebo celé zdravotnické zařízení.

14.

Pokud je protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice vybavena zařízeními nebo přístroji, které prokazatelně funkčně plně nahrazují technické a věcné vybavení uvedené v této příloze nebo jeho část a činí je nadbytečným, takto nahrazené vybavení nebo jeho část se nevyžaduje.“.

Dosavadní příloha č. 9 se označuje jako příloha č. 10.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Poskytovatel protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby, který poskytuje protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou službu ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky na minimální technické a věcné vybavení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice podle vyhlášky č. 92/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.