Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

33/2017 Sb. znění účinné od 1. 3. 2017

Zákonodárce určil jako datum účinnosti zákona den 1. ledna 2017. Ve Sbírce zákonů však byl publikován až 14. února 2017. Proto jsme v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. určili jako počátek účinnosti datum 1. března 2017.

33

 

ZÁKON

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č․ 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č. 3 se v položce 49 v názvu zboží slova „noviny a časopisy,“ vypouštějí. Současně se z textu pod tabulkou vypouští třetí odstavec tohoto znění:

Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.“.

 

2.

V příloze č. 3a se za položku 4901 vkládá nová položka „4902“ a v názvu zboží se za slovy „obrázkové knihy pro děti“ středník nahrazuje čárkou a doplňují slova „noviny a časopisy;“. Současně se v textu pod tabulkou za druhý odstavec vkládá nový odstavec tohoto znění:

Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Zákonodárce určil jako datum účinnosti zákona den 1. ledna 2017. Ve Sbírce zákonů však byl publikován až 14. února 2017. Proto jsme v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. určili jako počátek účinnosti datum 1. března 2017.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Hamáček v. r.

Sobotka v. r.