Čekejte, prosím...
A A A
416/2017 Sb. znění účinné od 1. 1. 2018

416

 

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb.,

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odstavec 3 zní:

(3)

Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména

a)

přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související s touto přímou pedagogickou činností,

b)

podporu žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti,

c)

výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

 

2.

V § 5 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména

a)

pomocné výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga zvláště při práci se skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

b)

pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

c)

pomoc při adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školní prostředí,

d)

pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,

e)

nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby,

f)

pomocné výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

(5)

Jednomu žákovi nelze doporučit současně více než jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Asistent pedagoga uvedený v odstavci 3 může za tím účelem zajišťovat i činnosti uvedené v odstavci 4.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

 

3.

V § 16 se na konci textu odstavce 4 doplňuje věta „V případě vyhodnocení doporučení k využití asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka nebo přepisovatele pro neslyšící školské poradenské zařízení vždy posoudí také, zda rozsah hodin doporučeného podpůrného opatření odpovídá potřebám žáka.“.

 

4.

V § 17 odst. 4 a 5 větě druhé se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

 

5.

V příloze č. 1 oddíle 2 tabulka včetně poznámek pod čarou č. 4 až 8 zní:

 

I. Normovaná roční finanční náročnost

podpůrných opatření osobního charakteru se stanoví vztahem (zaokrouhleno na desítky nahoru):

a) je-li činnost realizována učitelem, včetně učitele, který získal kvalifikaci podle § 7 odst. 2, § 8 odst. 2 nebo § 9 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pedagogický pracovník školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky“):

P1 = PTp x 12 x l, Proc

b) je-li činnost realizována asistentem pedagoga podle § 5 odst. 3:

P2= PTap x 12 x l,Proc

c) je-li činnost realizována asistentem pedagoga podle § 5 odst. 4:

P4= PTap1 x 12 x l,Proc

d) je-li činnost realizována pracovníky

poskytujícími poradenské služby ve škole (školním psychologem s kvalifikací podle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo školním speciálním

pedagogem s kvalifikací podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

P3 = PTpm x 12 x l,Proc

kde:

PTp je platový tarif v 5. platovém stupni v 12. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),

PTap je platový tarif v 5. platovém stupni v 8. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),

Piap1 je platový tarif v 5. platovém stupni v 5. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),

PTpm je platový tarif v 5. platovém stupni ve 13. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),

Proč je součtem procent sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5), jehož poplatníkem je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance6)a procent, v jejichž výši se stanoví základní příděl, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb7)

II. Normovaná hodinová finanční náročnost

podpůrných opatření se stanoví vztahem (zaokrouhleno na jednotky nahoru):

je-li činnost realizována tlumočníkem českého znakového jazyka nebo

přepisovatelem pro neslyšící:

NI =PTtpx l, Proc/160

kde:

PTtp je platový tarif v 7․ platovém stupni vil. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu8)

Proč je součtem procent sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5), jehož poplatníkem je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své

Zaměstnance6) a procent, v jejichž výši se stanoví základní příděl, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb7)

__________

4)

§ 5 odst. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

5)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

6)

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

7)

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

8)

§ 5 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.“.

 

6.

V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně u podbodu III. 3. 1 B) se ve třetím sloupci slova „0,25 úvazku / 1 žák“ zrušují.

 

7.

V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně u podbodu III. 3. 1 B) ve školském zařízení se ve čtvrtém sloupci text „P2 x 0,25“ zrušuje.

 

8.

V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně bod 5 Personální podpora zní:

5.

Personální

podpora

A) ve škole

B) ve školském zařízení

III. 5.

Personální

podpora

Podpůrná opatření ve třetím stupni zahrnují využívání asistenta pedagoga, využívání dalších pedagogických pracovníků, a to zejména školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, pokud ve škole pracuje. Pokud je počet žáků vyšší a není možné dělit třídu, může škola rozšířit asistenční podporu nebo je možné doplnit výuku o přítomnost dalšího pedagoga. Podpora se specifikuje podle požadavků na podporu pedagogické práce s žákem ve výuce, na podporu pohybu, orientace v prostoru, komunikace a

sebeobsluhy.

 

 

III. 5. 1 A

Asistent

pedagoga podle § 5 odst. 3 sdílený

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3 při jeho vzdělávání, přitom jeho přítomnost není nezbytná po celou dobu vyučování, může tak být využíván i pro další žáky s obdobnou potřebou tohoto podpůrného opatření.

Rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory na 1 žáka nebo skupinu žáků. Ve třídě tak mohou být vzděláváni další žáci, jejichž potřeba asistenta pedagoga bude obdobná, v maximálním počtu 4. Speciální vzdělávací potřeby žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná podpora pedagoga asistentem pedagoga, nemusí být stejného druhu.

a): P2 x 0,25

b): P2 x 0,3889

c): P2 x 0,5

d): P2 x 0,6389

e): P2 x 0,75

 

 

Rozsah podpory týdně:

a) 9 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s

1 hodinou práce související s přímou pedagogickou činností)

b) 14 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 1,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)

c) 18 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 2 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)

d) 23 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 2,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)

e) 27 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 3 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)

Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.

 

 

III. 5. 1 B

Asistent

pedagoga podle § 5 odst. 3

Pro podporu aktivit žáka ve školském zařízení, nevykonává-li právnická osoba vůči žákovi rovněž činnost školy. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3.

Rozsah podpory týdně:

9 hodin přímé pedagogické činnosti

Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností (1 hodina).

P2 x 0,25

 

III. 5. 2 A

Asistent

pedagoga podle § 5 odst. 4

sdílený

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4 při jeho vzdělávání, přitom jeho přítomnost není nezbytná po celou dobu vyučování, může tak být využíván i pro další žáky s obdobnou potřebou tohoto podpůrného opatření.

Rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory na 1 žáka nebo skupinu žáků. Ve třídě tak mohou být vzděláváni další žáci, jejichž potřeba asistenta pedagoga bude obdobná, v maximálním počtu 4. Speciální vzdělávací potřeby žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná podpora pedagoga asistentem pedagoga, nemusí být stejného druhu.

Rozsah podpory týdně:

a) 9 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s

1 hodinou práce související s přímou pedagogickou činností)

b) 14 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 1,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)

c) 18 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 2 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)

d) 23 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 2,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)

e) 27 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 3 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)

Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nej bližší vyšší. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.

a): P4 x 0,25

b): P4 x 0,3889

c): P4 x 0,5

d): P4 x 0,6389

e): P4 x 0,75

 

III. 5. 2 B

Asistent

pedagoga podle § 5 odst. 4

Pro podporu aktivit žáka ve školském zařízení, nevykonává-li právnická osoba vůči žákovi rovněž činnost školy. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4.

Rozsah podpory týdně:

9 hodin přímé pedagogické činnosti

Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností (1 hodina).

P4 x 0,25

 

 

V případech, kdy jsou ve třídě, oddělení nebo studijní skupině více než 4 žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona anebo je výuka žáků ve zdůvodněných případech natolik náročná, že již nepostačuje podpora asistentem pedagoga, je možné doplnit výuku o dalšího pedagogického pracovníka (skladba žáků vyžadujících podpůrná opatření).

Rozsah podpory: 0,5 úvazku pedagogického pracovníka

P1 x 0,5

 

III. 5. 4 A

Školní

psycholog/

školní speciální pedagog

Pokud je ve škole souběh okolností (lokalita, počet žáků s potřebou podpory, skladba žáků vyžadujících podpůrná opatření ve třetím stupni), které vyžadují přítomnost školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, je navržena podpora těmito odborníky.

a)

0,5 úvazku

školní

psycholog

P3 x 0,5

b)

0,5 úvazku školní speciální pedagog

P3 x 0,5

 

9.

V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření čtvrtého stupně bod 5 Personální podpora zní:

5.

Personální

IV. 5. Personální

Umožňuje podporu pedagogického pracovníka a současně žáka v případech, kdy je proces vzdělávání znesnadněn obtížemi žáka, které vyžadují další osobu k podpoře vzdělávacího

 

A) ve škole

B) ve školském zařízení

 

procesu. Umožňuje využívání podpůrného opatření asistenta pedagoga, dalších pedagogických pracovníků, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, školního psychologa a školního speciálního pedagoga.

 

 

 

IV. 5. 1 A Asistent

pedagoga podle § 5 odst. 3

Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 1 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3.

Pokud se při vzdělávání žáka využívá činnost asistenta pedagoga, umožní škola po dobu delší nepřítomnosti žáka ve škole, kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje přítomnost na vzdělávání, vzdělávání žáka prostřednictvím asistenta pedagoga, který podporuje vzdělávání žáka společně s pedagogy školy a zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem a jeho rodinou.

Rozsah podpory týdně:

a) 32 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 3,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)

b) 36 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 4 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)

Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činnost v poměru 1;9 Konkrétní rozsah práce související s přímou

a) P2 x 0,8889

b) P2x 1,0

 

 

pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.

 

 

 

IV. 5. 2 A Asistent

pedagoga podle § 5 odst. 4

Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 2 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4.

Pokud se při vzdělávání žáka využívá činnost asistenta pedagoga, umožní škola po dobu delší nepřítomnosti žáka ve škole, kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje přítomnost na vzdělávání, vzdělávání žáka prostřednictvím asistenta pedagoga, který podporuje vzdělávání žáka společně s pedagogy školy a zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem a jeho rodinou.

Rozsah podpory týdně:

a) 32 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 3,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)

b) 36 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 4 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)

Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.

a) P4 x 0,8889

b) P4x 1,0

 

IV. 5. 3 A

Tlumočník českého znakového jazyka

a) Pro neslyšícího žáka, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem, pro něhož je český znakový jazyk jazykem preferovaným, je využíván po celou dobu vyučování, na všech úrovních vzdělávání (předškolní, základní, střední, vyšší odborné) tlumočník českého znakového jazyka. Tlumočník českého znakového jazyka může být využíván i pro skupinu žáků a dále pro komunikaci s vrstevníky ve škole.

Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka,

40 h/týden/(včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho činnost stejná osoba, jako činnost školy). V časové dotaci na práci tlumočníka je třeba zohlednit potřebu přípravy tlumočení a činnost tlumočníka v době přestávek mezi vyučováním/vyučovacími hodinami.

N1 x počet hodin/rok*

 

 

 

 

b) Pro neslyšícího žáka, který využívá přednostně jiné typy komunikačních prostředků a český znakový jazyk není jeho preferovaným jazykem, rozhoduje o jeho potřebnosti a rozsahu jeho působení ve výuce školské poradenské zařízení na základě preferencí žáka a jeho potřeb. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje přítomnost přepisovatele pro neslyšící.

N1 x počet hodin/rok*

 

 

IV. 5. 4 AB

Přepisovatel pro neslyšící

Zák, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem nebo ji může vnímat omezeně a jeho preferovaným jazykem je český jazyk nebo komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob z něj vycházející, většinou využívá služeb přepisovatele pro neslyšící. Vždy je však nutno respektovat preference žáka.

Při využití technické podpory (plátno, tablety atd.) je možné využití přepisu pro více osob současně.

Rozsah práce: po dobu vyučování žáka

40 h/týden/žák (včetně služeb pro školské zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná osoba jako činnost školy)

N1 x počet hodin/rok*

 

 

IV. 5. 5 B

Pokud žák navštěvuje školu a školské zařízení, jejichž činnost vykonávají různé osoby, a jeho zapojení do činností školského zařízení

a):

P2 x 0,25

 

 

vyžaduje služby:

b):

 

 

a) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 3,

b) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 4,

c) tlumočníka českého znakového jazyka

d) nebo přepisovatele pro neslyšící,

jsou služby těchto odborníků zajištěny na dobu nezbytně nutnou.

P4 x 0,25

c):

NI x počet hodin/rok*

d):

 

 

Rozsah práce: a) a b) 9 hodin přímé pedagogické činnosti týdně (normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v rozsahu 1 hodiny týdně);

N1 x počet hodin/rok*

 

 

c) a d) po dobu vzdělávání žáka

 

 

IV. 5. 6

Výuka žáka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického pracovníka.

 

 

Další

pedagogický pracovník

Rozsah práce: 0,5 úvazku

Pl x0,5

 

IV. 5. 7 Školní

psycholog / školní speciální pedagog

Pokud vzdělávání ve škole ovlivňuje souběh okolností podstatných pro kvalitu vzdělávání (lokalita, počet a skladba žáků s potřebou podpůrných opatření), je žádoucí přítomnost školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, je navržena podpora těmito odborníky.

a) školní psycholog:

P3 x 0,5

b) školní speciální pedagog:

P3 x 0,5

 

IV. 5. 8 Další

nepedagogický pracovník

Pokud charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje přítomnost další osoby zejména osobního asistenta, případně jiné osoby poskytující podporu v průběhu vzdělávání, umožní škola nebo školské zařízení jeho přítomnost na základě a v rozsahu stanoveném v doporučení.

 

__________

*)

Počet hodin/rok pro stanovení normované finanční náročnosti se přiřadí podle tabulky uvedené v části C.“.

 

10.

V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření pátého stupně bod 5 Personální podpora zní:

5. Personální Podpora

V. 5

Personální podpora

Umožňuje podporu pedagogického pracovníka a současně žáka v případech, kdy je proces vzdělávání znesnadněn charakterem speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které vyžadují další osobu k podpoře vzdělávacího procesu.

 

 

 

V. 5. 1

Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3

Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 1 A a IV. 5. 1 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3. Asistent pedagoga je využíván v rozsahu celé výuky žáka.

Rozsah podpory týdně:

36 hodin přímé pedagogické činnosti.

Normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 4 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností.

P2x 1,0

 

 

V. 5. 2

Asistent pedagoga podle s 5 odst 4

Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 2 A a IV. 5. 2 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4. Asistent pedagoga je využíván v rozsahu celé výuky žáka.

Rozsah podpory týdně:

P4x 1,0

 

 

36 hodin přímé pedagogické činnosti.

Normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 4 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností.

 

 

 

V. 5. 3

Tlumočník českého znakového jazyka

a) Pro žáka, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem, pro něhož je český znakový jazyk jazykem preferovaným, je využíván po celou dobu vyučování tlumočník českého znakového jazyka. Tlumočník českého znakového jazyka může být využíván i pro skupinu žáků a dále pro komunikaci s vrstevníky ve škole.

Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka,

40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho činnost stejná osoba, jako činnost školy). V časové dotaci na práci tlumočníka je třeba zohlednit potřebu přípravy tlumočení a přestávky, v zájmu kvality práce tlumočníka.

b) Pro neslyšícího žáka, který využívá přednostně jiné typy komunikačních prostředků a český znakový jazyk není jeho preferovaným jazykem, stanovuje školské poradenské zařízení potřebnost a rozsah působení tlumočníka českého znakového jazyka ve výuce na základě preferencí žáka a jeho potřeb. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje přítomnost přepisovatele pro neslyšící.

Rozsah práce:

40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho činnost stejná osoba, jako činnost školy)

a):

N1 x počet hodin/rok*

b):

N1 x počet hodin/rok*

 

 

V. 5. 4

Přepisovatel pro neslyšící

Žák, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem nebo ji může vnímat omezeně a jeho preferovaným jazykem je český jazyk nebo komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob z něj vycházející, využívá zejména služeb přepisovatele pro neslyšící; vždy je však nutno respektovat preference a potřeby žáka.

Rozsah práce: po dobu vyučování žáka 40 h/týden/žák (včetně služeb pro školské zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná osoba jako činnost školy)

N1 x počet hodin / rok*

 

IV. 5. 5 B

Pokud žák navštěvuje školu a školské zařízení, jejichž činnost vykonávají různé osoby, a jeho zapojení do činností školského zařízení

a) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 3,

b) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 4,

c) tlumočníka českého znakového j azyka

d) nebo přepisovatele pro neslyšící,

jsou služby těchto odborníků zajištěny na dobu nezbytně nutnou.

Rozsah práce: a) a b) 9 hodin přímé pedagogické činnosti týdně (normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v rozsahu 1 hodiny týdně);

c) a d) po dobu vzdělávání žáka

a):

P2 x 0,25

 

IV. 5. 6

Další

pedagogický

pracovník

Výuka žáka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického pracovníka.

Rozsah práce: 0,5 úvazku

PÍ x 0,5

 

IV. 5. 7

Školní

psycholog /

školní speciální pedagog

Pokud vzdělávání ve škole ovlivňuje souběh okolností podstatných pro kvalitu vzdělávání (lokalita, počet a skladba žáků s potřebou podpůrných opatření), je žádoucí přítomnost školního psychologa nebo školního

speciálního pedagoga, je navržena podpora těmito odborníky.

a) školní psycholog:

P3 x 0,5

b) školní speciální pedagog:

P3 x 0,5

 

IV. 5. 8

Další

nepedagogický

pracovník

Pokud charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje přítomnost další osoby zejména osobního asistenta, případně jiné osoby poskytující podporu v průběhu vzdělávání, umožní škola nebo školské zařízení jeho přítomnost na základě a v rozsahu stanoveném v doporučení.

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Poskytování podpůrného opatření na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními právními předpisy.

2.

Normovaná finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu podpůrného opatření doporučeného podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se však ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky řídí pravidly pro podpůrné opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, které je tomuto podpůrnému opatření svou povahou a účelem nejbližší. V případě asistenta pedagoga podle dosavadních právních předpisů je tomuto podpůrnému opatření svou povahou a účelem nejbližší asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s odpovídajícím stupněm podpůrného opatření a rozsahem činnosti.

3.

Školská poradenská zařízení poprvé doporučí podpůrná opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, po uplynutí 3 měsíců ode dne vyhlášení této vyhlášky; do uplynutí této doby doporučují podpůrná opatření podle dosavadních právních předpisů. Ustanovení bodu 2 zůstává nedotčeno.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:

prof. PhDr. Štech, CSc., v. r.