Čekejte, prosím...
A A A
48/2017 Sb. znění účinné od 1. 1. 2020
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 292/2018 Sb.

1.1.2020

 

nařízením č. 292/2018 Sb.

1.1.2019

 

nařízením č. 126/2018 Sb.

1.1.2019

 

Více...

48

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2017

o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu

pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých

zemědělských podpor

 

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1 (dále jen „předpis Evropské unie“)

a)

upravuje některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova2 (dále jen „dotace“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) za účelem snížení nebo neposkytnutí dotací z důvodu porušení pravidel podmíněnosti3 a

b)

stanovuje kontrolované požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti4 (dále jen „akt“) a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti5 (dále jen „standard“) a důsledky jejich porušení pro poskytování těchto dotací.

§ 2

Kontrolované požadavky podle aktu nebo standardu

(1)

Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2)

Seznam kontrolovaných požadavků podle standardů je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle aktu nebo standardu

(1)

Kontrolní orgán6 hodnotí porušení kontrolovaného požadavku na základě kritérií7 uvedených v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení.

(2)

Jako malé porušení hodnotí kontrolní orgán porušení

a)

v rozsahu malém, závažnosti malé a odstranitelné,

b)

v rozsahu malém, závažnosti malé a neodstranitelné,

c)

v rozsahu malém, závažnosti střední a odstranitelné nebo

d)

v rozsahu středním, závažnosti malé a odstranitelné.

(3)

Jako střední porušení hodnotí kontrolní orgán porušení

a)

v rozsahu malém, závažnosti střední a neodstranitelné,

b)

v rozsahu malém, závažnosti velké a odstranitelné,

c)

v rozsahu malém, závažnosti velké a neodstranitelné,

d)

v rozsahu středním, závažnosti malé a neodstranitelné,

e)

v rozsahu středním, závažnosti střední a odstranitelné,

f)

v rozsahu středním, závažnosti střední a neodstranitelné,

g)

v rozsahu středním, závažnosti velké a odstranitelné,

h)

v rozsahu velkém, závažnosti malé a odstranitelné,

i)

v rozsahu velkém, závažnosti malé a neodstranitelné nebo

j)

v rozsahu velkém, závažnosti střední a odstranitelné.

(4)

Jako velké porušení hodnotí kontrolní orgán porušení

a)

v rozsahu středním, závažnosti velké a neodstranitelné,

b)

v rozsahu velkém, závažnosti střední a neodstranitelné,

c)

v rozsahu velkém, závažnosti velké a odstranitelné nebo

d)

v rozsahu velkém, závažnosti velké a neodstranitelné.

(5)

Porušení kontrolovaného požadavku podle aktu nebo standardu, které vzniklo při vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví, kontrolní orgán nehodnotí.

§ 4

Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci kontrolovaného požadavku nebo neposkytnutí dotace

(1)

Fond na základě hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 stanoví hodnotu snížení dotace podle čl. 40 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014 takto:

a)

15 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 2,

b)

20 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 3, nebo

c)

60 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 4 písm. a) až c).

(2)

Fond neposkytne dotaci v případě hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 odst. 4 písm. d), a to ani v následujícím kalendářním roce8.

(3)

Fond na základě hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 stanoví hodnotu snížení dotace podle čl. 39 odst. 1 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014, pokud se nejedná o porušení podle čl. 38 odst. 1 a čl. 39 odst. 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014, takto:

a)

1 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 2,

b)

3 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 3, nebo

c)

5 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 4.

(4)

Fond nestanoví hodnotu snížení dotace, jestliže se jedná o první porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 odst. 2 písm. a) a je-li uplatněn postup podle předpisu Evropské unie9.

§ 5

Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci aktu nebo standardu

Při stanovení hodnoty snížení dotace v rámci každého aktu nebo standardu Fond použije nejvyšší hodnotu snížení dotace stanovenou podle § 4, případně postupuje podle čl. 39 odst. 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.

§ 6

Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci oblasti pravidel podmíněnosti

Při stanovení hodnoty snížení dotace v rámci každé oblasti pravidel podmíněnosti Fond použije nejvyšší hodnotu snížení dotace stanovenou podle § 5.

§ 7

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve znění účinném před přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

Nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor.

2.

Část pátá nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

3.

Část čtvrtá nařízení vlády č. 61/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády.

4.

Část druhá nařízení vlády č. 236/2016 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Příloha č. 1

Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů

Poř.

číslo

aktu

Poř.

číslo

požadav

ku

Znění požadavku

Vymezení požadavku

v právním předpise EU

Vymezení požadavku v právním předpise ČR

1

1

Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?

Čl. 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 6 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

1

2

Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.?

Cl. 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 7 odst. 1 a příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

1

3

Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku?

Cl. 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 8 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

1

4

Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné pro potřebu jejich uskladnění?

Čl. 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

1

5

Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?

Čl. 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

1

6

Jsou v blízkosti útvaru povrchových vod udržovány ochranné pásy v šířce nejméně 3 m od břehové čáry?

Cl. 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 12 odst. 1 písm. a) nařízení vlády

č. 262/2012 Sb.

1

7

Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?

Čl. 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

1

8

Splňují skladovací prostory pro statková hnojiva kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod?

Čl. 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS

§ 39 odst. 4 písm. b) a c) zákona č.

254/2001 Sb. a § 9

odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

2

1

Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k nedovolenému škodlivému zásahu do významného krajinného prvku vodní tok a údolní niva?

Cl. 3 odst. 1, čl. 3 odst.

2 písm. b), čl. 4 odst. 1,

2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES

§ 4 odst. 2, § 87 odst. 2 písm. f) a § 88 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb.

2

2

Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo zničení dřevin rostoucích mimo les v rozporu se zákonem?

Cl. 3 odst. 1, čl. 3 odst.

2 písm. b), čl. 4 odst. 1,

2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES

§ 8, § 87 odst. 2

písm. e), § 87 odst. 3 písm. d) a § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb.

2

3

Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k závažnému rušení (zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo jinému škodlivému zásahu do přirozeného vývoje (včetně usmrcení nebo zničení vývojových stadií) vybraných druhů ptáků nebo poškozování obývaných stanovišť s negativním dopadem na populaci těchto druhů, zejména při hospodaření na plochách určených k jejich rozmnožování?

Cl. 3 odst. 1, čl. 3 odst.

2 písm. b), čl. 4 odst. 1,

2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES

§ 5a, § 87 odst. 1

písm. c), § 87 odst. 2 písm. c) a § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.

3

1

Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození předmětu ochrany evropsky významné lokality?

Cl. 6 odst. 1 a 2 směrnice Rady 92/43/EHS

§ 45b, § 45c, § 87 odst. 3 písm. n) a

§ 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.

4

1

Splňuje potravina limity na obsah cizorodých látek a reziduí pesticidů?

Cl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

v návaznosti na čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, na čl. 18

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005

X

4

2

Je potravina prostá škůdců a bez známek mikrobiálního kažení nebo plísně viditelné pouhým okem?

Cl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

v návaznosti na čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, na

čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1881/2006

X

4

3

Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými a jinými látkami a kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci?

Cl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 178/2002 a čl. 4, odst. 1 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004

X

4

4

Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého dodavatele surovin a látek určených k přimísení do potravin?

Cl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 178/2002

X

4

5

Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého odběratele svých produktů?

Cl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 178/2002

X

4

6

Je zajištěno takové označení nebo identifikace produktu, které zajišťuje jeho sledovatelnost?

Cl. 18 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

178/2002

X

4

7

Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina nebo surovina nebyla bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele a příslušné dozorové orgány a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu?

Cl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

178/2002

X

4

8

Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou registrovány?

Cl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 178/2002,čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

v návaznosti na čl. 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 183/2005

X

4

9

Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů a dalších nebezpečných a zakázaných látek, medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také při jejich distribuci a manipulaci zabráněno kontaminaci nebo zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno, a sklady krmiv jsou udržovány čisté a suché a v případě potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení škůdců?

Cl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

178/2002 v návaznosti na čl. 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. I bod 4 písm. e) a čl. 5 odst. 5 a přílohu 111 bod 1, 2 nařízení

Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 183/2005

X

4

10

Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva?

Cl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 178/2002, čl. 17

odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č.178/2002 v návaznosti na čl. 5 odst. 1 a přílohu I část

A kap. li bod 2 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005

X

4

11

Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na ochranu rostlin, biocidních produktů, geneticky modifikovaného osiva a jsou zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost krmiva?

Cl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

178/2002 v návaznosti na čl. 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. I bod 4 písm. g), kap. li bod 2 písm. a), b) nařízení Evropského parlamentu a Rady

(ES) č. 183/2005, čl. 18

a 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

178/2002

X

4

12

Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I směrnice Rady 96/23/ES?

Cl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 178/2002

X

4

13

Nebyla na jatka dodána zvířata, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta u veterinárních léčivých přípravků skupiny 81 a 82 směrnice Rady 96/23/ES, nebo v jejichž produktech byla zjištěna rezidua nad stanovený maximální reziduální limit nebo byly do oběhu uvedeny produkty pocházející z těchto zvířat?

Cl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 178/2002

X

4

14

Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého brucelózy skotu nebo úředně prostého brucelózy ovcí a koz?

Cl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 178/2002

X

4

15

Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého tuberkulózy skotu?

Cl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 178/2002

X

4

16

Nezařadil chovatel pro dodávku mléka mléko od zvířat, která ze zdravotního hlediska nesplňují podmínky pro dodávku mléka?

Cl. 14 a článek 17 odst.

1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

X

4

17

Je s mlékem při jeho získávání a skladování zacházeno tak, aby se vyloučilo ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo snížení jeho jakosti?

Cl. 14 a článek 17 odst.

1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

X

4

18

Je s vejci zacházeno tak, aby nebyla ohrožena jejich zdravotní nezávadnost nebo jakost?

Cl. 14 a čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

X

5

1

Je dodržován zákaz podávat zvířatům chovaným k potravinářským účelům zakázané látky?

Cl. 3 písm. a), b), d) a e) směrnice Rady (ES) 96/22/ES

§ 5 odst. 1 písm. d) a i) zákona

č. 166/1999 Sb. a § 3 písm. b) vyhlášky

č. 291/2003 Sb.

5

2

Nejsou v hospodářství přechovávány ani vlastněny zakázané látky nebo přípravky?

Cl. 4 směrnice Rady 96/22/ES

§ 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., § 3

písm. a) a § 5 odst. 5 vyhlášky č. 291/2003 Sb.

5

3

Jsou v souladu s právními předpisy dodržovány ochranné lhůty v případě ošetření přípravkem s obsahem zakázaných látek?

Cl. 4, 5 a 7 směrnice Rady 96/22/ES

§ 19 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., § 8

vyhlášky č. 291/2003 Sb.

5

4

Jsou v souladu s právn1m1 předpisy dodržována omezení v souvislosti s použitím zakázaných látek?

Cl. 4, 5 a 7 směrnice Rady 96/22/ES

§ 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., § 5

a 6 vyhlášky č. 291/2003 Sb.

6

1

Je hospodářství s chovem prasat zaregistrované v ústřední evidenci?

Cl. 3 a 5 směrnice Rady 2008/71/ES

§ 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 154/2000 Sb. a § 2829 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

6

2

Je založen a veden registr prasat v hospodářství?

Cl. 4 a 5 směrnice Rady 2008/71/ES

§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb. a § 52 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

6

3

Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil?

Cl. 5 směrnice Rady 2008/71/ES

§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb. a § 18 vyhlášky č.

136/2004 Sb.

7

1

Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?

Cl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 1760/2000

§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb. a § 10 vyhlášky č.

136/2004 Sb.

7

2

Jsou na hospodářství zjištěna pouze zvířata, na která byly vydány průvodní listy skotu pověřenou osobou?

Cl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 1760/2000

§ 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb. a § 39 a příloha č. 7

k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

7

3

Je založen a veden stájový registr?

Cl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 1760/2000

§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb. a § 34 a příloha č. 7 k vyhlášce č.

136/2004 Sb.

7

4

Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství?

Cl. 4 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 1760/2000

§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

7

5

Je hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení

o jejich úhynu, ztrátě, utracení,

přemístění zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?

Cl. 4 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 1760/2000

§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

8

1

Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?

Cl. 4 nařízení Rady (ES) č. 21/2004

§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb. a § 22 vyhlášky č.

136/2004 Sb.

8

2

Je založen a veden stájový registr?

Cl. 5 nařízení Rady (ES) č. 21/2004

§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb. a § 34 a příloha č. 7 k vyhlášce č.

136/2004 Sb.

8

3

Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství?

Cl. 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004

§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

8

4

Je hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?

Cl. 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004

§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.

9

1

Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských zvířat živočišnym1 bílkovinami a krmivy obsahujícími tyto bílkoviny?

Cl. 7 odst. 1 a 2

a příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 999/2001

X

9

2

Dodržuje provozovatel podmínky odděleného skladování živočišných bílkovin a krmiv obsahujících tyto bílkoviny?

Cl. 7 odst. 1 a 2

a příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 999/2001

X

9

3

Byl nahlášen krajské veterinární spravě výskyt přenosné spongiformní encefalopatie (dále jen „TSE"), a to neprodleně při závažnem podezření nebo pozitivním zjištění TSE?

Cl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 999/2001

X

9

4

Nebyla přemísťována zvířata z hospodářství podezřelá z infekce TSE, která byla úředně omezena v pohybu do doby, kdy byly známy výsledky klinického vyšetření a epizootologického šetření provedené příslušnou krajskou veterinární správou?

Cl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 999/2001

X

9

5

Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce TSE, která měla být za úředního dohledu usmrcena pro laboratorní vyšetření?

Cl. 12 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 999/2001

X

9

6

Byly všechny části těla zvířete podezřelého z infekce TSE ponechány pod úředním dozorem do doby stanovení diagnózy nebo odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?

Cl. 12 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 999/2001

X

9

7

Nebyly přemísťovány části těla zvířete pozitivního na TSE, které se měly neškodně odstranit v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?

Cl. 13 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001

X

9

8

Nebyla přemísťována riziková zvířata a produkty z nich, která byla identifikována šetřením a měla být usmrcena a neškodně odstraněna v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?

Čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001

X

9

9

Nebyla přemísťována zvířata vnímavá k TSE a produkty živočišného původu, které z nich byly získány na hospodářství, na kterém bylo infikované zvíře přítomno; přemísťování bylo provedeno jenom na základě schválení příslušné krajské veterinární správy?

Cl. 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 999/2001

X

9

10

Je uváděn na trh skot, mimo pozitivního zvířete a kohorty vytvořené na základě šetření, a jejich embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením?

Cl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 999/2001

X

9

11

Jsou uváděny na trh ovce s vyhovujícím genotypem a jejich embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením?

Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 999/2001

X

10

1

Byly při aplikaci přípravku na ochranu rostlin se stejnou účinnou látkou dodržovány požadavky na ochranu podzemní vody?

Cl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 110712009

§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb.

10

2

Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu s údaji o použití?

Cl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 110712009

§ 49 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.

10

3

Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku?

Cl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 110712009

§ 49 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.

10

4

Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s požadavky na ochranu vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží?

Čl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 110712009

§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb.

10

5

Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s požadavky na ochranu včel a suchozemských obratlovců?

Cl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 110712009

§ 49 odst. 1 písm. a)

a § 49 odst. 6, § 51 odst. 3 a 4 a § 51 odst. 8 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb. a § 3 až 5 a 11, vyhlášky č. 327/2012 Sb.

10

6

Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k zasažení rostlin mimo pozemek, na němž se prováděla aplikace?

Čl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 110712009

§ 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.

10

7

Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky na ochranu vodních organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody?

Cl. 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 110712009

§ 49 odst. 1 písm. a)

a § 49 odst. 6 zákona č. 326/2004 Sb. a § 13 odst. 1 a 4 až 6vyhlášky č. 327/2012 Sb.

10

8

Byl použitý přípravek na ochranu rostlin povolen v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009?

Čl. 55 věta první a druhá v návaznosti na čl. 28 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009

§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.

11

1

Jsou telata ve stájích kontrolována alespoň dvakrát denně, telata chovaná venku alespoň jednou denně a jsou telata s příznaky onemocnění nebo zranění bezodkladně ošetřena a v případě potřeby umístěna do izolace?

Čl. 4 příloha I

odst. 6 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 11 odst. 1 a 2, § 12

odst. 4, § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. a § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.

11

2

Je dodržen zákaz uvazování telat, s výjimkou skupinového ustájení po dobu krmení (nejdéle 1 hodinu) a zákaz používání náhubku u telat?

Cl. 4 příloha I

odst. 8 a 11 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12a odst. 1 a § 12c odst. 3 zákona č.

246/1992 Sb.

11

3

Odpovídají rozměry individuálního kotce pro telata stanoveným požadavkům a kotce mají stěny s otvory, které umožňují vizuální a hmatový kontakt mezi telaty?

Cl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

11

4

Je zajištěno, že telata starší 8 týdnů nejsou držena v individuálním kotci a vyměřený prostor pro každé tele při chovu ve skupinách odpovídá stanoveným požadavkům?

Cl. 3 odst. 1, článek 4 příloha I odst. 7 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

11

5

Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), vytváří pevný, rovný a stabilní povrch a prostor pro ustájení telat je pohodlný, čistý a s řádným odtokem a je u telat mladších dvou týdnů použita vhodná podestýlka?

Cl. 4 příloha I

odst. 10 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12a odst. 1 a § 12c odst. 3 zákona č.

246/1992 Sb.

11

6

Dostávají telata po narození co nejdříve mlezivo, nejpozději však do 6 hodin?

Cl. 4 příloha I

odst. 15 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

11

7

Je zajištěno krmení, které obsahuje stanovené množství vlákniny a železa, nejméně dvakrát denně a všechna telata ve skupině mají přístup ke krmivu?

Cl. 4 příloha I

odst. 11 a 12 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

11

8

Mají telata starší 2 týdnů přístup k dostatečnému množství napájecí vody, případně jiných nápojů?

Cl. 4 příloha I

odst. 13 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 4 odst. 1 písm. c) bod 1, § 12b písm. b) a § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

12

1

Jsou prasata agresivní, napadená, poraněna nebo nemocná ustájena dočasně v samostatných kotcích, kde se mohou snadno otočit?

Cl. 3 odst. 8 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

12

2

Odpovídá využitelná volná podlahová plocha pro každou skupinu prasat a roštové podlahy stanoveným požadavkům?

Cl. 3 odst. 1 a 2 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

12

3

Je prasatům zajištěn trvalý přístup k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity?

Cl. 3 odst. 5

a čl. 4 příloha I

odst. 4 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

12

4

Dostávají prasata alespoň jedenkrát denně krmivo a mají stálý přístup k napájecí vodě a mají zaprahlé prasnice a prasničky dostatečné množství vlákniny?

Cl. 3 odst. 6 a 7 a čl. 4

příloha I odst. 6 a 7 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

12

5

Nepoužívá se vazné ustájení prasnic nebo prasniček nebo postroje pro jejich uvazování?

Cl. 3 odst. 3 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

12

6

Jsou prasnice a prasničky ustájeny v období 4 týdny po zapuštění až do doby 1 týden před porodem ve skupinách a kotec, ve kterém je skupina chována, odpovídá stanoveným požadavkům?

Cl. 3 odst. 4 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

12

7

Jsou prasata chována v prostředí, kde hladina hluku a intenzita světla odpovídá stanoveným požadavkům?

Cl. 4 příloha I

odst. 1 a 2 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

12

8

Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), aby se předešlo poranění prasat?

Cl. 4 příloha I

odst. 5 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

12

9

Zajišťuje ustájení pro prasata fyzicky a tepelně pohodlný a čistý prostor, vybavený odtokem tak, aby prasata mohla uléhat, vstávat a odpočívat a vidět na ostatní prasata?

Cl. 4 příloha I

odst. 3 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

12

10

Jsou všechny zákroky a postupy prováděné pro jiné než terapeutické a diagnostické účely nebo pro identifikaci prasat prováděny v souladu se stanovenými požadavky?

Cl. 4 příloha I

odst. 8 směrnice Rady 2008/120/ES

§ 4 odst. 1 písm. g),

i) a j), § 7 odst. 3 a 4, 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

13

1

Je zajištěn dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata?

Čl. 4 příloha

odst. 1 směrnice Rady 98/58/ES

§ 5 odst. 4 písm. b)zákona č. 166/1999 Sb.§ 12 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.

13

2

Je prováděna kontrola hospodářských zvířat v chovech nejméně jedenkrát denně a jsou zvířata s příznaky onemocnění nebo zranění bezodkladně ošetřena a v případě potřeby umístěna do izolace?

Cl. 4 příloha

odst. 2 směrnice Rady 98/58/ES

§ 11 odst. 1 a 2 a §

12 odst. 4 zákona

č. 246/1992 Sb.§ 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.

13

3

Vede a uchovává chovatel záznamy o lékařských ošetřeních a o počtu uhynulých zvířat a nejsou zvířatům podávány léčivé přípravky a další látky v rozporu s právními předpisy a pravidly pro jejich používání?

Čl. 4 příloha odst. 4 až

6 směrnice Rady 98/58/ES a čl. 4 příloha I odst. 6 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb. a § 5 odst. 1 písm. d), e) a i) a § 40 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb.

13

4

Není omezena volnost pohybu zvířat s ohledem na jejich druh způsobem, který by vedl k poškození zdraví zvířat nebo ke zbytečnému utrpení?

Čl. 4 příloha odst. 7 směrnice Rady 98/58/ES

§ 4 odst. 1 písm. c)

bod 3, § 12a odst. 1 a 2 a § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

13

5

Nepoužívají se takové způsoby přirozené nebo umělé plemenitby, které mohou zvířeti způsobit utrpení nebo poškození zdraví a nejsou prováděny úpravy vzhledu zvířat v rozporu s právními předpisy?

Cl. 4 příloha odst. 18 až

21 směrnice Rady 98/58/ES

§ 4 odst. 1 písm. g),

§ 7 odst. 3 a 4, § 9 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 246/1992 Sb.

13

6

Umožňují stavby a ustájení pro zvířata, včetně telat, dodržení mikroklimatických podmínek?

Čl. 4 příloha odst. 10 směrnice Rady 98/58/ES

a čl. 4 příloha I

odst. 2 a 3 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12c odst. 3 a § 12d odst. 1 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb.

13

7

Je ve stájích zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení tak, aby zvířata, včetně telat, nebyla držena trvale ve tmě nebo ponechána bez náležité doby odpočinku od umělého osvětlení a v případě, že je přirozené světlo nedostatečné pro uspokojení fyziologických a etologických potřeb, je zajištěno náležité umělé osvětlení?

Cl. 4 příloha odst. 11 směrnice Rady 98/58/ES

a čl. 4 příloha I odst. 5 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 9 odst. 1 písm. c) a

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

13

8

Je materiál použitý k ustájení zvířat, včetně telat, snadno čistitelný a dezinfikovatelný a nemá ostré okraje a výčnělky, o které by se zvířata mohla poranit a je v prostorech, kde jsou chována telata, zajištěno dostatečné odklízení trusu, moči a zbytků krmiva?

Cl. 4 příloha odst. 8 a 9 směrnice Rady 98/58/ES a čl. 4 příloha I odst. 1 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

13

9

Je poskytována hospodářským zvířatům, která nejsou chována v budovách, přiměřená ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory a dalšími riziky ohrožujícími jejich zdraví?

Cl. 4 příloha

odst. 12 směrnice Rady 98/58/ES

§ 4 odst. 1 písm. j) a k), § 12a odst. 4 a § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

13

10

Jsou jedenkrát denně kontrolována veškerá dispoziční, technická a provozní řešení stájí pro zvířata, včetně telat, v případě nuceného větrání i větrací a poplašný systém a dále je zabezpečeno odstranění případné závady nebo zajištěno zdraví a dobré životní podmínky zvířat do doby odstranění závady?

Cl. 4 příloha odst. 13 směrnice Rady 98/58/ES a čl. 4 příloha I odst. 4 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12a odst. 3 a § 12c odst. 3 zákona č.

246/1992 Sb.

13

11

Dostávají zvířata v intervalech odpovídajících jejich fyziologickým potřebám dostatečné množství nezávadné potravy a napájecí vody?

Cl. 4 příloha

odst. 14 až 16 směrnice Rady 98/58/ES

§ 4 odst. 1 písm. c) bod 1 a 2 a § 12b písm. a) a b) zákona č. 246/1992 Sb.

13

12

Jsou napájecí a krmné systémy pro zvířata, včetně telat, konstruována a umístěna tak, aby bylo minimalizováno znečištění vody a krmiv a byly vyloučeny nepříznivé účinky zápolení o krmivo a vodu mezi zvířaty?

Cl. 4 příloha odst. 17 směrnice Rady 98/58/ES a čl. 4 příloha I odst. 9 a 14 směrnice Rady 2008/119/ES

§ 12b písm. c) a § 12c odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb.

Příloha č. 2

Seznam kontrolovaných požadavků podle standardů

1.

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených pásmech vymezených kolem vodních útvarů tím, že

a)

zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy stanovený podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry,

b)

zachová u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7° ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv, a

c)

dodržuje při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost od břehové čáry za účelem ochrany vodních organismů.

2.

Žadatel, který využívá v souladu s § 6 odst. 1 vodního zákona zvláštní technické zařízení k zavlažování, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, které bylo vydáno v souladu s vodním zákonem.

3.

Žadatel v souladu s § 3839 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí tím, že

a)

při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí,

b)

zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného povolení,

c)

skladuje závadné látky tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí, aby technický stav skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona,

d)

nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek a

e)

pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje odpovídající kontrolní systém.

4.

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření:

a)

ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny,

b)

podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní plodiny,

c)

ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny, nebo

d)

osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září meziplodinou a zachování souvislého porostu meziplodiny nejméně do 31. října.

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení tuhých statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo kompostu v minimální dávce 25 tun na hektar. Při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka.

5.

Žadatel zajistí, že v rámci jím užívaného dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda se nebude vyskytovat souvislá plocha

a)

kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha,

b)

kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,

c)

řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha,

d)

řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,

e)

kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha neuvedenou v písmeni a), a

f)

kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b); tuto podmínku nemusí žadatel dodržovat na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b).

Žadatel nemusí dodržet podmínku podle písmen b) a d) na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou.

6.

Žadatel

a)

nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury orná půda bylinné zbytky,

b)

na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně

I.

aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25 tun na hektar nebo tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže v minimální dávce 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka, nebo

II.

pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části, alespoň v období od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku porostem dusík vázajících plodin druhu cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob, vičenec, čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha nebo tolice; popřípadě jejich směsí; porosty výše uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %.

c)

do celkové výměry podle písmene b) nezapočítává výměru dílů půdních bloků zařazených v podopatření zatravňování orné půdy podle § 20 nebo podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 22a nařízení vlády č․ 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Žadatel

a)

nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a druh zemědělské kultury rybník podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.; v případě krajinného prvku mokřad podle § 5 odst. 11 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se za jeho poškozování považuje aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin, odvodňování nebo provádění agrotechnických operací; uvedené podmínky se nevztahují na zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny,

b)

dodrží zákaz řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu, pokud nebyl k řezu udělen souhlas příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny,

c)

zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku, a

d)

nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a na dílu půdního bloku, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2122 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Příloha č. 3

Hodnocení porušení kontrolovaných požadavků podle aktů podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení

 

Poř. číslo aktu

Poř. číslo

požadavku

Kritéria

Stupně kritérií

Hodnocení

1

1

Rozsah

Malý

Nedodržení na ploše do 5 ha včetně, pro kterou platí období zákazu hnojení.

Střední

Nedodržení na ploše od 5 do 10 ha včetně, pro kterou platí období zákazu hnojení.

Velký

Nedodržení na ploše nad 10 ha, pro kterou platí období zákazu hnojení.

Závažnost

Malá

Použití dusíkatých hnojivých látek do 20 kg N/ha včetně.

Střední

Použití dusíkatých hnojivých látek od 20 do 40 kg N/ha včetně.

Velká

Použití dusíkatých hnojivých látek nad 40 kg N/ha.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

1

2

Rozsah

Malý

Limit nebyl dodržen na ploše do 20 ha včetně.

Střední

Limit nebyl dodržen na ploše od 20 do 50 ha včetně.

Velký

Limit nebyl dodržen na ploše nad 50 ha.

Závažnost

Malá

Překročení limitu do 20 kg N/ha včetně.

Střední

Překročení limitu od 20 do 40 kg N/ha včetně.

Velká

Překročení limitu nad 40 kg N/ha.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

1

3

Rozsah

Malý

Limit nebyl dodržen na ploše do 20 ha včetně.

Střední

Limit nebyl dodržen na ploše od 20 do 50 ha včetně.

Velký

Limit nebyl dodržen na ploše nad 50 ha.

Závažnost

Malá

Limit byl překročen do 20 kg dávky N/ha/rok včetně.

Střední

Limit byl překročen od 20 do 40 kg dávky N/ha/rok včetně.

Velká

Limit byl překročen nad 40 kg dávky N/ha/rok.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

1

4

Rozsah

Malý

X

Střední

Kapacita skladovacích prostor neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy.

Velký

X

Závažnost

Malá

Chybí do 10 % kapacit skladovacích prostor včetně.

Střední

Chybí od 10 do 20 % kapacit skladovacích prostor včetně.

Velká

Chybí nad 20 % kapacit skladovacích prostor.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

1

5

Rozsah

Malý

Nedodržení na ploše do 5 ha pozemků včetně se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod.

Střední

Nedodržení na ploše od 5 ha do 10 ha pozemků včetně se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod.

Velký

Nedodržení na ploše nad 10 ha pozemků se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod.

Závažnost

Malá

Erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod, v délce do 25 m včetně.

Střední

Erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod, v délce od 25 do 50 m včetně.

Velká

Erozně nebezpečné plodiny byly pěstovány na pozemcích se sklonem nad 7°, které současně sousedí s útvarem povrchových vod, v délce nad 50 m.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

1

6

Rozsah

Malý

Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo zjištěno v rozsahu do 10 metrů včetně.

Střední

Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo zjištěno v rozsahu od 10 do 25 metrů včetně.

Velký

Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod v rozsahu nad 25 metrů.

Závažnost

Malá

Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od 2 do 3 metrů včetně od břehové čáry.

Střední

Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od 1 do 2 metrů včetně od břehové čáry.

Velká

Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti do 1 metru včetně od břehové čáry.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

1

7

Rozsah

Malý

Nedodržení zákazu na ploše do 5 ha včetně.

Střední

Nedodržení zákazu na ploše od 5 do 10 ha včetně.

Velký

Nedodržení zákazu na ploše nad 10 ha.

Závažnost

Malá

Použití hnojivých látek do 20 kg N/ha včetně.

Střední

Použití hnojivých látek od 20 do 40 kg N/ha včetně.

Velká

Použití hnojivých látek nad 40 kg N/ha.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

1

8

Rozsah

Malý

Technické zabezpečení neodpovídá u 1 skladovacího prostoru.

Střední

Technické zabezpečení neodpovídá u 2 skladovacích prostorů.

Velký

Technické zabezpečení neodpovídá u 3 a více skladovacích prostorů.

Závažnost

Malá

Skladovací prostory vykazují nedostatky, ale nedošlo k úniku závadných látek ze statkových hnojiv.

Střední

Došlo k úniku závadných látek ze statkových hnojiv do okolí bez viditelného znečištění povrchových nebo podzemních vod.

Velká

Došlo k úniku závadných látek ze statkových hnojiv do vodního zdroje s viditelným znečištěním povrchových nebo podzemních vod.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

2

1

Rozsah

Malý

Nedovolený škodlivý zásah na ploše do 20 % rozlohy včetně, která mohla být na kontrolovaném úseku dotčena.

Střední

Nedovolený škodlivý zásah na ploše od 20 % do 50 % rozlohy včetně, která mohla být na kontrolovaném úseku dotčena.

Velký

Nedovolený škodlivý zásah na ploše nad 50 % rozlohy, která mohla být na kontrolovaném úseku dotčena.

Závažnost

Malá

Zásah, u kterého lze očekávat návrat do původního stavu samovolným vývojem.

Střední

Zásah, u kterého je návrat do původního stavu možný pouze po provedení opatření, směřujících ke zmírnění následků.

Velká

Zásah, u kterého ani provedení zmírňujících opatření nepovede k návratu do původního stavu.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

2

2

Rozsah

Malý

Závažné poškození nebo zničení maximálně 2 kusů stromů ze skupiny dřevin nebo likvidace maximálně 10 % zapojeného porostu dřevin.

Střední

Závažné poškození nebo zničení 3 až 10 kusů stromů a zároveň maximálně 1/3 jejich počtu ze skupiny dřevin, nebo maximálně 3 kusů solitérních stromů nebo likvidace maximálně 50 % plochy zapojeného porostu dřevin.

Velký

Závažné poškození nebo zničení více než 10 kusů stromů nebo více než 1/3 jejich počtu ze skupiny dřevin nebo více než 3 kusů solitérních stromů nebo likvidace více než 50 % plochy zapojeného porostu dřevin.

Závažnost

Malá

Poškození nebo zničení dřevin mimo vegetační období dřevin.

Střední

Poškození nebo zničení dřevin ve vegetačním období dřevin, ale nikoliv v době předpokládaného hnízdění ptactva.

Velká

Poškození nebo zničení dřevin ve vegetačním období dřevin a v době předpokládaného hnízdění ptactva.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

2

3

Rozsah

Malý

Porušení se týká jednotlivého hnízda, jedince nebo území o velikosti do 30 % rozlohy hnízdiště včetně, které mohlo být dotčeno.

Střední

Porušení se týká většího množství hnízd, jedinců nebo území o velikosti nad 30 % rozlohy hnízdiště, které mohlo být dotčeno.

Velký

Zničení hnízdní kolonie nebo usmrcení velkého počtu jedinců nebo zničení hnízdiště, které mohlo být dotčeno.

Závažnost

Malá

Zničení užívaného hnízda mimo hnízdní období nebo rušení nebo jiný škodlivý zásah do přirozeného vývoje, při němž ale není ohrožena hnízdní sezóna cílového druhu.

Střední

Zničení užívaného hnízda v hnízdním období, usmrcení jedince nebo takový škodlivý zásah do přirozeného vývoje, při němž je ohrožena hnízdní sezóna, zároveň ale nedojde k ohrožení místní populace cílového druhu.

Velká

Záměrné zničení obsazeného hnízda, nebo takový škodlivý zásah do přirozeného vývoje, při němž je ohrožena místní populace cílového druhu.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

3

1

Rozsah

Malý

Porušení na území o velikosti do 30 % rozlohy předpokládaného výskytu předmětu ochrany včetně.

Střední

Porušení na území o velikosti nad 30 % rozlohy předpokládaného výskytu předmětu ochrany, ale nevylučující jeho výskyt.

Velký

Porušení vylučující výskyt předmětu ochrany na příslušném území.

Závažnost

Malá

Zásah, po kterém lze očekávat návrat do původního stavu samovolným vývojem.

Střední

Zásah, po kterém je návrat do původního stavu možný pouze po provedení opatření, směřujících ke zmírnění následků.

Velká

Zásah, po kterém ani provedení zmírňujících opatření nepovede k návratu do původního stavu.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

4

1

Rozsah

Malý

Potravina nesplňující limity byla zjištěna u provozovatele potravinářského podniku s místní působností, nebo v šarži do 100 kg nebo do 100 litrů nebo do 500 kusů včetně.

Střední

Potravina nesplňující limity byla zjištěna u provozovatele potravinářského podniku s regionální působností, nebo v šarži do 1 000 kg nebo do 1 000 litrů nebo do 2 000 kusů včetně.

Velký

Potravina nesplňující limity byla zjištěna u provozovatele potravinářského podniku s celostátní nebo nadnárodní působností, nebo v šarži nad 1 000 kg nebo nad 1 000 litrů nebo nad

2 000 kusů.

Závažnost

Malá

X

Střední

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu nevhodnou k lidské spotřebě.

Velká

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu škodlivou pro zdraví.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

4

2

Rozsah

Malý

Nevyhovující potravina byla zjištěna u provozovatele potravinářského podniku s místní působností, nebo v šarži do 100 kg nebo do 100 litrů nebo do 500 kusů včetně.

Střední

Nevyhovující potravina byla zjištěna u provozovatele potravinářského podniku s regionální působností, nebo v šarži do 1 000 kg nebo do 1 000 litrů nebo do 2 000 kusů včetně.

Velký

Nevyhovující potravina byla zjištěna u provozovatele potravinářského podniku s celostátní nebo nadnárodní působností, nebo v šarži nad 1 000 kg nebo nad 1 000 litrů nebo nad 2 000 kusů.

Závažnost

Malá

X

Střední

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu nevhodnou k lidské spotřebě.

Velká

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu škodlivou pro zdraví.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

4

3

Rozsah

Malý

Nebylo zabráněno kontaminaci u provozovatele potravinářského podniku s místní působností, nebo v šarži u potraviny do 100 kg nebo do 100 litrů nebo do 500 kusů včetně.

Střední

Nebylo zabráněno kontaminaci u provozovatele potravinářského podniku s regionální působností, nebo v šarži u potraviny do 1 000 kg nebo do 1 000 litrů nebo do 2 000 kusů včetně.

Velký

Nebylo zabráněno kontaminaci u provozovatele potravinářského podniku s celostátní nebo nadnárodní působností, nebo v šarži u potraviny nad 1 000 kg nebo nad 1 000 litrů nebo nad 2000 kusů.

Závažnost

Malá

Provozovatel potravinářského podniku splňuje požadavky potravinového práva, ale neprovádí pravidelnou kontrolu tohoto plnění.

Střední

Provozovatel potravinářského podniku nedodržuje všechny požadavky potravinového práva, ale tato porušení nemají vliv na bezpečnost potravin.

Velká

Nedodržováním požadavků potravinového práva je přímo ohrožena bezpečnost potravin.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

4

4

Rozsah

Malý

Nelze identifikovat dodavatele, který dodal suroviny a látky v množství do 1 % hmotnosti vyrobené šarže včetně.

Střední

Nelze identifikovat dodavatele, který dodal suroviny a látky v množství od 1 % do 25 % hmotnosti vyrobené šarže včetně.

Velký

Nelze identifikovat dodavatele, který dodal suroviny a látky v množství nad 25 % hmotnosti vyrobené šarže.

Závažnost

Malá

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny, z jejichž podstaty nebo způsobu použití nevyplývá riziko poškození zdraví spotřebitelů, potravina je vhodná k lidské spotřebě.

Střední

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny nevhodné k lidské spotřebě.

Velká

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny škodlivé pro zdraví.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

4

5

Rozsah

Malý

Nelze identifikovat odběratele, který odebral množství do 1 % hmotnosti vyrobené šarže produktu včetně.

Střední

Nelze identifikovat odběratele, který odebral množství od 1 % do 25 % hmotnosti vyrobené šarže produktu včetně.

Velký

Nelze identifikovat odběratele, který odebral množství nad 25 % hmotnosti vyrobené šarže produktu.

Závažnost

Malá

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny, z jejichž podstaty nebo způsobu

použití nevyplývá riziko poškození zdraví spotřebitelů, potravina je vhodná k lidské spotřebě.

Střední

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny nevhodné k lidské spotřebě.

Velká

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny škodlivé pro zdraví.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

4

6

Rozsah

Malý

Nelze identifikovat do 10 % hmotnosti vyrobené šarže produktu včetně.

Střední

Nelze identifikovat od 10 do 50 % hmotnosti vyrobené šarže produktu včetně.

Velký

Nelze identifikovat nad 50 % hmotnosti vyrobené šarže produktu.

Závažnost

Malá

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny, z jejichž podstaty nebo způsobu použití nevyplývá riziko poškození zdraví spotřebitelů, potravina je vhodná k lidské spotřebě.

Střední

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny nevhodné k lidské spotřebě.

Velká

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny škodlivé pro zdraví.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

4

7

Rozsah

Malý

Prodleva od zjištění do splnění informačních povinností je 1 až 2 kalendářní dny.

Střední

Prodleva od zjištění do splnění informačních povinností je 3 až 7 kalendářních dní.

Velký

Prodleva od zjištění do splnění informačních povinností je více než 7 kalendářních dní.

Závažnost

Malá

X

Střední

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu nevhodnou k lidské spotřebě.

Velká

Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu škodlivou pro zdraví.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

4

8

Rozsah

Malý

X

Střední

Byl zjištěn jednorázový odběr krmiva z neregistrovaného provozu.

Velký

Provozovatel opakovaně odebírá krmiva z neregistrovaných provozů.

Závažnost

Malá

Jedná se o odběr krmných surovin pro výrobu krmiv z neregistrovaného provozu.

Střední

Odebraná kompletní nebo doplňková krmiva z neregistrovaného provozu neobsahují doplňkové látky nebo zpracované živočišné bílkoviny.

Velká

Odebraná kompletní nebo doplňková krmiva z neregistrovaného provozu obsahují doplňkové látky nebo zpracované živočišné bílkoviny.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

4

9

Rozsah

Malý

Neoddělené skladování krmiva nebo zkrmení krmiva kontaminovaného chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami nebo pro jiné zvíře určeného krmiva o hmotnosti do 1 tuny včetně.

Střední

Neoddělené skladování krmiva nebo zkrmení krmiva kontaminovaného chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami nebo pro jiné zvíře určeného krmiva o hmotnosti od 1 tuny do 10 tun včetně.

Velký

Neoddělené skladování krmiva nebo zkrmení krmiva kontaminovaného chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami nebo pro jiné zvíře určeného krmiva o hmotnosti nad 10 tun.

Závažnost

Malá

Skladovací podmínky nezabraňují kontaminaci krmiva chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami.

Střední

Ve skladu se vyskytuje krmivo kontaminované chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami.

Velká

V distribučních systémech a zařízeních pro krmení jsou přítomna krmiva kontaminovaná chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami nebo krmiva určená jiným zvířatům.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

4

10

Rozsah

Malý

Nejsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě u 1 až 3 krmiv.

Střední

Nejsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě u více než 3 krmiv.

Velký

Záznamy nejsou vedeny vůbec.

Závažnost

Malá

Záznamy nejsou kompletní, ale krmivo lze podle záznamů dohledat.

Střední

Ze záznamů nelze krmivo dohledat.

Velká

Ze záznamů nelze krmivo identifikovat.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

4

11

Rozsah

Malý

Nejsou vedeny záznamy v 1 až 3 případech použití, ale výsledky analýz vzorků krmiv jsou zohledňovány.

Střední

Nejsou vedeny záznamy ve 4 až 7 případech použití nebo nejsou zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv.

Velký

Nejsou vedeny záznamy ve více než 7 případech použití nebo opakovaně nejsou zohledněny výsledky analýz vzorků krmiv v uplynulých 12 měsících.

Závažnost

Malá

V záznamech chybí požadované údaje.

Střední

Záznamy nejsou vedeny.

Velká

Nejsou zohledněny výsledky analýz vzorků krmiv nebo respektovány doporučené postupy pro nakládání s krmivy.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

4

12

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Na jatka byla dodána zvířata nebo byly do oběhu uvedeny produkty pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky ze skupiny A přílohy I směrnice Rady 96/23/ES.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Na jatka byla dodána zvířata nebo byly do oběhu uvedeny produkty pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky ze skupiny A přílohy I směrnice Rady 96/23/ES.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

4

13

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Na jatka byla dodána zvířata, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta, nebo byly do oběhu uvedeny živočišné produkty, u kterých byla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny 81 a 82 směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Po podání veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 podle směrnice Rady 96/23/ES hospodářským zvířatům nebyla dodržena ochranná lhůta nebo v živočišných produktech byla zjištěna rezidua těchto přípravků v nadlimitní hodnotě.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

4

14

Rozsah

Malý

X

Střední

Mléko bylo dodáno bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status.

Velký

X

Závažnost

Malá

X

Střední

Veškeré mléko je dodáváno k mlékárenskému ošetření.

Velká

Mléko je dodáváno přímo konečnému spotřebiteli nebo k mlékárenskému ošetření.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

4

15

Rozsah

Malý

X

Střední

Mléko bylo dodáno bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status.

Velký

X

Závažnost

Malá

X

Střední

Veškeré mléko je dodáváno k mlékárenskému ošetření.

Velká

Mléko je dodáváno přímo konečnému spotřebiteli nebo k mlékárenskému ošetření.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

4

16

Rozsah

Malý

X

Střední

Záznamy o zvířatech vyřazených z dojení jsou vedeny, ale kontrolou byly zjištěny nesrovnalosti.

Velký

Záznamy o zvířatech vyřazených z dojení nejsou vedeny a je dodáváno mléko od zvířat, která ze zdravotního hlediska nesplňují podmínky pro dodávku mléka.

Závažnost

Malá

X

Střední

Veškeré mléko je dodáváno k mlékárenskému ošetření.

Velká

Mléko je dodáváno přímo konečnému spotřebiteli nebo k mlékárenskému ošetření.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

4

17

Rozsah

Malý

Prostory pro skladování nejsou dostatečně chráněny proti škůdcům, nejsou odděleny od prostor se zvířaty nebo nemají dostatečné chladící zařízení; prostory k získávání a skladování mléka jsou nedostatečně čištěny a sanitovány; povrchy zařízení vykazují mírné poškození; jsou zjišťovány drobné nedostatky v čištění a sanitaci; před dojením nejsou vhodným způsobem očištěny struky.

Střední

Prostory nejsou vůbec chráněny proti škůdcům; mléko není chlazeno, přestože není zpracováno do 2 hodin, ani nebyl tento postup z technologických důvodů povolen krajskou veterinární správou; zařízení vykazuje rozsáhlá poškození vylučující jeho řádnou sanitaci; je zjištěno nedostatečné čištění a sanitace v zařízení přicházející do styku s mlékem; vemena jsou špinavá, nebo jsou pro strukové koupele nebo postřiky použity látky neschválené nebo neregistrované;

v mléce jsou zjištěny nežádoucí příměsi.

Velký

X

Závažnost

Malá

Kravské mléko v množství do 500 litrů, kozí mléko v množství do 100 litrů, nebo ovčí mléko

v množství do 50 litrů nebylo ihned po nadojení zchlazeno na teplotu 8°C, resp. 6°C při obdenním svozu, pokud nebylo zpracováno do 2 hodin, nebo pokud Krajská veterinární správa nepovolila výjimku z technologických důvodů

Střední

Kravské mléko v množství nad 500 litrů, kozí mléko v množství nad 100 litrů, nebo ovčí mléko v množství nad 50 litrů nebylo ihned po nadojení zchlazeno na teplotu 8°C, resp. 6°C při obdenním svozu, pokud nebylo zpracováno do 2 hodin, nebo pokud Krajská veterinární správa nepovolila výjimku z technologických důvodů.

Velká

X.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

4

18

Rozsah

Malý

V kontrolovaném množství se vyskytují vejce mírně znečištěná a při manipulaci nejsou chráněna proti otřesům a přímému slunečnímu světlu.

Střední

V kontrolovaném množství se vyskytují vejce silně znečištěná nebo vejce na povrchu vlhká, z důvodu nesprávného skladování například kolísání skladovací teploty.

Velký

V kontrolovaném množství se vyskytují vejce zkažená, plesnivá nebo rozbitá.

Závažnost

Malá

V kontrolovaném množství je znečištění vajec zjištěno pouze ojediněle.

Střední

V kontrolovaném množství vajec je znečištění zjištěno u více než 20 % vajec.

Velká

V kontrolovaném množství jsou zjištěna vejce silně znečištěná a vlhká nebo více než 5 % vajec je zkažených nebo plesnivých nebo rozbitých.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

5

1

Rozsah

Malý

Zakázané látky byly podány jedinému zvířeti v chovu.

Střední

Zakázané látky byly podány do 5 % ošetřených zvířat v chovu včetně.

Velký

Zakázané látky byly podány nad 5 % ošetřených zvířat v chovu.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Zvířatům chovaným k potravinářským účelům byly podány zakázané látky.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

5

2

Rozsah

Malý

Množství přípravků s obsahem látek s estrogenním, gestagenním nebo androgenním účinkem, v chovech zvířat, u kterých mohou být takové přípravky podávány, převyšuje dávky pro ošetření daných zvířat v rámci příslušné léčebné kůry doložené úplnými záznamy.

Střední

Množství přípravků s obsahem látek s estrogenním, gestagenním nebo androgenním účinkem, v chovech zvířat, u kterých mohou být takové přípravky podávány, více než dvojnásobně převyšuje dávky pro ošetření daných zvířat v rámci příslušné léčebné kůry doložené úplnými záznamy.

Velký

Přítomnost thyreostatik nebo stilbenů v hospodářství a přítomnost přípravků s obsahem 17-beta estradiolu, beta agonistů, látek s androgenním, gestagenním nebo estrogenním působením

v hospodářství, kde není povoleno jejich použití.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

V hospodářství bylo zjištěno přechovávání zakázaných látek nebo přípravků.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

5

3

Rozsah

Malý

Nedodržení ochranné lhůty do 1 % ošetřených zvířat v chovu včetně.

Střední

Nedodržení ochranné lhůty od 1 % do 10 % ošetřených zvířat v chovu včetně.

Velký

Nedodržení ochranné lhůty nad 10 % ošetřených zvířat v chovu.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Ochranné lhůty nebyly dodrženy.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

5

4

Rozsah

Malý

Omezení není dodrženo do 1 % zvířat v chovu včetně.

Střední

Omezení není dodrženo od 1 % do 10 % zvířat v chovu včetně.

Velký

Omezení není dodrženo nad 10 % zvířat v chovu.

Závažnost

Malá

Neúplné vedení záznamů nebo záznamy nejsou dostupné na místě.

Střední

Přípravek, který měl aplikovat veterinární lékař, byl aplikován zootechnikem nebo zvířata nejsou dostatečně identifikována.

Velká

Ošetření bylo provedeno bez vědomí veterinárního lékaře, nebo chybí záznamy nebo nejsou úplné.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

6

1

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Byly zjištěny nedostatky v registraci hospodářství.

Závažnost

Malá

X

Střední

Není zaregistrován druh chovaných zvířat v hospodářství.

Velká

Není zaregistrované celé hospodářství.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

6

2

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Byly zjištěny nedostatky v registru prasat.

Závažnost

Malá

X

Střední

Registr prasat není aktualizován.

Velká

Registr prasat není založen a veden.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

6

3

Rozsah

Malý

Z kontrolovaných zvířat je do 5 % včetně neoznačeno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Střední

Z kontrolovaných zvířat je od 5 do 50 % včetně neoznačeno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Velký

Z kontrolovaných zvířat je nad 50 % neoznačeno.

U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Závažnost

Malá

Je zjištěno do 10 neoznačených zvířat včetně.

Střední

Je zjištěno od 10 do 50 neoznačených zvířat včetně.

Velká

Je zjištěno nad 50 neoznačených zvířat.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

7

1

Rozsah

Malý

Z kontrolovaných zvířat je do 5 % včetně neoznačeno nebo neidentifikováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Střední

Z kontrolovaných zvířat je od 5 do 50 % včetně neoznačeno nebo neidentifikováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Velký

Z kontrolovaných zvířat je nad 50 % neoznačeno nebo neidentifikováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Závažnost

Malá

X

Střední

Je zjištěno do 50 neoznačených nebo neidentifikovatelných zvířat včetně.

Velká

Je zjištěno nad 50 neoznačených nebo neidentifikovatelných zvířat.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

7

2

Rozsah

Malý

Z kontrolovaných zvířat je do 2 % včetně bez vydaného průvodního listu skotu.

Střední

Z kontrolovaných zvířat je od 2 do 50 % včetně bez vydaného průvodního listu skotu. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Velký

Z kontrolovaných zvířat je nad 50 % bez vydaného průvodního listu skotu. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Závažnost

Malá

X

Střední

Je zjištěno do 50 zvířat bez vydaného průvodního listu skotu včetně.

Velká

Je zjištěno nad 50 zvířat bez vydaného průvodního listu skotu.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

7

3

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Byly zjištěny nedostatky ve stájovém registru.

Závažnost

Malá

X

Střední

Stájový registr není aktualizován.

Velká

Stájový registr není založen a veden.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

7

4

Rozsah

Malý

Z kontrolovaných zvířat je do 2 % včetně neevidováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Střední

Z kontrolovaných zvířat je od 2 do 50 % včetně neevidováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Velký

Z kontrolovaných zvířat je nad 50 % neevidováno.

U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Závažnost

Malá

X

Střední

Je zjištěno do 50 neevidovaných zvířat v ústřední evidenci včetně.

Velká

Je zjištěno nad 50 neevidovaných zvířat v ústřední evidenci.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

7

5

Rozsah

Malý

Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno do 20 % událostí včetně. V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10.

Střední

Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno od 20 do 50 % událostí včetně. V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10.

Velký

Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno nad 50 % událostí. V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10.

Závažnost

Malá

Nejméně jedno hlášení bylo zasláno opožděně, ale u žádného z nich nepřesáhlo prodlení 40 dnů.

 

Střední

Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je do 50 % z celkového počtu opožděných hlášení včetně.

Velká

Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je nad 50 % z celkového počtu opožděných hlášení. V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

8

1

Rozsah

Malý

Z kontrolovaných zvířat je do 5 % včetně neoznačeno nebo neidentifikováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Střední

Z kontrolovaných zvířat je od 5 do 50 % včetně neoznačeno nebo neidentifikováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Velký

Z kontrolovaných zvířat je nad 50 % neoznačeno nebo neidentifikováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Závažnost

Malá

X

Střední

Je zjištěno do 50 neoznačených nebo neidentifikovatelných zvířat včetně.

Velká

Je zjištěno nad 50 neoznačených nebo neidentifikovatelných zvířat.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

8

2

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Byly zjištěny nedostatky ve stájovém registru.

Závažnost

Malá

X

Střední

Stájový registr není aktualizován.

Velká

Stájový registr není založen a veden.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

8

3

Rozsah

Malý

Z kontrolovaných zvířat je do 2 % včetně neevidováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Střední

Z kontrolovaných zvířat je od 2 do 50 % včetně neevidováno. U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Velký

Z kontrolovaných zvířat je nad 50 % neevidováno.

U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10.

Závažnost

Malá

X

Střední

Je zjištěno do 50 neevidovaných zvířat v ústřední evidenci včetně.

Velká

Je zjištěno nad 50 neevidovaných zvířat v ústřední evidenci.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

8

4

Rozsah

Malý

Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno do 20 % událostí včetně. V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10.

Střední

Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno od 20 do 50 % událostí včetně. V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10.

Velký

Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno nad 50 % událostí. V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení, je jmenovatel v podílu 10.

Závažnost

Malá

Nejméně jedno hlášení bylo zasláno opožděně, ale u žádného z nich nepřesáhlo prodlení 40 dnů.

Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je do 50 % z celkového počtu opožděných hlášení včetně.

Střední

Velká

Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je nad 50 % z celkového počtu opožděných hlášení. V chovech, kde bylo odesláno do 10 pozdních hlášení, je jmenovatel podílu 10.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

9

1

Rozsah

Malý

X

Střední

Hospodářská zvířata jsou jednorázově krmena živočišnými bílkovinami nebo krmivy, která tyto bílkoviny obsahují.

Velký

Hospodářská zvířata jsou opakovaně krmena živočišnými bílkovinami nebo krmivy, která tyto bílkoviny obsahují.

Závažnost

Malá

X

Střední

Provozovatel krmí hospodářská zvířata, kromě přežvýkavců, zakázanými živočišnými bílkovinami nebo krmivy, která tyto bílkoviny obsahují.

Velká

Provozovatel krmí přežvýkavce zakázanými živočišnými bílkovinami nebo krmivy, která tyto bílkoviny obsahují.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

9

2

Rozsah

Malý

X

Střední

Není zajištěno oddělené skladování živočišných bílkovin a krmiv, které tyto bílkoviny obsahují.

Velký

X

Závažnost

Malá

X

Střední

Oddělené skladování není zajištěno u krmiv určených pro hospodářská zvířata kromě přežvýkavců.

Velká

Oddělené skladování není zajištěno u krmiv určených pro přežvýkavce.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

9

3

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Nebylo nahlášeno podezření z výskytu nebo výskyt přenosné spongiformní encefalopatie.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Nebylo nahlášeno podezření z výskytu nebo výskyt TSE.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

9

4

Rozsah

Malý

Zvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno do 30 % včetně.

Střední

Zvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno od 30 % do 70 % včetně.

Velký

Zvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno nad 70 %.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Zvířata podezřelá z TSE byla přemísťována.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

9

5

Rozsah

Malý

Zvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno do 30 % včetně.

Střední

Zvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno od 30 % do 70 % včetně.

Velký

Zvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno nad 70 %.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Se zvířaty podezřelými z TSE bylo manipulováno.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

9

6

Rozsah

Malý

Nedošlo k ponechání částí těl zvířat pod úředním veterinárním dozorem, části těl byly přemisťovány nebo nebyly odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 u počtu do 30 % zvířat podezřelých z TSE včetně.

Střední

Nedošlo k ponechání částí těl zvířat pod úředním veterinárním dozorem, části těl byly přemisťovány nebo nebyly odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 u počtu od 30 % do 70 % zvířat podezřelých z TSE včetně.

Velký

Nedošlo k ponechání částí těl zvířat pod úředním veterinárním dozorem, části těl zvířat byly přemisťovány nebo nebyly odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 u počtu nad 70 % zvířat podezřelých z TSE.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Části těla zvířete podezřelého z TSE nebyly ponechány pod úředním dozorem.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

9

7

Rozsah

Malý

Došlo k přemístění částí těl zvířat pozitivních z TSE u počtu do 30 % zvířat včetně.

Střední

Došlo k přemístění částí těl zvířat pozitivních z TSE u počtu od 30 do 70 % zvířat včetně.

Velký

Došlo k přemístění částí těl zvířat pozitivních z TSE u počtu nad 70 % zvířat.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Části těla zvířete, u kterého byla potvrzena TSE, byly přemísťovány.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

9

8

Rozsah

Malý

Rizikových zvířat nebo produktů z nich získaných bylo přemístěno do 30 % včetně.

Střední

Rizikových zvířat nebo produktů z nich získaných bylo přemístěno od 30 % do 70 % včetně.

Velký

Rizikových zvířat nebo produktů z nich získaných bylo přemístěno nad 70 %.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Riziková zvířata nebo živočišné produkty z nich získané byly přemísťovány.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

9

9

Rozsah

Malý

Zvířat vnímavých k TSE nebo živočišných produktů z nich získaných bylo přemístěno do 30 %

včetně.

Střední

Zvířat vnímavých k TSE nebo živočišných produktů z nich získaných bylo přemístěno od 30 % do 70 % včetně.

Velký

Zvířat vnímavých k TSE nebo živočišných produktů z nich získaných bylo přemístěno nad 70 %.

Závažnost

Malá

X

Střední

Došlo k přemísťování zvířat vnímavých k TSE nebo živočišných produktů z nich získaných na hospodářství, které je pozitivní na TSE.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

9

10

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Na trh byl uveden skot nebo genetický materiál skotu bez příslušného veterinárního osvědčení.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Na trh byl uveden skot nebo genetický materiál skotu bez příslušného veterinárního osvědčení.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

9

11

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Na trh byla uvedena ovce nebo genetický materiál ovcí bez příslušného veterinárního osvědčení.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Na trh byla uvedena ovce nebo genetický materiál ovcí bez příslušného veterinárního osvědčení.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

10

1

Rozsah

Malý

Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu podzemní vody, je 1.

Střední

Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu podzemní vody, je 2 až 4.

Velký

Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu podzemní vody, je 5 a více.

Závažnost

Malá

X

Střední

Aplikace přípravku nebyla provedena v souladu s požadavky na ochranu podzemní vody.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

10

2

Rozsah

Malý

Počet přípravků použitých do nepovolené plodiny je 1.

Střední

Počet přípravků použitých do nepovolené plodiny je 2 až 4.

Velký

Počet přípravků použitých do nepovolené plodiny je 5 a více.

Závažnost

Malá

Povolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu do 10 % výměry obhospodařované plochy plodiny včetně.

Střední

Povolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu od 10 do 50 % výměry obhospodařované plochy plodiny včetně.

Velká

Povolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu nad 50 % výměry obhospodařované plochy plodiny.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

10

3

Rozsah

Malý

Počet přípravků, u kterých byla překročena nejvyšší povolená dávka, je 1.

Střední

Počet přípravků, u kterých byla překročena nejvyšší povolená dávka, je 2 až 4.

Velký

Počet přípravků, u kterých byla překročena nejvyšší povolená dávka, je 5 a více.

Závažnost

Malá

Překročení povolené dávky do 10 % včetně.

Střední

Překročení povolené dávky od 10 do 50 % včetně.

Velká

Překročení povolené dávky nad 50 %.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

10

4

Rozsah

Malý

Počet přípravků, které byly použity v ochranném pásmu vodního zdroje v rozporu s pokyny k ochraně vod, je 1.

Střední

Počet přípravků, které byly použity v ochranném pásmu vodního zdroje v rozporu s pokyny k ochraně vod, je 2 až 4.

Velký

Počet přípravků, které byly použity v ochranném pásmu vodního zdroje v rozporu s pokyny k ochraně vod, je 5 a více.

Závažnost

Malá

Přípravek byl použit na obhospodařované ploše ochranného pásma vod v rozsahu do 10 %

včetně.

Střední

Přípravek byl použit na obhospodařované ploše ochranného pásma vod v rozsahu od 10 % do 50

% včetně.

Velká

Přípravek byl použit na obhospodařované ploše ochranného pásma vod v rozsahu nad 50 %.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

10

5

Rozsah

Malý

Počet aplikací přípravku, popř. směsi přípravků, přípravku s hnojivem, nebo směsi přípravků s pomocným prostředkem nebo hnojivem v rozporu s požadavky na ochranu včel

a suchozemských obratlovců, je 1.

Střední

Počet aplikací přípravku, popř. směsi přípravků, přípravku s hnojivem, nebo směsi přípravků s pomocným prostředkem nebo hnojivem v rozporu s požadavky na ochranu včel

a suchozemských obratlovců, je 2 až 4.

Velký

Počet aplikací přípravku, popř. směsi přípravků, přípravku s hnojivem, nebo směsi přípravků s pomocným prostředkem nebo hnojivem, v rozporu s požadavky na ochranu včel

a suchozemských obratlovců, je 5 a více.

Závažnost

Malá

X

Střední

Při aplikaci přípravku nebylo postupováno v souladu s požadavky na ochranu včel a suchozemských obratlovců.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

10

6

Rozsah

Malý

X

Střední

Došlo k ojedinělému okrajovému úletu přípravku na sousední pozemek.

Velký

Došlo k souvislému pásovému úletu přípravku na sousední pozemek.

Závažnost

Malá

X

Střední

Došlo k zasažení rostlin mimo pozemek, na kterém se prováděla aplikace přípravku.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

10

7

Rozsah

Malý

Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, je 1.

Střední

Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, je 2 až 4.

Velký

Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, je 5 a více.

Závažnost

Malá

X

Střední

Při aplikaci přípravku nebylo postupováno v souladu s požadavky na ochranu vodních organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

10

8

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Byl aplikován přípravek bez platného rozhodnutí o povolení.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Byl aplikován přípravek bez platného rozhodnutí o povolení.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

11

1

Rozsah

Malý

Zjištění se týká pouze jednoho telete.

Střední

V chovu bylo zjištěno do 20 % nemocných nebo poraněných telat včetně.

Velký

V chovu bylo zjištěno nad 20 % nemocných nebo poraněných telat.

Závažnost

Malá

X

Střední

Kontrola není prováděna ve stanovené míře. Nemocným nebo poraněným telatům nebyla chovatelem poskytnuta péče nebo nebyl přivolán veterinární lékař. Onemocnění nebo poranění neohrožuje telata na životě. Telata nebyla v případě potřeby umístěna do izolace.

Velká

Kontrola není prováděna ve stanovené míře. Nemocným nebo poraněným telatům nebyla poskytnuta péče chovatelem nebo nebyl přivolán veterinární lékař. Onemocnění nebo poranění ohrožuje telata na životě anebo může vést k trvalému poškození zdraví. Telata nebyla v případě potřeby umístěna do izolace.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

11

2

Rozsah

Malý

V chovu bylo zjištěno do 20 % telat včetně s náhubkem nebo dlouhodobě uvázaných.

Střední

V chovu bylo zjištěno od 20 % do 50 % telat včetně s náhubkem nebo dlouhodobě uvázaných.

Velký

V chovu bylo zjištěno nad 50 % telat s náhubkem nebo dlouhodobě uvázaných.

Závažnost

Malá

X

Střední

Není dodržován zákaz uvazování telat nebo zákaz používání náhubku u telat.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

11

3

Rozsah

Malý

Počet telat v nevyhovujících kotcích je do 20 % včetně.

Střední

Počet telat v nevyhovujících kotcích je od 20 do 50 % včetně.

Velký

Počet telat v nevyhovujících kotcích je nad 50 %.

Závažnost

Malá

X

Střední

Rozměry kotce neodpovídají požadavkům stanoveným právními předpisy nebo kotce neumožňují vizuální a hmatový kontakt mezi telaty.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

11

4

Rozsah

Malý

V nevyhovujícím držení bylo zjištěno do 20 % telat včetně.

Střední

V nevyhovujícím držení bylo zjištěno od 20 do 50 % telat včetně.

Velký

V nevyhovujícím držení bylo zjištěno nad 50 % telat.

Závažnost

Malá

X

Střední

Ustájení telat neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

11

5

Rozsah

Malý

X

Střední

Podlahy nesplňují parametry stanovené právními předpisy nebo telata mladší dvou týdnů nemají vhodnou podestýlku.

Velký

X

Závažnost

Malá

X

Střední

Podlahy nesplňují parametry stanovené právními předpisy nebo telata mladší dvou týdnů nemají vhodnou podestýlku.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

11

6

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Mlezivo nebylo podáno do 6 hodin.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Mlezivo nebylo podáno do 6 hodin.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

11

7

Rozsah

Malý

X

Střední

Požadavky na krmení telat nebyly dodrženy.

Velký

Telata jsou ve špatném výživovém stavu nebo došlo k úhynu telat v důsledku jejich podvýživy.

Závažnost

Malá

X

Střední

Požadavky na krmení telat nebyly dodrženy.

Velká

Telata jsou ve špatném výživovém stavu nebo došlo k úhynu telat v důsledku jejich podvýživy.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstraň itelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

11

8

Rozsah

Malý

X

Střední

Požadavky na napájení telat nebyly dodrženy.

Velký

U telat se projevují známky dehydratace nebo byly zjištěny úhyny v důsledku dehydratace.

Závažnost

Malá

X

Střední

Požadavky na napájení telat nebyly dodrženy.

Velká

U telat se projevují známky dehydratace nebo byly zjištěny úhyny v důsledku dehydratace.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstraňitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

12

1

Rozsah

Malý

Požadavky na ustájení v samostatných kotcích nejsou dodrženy.

Střední

X

Velký

X

Závažnost

Malá

X

Střední

Požadavky na ustájení v samostatných kotcích nejsou dodrženy.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

12

2

Rozsah

Malý

Na volné podlahové ploše nebo roštové podlaze, která neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy, je chováno do 20 % prasat včetně.

Střední

Na volné podlahové ploše nebo roštové podlaze, která neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy, je chováno od 20 do 50 % prasat včetně.

Velký

Na volné podlahové ploše nebo roštové podlaze, která neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy, je chováno nad 50 % prasat.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Volná podlahová plocha nebo roštová podlaha neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

12

3

Rozsah

Malý

Pro prasata v počtu do 20 % včetně není zajištěno dostatečné množství materiálu pro etologické aktivity.

Střední

Pro prasata v počtu od 20 do 50 % včetně není zajištěno dostatečné množství materiálu pro etologické aktivity.

Velký

Pro prasata v počtu nad 50 % není zajištěno dostatečné množství materiálu pro etologické aktivity.

Závažnost

Malá

X

Střední

Etologické aktivity nejsou umožněny.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

12

4

Rozsah

Malý

X

Střední

Požadavky na zajištění krmivá a vody nejsou dodrženy.

Velký

Prasata jeví známky dehydratace nebojsou ve špatném výživovém stavu nebo na hospodářství došlo k úhynu prasat v důsledku dehydratace nebo podvýživy.

Závažnost

Malá

X

Střední

Požadavky na zajištění krmivá a vody nejsou dodrženy.

Velká

Prasata jeví známky dehydratace nebojsou ve špatném výživovém stavu nebo na hospodářství došlo k úhynu prasat v důsledku dehydratace nebo podvýživy.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

12

5

Rozsah

Malý

Vazné ustájení nebo postroje jsou používány do 20 % prasat včetně.

Střední

Vazné ustájení nebo postroje jsou používány od 20 do 50 % prasat včetně.

Velký

Vazné ustájení nebo postroje jsou používány nad 50 % prasat.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Nedovolené vazné ustájení je používáno.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

12

6

Rozsah

Malý

Způsobem, který neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy, nebo v kotci, který nesplňuje požadavky stanovené právními předpisy, je chováno do 20 % prasat včetně.

Střední

Způsobem, který neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy, nebo v kotci, který nesplňuje požadavky stanovené právními předpisy, je chováno od 20 do 50 % prasat včetně.

Velký

Způsobem, který neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy, nebo v kotci, který nesplňuje požadavky stanovené právními předpisy, je chováno nad 50 % prasat.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Požadavky na ustájení stanovené právními předpisy nejsou dodrženy.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

12

7

Rozsah

Malý

Požadavkům neodpovídají zjištěné hladiny hluku nebo intenzity světla.

Střední

Požadavkům neodpovídají zjištěné hladiny hluku a intenzity světla.

Velký

X

Závažnost

Malá

X

Střední

Hladina hluku nebo intenzita světla neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

12

8

Rozsah

Malý

X

Střední

Podlahy nesplňují parametry stanovené právními předpisy.

Velký

X

Závažnost

Malá

X

Střední

Podlahy nesplňují parametry stanovené právními předpisy.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

12

9

Rozsah

Malý

X

Střední

Ustájení nesplňuje podmínky stanovené právními předpisy.

Velký

X

Závažnost

Malá

X

Střední

Ustájení nesplňuje podmínky stanovené právními předpisy.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

12

10

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Zákroky a postupy nejsou prováděny v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Zákroky a postupy nejsou prováděny v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy.

Trvalost

Odstranitelná

 

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

13

1

Rozsah

Malý

Péče o zvířata není zajištěna odborně způsobilými zaměstnanci.

Střední

X

Velký

X

Závažnost

Malá

Péče o zvířata není zajištěna odborně způsobilými zaměstnanci.

Střední

X

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

13

2

Rozsah

Malý

Zjištění se týká pouze jednoho zvířete.

Střední

V chovu bylo zjištěno do 20 % nemocných nebo poraněných zvířat včetně.

Velký

V chovu bylo zjištěno nad 20 % nemocných nebo poraněných zvířat.

Závažnost

Malá

X

Střední

Kontrola není prováděna nejméně jedenkrát denně. Nemocným nebo poraněným zvířatům nebyla chovatelem poskytnuta péče, ani k nim nebyl přivolán veterinární lékař, nebo nebyla zvířata

v případě potřeby umístěna do izolace. Onemocnění nebo poranění neohrožuje zvířata na životě a nevede k trvalému poškození jejich zdraví.

Velká

Kontrola není prováděna nejméně jedenkrát denně. Nemocným nebo poraněným zvířatům nebyla chovatelem poskytnuta péče, ani k nim nebyl přivolán veterinární lékař, nebo nebyla zvířata

v případě potřeby umístěna do izolace. Onemocnění nebo poranění ohrožuje zvířata na životě nebo jim může přivodit trvalé následky.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

13

3

Rozsah

Malý

Zjištění se týká pouze jednoho zvířete.

Střední

Zjištění se týká do 20 % zvířat včetně.

Velký

Zjištění se týká nad 20 % zvířat.

Závažnost

Malá

X

Střední

Chovatel nevede nebo neuchovává záznamy o lékařských ošetřeních nebo o počtu uhynulých zvířat.

Velká

Zvířatům jsou podávány léčivé přípravky a další látky v rozporu s právními přepisy a pravidly pro jejich používání.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

13

4

Rozsah

Malý

Zjištění se týká pouze jednoho zvířete.

Střední

Zjištění se týká do 20 % zvířat včetně.

Velký

Zjištění se týká nad 20 % zvířat

Závažnost

Malá

X

Střední

 

Velká

Volnost pohybu zvířat je omezena způsobem, který vede k poškození zdraví zvířat nebo k jejich zbytečném u utrpení.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

13

5

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

V chovu jsou používány způsoby plemenitby, které zvířeti mohou způsobit utrpení nebo poškození zdraví nebo jsou prováděny úpravy vzhledu zvířat v rozporu s právními předpisy.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

V chovu jsou používány způsoby plemenitby, které zvířeti mohou způsobit utrpení nebo poškození zdraví nebo jsou prováděny úpravy vzhledu zvířat v rozporu s právními předpisy.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

13

6

Rozsah

Malý

X

Střední

Stavby nebo ustájení neumožňují dodržení mikroklimatických podmínek.

Velký

X

Závažnost

Malá

X

Střední

Stavby nebo ustájení neumožňují dodržení mikroklimatických podmínek.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

13

7

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Osvětlení neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Osvětlení neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

13

8

Rozsah

Malý

X

Střední

Materiál použitý k ustájení zvířat není snadno čistitelný a dezinfikovatelný nebo se o něj mohou zvířata poranit nebo v prostorech, kde jsou chována telata, není zabezpečeno dostatečné odklízení trusu, moči a zbytků krmiva.

Velký

X

Závažnost

Malá

X

Střední

Materiál použitý k ustájení zvířat není snadno čistitelný a dezinfikovatelný nebo se o něj mohou zvířata poranit nebo v prostorech, kde jsou chována telata, není zabezpečeno dostatečné odklízení trusu, moči a zbytků krmiva.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

13

9

Rozsah

Malý

Zvířatům není poskytována přiměřená ochrana před povětrnostními podmínkami, predátory nebo riziky ohrožujícími jejich zdraví.

Střední

X

Velký

X

Závažnost

Malá

Zvířatům není poskytována přiměřená ochrana před povětrnostními podmínkami, predátory nebo riziky ohrožujícími jejich zdraví.

Střední

X

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

13

10

Rozsah

Malý

X

Střední

Kontrola automatických a mechanických zařízení není prováděna nebo nedošlo k odstranění závad.

Velký

Při selhání umělého větracího systému nebyla zabezpečena péče o zdraví a dobré životní podmínky zvířat.

Závažnost

Malá

X

Střední

Kontrola automatických a mechanických zařízení není prováděna nebo nedošlo k odstranění závad.

Velká

Při selhání umělého větracího systému nebyla zabezpečena péče o zdraví a dobré životní podmínky zvířat.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

13

11

Rozsah

Malý

Zjištění se týká pouze jednoho zvířete.

Střední

Zjištění se týká do 50 % zvířat včetně.

Velký

Zjištění se týká nad 50 % zvířat.

Závažnost

Malá

V době kontroly byly zjištěny nefunkční napáječky. Zvířata jsou bez příznaků dehydratace.

Střední

Zvířatům není zabezpečen přístup k vodě nebo krmivu ve stanovených intervalech pro jednotlivé druhy a kategorie. Zvířata jsou bez příznaků dehydratace. V případě nedostatečného přístupu ke krmivu jsou zvířata ve zhoršeném výživovém stavu.

Velká

Zvířata jsou vyhublá nebo jeví známky dehydratace nebo na hospodářství došlo k úhynu zvířat v důsledku dehydratace nebo podvýživy.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

13

12

Rozsah

Malý

X

Střední

Není zabezpečeno omezení znečištění vody nebo krmiv nebo dochází k zápolení o krmivo a vodu mezi zvířaty.

Velký

X

Závažnost

Malá

X

Střední

Není zabezpečeno omezení znečištění vody nebo krmiv nebo dochází k zápolení o krmivo a vodu mezi zvířaty.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

Příloha č. 4

Hodnocení porušení kontrolovaných požadavků podle standardů podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení

 

Požadavky standardů

Kritéria

Stupně kritérií

Hodnocení

1a

Rozsah

Malý

Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo zjištěno v rozsahu do 10 metrů včetně.

Střední

Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo zjištěno v rozsahu od 10 do 25 metrů včetně.

Velký

Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo zjištěno v rozsahu nad 25 metrů.

Závažnost

Malá

Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové čáry od 2 do 3 metrů.

Střední

Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové čáry od 1 do 2 metrů včetně.

Velká

Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové čáry do 1 metru včetně.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

1b

Rozsah

Malý

Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod u pozemků se sklonem nad 7° bylo zjištěno v rozsahu do 10 metrů včetně.

Střední

Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod u pozemků se sklonem nad 7° bylo zjištěno v rozsahu od 10 do 25 metrů včetně.

Velký

Hnojení v ochranném pásu podél u pozemků se sklonem nad 7° bylo zjištěno v rozsahu nad 25 metrů.

Závažnost

Malá

Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové čáry od 20 do 25 metrů včetně.

Střední

Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové čáry od 10 do 20 metrů včetně.

Velká

Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové čáry do 10 metrů včetně.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

1c

Rozsah

Malý

Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, je 1.

Střední

Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, je 2 až 4.

Velký

Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu povrchové vody, je 5 a více.

Závažnost

Malá

X

Střední

Při aplikaci přípravku nebylo postupováno v souladu s požadavky na ochranu vodních organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

2

Rozsah

Malý

X

Střední

X

Velký

Platné povolení není předloženo.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Platné povolení není předloženo.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

3a

Rozsah

Malý

Ohrožení nebo znečištění bylo způsobené 1 zdrojem znečištění.

Střední

Ohrožení nebo znečištění bylo způsobené 2 zdroji znečištění.

Velký

Ohrožení nebo znečištění bylo způsobené 3 a více zdroji znečištění.

Závažnost

Malá

Došlo k ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Zdroj znečištění je ve vzdálenosti nad 100 m.

Střední

Došlo k ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Zdroj znečištění je ve vzdálenosti do 100 m včetně.

Velká

Došlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ano.

3b

Rozsah

Malý

Byl nalezen 1 zdroj, ze kterého jsou vypouštěny odpadní vody bez platného povolení.

Střední

Byly nalezeny 2 zdroje, ze kterých jsou vypouštěny odpadní vody bez platného povolení.

Velký

Byly nalezeny 3 a více zdrojů, ze kterých jsou vypouštěny odpadní vody bez platného povolení.

Závažnost

Malá

Došlo k vypouštění odpadních vod bez povolení u nekomerčních, neprovozních zařízení.

Střední

X

Velká

Došlo k vypouštění odpadních vod bez povolení u komerčních, provozních zařízení.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

3c

Rozsah

Malý

Technické zabezpečení 1 skladovacího prostoru neodpovídá požadavkům vodního zákona.

Střední

Technické zabezpečení 2 skladovacích prostorů neodpovídá požadavkům vodního zákona.

Velký

Technické zabezpečení 3 a více skladovacích prostorů neodpovídá požadavkům vodního zákona.

Závažnost

Malá

Skladovací prostory vykazují nedostatky, ale nedošlo k úniku skladovaných závadných látek.

Střední

Došlo k úniku skladovaných závadných látek do okolí bez viditelného znečištění vod.

Velká

Došlo k úniku skladovaných závadných látek do vodního zdroje a je viditelné znečištění povrchových nebo podzemních vod.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

3d

Rozsah

Malý

Zkoušky těsnosti nebyly provedeny u 1 skladu.

Střední

Zkoušky těsnosti nebyly provedeny u 2 skladů.

Velký

Zkoušky těsnosti nebyly provedeny u 3 a více skladů.

Závažnost

Malá

Zkoušky těsnosti nebyly provedeny v požadovaných intervalech.

Střední

Zkoušky těsnosti nebyly provedeny.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

3e

Rozsah

Malý

Kontrolní systém není vybudován nebo provozován u 1 skladu.

Střední

Kontrolní systém není vybudován nebo provozován u 2 skladů.

Velký

Kontrolní systém není vybudován nebo provozován u 3 a více skladů.

Závažnost

Malá

X

Střední

Kontrolní systém je vybudován, ale není provozován nebo není funkční.

Velká

Kontrolní systém není vybudován.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

4

Rozsah

Malý

Součet ploch, kde nebyl zajištěn pokryv, je do 1 hektaru včetně.

Střední

Součet ploch, kde nebyl zajištěn pokryv, je od 1 do 2 hektarů včetně.

Velký

Součet ploch, kde nebyl zajištěn pokryv, je nad 2 hektary.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Nebyla provedena žádná z možností zajišťující pokryvnost půdy u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí nad 4°.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

5

 

Rozsah

Malý

Součet ploch s porušením tvoří nejvýše 15 ha nebo součet ploch s porušením tvoří více než 15 ha, pokud podíl plochy s porušením je nejvýše 15 % součtu ploch žadatelem užívaných dílů půdních bloků se zemědělskou kulturou standardní orná půda vedených v LPIS jako erozně ohrožené a silně erozně ohrožené.

Střední

Součet ploch s porušením tvoří více než 15 ha, pokud podíl plochy s porušením tvoří 15,01 až 30 % součtu ploch žadatelem užívaných dílů půdních bloků se zemědělskou kulturou standardní orná půda vedených v LPIS jako erozně ohrožené a silně erozně ohrožené.

Velký

Součet ploch s porušením tvoří více než 15 ha, pokud podíl plochy s porušením tvoří více než 30 % součtu ploch žadatelem užívaných dílů půdních bloků se zemědělskou kulturou standardní orná půda vedených v LPIS jako erozně ohrožené a silně erozně ohrožené.

Závažnost

Trvalost

Malá

Díl půdního bloku s porušením, které bylo způsobeno neprovedením půdoochranné technologie, je nejvýše 1, nebo počet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno nedostatečným provedením půdoochranné technologie, je nejvýše 2.

Střední

Velká

Počet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno nedostatečným provedením půdoochranné technologie, je 3 až 4.

Počet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno neprovedením půdoochranné technologie, je více než 1, počet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno nedostatečným provedením půdoochranné technologie, je 5 a více, nebo porušení bylo způsobeno pěstováním kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku na silně erozně ohrožené půdě.

Trvalost

 

Odstranitelná

X

Neodstraň itelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

6a

Rozsah

Malý

Součet ploch, kde došlo k pálení, je do 1 hektaru včetně.

Střední

Součet ploch, kde došlo k pálení, je od 1 do 2 hektarů včetně.

Velký

Součet ploch, kde došlo k pálení, je nad 2 hektary.

Závažnost

Malá

X

Střední

Pálení bylo prováděno pouze bodově.

Velká

Pálení bylo prováděno plošně.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

6b

Rozsah

Malý

Opatření byla použita od 15 % do 20 % ploch.

Střední

Opatření byla použita od 10 % do 15 % ploch včetně.

Velký

Opatření byla použita do 10 % ploch včetně.

Závažnost

Malá

X

Střední

X

Velká

Zjištěno porušení.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

7a

Rozsah

Malý

Došlo k poškození nebo zrušení 1 krajinného prvku.

Střední

Došlo k poškození nebo zrušení 2 krajinných prvků.

Velký

Došlo k poškození nebo zrušení 3 a více krajinných prvků.

Závažnost

Malá

X

Střední

Došlo k poškození nebo zrušení výhradně dřevinné vegetace na krajinných prvcích mez, terasa nebo travnatá údolnice.

Velká

Došlo k poškození nebo zrušení krajinných prvků solitér, skupina dřevin, stromořadí nebo kultury rybník, popřípadě došlo k poškození nebo zrušení krajinných prvků mez, terasa, travnatá údolnice, příkop nebo mokřad a nejedná se o případ střední závažnosti.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

7b

Rozsah

Malý

Rez dřevin v době od 31. 3. do 1. 11. byl zjištěn u 1 krajinného prvku.

Střední

Rez dřevin v době od 31. 3. do 1. 11. byl zjištěn u 2 krajinných prvků.

Velký

Rez dřevin v době od 31. 3. do 1. 11. zjištěn u 3 a více krajinných prvků.

Závažnost

Malá

X

Střední

Rez dřevin zjištěn v době od 31. 3. do 1. 11.

Velká

X

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

7c

Rozsah

Malý

Regulace nebyla zajištěna u počtu rostlin do 15 kusů.

Střední

Regulace nebyla zajištěna u počtu rostlin od 16 do 30 kusů.

Velký

Regulace nebyla zajištěna u počtu rostlin nad 30 kusů.

Závažnost

Malá

Neregulované rostliny se vyskytovaly do 10 % včetně počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.

Střední

Neregulované rostliny se vyskytovaly od 10 do 30 % včetně počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.

Velká

Neregulované rostliny se vyskytovaly nad 30 % počtu všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.

7d

Rozsah

Malý

Velikost plochy pěstované plodiny překročila 30 ha a je do 35 ha včetně.

Střední

Velikost plochy pěstované plodiny překročila 35 ha a je do 40 ha včetně.

Velký

Velikost plochy pěstované plodiny překročila 40 ha.

Závažnost

Malá

Počet dílů půdních bloků s porušením je 1.

Střední

Počet dílů půdních bloků s porušením je 2.

Velká

Počet dílů půdních bloků s porušením je 3 a více.

Trvalost

Odstranitelná

X

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat

Ne.Poznámky pod čarou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

Čl. 21 odst. 1 písm. a) a b), čl. 28 až 31, 33 a čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013, v platném znění.

Čl. 36 písm. a) body i) až v) a písm. b) body i), iv) a v) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

Čl. 91 a 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 2 odst. 1 bod 2 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Čl. 93 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 64 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

Čl. 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 64 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

Čl. 67 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

§ 4c odst. 1 a § 4d odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb.

Čl. 38 odst. 2 až 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.

Čl. 99 odst. 1 a odst. 2 pododstavec 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 40 pododstavec 2 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.

Čl. 75 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

Čl. 99 odst. 2 pododstavec 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 39 odst. 3 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

2

Čl. 21 odst. 1 písm. a) a b), čl. 28 až 31, 33 a čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013, v platném znění.

Čl. 36 písm. a) body i) až v) a písm. b) body i), iv) a v) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

3

Čl. 91 a 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 2 odst. 1 bod 2 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

4

Čl. 93 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 64 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

5

Čl. 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

6

Čl. 64 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

Čl. 67 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

§ 4c odst. 1 a § 4d odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb.

7

Čl. 38 odst. 2 až 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.

Čl. 99 odst. 1 a odst. 2 pododstavec 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

8

Čl. 40 pododstavec 2 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.

Čl. 75 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

9

Čl. 99 odst. 2 pododstavec 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 39 odst. 3 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.