Čekejte, prosím...
A A A
76/2017 Sb. znění účinné od 1. 4. 2017

76

 

VYHLÁŠKA

ze dne 28. února 2017

o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy

a provozovatelem zařízení služeb

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 23 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 8 a § 23d odst. 5:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a upravuje

a)

minimální rozsah a obsah služeb souvisejících s použitím dráhy a provozem drážního vozidla poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce,

b)

členění zařízení služeb a jejich provozní součásti,

c)

kategorie příčin narušení provozování drážní dopravy,

d)

minimální rozsah údajů o narušení provozování drážní dopravy předávaných při jeho vykazování mezi stranami smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, regionální nebo na veřejně přístupné vlečce a

e)

obsahové náležitosti plánu na odstranění příčin přetížení dráhy.

§ 2

Minimální rozsah a obsah služeb

(1)

Provozovatel dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce vyřídí žádost dopravce o přidělení kapacity dráhy, vypracuje jízdní řád podle přidělené kapacity a umožní využití přidělené kapacity dráhy podle sjednaného jízdního řádu.

(2)

Provozovatel dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce dále zajistí dopravci na základě smlouvy o provozování drážní dopravy přístup ke službám souvisejícím s použitím dráhy a provozem drážního vozidla v rozsahu

a)

použití dráhy podle přílohy k této vyhlášce, včetně použití zařízení pro dodávku trakčního proudu, je-li k dispozici,

b)

organizace drážní dopravy, zabezpečení jízdy vlaku a posunu drážním vozidlem, operativního řízení drážní dopravy, rádiového spojení s drážním vozidlem, je-li k dispozici, hlášení a poskytování informací dopravci o jízdě vlaku daného dopravce,

c)

poskytnutí dalších informací potřebných k zavedení nebo k poskytování přepravních služeb, pro které byla kapacita dráhy přidělena.

§ 3

Členění zařízení služeb a jejich provozní součásti

(1)

Provozními součástmi železniční stanice jsou

a)

informační systémy pro cestující o příjezdu a odjezdu vlaků, výlukách, službách dopravců a dalších dopravních spojeních v rámci integrovaných dopravních systémů,

b)

orientační značky o přístupu k vlakům,

c)

čekárny pro cestující,

d)

úschovny zavazadel,

e)

hygienická zařízení pro cestující,

f)

parkoviště pro autobusy, osobní automobily a jízdní kola,

g)

prostory pro služby prodeje cestovních a rezervačních dokladů,

h)

prostory pro provozní zázemí těch zaměstnanců dopravců, kteří poskytují služby cestujícím v železniční stanici,

i)

další prostory pro služby jednotlivých dopravců,

j)

zdvihací plošiny nebo rampy na nástupišti a v železničních stanicích pro zajištění přístupnosti železniční dopravy pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace2,

k)

místa nakládky a vykládky pro přepravu věcí a

l)

kolejiště pro sestavování vlaků a posun drážních vozidel.

(2)

V železniční stanici nemusí být vždy provozovány všechny provozní součásti podle odstavce 1.

(3)

Odstavné koleje a čerpací stanice jsou zařízení služeb, která jsou provozována bez provozních součástí.

(4)

Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy se člení na

a)

střediska pro údržbu drážních vozidel s výjimkou středisek pro údržbu vysokorychlostních vozidel a vozidel se zvláštními provozně technickými charakteristikami, ve kterých je údržba těchto vozidel prováděna po jejich vyřazení z běžného provozu,

b)

zařízení pro provozní ošetření vozů, zejména jejich mytí, čištění a plnění vodou,

c)

nakládací a vykládací zařízení,

d)

stabilní a mobilní zařízení pro překládku přepravních jednotek mezi jednotlivými druhy dopravy,

e)

posunovací zařízení,

f)

obrysnice,

g)

kolejové váhy a

h)

zařízení se zdrojem jiné než trakční elektrické energie, určené pro připojení železničních kolejových vozidel.

§ 4

Kategorie příčin narušení provozování drážní dopravy

(1)

Příčiny narušení provozování drážní dopravy na straně provozovatele dráhy jsou

a)

nesprávná organizace drážní dopravy způsobená

1.

nedostatkem v sestavení jízdního řádu,

2.

chybou v provozním postupu při řízení drážní dopravy,

3.

chybou při uplatnění pravidel přednosti vlaků,

4.

chybou osoby řídící drážní dopravu při obsluze dráhy nebo

5.

jinou příčinou,

b)

poruchy součástí dráhy způsobené

1.

staničním nebo traťovým zabezpečovacím zařízením,

2.

přejezdovým nebo přechodovým zabezpečovacím zařízením,

3.

telekomunikačním zařízením,

4.

napájecím zařízením,

5.

závadou na koleji,

6.

závadou na stavbě dráhy,

7.

chybou osoby obsluhující zařízení nebo

8.

z jiné příčiny,

c)

provádění stavebních nebo udržovacích prací v důsledku

1.

plánované výluky drážní dopravy,

2.

mimořádné výluky,

3.

závady na koleji nebo

4.

jiné příčiny,

d)

závady na straně jiného provozovatele dráhy způsobené

1.

předchozím provozovatelem dráhy nebo

2.

následujícím provozovatelem dráhy.

(2)

Příčiny narušení provozování drážní dopravy na straně dopravce jsou

a)

nesprávná organizace drážní dopravy způsobená

1.

překročením doby zastavení vlaku oproti jízdnímu řádu,

2.

změnou přepravní smlouvy na žádost dopravce,

3.

překročením doby nakládky,

4.

závadou při nakládce,

5.

chybou při odbavení vlaku,

6.

chybou osoby zajišťující nakládku, vykládku nebo odbavení vlaku nebo

7.

z jiné příčiny,

b)

závady v provozování vozidlového parku dopravce způsobené

1.

při plánování oběhu nebo změnou plánu oběhu vozidel,

2.

nesprávným sestavením vlaku dopravcem,

3.

poruchou osobních vozů,

4.

poruchou nákladních vozů,

5.

poruchou jednotek, lokomotiv a motorových vozů,

6.

chybou osoby zajišťující obsluhu nebo údržbu vozidlového parku nebo

7.

z jiné příčiny,

c)

závady na straně jiného dopravce způsobené

1.

následujícím dopravcem nebo

2.

předchozím dopravcem.

(3)

Jiné příčiny narušení provozování drážní dopravy jsou

a)

stávka,

b)

správní záležitosti, například zákazy nakládky, přepravy,

c)

nepředvídatelné dopady počasí a přírodní vlivy,

d)

zpoždění z vnějších důvodů na následující síti,

e)

mimořádné události,

f)

obsazení koleje zapříčiněné zpožděním téhož vlaku,

g)

obsazení koleje zapříčiněné zpožděním jiného vlaku,

h)

zpožděný obrat v konečné stanici,

i)

čekání na vlakový přípoj,

j)

násilné poškození dráhy,

k)

násilné poškození drážních vozidel,

l)

překážka na trati,

m)

jiné vnější příčiny nebo

n)

zatím nezjištěné důvody.

§ 5

Minimální rozsah údajů předávaných při vykazování narušení provozování drážní dopravy

Minimální rozsah údajů o narušení provozování drážní dopravy předávaných při jeho vykazování mezi stranami smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, regionální nebo na veřejně přístupné vlečce je

a)

určení trati a úseku dráhy, kde k narušení provozování drážní dopravy došlo,

b)

doba trvání narušení,

c)

počet a označení dotčených vlaků,

d)

opatření přijatá k omezení výše škod,

e)

přehled vlaků dotčených odřeknutím nebo zpožděním s uvedením délky zpoždění za období nejvýše 1 měsíce a

f)

hodnota zpoždění a prahové hodnoty, při jejichž dosažení vznikne jedné či druhé straně smlouvy o provozování drážní dopravy povinnost úhrady sankčních plateb za narušení provozování drážní dopravy, a to jak pro jednotlivé jízdy, tak pro všechny jízdy vlaků dopravce v daném časovém období.

§ 6

Obsahové náležitosti plánu na odstranění příčin přetížení dráhy

Plán na odstranění příčin přetížení dráhy obsahuje zejména

a)

popis přetíženého úseku dráhy,

b)

důvody přetížení,

c)

pravděpodobný budoucí vývoj drážní dopravy na daném úseku dráhy,

d)

omezení v rozvoji dráhy,

e)

možnosti a náklady rozšíření kapacity dráhy, opatření, která je třeba provést k rozšíření kapacity včetně časového rozvrhu provádění těchto opatření, a

f)

pravděpodobné změny ceny za užití dráhy a za přidělení její kapacity.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 351/2004 Sb․, o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci, se zrušuje.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Příloha

ROZSAH POUŽITÍ DRÁHY

(1)

Provozovatel dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce zajistí, aby dopravce mohl použít dráhu v rozsahu

1.

pozemků v obvodu dráhy s výjimkou pozemků v obvodech dep a dílen kolejových vozidel,

2.

tělesa železničního spodku, který tvoří zemní těleso, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a odvodňovací zařízení, a pláň tělesa železničního spodku,

3.

staveb a zařízení železničního spodku, tj. propustek, mostů, objektů mostům podobných, tunelů, opěrných, zárubních, ochranných a obkladních zdí, doprovodné a izolační zeleně, galerií i ochranných a regulačních staveb, průchodů, ochranných zařízení proti spadu cizích předmětů, proti požáru, vodě a sněhu, zarážedel, oplocení, zábradlí, prohlídkových a čisticích jam,

4.

úrovňových křížení dráhy s pozemní komunikací včetně přejezdového zabezpečovacího zařízení,

5.

železničního svršku, zejména kolejnic, kolejnicových podpor, upevňovadel, drobného kolejiva, výhybkových součástí, dilatačního zařízení, izolovaných styků, vodivých a speciálních spojení, přídržných kolejnic, ochranných kolejnic, ozubnicových tyčí, zařízení proti putování kolejnic, pražcových kotev, kolejového lože, ohřevu výhybek, točen a posuven, s výjimkou těch, které jsou výhradně určeny výhradně pro hnací drážní vozidla,

6.

přístupových komunikací pro cestující a pro přepravu věcí včetně dopravních ploch,

7.

sdělovacího zařízení pro přenos informací obsahujícího přenosové cesty, zařízení koncová, spojovací, přenosová, zapojená do samostatných okruhů nebo telefonní, dálnopisné, datové a rádiové sítě, zařízení rozhlasová a dále zařízení hodinová, informační, průmyslové televize a požární signalizace,

8.

zabezpečovacího zařízení obsahujícího technické prostředky zabezpečení a řízení drážní dopravy v železničních stanicích a na tratích, zařízení pro mechanizaci a automatizaci spádovišť a související přenosové cesty; kolejových brzd,

9.

elektrických zařízení obsahujících zařízení, která zajišťují napájení elektrických hnacích vozidel včetně trakčních napájecích a spínacích stanic a trakčního vedení, prostředky dispečerského řízení provozovatele dráhy, drážní elektrická silnoproudá zařízení pro výrobu, přeměnu, zásobování a využití elektrické energie, speciální elektrická zařízení, přístroje a osvětlovací zařízení, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny, zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, případně další elektrická zařízení napájená i z trakčního vedení,

10.

osvětlovacího zařízení pro provozní a bezpečnostní účely,

11.

budov nebo jejich částí a zařízení určených k provozování dráhy.

(2)

Provozovatel dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce nezajišťuje přístup dopravce ke kolejím uvnitř dep a dílen kolejových vozidel.Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

2

Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.