Čekejte, prosím...
A A A
101/2018 Sb. znění účinné od 12. 6. 2019

Ustanovení čl. I, bodů 2 a 17 nabývají účinnosti dnem 21. listopadu 2018.

Ustanovení čl. I, bodů 3 až 11 nabývají účinnosti dnem 12. června 2019.

změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 101/2018 Sb.

12.6.2019

nařízením č. 101/2018 Sb.

21.11.2018

101

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. května 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., se mění takto:

1.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely.“.

 

2.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace.“.

 

3.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.“.

 

4.

V § 2 odst. 3 se na konci písmene i) slovo „a“ zrušuje.

 

5.

V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

píšťalové varhany.“.

 

6.

V § 3 písm. i) se za slova „zdrojem energie“ vkládají slova „nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje“.

 

7.

V § 4 odst. 4 větě první se za slovy „in vitro5) uvedené na trh od 22․ července 2016“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu věty první se doplňují slova „a na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedená na trh od 22. července 2019“.

 

8.

V § 4 odst. 5 se na konci písmene e) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

 

9.

V § 4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019.“.

 

10.

V § 4 odstavec 6 zní:

(6)

Odstavec 1 se nepoužije na opětovně použité náhradní díly, pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel je o opětovném použití dílů informován a tyto opětovně použité náhradní díly jsou získané

a)

z elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 1. červencem 2016,

b)

ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2024,

c)

z diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2026,

d)

z průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2027 a

e)

z elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2029.“.

 

11.

§ 15 se včetně nadpisu zrušuje.

 

12.

Nadpis přílohy č. 2 zní:

Seznam použití některých nebezpečných látek, které lze používat za stanovených podmínek“.

 

13.

V příloze č. 2 položka 9 b) zní:

9 b)

Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v kompresorech obsahujících chladící látku v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:

a)

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

b)

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),

c)

21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)“.

 

14.

V příloze č. 2 se za položku 9 b) vkládá nová položka 9 b)-I, která zní:

9 b)-I

Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v hermetických spirálových kompresorech obsahujících chladící látku s deklarovaným elektrickým příkonem 9 kW nebo nižším v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR)

Vztahuje se na velké spotřebiče pro domácnost. Platnost do 21. července 2019“.

 

 

15.

V příloze č. 2 položky 13 a) a 13 b) znějí:

13 a)

Olovo ve skle pro optické účely

Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do:

a)

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

b)

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),

c)

21. července 2021 pro všechna ostatní elektrozařízení včetně podkategorií

13 b)

Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:

a)

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

b)

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),

c)

21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)“.

 

16.

V příloze č. 2 se za položku 13 b) vkládají nové položky 13 b)-I až 13 b)-III, které znějí:

„13 b)-I

Olovo ve filtračním skle barveném ionty

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i). Platnost do 21. července 2021“.

 

13 b)-II

Kadmium v koloidně barvených filtračních sklech, kromě použití, která spadají do bodů 39 a 39 a) této přílohy

 

13 b)-III

Kadmium a olovo v glazurách používaných pro etalony odrazivosti

 

 

17.

V příloze č. 2 se položka 39 nahrazuje položkou 39 a), která zní:

39 a)

Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových kvantových obrazových bodech na bázi kadmia pro konverzi vlnové délky („downshifting“) pro použití v systémech vizualizace (< 0,2 µg Cd na mm2 plochy obrazovky)

Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do 31. října 2019“.

 

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6. července 2018, s výjimkou ustanovení čl. I

a)

bodů 2 a 17, která nabývají účinnosti dnem 21. listopadu 2018, a

b)

bodů 3 až 11, která nabývají účinnosti dnem 12. června 2019.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Hüner v. r.