Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

121/2018 Sb. znění účinné od 1. 7. 2018

121

 

VYHLÁŠKA

ze dne 12. června 2018,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů

a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif),

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č․ 486/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2013 Sb., vyhlášky č. 390/2013 Sb. a vyhlášky č. 120/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 12a odst. 1 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „mládeže“ se vkládají slova „, určeného advokáta pro řízení před orgánem veřejné správy nebo řízení před Ústavním soudem“.

 

2.

V § 12a odst. 2 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „mládeže“ se vkládají slova „, určeného advokáta pro řízení před orgánem veřejné správy nebo řízení před Ústavním soudem“.

 

3.

Za § 12a se vkládá nový § 12b, který zní:

§ 12b

 

(1)

Sazba mimosmluvní odměny za právní poradu poskytnutou podle § 18a zákona o advokacii činí 150 Kč za každou i jen započatou půlhodinu právní porady.

(2)

Sazba mimosmluvní odměny za právní poradu poskytnutou podle § 18b zákona o advokacii činí 300 Kč za každou i jen započatou hodinu právní porady.“.

 

4.

V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Při poskytování právní porady podle § 18a18b zákona o advokacii náleží advokátu náhrada cestovních výdajů pouze v odůvodněných případech. Náhrada jiných hotových výdajů mu nenáleží.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.