Čekejte, prosím...
A A A
147/2018 Sb. znění účinné od 1. 8. 2018

147

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. července 2018

o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů

se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023

 

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie“)1 bližší podmínky při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství podle Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku pro období 2019 – 2023.

§ 2

Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic

(1)

Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie1 podává žadatel, který je pěstitelem2 se sídlem na území České republiky, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3 (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři.

(2)

Podporu lze poskytnout na tato opatření:

a)

změna odrůdové skladby vinice,

b)

přesun vinice do svahu, nebo

c)

technika zlepšující obhospodařování vinic.

(3)

Fond žádost o podporu vyhodnotí ve vztahu k danému opatření samostatně.

(4)

Žadatel nemůže podat žádost o podporu na vinici, která se skládá z více dílů půdních bloků.

(5)

Pokud žadatel využije povolení pro opětovnou výsadbu udělená před podáním žádosti, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření4.

(6)

S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností5 není po kontrole provedené Fondem v souladu s předpisem Evropské unie6 v žádosti přípustné doplnění dílu půdního bloku, popřípadě změna dílu půdního bloku,

a)

z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu, nebo

b)

na kterém bude vysazena nová vinice.

(7)

Změnu údajů o povoleních pro opětovnou výsadbu uvedených v žádosti podle § 4 odst. 4 písm. a) nebo § 5 odst. 4 písm. a) může žadatel učinit nejpozději s podáním oznámení podle § 3 odst. 8.

§ 3

Podmínky pro poskytnutí podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic

(1)

Podporu na opatření podle § 2 odst. 2 lze poskytnout, pokud díl půdního bloku, na kterém je opatření prováděno, je evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“) na žadatele jako vinice v souladu s registrem vinic7, a to nejpozději 31. května kalendářního roku, ve kterém bylo podáno oznámení o provedení opatření podle odstavce 8.

(2)

Splnění podmínek se posuzuje pro jeden díl půdního bloku, který odpovídá jedné vinici evidované v registru vinic.

(3)

Žadatel může k opatření podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu8 evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 20109 nebo udělená po tomto datu na základě vyklučení vinice provedeného po kontrole Fondem. Žadatel může k opatření podle § 2 odst. 2 písm. c) použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu10 evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeného v rámci dané žádosti po kontrole Fondem. Žadatel nemůže k opatření podle § 2 odst. 2 použít povolení pro novou výsadbu.

(4)

Žadatel nesmí zahájit provádění opatření podle § 2 odst. 2, včetně klučení vinice, dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem v souladu s předpisem Evropské unie6.

(5)

Pokud žadatel využije povolení pro opětovnou výsadbu udělená před podáním žádosti podle § 2 odst. 5, nesmí zahájit provádění opatření podle § 2 odst. 2 dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem na dílech půdních bloků, na kterých bude vysazena nová vinice.

(6)

Žadatel smí klučit pouze celý díl půdního bloku.

(7)

Opatření podle § 2 odst. 2 nelze kombinovat. U opatření podle § 2 odst. 2 písm. c) nelze kombinovat na jednom dílu půdního bloku novou výsadbu a dosadbu vinice.

(8)

Žadatel podá Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 31. května čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla žádost podána, oznámení o provedení opatření na všech dílech půdních bloků uvedených v žádosti. Ke každé žádosti žadatel podá pouze jedno oznámení o provedení opatření.

(9)

V případě udělení práva na opětovnou výsadbu předem11 v období do 31. prosince 2015 se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce třetího roku po vysazení nové vinice, na níž bylo právo na opětovnou výsadbu předem uděleno. V případě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem12 v období od 1. ledna 2016 se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce čtvrtého roku od registrace vinice podle zákona o vinohradnictví a vinařství, na níž bylo povolení pro opětovnou výsadbu předem uděleno.

(10)

Oznámení o provedení opatření podle odstavce 8 žadatel doručí Fondu nejpozději do 31. května 2023.

§ 4

Změna odrůdové skladby vinice

(1)

Podpora na opatření změna odrůdové skladby vinice se vyplácí na celý díl půdního bloku13, pokud

a)

restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 15 let; v případě vinic nově pořízených a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu udělených žadateli na základě převodu z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let v době klučení,

b)

výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c)

nová vinice je osázena jinou odrůdou než vinice, ze které pochází povolení pro opětovnou výsadbu, a

d)

výsadba se provede moštovou odrůdou14 registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.

(2)

V žádosti podle § 2 odst. 1 žadatel uvede

a)

číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem8,

b)

výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci,

c)

seznam odrůd, které mají být vyklučeny,

d)

způsob pěstování klučené vinice,

e)

číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice, a

f)

výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice.

(3)

V případě, že žadatel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu žadatel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4)

V žádosti podle § 2 odst. 5 žadatel uvede

a)

identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic a uděleného na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem6 před vyklučením vinice a

b)

číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice.

(5)

V případě, že žadatel vysazuje novou vinici na dílu půdního bloku podle odstavce 4 písm. b), který je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu žadatel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(6)

Pokud žadatel využije povolení pro opětovnou výsadbu uvedené v § 2 odst. 5 v kombinaci s povolením pro opětovnou výsadbu uvedeným v § 3 odst. 3, v žádosti uvede údaje podle odstavců 2 a 4.

(7)

V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 4 písm. b) uvede

a)

výměru osázené plochy nově vysazené vinice,

b)

odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,

c)

způsob pěstování nově vysazené vinice a

d)

počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice.

§ 5

Přesun vinice do svahu

(1)

Podpora na opatření přesun vinice do svahu se vyplácí na celý díl půdního bloku13, pokud

a)

restrukturalizovaná vinice nebo její část, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově pořízených a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu udělených žadateli na základě převodu z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let v době klučení,

b)

výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c)

má průměrnou sklonitost vyšší nebo rovnu 8 stupňů,

d)

výsadba se provede moštovou odrůdou14 registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 2 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice a

e)

výsadba není provedena na stejném dílu půdního bloku, ze kterého pochází povolení pro opětovnou výsadbu.

(2)

V žádosti podle § 2 odst. 1 žadatel uvede

a)

číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem10,

b)

výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,

c)

seznam odrůd, které mají být vyklučeny,

d)

způsob pěstování klučené vinice,

e)

číslo dílu půdního bloku, na který bude vinice přesunuta, a

f)

výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby přesunuté vinice.

(3)

V případě, že díl půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu žadatel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4)

V žádosti podle § 2 odst. 5 žadatel uvede

a)

identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic a uděleného na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem6 před vyklučením vinice a

b)

číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice.

(5)

V případě, že žadatel vysazuje novou vinici na dílu půdního bloku podle odstavce 4 písm. b), který je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu žadatel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(6)

Pokud žadatel využije povolení pro opětovnou výsadbu uvedené v § 2 odst. 5 v kombinaci s povolením pro opětovnou výsadbu uvedeným v § 3 odst. 3, v žádosti uvede údaje podle odstavců 2 a 4.

(7)

V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 4 písm. b) uvede

a)

výměru osázené plochy nově vysazené vinice,

b)

odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,

c)

způsob pěstování nově vysazené vinice a

d)

počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice.

§ 6

Technika zlepšující obhospodařování vinic

(1)

Podpora na opatření technika zlepšující obhospodařování vinic se vyplácí na celý díl půdního bloku13, pokud

a)

v případě nové výsadby má restrukturalizovaná vinice v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě dosadby má restrukturalizovaná vinice k roku podání žádosti více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově pořízených, a to registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu, musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti,

b)

výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c)

se výsadba nebo dosadba provede moštovou odrůdou14 registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3 572 kusů na 1 ha osázené plochy vinice a

d)

výsadbou nebo dosadbou dojde ke zvýšení počtu kusů keřů na 1 ha osázené plochy minimálně o 1 000 kusů nad původní počet keřů na 1 ha plochy vinice; výsadba nebo dosadba se provede vysazením nebo dosázením celých ucelených řádků v celé délce restrukturalizované vinice.

(2)

V žádosti podle § 2 odst. 1 žadatel uvede

a)

číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě povolení pro opětovnou výsadbu předem8),

b)

výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,

c)

seznam odrůd, které mají být vyklučeny,

d)

způsob pěstování klučené vinice,

e)

číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nebo dosazena nová vinice,

f)

výměru celkové osázené plochy vinice po realizaci výsadby nebo dosadby vinice a

g)

údaj o tom, zda se jedná o výsadbu nebo dosadbu.

(3)

V případě, že žadatel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném díle půdního bloku podle odstavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu žadatel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4)

V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) uvede

a)

výměru celkové osázené plochy nově vysazené vinice nebo dosazené vinice,

b)

odrůdovou skladbu nově vysazené vinice nebo odrůdovou skladbu dosazených keřů na vinici,

c)

způsob pěstování nově vysazené nebo dosazené vinice a

d)

počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy po výsadbě nebo dosadbě vinice.

§ 7

Investice

(1)

Žádost o podporu na investice podle předpisu Evropské unie15 doručí žadatel, který je výrobcem16 se sídlem na území České republiky, Fondu na jím vydaném formuláři do 31. srpna kalendářního roku.

(2)

Žádost o podporu lze podat na tyto nové investice:

a)

dřevěný sud nebo uzavřená dřevěná nádoba na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,

b)

speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku,

c)

cross-flow filtr na víno, nebo

d)

lis na hrozny.

(3)

V žádosti žadatel uvede

a)

popis pořízeného zařízení podle odstavce 2 a jeho přínosu ke zvýšení výkonnosti podniku15,

b)

v případě výměny popis původního zařízení, včetně technických parametrů,

c)

v případě výměny místo, kde se nachází původní zařízení,

d)

místo, kde se bude nacházet zařízení, na které je požadována podpora,

e)

údaje o mikro, malém nebo středním podniku17 a

f)

výši odhadovaných nákladů na pořízení zařízení podle odstavce 218.

(4)

Žadatel musí investici provést nejdříve po podání žádosti podle odstavce 14 a doručit Fondu doklady o její úhradě do 31. ledna kalendářního roku následujícího po podání žádosti.

(5)

Výměnu původního zařízení lze začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení.

(6)

Fond jednotlivé investice posuzuje samostatně.

(7)

Žádost o podporu podle odstavce 1 žadatel doručí Fondu nejpozději do 31. srpna 2022.

§ 8

Výše podpory

(1)

Podpora nejvýše 75 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie19 v méně rozvinutých regionech20 na opatření

a)

změna odrůdové skladby vinice činí

1.

300 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2.

345 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

3.

390 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

4.

435 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

b)

přesun vinice do svahu činí

1.

300 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 2 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2.

335 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

3.

380 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

4.

425 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

5.

470 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

c)

technika zlepšující obhospodařování vinic výsadbou

1.

300 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3 572 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2.

370 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

3.

415 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

4.

460 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

d)

technika zlepšující obhospodařování vinic dosadbou

1.

150 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí nebo je roven 1 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2.

185 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 2 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

3.

207 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

4.

230 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.

(2)

Pokud žadatel vyklučil vlastní vinici a povolení pro opětovnou výsadbu použil na novou restrukturalizovanou vinici podle § 4, 5 nebo 6 a nevyužil tak povolení pro opětovnou výsadbu předem12 podle § 3 odst. 9, zvyšuje se sazba podle odstavce 1 o 120 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice jako náhrada ztráty příjmů.

(3)

Pokud žadatel podal žádost podle § 2 odst. 5 a využil povolení pro opětovnou výsadbu10 udělená před podáním žádosti, nenáleží mu sazba zvýšená podle odstavce 24. Zvýšená sazba podle odstavce 2 nenáleží rovněž žadateli, který využil povolení pro opětovnou výsadbu předem12.

(4)

Sazby na opatření uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) nelze sčítat.

(5)

Podpora ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie19 v jiných než méně rozvinutých regionech20 se stanoví ve výši dvou třetin podpory podle odstavce 1.

(6)

Podpora na investice podle § 7 činí nejvýše 50 % způsobilých výdajů, zároveň však nejvýše 2 miliony Kč podle předpisu Evropské unie15 v méně rozvinutých regionech20 nebo nejvýše 40 % způsobilých výdajů a zároveň nejvýše 2 miliony Kč podle předpisu Evropské unie15 v jiných než méně rozvinutých regionech20.

(7)

Fond připočte k sazbám stanoveným podle odstavců 1 až 3 u restrukturalizovaných vinic, které se nacházejí na území s preferencí vinic uvedeném v příloze tohoto nařízení, částku odpovídající rozdílu mezi nejvyšší možnou výší způsobilých výdajů a sazbami stanovenými podle odstavců 1 až 3. Fond částku zveřejní do 31. října příslušného rozpočtového roku na svých internetových stránkách.

(8)

Fond připočte k sazbě podpory stanovené podle odstavce 6 mladým vinařům 10 % z celkové výše vypočtené podpory pro opatření podle § 7. Maximální výše podpory mladým vinařům nesmí překročit sazby uvedené v odstavci 6.

(9)

Fond sazbu podpory vypočtenou podle odstavců 6 a 8 poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků ze žádostí o podporu podle § 7 pro daný rozpočtový rok21 překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.

(10)

Pokud po výplatě podpor podle § 7 budou k dispozici nevyplacené finanční prostředky, Fond provede poměrný doplatek žadatelům vyplacených podpor až do přípustné výše podpor podle odstavce 6.

§ 9

Výplata podpory

(1)

Žádosti o podporu podle § 4, 5 nebo 6 jsou v průběhu rozpočtového roku vypláceny až do okamžiku, kdy jsou k dispozici finanční prostředky poskytnuté z Evropské unie. Po vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný rozpočtový rok budou žádosti vypláceny v následujícím rozpočtovém roce.

(2)

Žádosti o podporu podle § 7, u kterých nedošlo k pravomocnému rozhodnutí Fondu do 30. září rozpočtového roku, budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených České republice na následující rozpočtové období.

§ 10

Mladý vinař

(1)

Mladý vinař je žadatel podle § 7 odst. 1, který poprvé podal do registru vinic oznámení o zahájení výroby vína v období 12 měsíců před podáním žádosti o podporu podle § 7 a současně v den podání žádosti o podporu podle § 7 nedosáhl věku 40 let.

(2)

V případě obchodní korporace musí podmínku nedosažení věku 40 let splňovat fyzická osoba vykonávající nad obchodní korporací účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik. Takovou osobou se rozumí zejména většinový společník22 nebo více fyzických osob splňujících podmínku nedosažení věku 40 let držících dohromady většinový podíl na hlasovacích právech plynoucích z účasti v obchodní korporaci.

(3)

Pokud má nad obchodní korporací výhradní nebo společnou kontrolu jiná obchodní korporace se sídlem na území České republiky (dále jen „kontrolující obchodní korporace“), použijí se podmínky uvedené v odstavci 2 na veškeré fyzické osoby, které mají kontrolu nad touto kontrolující obchodní korporací. Nemá-li kontrolující obchodní korporace společníky, kteří jsou fyzickými osobami splňujícími podmínky uvedené v odstavci 2, preference podle § 8 odst. 8 se nepřipočte.

(4)

Skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 prokazuje žadatel ke dni podání žádosti.

§ 11

Podmínky pro zachování podpory na opatření restrukturalizace a přeměna vinic

(1)

Osoba stanovená předpisem Evropské unie23, doručí Fondu nejpozději do 15. května kalendářního roku na jím vydaném formuláři jednotnou žádost, která kromě náležitostí stanovených předpisem Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost24, obsahuje označení veškeré plochy v souladu s předpisem Evropské unie25 a způsob jejího využití. Podmínka podle věty první se vztahuje na období 3 let začínající kalendářním rokem následujícím po kalendářním roce, v němž byla poskytnuta podpora.

(2)

Nedílnou součástí formuláře jednotné žádosti je zákres veškeré užívané plochy podle odstavce 1 v mapě dílů půdních bloků, v měřítku 1: 10 000 nebo podrobnějším.

(3)

Příjemce podpory na opatření podle § 2 odst. 2 dodržuje povinné požadavky na hospodaření a požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav26 uvedené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12

Snížení podpory

(1)

Zjistí-li Fond, že žadatel neuvedl ve formuláři jednotné žádosti24 podle § 11 veškerou plochu v souladu s předpisem Evropské unie25 a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti neuvedené je

a)

vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu25 podle § 4, 5 nebo 6, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 1 %25,

b)

vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu25 podle § 4, 5 nebo 6, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 2 %25, nebo

c)

vyšší než 5 %, sníží podporu25 podle § 4, 5 nebo 6, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 3 %25.

(2)

Pokud žadatel o podporu

a)

podle § 4, 5 nebo 6, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách27, překročí v jakémkoli kalendářním roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření termín stanovený pro jeho podání, Fond sníží podporu podle § 4, 5 nebo 6 o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení v jednotlivých letech,

b)

podle § 4, 5 nebo 6 překročí v jakémkoli kalendářním roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření termín stanovený pro podání prohlášení podle písmene a) o více než 15 pracovních dnů, nemá nárok na podporu, nebo

c)

podle § 7, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách27, překročí stanovený termín pro jeho podání, Fond sníží podporu podle § 7 o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení28 v jednotlivých letech.

(3)

Pokud žadatel o podporu podle § 7, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách, uvede v prohlášení neúplné nebo nepřesné údaje, které jsou podstatné pro správné uplatnění opatření, Fond sníží podporu podle § 7 o 1 %29.

(4)

Překážka pro snížení podpory nebo vyloučení nároku na podporu v případě vyšší moci nebo mimořádné okolnosti stanovená v předpisu Evropské unie30 se použije rovněž na postup podle odstavce 2 písm. a) a b).

(5)

Podpora se neposkytne na příslušnou část dílu půdního bloku, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3 odst. 4 nezahájit klučení vinice dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.

(6)

Podpora se neposkytne na příslušnou část dílu půdního bloku, zjistí-li Fond u vinice, z níž bylo využito povolení pro opětovnou výsadbu, nesplnění podmínky podle § 3 odst. 6 nebo § 5 odst. 1 písm. e).

(7)

Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3 odst. 3 věty první nebo druhé, § 4 odst. 1 písm. a) nebo c), § 5 odst. 1 písm. a) nebo § 6 odst. 1 písm. a) u některého z povolení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část dílu půdního bloku, u které byla podmínka splněna.

(8)

S výjimkou změny žádosti podle § 2 odst. 6 Fond neposkytne podporu na příslušnou část dílu půdního bloku, jestliže žadatel použije k výsadbě nové vinice jiné povolení pro opětovnou výsadbu, než které uvedl do žádosti podle § 4 odst. 2 písm. a), § 4 odst. 4 písm. a), § 5 odst. 2 písm. a), § 5 odst. 4 písm. a) nebo § 6 odst. 2 písm. a).

(9)

Jestliže žadatel nedoručí podle § 3 odst. 8 Fondu oznámení o provedení opatření na všech dílech půdních bloků uvedených v žádosti, poskytne Fond žadateli podporu při splnění podmínek na díly půdních bloků, které v oznámení o provedení opatření uvedl. Tím není vyloučeno uplatnění sankce v případě, kdy operace nebyly provedeny na celé deklarované ploše, na kterou byla podpora požadována31.

§ 13

Neposkytnutí podpory

(1)

Podpora se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku podle § 3 odst. 3 věty poslední.

(2)

Podpora se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, zjistí-li Fond nedodržení podmínky podle § 3 odst. 4 nebo 5 nezahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.

(3)

Podpora se neposkytne na opatření podle § 2 odst. 2, pokud Fond zjistí, že žadatel v rámci daného opatření nedodržel podmínku podle § 4 odst. 1 písm. b), § 5 odst. 1 písm. b) nebo § 6 odst. 1 písm. b).

(4)

Podpora se pro žádost neposkytne, pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel podmínku podle § 3 odst. 10, § 7 odst. 3 písm. e) nebo § 7 odst. 5 nebo 7.

(5)

Podpora se na danou investici neposkytne, pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel podmínku podle § 7 odst. 4.

(6)

Podpora se neposkytne na příslušný díl půdního bloku, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v

a)

§ 3 odst. 1,

b)

§ 4 odst. 1 písm. d),

c)

§ 5 odst. 1 písm. c),

d)

§ 5 odst. 1 písm. d),

e)

§ 6 odst. 1 písm. c), nebo

f)

§ 6 odst. 1 písm. d).

§ 14

Ustanoveními § 12 a 13 nejsou dotčena ustanovení o snížení, neposkytnutí a vyloučení uvedená v předpisu Evropské unie1.

§ 15

Oznámení o převodu obchodního závodu

(1)

V případě převodu obchodního závodu v době zahájeného řízení o žádosti o podporu podle § 2 nebo v době trvání plnění podmínek podmíněnosti podle předpisu Evropské unie oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu doručením oznámení o převodu obchodního závodu na formuláři vydaném Fondem, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne registrace dílů půdních bloků v evidenci na nabyvatele.

(2)

V případě převodu obchodního závodu v době zahájeného řízení o žádosti o podporu podle § 7 nebo v době trvání plnění podmínky podle předpisu Evropské unie32 oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu doručením oznámení o převodu obchodního závodu na formuláři vydaném Fondem, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy o převodu obchodního závodu.

(3)

Nabyvatel, na kterého přešly práva a povinnosti v důsledku převodu obchodního závodu po poskytnutí podpory převodci podle § 2 nebo 7, je povinen se v oznámení o převodu obchodního závodu zavázat k dodržování podmínek podpory, k jejichž dodržování se zavázal převodce.

§ 16

Využití povolení pro opětovnou výsadbu předem

Pokud žadatel hodlá využít povolení pro opětovnou výsadbu předem8, složí před podáním žádosti o vydání povolení pro opětovnou výsadbu předem8 u Fondu jistotu ve výši 150 000 Kč na 1 ha nově vysazované vinice. Jistota33 bude žadateli vrácena po splnění podmínek podle předpisů Evropské unie8.

§ 17

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Příloha

Území s preferencí vinic

Brno -

Bystrc

Brno -

Chrlice

Brno -

Medlánky

Brno -

Maloměřice a Obřany

Brno -

Tuřany

Brno -

Vinohrady

Karlštejn

 

Kutná Hora

 

Praha 1

 

Praha 2

 

Praha 6

 

Praha 9

 

Praha 12

 

Praha - Trója

 Poznámky pod čarou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č․ 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č․ 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561.

Čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 130 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 640/2014.

Čl. 42 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150.

§ 28 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína.

Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 42 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150.

Čl. 230 odst. 1 písm. b) bod ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

Čl. 9 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2018/274.

Čl. 44 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150.

Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 42 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150.

Čl. 44 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150.

Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 42 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150.

Čl. 44 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150.

Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

§ 3 odst. 1 písm. o) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 50 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 35 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149.

Čl. 130 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.

Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

Čl. 9 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2018/274.

Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 130 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

Čl. 9 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2018/274.

Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.

Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.

Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.

Čl. 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.

§ 73 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 13 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Čl. 97 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Čl. 31 až 33 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

Čl. 31 až 33 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

Čl. 48 odst. 3 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

Čl. 48 odst. 3 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

Čl. 56 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149.

Čl. 54 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č․ 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561.

Čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.

Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č․ 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, v platném znění.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561.

2

Čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

3

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

4

Čl. 130 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.

5

Čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 640/2014.

6

Čl. 42 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150.

7

§ 28 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.

8

Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

9

Čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína.

10

Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

11

Čl. 230 odst. 1 písm. b) bod ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

12

Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

Čl. 9 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2018/274.

13

Čl. 44 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150.

14

Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

15

Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

16

§ 3 odst. 1 písm. o) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17

Čl. 50 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

18

Čl. 35 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149.

19

Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

20

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.

21

Čl. 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.

22

§ 73 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

23

Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Čl. 13 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

24

Čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

25

Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

26

Čl. 97 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

27

Čl. 31 až 33 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

28

Čl. 48 odst. 3 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

29

Čl. 48 odst. 3 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.

30

Čl. 56 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149.

31

Čl. 54 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149.

32

Čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.

33

Čl. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273.