Čekejte, prosím...
A A A
151/2018 Sb. znění účinné od 1. 9. 2020

Ustanovení čl. I bodu 9 nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 151/2018 Sb.

1.9.2020

vyhláškou č. 151/2018 Sb.

1.9.2018

151

 

VYHLÁŠKA

ze dne 30. července 2018,

kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 29 odst. 2, § 35 odst. 3, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání (čl. 1)

Čl. I

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 280/2016 Sb., se mění takto:

1.

V úvodní větě vyhlášky se za text „§ 23 odst. 3,“ vkládá text „§ 29 odst. 2,“, slova „a § 123 odst. 5“ se nahrazují slovy „, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c)“ a na konci textu věty se doplňují slova „ , ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.“.

 

2.

V § 1 odst. 5 se za slova „i noční péči“ vkládají slova „v pracovních dnech v minimálním rozsahu 100 hodin nepřetržitého provozu týdně“.

 

3.

Za § 1c se vkládá nový § 1d, který včetně nadpisu zní:

§ 1d

 

Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu

 

(1)

Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu v mateřské škole zřizované krajem, obcí nebo svazky obcí (PHmax) představuje pro účely této vyhlášky maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti v mateřské škole k zajištění vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání financovaný ze státního rozpočtu.

(2)

Není-li dále stanoveno jinak, PHmax se za mateřskou školu stanoví jako součet PHmax za každé pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola (dále jen „pracoviště“). Jsou-li na pracovišti třídy s různým druhem provozu, stanoví se PHmax za toto pracoviště součtem PHmax stanoveným pro příslušný počet tříd daného druhu provozu. PHmax se za mateřskou školu při zdravotnickém zařízení stanoví jako součet PHmax za každou třídu této školy.

(3)

Je-li průměrný počet dětí ve třídě mateřské školy, které byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, nižší než nejnižší počet stanovený podle § 2, snižuje se PHmax stanovený podle odstavce 2 věty první připadající průměrně na každou tuto třídu poměrně podle počtu dětí, o který je skutečný počet nižší.

(4)

PHmax stanovený podle odstavce 2 věty první se v případě třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona a v případě třídy školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, kterým byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, snižuje o

a)

0,05násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 5 a méně než 6,

b)

0,1násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 4 a méně než 5, a

c)

0,6násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách méně než 4.

(5)

PHmax pro pracoviště mateřské školy s polodenním provozem jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(6)

PHmax pro pracoviště mateřské školy s celodenním provozem jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(7)

PHmax pro pracoviště mateřské školy s internáním provozem jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(8)

PHmax za každou třídu mateřské školy při zdravotnickém zařízení je 31 hodin týdně.“.

 

4.

V § 2 odstavec 1 zní:

(1)

Mateřská škola má nejméně

a)

15 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,

b)

12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami,

c)

16,33 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 třídami, a

d)

18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 4 a více třídami.“.

 

5.

V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, má nejméně

a)

13 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,

b)

12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami, a

c)

16 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 a více třídami.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

6.

V § 2 odst. 5 větě první a druhé se slova „podle odstavce 2“ nahrazují slovy „podle odstavce 3“.

 

7.

V § 2 odstavec 6 zní:

(6)

Snížení počtu dětí podle odstavce 5 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.“.

 

8.

V § 2 odst. 7 se slova „odstavců 2 a 4“ nahrazují slovy „odstavců 3 a 5“.

 

9.

§ 2 včetně nadpisu zní:

§ 2

 

Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy

 

(1)

Mateřská škola má nejméně

a)

15 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,

b)

12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami,

c)

16,33 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 třídami, a

d)

18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 4 a více třídami․

(2)

Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, má nejméně

a)

13 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,

b)

12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami, a

c)

16 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 a více třídami.

(3)

Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.

(4)

Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 16 dětí. Mateřská škola, která má 3 a více tříd, v případě odpovídajícího počtu dětí podle věty první vždy upřednostňuje zřízení samostatné třídy.

(5)

Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí.

(6)

Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

(7)

Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

(8)

Snížení počtu podle odstavců 6 a 7 nelze za 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí podle odstavců 6 a 7 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

(9)

Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 10 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 3, 4, 6 a 7 se započítává vždy pouze 1 dítě.“.

 

10.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

2a)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

11.

V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu2a) v době omezení nebo přerušení provozu.“.

 

12.

V § 5 odst. 2 písm. b) se slovo „zařazeny“ nahrazuje slovem „přítomny“.

 

13.

V § 5 odst. 5 se za slova „výletů pro děti“ vkládají slova „, a v případě mateřské školy s internátním provozem v době po ukončení celodenního vzdělávání“.

 

14.

V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a finanční prostředky Evropské unie“.

 

15.

Doplňují se přílohy č. 1 až 3, které znějí:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.

PHmax pro pracoviště mateřské školy s polodenním provozem

Počet tříd

Průměrná doba provozu

pracoviště v hodinách za den

pracoviště

od 4 do

4,5 včetně

5 včetně

5,5 včetně

6 včetně

mateřské

méně než

do méně

do méně

do méně

do 6,5

školy

4,5

než 5

než 5,5

než 6

včetně

1

32,5

35

37,5

40

42,5

2

60

65

70

75

80

3

87,5

95

102,5

110

117,5

4

115

125

135

145

155

5

142,5

155

167,5

180

192,5

6

170

185

200

215

230

7

197,5

215

232,5

250

267,5

8

225

245

265

285

305

9

252,5

275

297,5

320

342,5

10

280

305

330

355

380

11

307,5

335

362,5

390

417,5

12

335

365

395

425

455

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.

PHmax pro pracoviště mateřské školy s celodenním provozem

Počet tříd

pracoviště

mateřské školy

Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den

nad 6,5

do méně než 7

7

včetně

do

méně

než

7,5

7,5

včetně

do

méně než

8

8

včetně

do

méně

než

8,5

8,5

včetně

do

méně než

9

9

včetně

do

méně

než

9,5

9,5

včetně

do

méně než

10

10

včetně

do

méně

než

10,5

10,5

včetně

do

méně než

11

11

včetně

do

méně

než

11,5

11,5

včetně

do

méně než

12

12

1

45

47,5

50

52,5

55

57,5

60

62,5

65

67,5

70

72,5

2

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

3

125

132,5

140

147,5

150

162,5

170

177,5

185

192,5

200

207,5

4

165

175

185

195

205

215

225

235

245

255

265

275

5

205

217,5

230

242,5

255

267,5

280

292,5

305

317,5

330

342,5

6

245

260

275

290

305

320

335

350

365

380

395

410

7

285

302,5

320

337,5

355

372,5

390

407,5

425

442,5

460

477,5

8

325

345

365

385

405

425

445

465

485

505

525

545

9

365

387,5

410

432,5

455

477,5

500

522,5

545

567,5

590

612,5

10

405

430

455

480

505

530

555

580

605

630

655

680

11

445

472,5

500

527,5

555

582,5

610

637,5

665

692,5

720

747,5

12

485

515

545

575

605

635

665

695

725

755

785

815

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.

PHmax pro pracoviště mateřské školy s internátním provozem

 

Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den

Počet tříd pracoviště

mateřské školy

20

včetně do méně než 20,5

20,5

včetně do méně než 21

21

včetně do méně než 21,5

21,5

včetně do méně než 22

22

včetně a více

1

112,5

115

117,5

120

122,5

2

225

230

235

240

245

3

337,5

345

352,5

360

367,5

4

450

460

470

480

490

5

562,5

575

587,5

600

612,5

6

675

690

705

720

735“.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 280/2016 Sb. (čl. 2)

Čl. II

Vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a některé další vyhlášky, se mění takto:

1.

V části první čl. I se bod 12 zrušuje.

 

2.

V části čtvrté čl. V bodu 1 se text „12,“ zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.