Čekejte, prosím...
A A A
175/2018 Sb. znění účinné od 31. 8. 2018

175

 

ZÁKON

ze dne 18. července 2018,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 234/2006 Sb. a zákona č. 72/2012 Sb․, se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „a Třinec“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.