Čekejte, prosím...
A A A
206/2018 Sb. znění účinné od 1. 10. 2018

206

 

VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2018,

kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb.,

o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel

na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 29 odstavec 5 zní:

(5)

V případě přestavby vozidla, včetně následné, musí zůstat zachována alespoň jedna původní podstatná část mechanismu nebo konstrukce vozidla.“.

 

2.

§ 30 se včetně nadpisu zrušuje.

 

3.

Části devátá a desátá se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

 

4.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

 

Směrnice Evropské unie - základní

Plný název směrnice Evropské unie

Směrnice Evropské unie - poslední změna

70/157/EHS

Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výlukového systému motorových vozidel (70/157/EHS)

2013/15/EU

89/459/EHS

Směrnice Rady ze dne 18. července 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hloubky drážek běhounu pneumatik určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (89/459/EHS)

89/459/EHS

91/671/EHS

Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o povinném používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů ve vozidlech (91/67 1/EHS)

2014/37/EU

92/06/EHS

Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství

2002/85/ES

2000/53/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností

(EU) 2018/849

2005/64/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

2009/1/ES

2006/40/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

2006/40/ES

2007/38/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/3 8/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky

2007/38/ES

2007/46/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)

(EU) 2017/2400

2008/68/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí

(EU) 2018/936

“.

 

5.

V příloze č. 3 v tabulce bodu 2 se slova „

Pneumatiky

92/23/EHS

Příloha I, II, IV, V a VI

Dodatek 1 a 3 Přílohy I a dodatek 1 přílohy III

Dodatek 2 a 4 Přílohy a dodatek přílohy III

Příloha I

“ zrušují.

 

6.

V příloze č. 3 bod 7 zní:

7.

U vozidel, u kterých je veden záznam tachografem, musí být tachograf ověřen nejméně jednou za 2 roky autorizovaným metrologickým střediskem registrovaným ministerstvem a musí být zaplombován, včetně svého pohonu․“.

 

7.

V příloze č. 10 se doplňují body 7 a 8, které znějí:

7.

V rámci jednotlivého schvalování technické způsobilosti přípojného vozidla kategorie O lze stanovit nejvyšší konstrukční rychlost přípojného vozidla nejvýše 80 km.h-1. Vyšší nejvyšší konstrukční rychlost vozidla lze stanovit pouze na základě protokolu vydaného technickou zkušebnou, který obsahuje hodnocení jízdních vlastností vozidla a ověření stability, nejvýše však 130 km.h-1 u vozidla kategorie O1, 100 km.h-1 u vozidla kategorie O2 nebo 90 km.h-1 u vozidla kategorie O3 nebo O4.

8.

Přípojná vozidla nelze schválit pro přepravu osob.“.

 

8.

V příloze č. 12 část B včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

B)

Povinná výbava vozidel

Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně

1.

Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí

a)

náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,

b)

klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a

c)

příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.

2.

Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou

a)

vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,

b)

vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,

c)

vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,

d)

městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, nebo

e)

vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.

 

Lékárnička

1.

Obsahem lékárničky musí být a) v případě motolékárničky

a)

v případě motolékárničky

Zdravotnický materiál

množství (ks)

Obvaz hotový s 1 polštářkem

(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)

1

Obvaz hotový s 2 polštářky

(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)

1

Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1 250 mm)

1

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

nebo

b)

v případě autolékárničky

Zdravotnický materiál

množství (ks)

Velikost lékárničky

I.

II.

III.

Obvaz hotový s 1 polštářkem

(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)

3

5

10

Obvaz hotový s 2 polštářky

(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)

3

5

10

Náplast hladká cívka

(velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm)

1

2

4

Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1 250 mm)

1

3

5

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

2

4

Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm

1

1

1

Isotermická fólie (min. rozměr 200x140 cm)

1

1

1

2.

Motolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu nebo motokola.

3.

Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to

a)

vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III nebo dvěma autolékárničkami ve velikosti II; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička ve velikosti II,

b)

vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně ve velikosti II a

c)

jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.

4.

Požární motorové vozidlo nebo sanitní vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky stanoveným jinými právními předpisy.

5.

Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.

 

Výstražný trojúhelník

Výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu EHK č. 27 musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru s přívěsem a vozidla o celkové šířce menší než 1 m.

 

Hasicí přístroj

1.

Hasicím přístrojem se rozumí hasicí přístroj s odpovídající hasicí schopností podle příslušného technického předpisu5). Hasicí přístroj musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou7).

2.

Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 nebo sanitní vozidlo, a to

a)

vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,

b)

jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3 jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu EHK č. 107 nebo automatickým hasicím systémem v kombinaci s alespoň jedním hasicím přístrojem hasicí schopnosti 21 A nebo 113 B umístěným v blízkosti místa řidiče a

c)

sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.

3.

Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umisťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

__________

5)

ČSN EN 3 – 7. Přenosné hasicí přístroje – Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody.“.

 

9.

V příloze č. 12 se v části D bodu 3 slovo „zprávy“ nahrazuje slovem „správy“.

 

10.

V příloze č. 12 se v části E bodu 1 písm. b) a c) slova „§ 37 až 39“ nahrazují slovy „v jiném právním předpisu“.

 

11.

V příloze č. 12 se v části E bodu 7 za slovo „dozadu“ vkládají slova „ , jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím do stran umístěných v přední části vozidla“.

 

12.

V příloze č. 12 se v části E doplňuje bod 12, který zní:

12.

Požadavky pro zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy se použijí shodně i pro zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré a červené barvy. Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré a červené barvy musí mít poměr mezi červenou a modrou barvou 1: 1, tento požadavek platí i pro doplňkové zvláštní výstražné svítilny vyzařující přerušovaný tok světla. Přípustná je rovněž kombinace zvláštních výstražných světelných zařízení vyzařujících světlo modré barvy s doplňkovými zvláštními výstražnými svítilnami vyzařujícími přerušovaný tok světla modré a červené barvy při zachování poměru vyzařovaného světla modré a červené barvy u těchto svítilen v poměru 1: 1.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.