Čekejte, prosím...
A A A
21/2018 Sb. znění účinné od 12. 2. 2018

21

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb., nařízení vlády č. 315/2009 Sb. a nařízení vlády č. 80/2014 Sb., se mění takto:

1.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2016/2037 ze dne 21. listopadu 2016, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů, a o přizpůsobení jejích ustanovení o označování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.“.

 

2.

V příloze č. 1 bodě 1.2 se písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

 

3.

V příloze č. 1 se na konci bodu 1.2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d)

pokyn pro bezpečné zacházení P102 podle přímo použitelného předpisu10), pokud je aerosolový rozprašovač spotřebním výrobkem, a

e)

veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na specifická nebezpečí spojená s výrobkem; je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen samostatný návod k použití, musí v něm být takové pokyny k používání uvedeny․“.

 

4.

V příloze č. 1 bod 2.1.2 zní:

2.1.2 V závislosti na plynu obsaženém v aerosolovém rozprašovači nesmí tlak v aerosolovém rozprašovači při 50 °C překročit hodnoty uvedené v následující tabulce:

Obsažený plyn

Tlak při 50 oC

Zkapalněný plyn nebo plynná směs s mezí zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 oC a standardním tlaku 101,3 kPa

1,2 MPa

Zkapalněný plyn nebo plynná směs, které nemají mez zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 C a standardním tlaku 101,3 kPa

1,32 MPa

Stlačený plyn nebo plyny rozpuštěné pod tlakem, které nemají mez zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 oC a standardním tlaku 101,3 kPa

1,5 MPa“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 12. února 2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Hüner v. r.