Čekejte, prosím...
A A A
221/2018 Sb. znění účinné od 9. 10. 2018 do 14. 10. 2020

221

 

VYHLÁŠKA

ze dne 4. října 2018

o vzdělávání v základních kmenech lékařů

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:

§ 1

Požadavky na

a)

členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech lékařů (dále jen „základní kmeny“),

b)

obsah vzdělávání v základních kmenech,

c)

technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základních kmenech,

d)

typ pracoviště, na kterém probíhá povinná odborná praxe v rámci vzdělávání v základních kmenech,

e)

délku povinné odborné praxe v rámci základních kmenů,

f)

teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základních kmenech,

g)

rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni,

jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Přechodná ustanovení

(1)

Absolvování odborné praxe, kterou lékaři zařazení do oboru specializačního vzdělávání po 30. červnu 2017, nejpozději však ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky, absolvovali do 30. dubna 2019, a to podle vzdělávacích programů platných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za absolvování povinné odborné praxe podle této vyhlášky.

(2)

Absolvování odborné praxe, kterou lékaři zařazení do oboru specializačního vzdělávání pediatrie po 30. červnu 2017, nejpozději však ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky, absolvovali do 30. dubna 2019, a to podle vzdělávacích programů dětské lékařství platných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za absolvování povinné odborné praxe pro obor pediatrie podle této vyhlášky.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

Příloha

Členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech

1. ZÁKLADNÍ KMEN ANESTEZIOLOGICKÝ

Základní kmen anesteziologický - v délce 30 měsíců

 

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

 

a)

povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1.

anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

chirurgie

2

3.

vnitřní lékařství

2

4.

anesteziologie a intenzivní medicína

Je-li školenec zařazen do specializačního oboru urgentní medicína, může 6 měsíců z 24 měsíců povinné odborné praxe v rámci základního anesteziologického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení oboru urgentní medicína.

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

b)

vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1.

kurz Lékařská první pomoc

2.

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4.

kurz Radiační ochrana

5.

kurz Základy anesteziologie a intenzivní medicíny

 

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni anesteziologickém

 

1.

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí případně školitelem dle ustanovení § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 6+24 měsíců nebo 6+18+16.

2.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit uvedených v části I. písm. b).

 

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (část I. a) 1. - 3.)

Anesteziologie a intenzivní medicína - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Obecné principy anesteziologické péče.

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky a první pomoci u stavů ohrožení života nebo poruchy základních životních funkcí.

• Základní typy anestezie a principy léčby bolesti, jejich možnosti a rizika.

• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzivní medicíny; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provedení základních výkonů - zajištění periferního žilního katetru, zabezpečení volných dýchacích cest (bez pomůcek a s neinvazivními pomůckami).

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí.

• Provedení základní a rozšířené neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Zásady asepse a antisepse.

• Základní vyšetřovací postupy v chirurgii, indikace a interpretace metod.

• Předoperační příprava pacientů.

• Základní chirurgické výkony, indikace, postupy, instrumentarium.

• Základní pravidla pooperační péče.

• Základy předoperační a pooperační rehabilitace.

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.

• Základy ošetření úrazů, popálenin, omrzlin a chemických poranění.

• Základní principy ošetřování ran v chirurgii.

• Problematika analgezie a lokální anestezie v chirurgii.

• Prevence a terapie nejčastějších pooperačních komplikací.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Fyzikální vyšetření chirurgických pacientů.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a krevních transfuzí.

• Injekční techniky.

• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.

• Základní technika ošetření ran.

• Péče o stomie, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.

• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léčba a prevence.

• Základní vyšetřovací metody.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací.

• Znalost klinické farmakologie léčiv používaných v anesteziologii a urgentní medicíně, a to včetně interakcí léčiv a jejich vlivu na celkový účinek.

• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 24 měsíců vzdělávání v rámci základního anesteziologického kmene (část I. a) 4.)

Anesteziologie a intenzivní medicína - 24 měsíců praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele. Je-li školenec zařazen do specializačního oboru urgentní medicína, může maximálně 6 měsíců z 24 měsíců povinné praxe v rámci základního anesteziologického kmene absolvovat na pracovišti urgentního příjmu.

Teoretické znalosti

• Aplikovaná anatomie, fyziologie, patologická fyziologie ve vztahu k anesteziologické a intenzivní péči.

• Klinická farmakologie ve vztahu k anesteziologické a intenzivní péči.

• Laboratorní a zobrazovací vyšetřovací metody ve vztahu k anesteziologické a intenzivní péči.

• Teoretické podklady a zásady monitorování v anesteziologické a intenzivní péči.

• Předoperační a předanestetické vyšetření, zhodnocení a příprava pacienta před anesteziologickou péčí.

• Anesteziologická péče v jednotlivých oborech včetně výkonů neoperační povahy a její komplikace.

• Anesteziologická péče u pacientů s přidruženým onemocněním a pacientů různých věkových skupin a její komplikace.

• Pooperační péče a její komplikace.

• Základy léčby akutní a chronické bolesti.

• Intenzivní péče o pacienty v jednotlivých oborech a selháním různých orgánových systémů, včetně technik orgánových podpor a náhrad.

• Nozokomiální nákazy a klinická mikrobiologie ve vztahu k anesteziologické a intenzivní péči.

• Nutriční podpora u pacientů v perioperačním období a při poskytování intenzivní péče.

• Kardiopulmonální resuscitace a poresuscitační péče o pacienty všech věkových kategorií.

• Psychologie a psychoterapie pacientů v intenzivní péči, problematika péče o pacienty s onemocněním vterminálním stavu.

• Etika ve vztahu k anesteziologické a intenzivní péči.

• Znalosti z oborů chirurgie, vnitřní lékařství, neurologie, gynekologie a porodnictví, pediatrie a rehabilitace ve vztahu k anesteziologické a intenzivní péči.

Praktické dovednosti

Praktické dovednosti v souvislosti se:

• Zajištěním vstupu do periferního i centrálního žilního řečiště, arteriálního systému.

• Zajištěním dýchacích cest v anesteziologické a intenzivní péči včetně algoritmů „difficult airway“.

• Monitorováním v anesteziologické a intenzivní péči.

• Prováděním regionální anestezie (neuroaxiální a periferní).

• Prováděním orgánových podpor a náhrad v intenzivní péči (oxygenoterapie a umělá plicní ventilace, eliminační techniky, elektroimpulzoterapie, farmakologická podpora oběhu).

• Prováděním základního ultrazvukového vyšetření (kanylace žil, rychlé orientační vyšetření hrudníku a břicha).

• Prováděním život zachraňujících punkčních technik v intenzivní péči.

• Prováděním nutriční podpory a péče o vnitřní prostředí.

• Prováděním kardiopulmonální resuscitace.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

A. Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace.

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP).

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a zdravotnických zařízení (ZZ).

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 hodin nebo e-learning

 

Znalosti získané v kurzu se ověřují po ukončení testem.

B. Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět

Legislativa.

 

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

 

Organizace a řízení zdravotnictví.

 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

 

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovači prostředky.

 

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 

Náležitá odborná úroveň (lege artis).

 

Stížnosti ve zdravotnictví.

 

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

 

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

 

Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

 

Nemocenské pojištění.

 

Důchodové pojištění.

 

Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika.

 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.

 

Základní principy a etické zásady.

 

Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví.

 

Základní principy a specifika.

 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

 

Krizová komunikace.

Celkem 12 hodin nebo e-learning

 

C. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět

Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

Závěr kurzu, shrnutí.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

D. Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření.

Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky.

Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů.

Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

E. Program kurzu Základy anesteziologie a intenzivní medicíny

Předmět

Náplň oboru Anesteziologie a intenzívní medicína.

Vliv anestezie na centrální nervový systém; vegetativní nervový systém, nervosvalové spojení.

Patofyziologie dýchání za anestezie.

Vliv anestezie na oběhové ústrojí.

Vliv anestezie na další orgánové systémy a funkce: vylučovací ústrojí, termoregulace, imunita.

Hodnocení rizikovosti pacienta, základní legislativa a používaná dokumentace.

Inhalační a nitrožilní anestetika, sedativa.

Opiátová a neopiátová analgetika.

Svalová relaxancia a jejich antidota.

Vazopresory, inotropika.

Lokální anestetika.

Infundabilia a tekutinová léčba.

Anesteziologický přístroj, měření fyziologických funkcí, základní principy fungování běžně používané monitorace.

Kanylace a katetrizace cévního řečiště: periferní a centrální žilní vstupy, arteriální kanylace.

Zajištění dýchacích cest za anestezie i intenzívní péče.

Principy a provedení subarachnoideální a epidurální punkce, principy provedení blokád nervových kmenů.

Zotavování z anestezie, principy pooperační analgesie.

Základní anesteziologické postupy v obecné chirurgii.

Základní anesteziologické postupy v ortopedii a úrazové chirurgii.

Základní anesteziologické postupy v gynekologii a porodnictví, včetně základů porodnické analgesie.

Základní anesteziologické postupy v urologii.

Základní anesteziologické postupy v ORL a v očním lékařství.

Nejběžnější komplikace v průběhu celkové a rrťstní anestezie, vč. jejich prevence, diagnostiky a zvládání.

Základní principy umělé plicní ventilace za anestezie a v intenzívní péči, indikace a vedlejší účinky.

Přijetí pacienta do intenzívní péče: indikace, postup vyšetření, hodnocení klinického obrazu i výsledků pomocných vyšetření, stanovení priorit dalšího postupu, indikace a principy analgosedace.

Kraniocerebrální poranění, nitrolební hypertenze.

Polytrauma, život ohrožující krvácení a základy transfuzní léčby.

Sepse: patofyziologie, klinický obraz a základy léčebného přístupu.

Multiorgánové selhání, indikace a možnosti náhrad funkce jednotlivých orgánových systémů.

Celkem 30 hodin

 

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání lékařů

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 1. - 4.

 

Pro část I. a) 1.

 

Anesteziologie a intenzivní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby formou akutní lůžkové péče intenzivní, intenzivní péči 3. stupně-resuscitační péče.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje anesteziologickou péči minimálně v oboru chirurgie a dále v alespoň jednom z následujících oborů:

1.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,

2.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

3.

urologie.

Zdravotní péče minimálně ve dvou z výše uvedených oborů je poskytována formou lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště se společným lůžkovým fondem pro tyto odbornosti.

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou intenzivní a resuscitační péči na lůžkách multidisciplinárního charakteru, popřípadě multidisciplinární jednotce intenzivní péče s možností ventilace, kde se na vedení podílí lékař anesteziolog se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Akutní příjem na intenzivní/resuscitační lůžka: minimálně 100 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 100 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Podaných anestezií: minimálně 1500 za kalendářní rok nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 2.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním režimu nejméně:

1.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,

2.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař zařazený do specializační přípravy v oboru chirurgie s minimálně 3měsíční praxí od zařazení do oboru,

3.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína,

4.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody,

5.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství,

6.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru chirurgie.

Zařízení disponuje nejméně 2 operačními sály.

Součásti poskytovatele zdravotních služeb, u kterého probíhá odborná praxe:

1.

lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, nebo jednotka intenzivní péče, popřípadě multioborová jednotka, s možností alespoň krátkodobé umělé plicní ventilace,

2.

radiodiagnostické oddělení,

3.

interní oddělení,

4.

pracoviště endoskopie,

5.

gynekologické oddělení,

6.

má zajištěny služby v oboru: hematologie a transfuzní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie.

Počet hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok: minimálně 1500 nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet ambulantně ošetřených pacientů za kalendářní rok: minimálně 15000 nebo průměrně 15000 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam typů výkonů a jejich počet za kalendářní rok:

1.

plánované operace: 700 nebo průměrně 700 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

2.

urgentní operace: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 kalendářní roky, z toho laparoskopické operace urgentní nebo plánované: minimálně 100 nebo 100 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

3.

ošetření traumat: minimálně 500 z toho minimálně 30 osteosyntéz nebo průměrně 500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 3.

 

Vnitřní lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, kteří splňují podmínky na školitele v oboru vnitřní lékařství s celkovým minimálním úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

příjmová interní ambulance,

2.

akutní lůžková péče s podmínkou zajištění akutní lůžkové péče intenzivní,

3.

zajištění základní lůžkové péče o pacienty v oboru vnitřní lékařství,

4.

ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství,

5.

diagnostický komplement s 24hodinovou dostupností,

6.

příjem pacientů v celém spektru interních onemocnění: minimálně 1000 příjmů za poskytovatele zdravotních služeb za rok nebo průměrně 1000 příjmů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní péče: minimálně 2000 pacientů za kalendářní rok v ambulancích zajišťující odbornou péči ve spektru interních onemocnění nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 4.

 

Anesteziologie a intenzivní medicína - 24 měsíců

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby formou akutní lůžkové péče intenzivní, intenzivní péči 3. stupně - resuscitační péči.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje anesteziologickou péči minimálně pro 4 z následujících oborů, v nichž poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou péči:

1.

chirurgie,

2.

gynekologie a porodnictví,

3.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,

4.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

5.

urologie.

Pracoviště poskytuje akutní lůžkovou péči intenzivní na lůžkách multidisciplinárního charakteru, popřípadě na multidisciplinární jednotce intenzivní péče pod vedením lékaře anesteziologa.

Akutní příjem na intenzivní/resuscitační lůžka: minimálně 100 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 100 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Podaných anestezií: minimálně 4000 za kalendářní rok nebo průměrně 4000 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a případně pro část I. a) 4.

 

Urgentní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení urgentního příjmu dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení urgentního příjmu dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 

kurz Lékařská první pomoc

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respiračních a oběhových k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

Model musí umožnit nácvik:

1.

zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky, včetně intubační a různými technikami tracheální intubace,

2.

umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ transportním ventilátorem,

3.

nácvik intubace dětí včetně novorozenců a umělou plicní ventilaci,

4.

zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),

5.

punkci pneumotoraxu,

6.

zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis interna), véna femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,

7.

diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie a elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí v oboru nejméně 5 let, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let.

2.

Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

3.

Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného zaměření a odbornou praxí nejméně 5 let v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace a sociální zabezpečení).

 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

 

kurz Radiační ochrana

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékařství, nukleární medicína a radiační onkologie.

2.

Radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí.

3.

Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovanému tématu.

 

kurz Základy anesteziologie a intenzivní medicíny

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Přístup na operační sály a na lůžkovou resuscitační stanici oborového pracoviště

 

2. ZÁKLADNÍ KMEN DERMATOVENEROLOGICKÝ

Základní kmen dermatovenerologický - v délce 30 měsíců

 

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

 

a)

povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1.

anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

chirurgie

2

3.

vnitřní lékařství

2

4.

dermatovenerologie - lůžkové oddělení

18

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

5.

dermatovenerologie - ambulantní zařízení

6

 

b)

vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1.

kurz Lékařská první pomoc

2.

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4.

kurz Radiační ochrana

5.

kurz Základy dermatovenerologie

 

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním dermatovenerologickém kmeni

 

1.

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle ustanovení § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 6+18+6 měsíců.

2.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit v části I. písm. b).

3.

Potvrzení o provedených povinných výkonech podepsané školitelem a garantem oboru.

 

Výkony, které má školenec provést v rámci povinné odborné praxe v oboru

Výkony

Počet

Dermatovenerologie - lůžkové oddělení i ambulantní zařízení

Injekční okrsková anestezie nebo infiltrace kožních lézí

40

Odstranění malých lézí kůže včetně excize kůže rotačním průbojníkem

10

Excize a sutura rány a podkoží

10

Ošetření a převaz akutní nebo chronické rány

10

Ošetření kožních a podkožních afekcí

30

Aplikace fyzikálních a epikutánních testů (sada)

20

Vyšetření Woodovou lampou

10

Aplikace fototerapie optimálním UV světlem

20

Elektrokaustika nebo diatermokoagulace drobných kožních lézí

10

Kryodestrukce kožních lézí

20

Kompresivní léčba dolní končetiny tlakovým obvazem

10

Dermatoskopie

50

Odběr materiálu z uretry, pochvy, čípku nebo hrdla děložního

10

Mikroskopické vyšetření po běžném obarvení (metylénová modř, gram aj.)

10

Mikroskopické vyšetření nativního mykologického preparátu

10

Mikroskopické vyšetření v zástinu

5

Diagnostika sarcoptes scabiei

10

 

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (část I. a) 1.-3.)

Anesteziologie a intenzivní medicína - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Obecné principy anesteziologické péče.

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky a první pomoci u stavů ohrožení života nebo poruchy základních životních funkcí.

• Základní typy anestezie a principy léčby bolesti, jejich možnosti a rizika.

• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzivní medicíny; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provedení základních výkonů - zajištění periferního žilního katetru, zabezpečení volných dýchacích cest (bez pomůcek a s neinvazivními pomůckami).

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí.

• Provedení základní a rozšířené neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Zásady asepse a antisepse.

• Základní vyšetřovací postupy v chirurgii, indikace a interpretace metod.

• Předoperační příprava pacientů.

• Základní chirurgické výkony, indikace, postupy, instrumentarium.

• Základní pravidla pooperační péče.

• Základy předoperační a pooperační rehabilitace.

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.

• Základy ošetření úrazů, popálenin, omrzlin a chemických poranění.

• Základní principy ošetřování ran v chirurgii.

• Problematika analgezie a lokální anestezie v chirurgii.

• Prevence a terapie nejčastějších pooperačních komplikací.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací. Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Fyzikální vyšetření chirurgických pacientů.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a krevních transfuzí.

• Injekční techniky.

• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.

• Základní technika ošetření ran.

• Péče o stomie, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.

• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léčba a prevence.

• Základní vyšetřovací metody.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací. Dobrá znalost klinické farmakologie léčiv používaných v anesteziologii a urgentní medicíně, a to včetně interakcí léčiv a jejich vlivu na celkový účinek.

• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 24 měsíců vzdělávání v rámci základního dermatovenerologického kmene (část I. a) 4. - 5.)

Dermatovenerologie - 24 měsíců praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy diagnostiky a léčby kožních a pohlavních nemocí z patologie, histopatologie, fyziologie a patofyziologie, klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, alergologie a klinické imunologie a molekulární biologie kůže, jejich adnex a sliznic.

• Základní znalost klinické a laboratorní diagnostiky kožních a pohlavně přenosných chorob, správné vedení dokumentace.

• Základní znalost obecných terapeutických zásad a účelné farmakoterapie spolu s nežádoucími účinky zevních i celkově podávaných léčivých přípravků v oboru používaných, znalost dermatologické receptury.

• Základní znalost fyzikální terapie a fotobiologie.

• Diagnostické a vyšetřovací metody a postupy bakteriologických, virologických, mykologických, parazitologických, dermatohistopatologických (biopsie a technika zpracování vzorků včetně imunohistologie), alergologických, imunologických a molekulárně biologických a způsob jejich interpretace.

• Odběr materiálu, jeho zpracování a vyšetření, příp. zajištění pro odeslání do laboratoře.

• Problematika profesionálních dermatóz.

• Zevní i celkové léčba a léčebné metody spolu se znalostmi farmakokinetiky o farmakodynamiky léčivých přípravků, jejich toxikologie a nežádoucí účinky, správná indikace a vzájemné interakce, zvláštnosti medikace v dětském a seniorském věku.

• Fyzikální terapie (o léčbě zářením různými typy UV zdrojů, o infračerveném záření, vysokofrekvenčních proudech, fotochemické a fotodynamické léčbě, laseroterapii se všemi fyzikálními i biologickými souvislostmi), rehabilitace, balneoterapie, kryoterapie a elektroterapie).

• Lékařská kosmetologie.

• Dermatologická angiologie a proktologie.

• Základy andrologie.

• Zásady dietního stravování u kožních pacientů.

• Zvládnutí posudkové činnosti pro účely posuzování krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti včetně posuzování změněné pracovní schopnosti a odškodnění pracovních dermatóz.

• Prevence, diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby dětských dermatóz, jejich genetického podkladu a zvláštností péče o kůži dětí a mladistvých.

• Prevence, diagnostiky a terapie kožních onemocnění stáří, zejména se zřetelem na kožní malignity.

• Tropická, geografická a ekologická dermatologická problematika.

• Estetická a preventivní medicína.

• Pravidla a podmínky pro klinický a laboratorní výzkum:

- správná klinická praxe,

- Helsinská deklarace,

- informace pro pacienta a informovaný souhlas,

- bezpečnost práce v laboratoři,

- pravidla experimentů na pokusných zvířatech.

• Problematika výuky na pregraduální magisterské, bakalářské a sesterské úrovni.

• Sociální a psychologické aspekty dermatologie.

• Prevence a kontrola sexuálně přenosných onemocnění včetně způsobu hlášení a organizace péče o pacienty se sexuálně přenosnými onemocněními, znalost právních předpisů upravujících tuto problematiku.

• Epidemiologie nemocí přenosných pohlavním stykem a o HIV infekci.

• Laboratorní diagnostika sexuálně přenosných onemocnění.

• HIV infekce a AIDS.

• Běžné gynekologické a andrologické poruchy.

• Dermatózy genitálu.

• Přidružené systémové projevy sexuálně přenosných onemocnění.

• Sexuálně přenosná onemocnění v těhotenství a u novorozenců.

• Psychosexuální a sociální aspekty sexuálně přenosných onemocnění.

• Výchova ke zdravému pohlavnímu životu.

 

Z ostatních oborů:

Základní znalosti z biologie, lékařské genetiky, fyziologie, klinické biochemie, alergologie a klinické imunologie, klinické farmakologie a z molekulární biologie, vnitřního lékařství, pediatrie, chirurgie (znalosti první pomoci, způsobů resuscitace při poruchách dýchání, srdeční činnosti a krevního oběhu).

Praktické dovednosti

Z dermatovenerologie:

• Základní diagnostická rozvaha.

• Stanovení a použití základních vyšetřovacích a léčebných postupů v dermatovenerologii dle výše uvedeného seznamu výkonů.

• Vedení dokumentace v lůžkovém a ambulantním provozu v souladu s legislativními požadavky.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

A. Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace.

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP).

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a zdravotnických zařízení (ZZ).

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 hodin nebo e-learning

 

Znalosti získané v kurzu se ověřují po ukončení testem.

B. Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět

Legislativa.

 

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

 

Organizace a řízení zdravotnictví.

 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

 

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovači prostředky.

 

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 

Náležitá odborná úroveň (lege artis).

 

Stížnosti ve zdravotnictví.

 

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

 

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

 

Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

 

Nemocenské pojištění.

 

Důchodové pojištění.

 

Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika.

 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.

 

Základní principy a etické zásady.

 

Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví.

 

Základní principy a specifika.

 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

 

Krizová komunikace.

Celkem 12 hodin nebo e-learning

 

C. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět

Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

Závěr kurzu, shrnutí.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

D. Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření.

Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky.

Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů.

Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

E. Program kurzu Základy dermatovenerologie

Předmět

Anatomie, fyziologie a funkce kůže.

Kožní imunitní systém a kožní imunopatologické reakce.

Dermatologické vyšetření a typy kožních projevů.

Dermatózy ze zevních příčin.

Fotodermatózy.

Houbové infekce.

Bakteriální infekce.

Virové infekce.

Kožní alergické reakce anafylaktického typu a lékové enantémy.

Ekzémy.

Erytemato-papulo-skvamózní dermatózy.

Bulózní dermatózy.

Poruchy vaziva.

Neinfekční granulomatózní dermatózy.

Nemoci podkožní tukové tkáně.

Poruchy pigmentace.

Kožní projevy z poruch metabolismu a nutrice.

Nemoci vlasů a ochlupení.

Nemoci nehtů.

Akné a příbuzné dermatózy.

Poruchy potních žláz.

Nemoci rtů a dutiny ústní.

Choroby z poruch cirkulace.

Névy.

Névové choroby - genodermatózy.

Prekancerózy a karcinomy in šitu.

Kožní cysty.

Kožní nádory.

Paraneoplazie.

Pruritus a prurigo.

Psychodermatózy.

Pohlavně přenosné infekce a nemoci genitálu.

Terapie v dermatologii.

Celkem 40 hodin

 

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání lékařů

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 1. - 4.

 

Pro část I. a) 1.

 

Anesteziologie a intenzivní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby formou akutní lůžkové péče intenzivní, intenzivní péči 3. stupně - resuscitační péči.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje anesteziologickou péči minimálně v oboru chirurgie a dále v alespoň jednom z následujících oborů:

1.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,

2.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

3.

urologie.

Zdravotní péče minimálně ve dvou zvýše uvedených oborů je poskytována formou lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště se společným lůžkovým fondem pro tyto odbornosti.

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou intenzivní a resuscitační péči na lůžkách multidisciplinárního charakteru, popřípadě multidisciplinární jednotce intenzivní péče s možností ventilace, kde se na vedení podílí lékař anesteziolog se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Akutní příjem na intenzivní/resuscitační lůžka: minimálně 100 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 100 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Podaných anestezií: minimálně 1500 za kalendářní rok nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 2.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním režimu nejméně:

1.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,

2.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař zařazený do specializační přípravy v oboru chirurgie s minimálně 3 měsíční praxí od zařazení do oboru,

3.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína,

4.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody,

5.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství,

6.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru chirurgie.

Zařízení disponuje nejméně 2 operačními sály.

Součásti poskytovatele zdravotních služeb, u kterého probíhá odborná praxe:

1.

lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, nebo jednotka intenzivní péče popřípadě multioborová jednotka s možností alespoň krátkodobé umělé plicní ventilace,

2.

radiodiagnostické oddělení,

3.

interní oddělení,

4.

pracoviště endoskopie,

5.

gynekologické oddělení,

6.

má zajištěny služby laboratoře v oboru: hematologie a transfuzní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie.

Počet hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok: minimálně 1500 nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet ambulantně ošetřených pacientů za kalendářní rok: minimálně 15000 nebo průměrně 15000 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam typů výkonů a jejich počet za kalendářní rok:

1.

plánované operace: 700 nebo průměrně 700 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

2.

urgentní operace: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 kalendářní roky, z toho laparoskopické operace urgentní nebo plánované: minimálně 100 nebo 100 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

3.

ošetření traumat: minimálně 500 z toho minimálně 30 osteosyntéz nebo průměrně 500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 3.

 

Vnitřní lékařství

a) technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, kteří splňují podmínky na školitele v oboru vnitřní lékařství s celkovým minimálním úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

příjmová interní ambulance,

2.

akutní lůžkové zdravotní péče s podmínkou zajištění intenzivní péče,

3.

základní lůžkové péče o pacienty v oboru vnitřní lékařství,

4.

ambulantní péče v oboru vnitřní lékařství,

5.

diagnostický komplement s 24hodinovou dostupností,

6.

příjem pacientů v celém spektru interních onemocnění: minimálně 1000 příjmů za poskytovatele zdravotních služeb za rok nebo průměrně 1000 příjmů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní péče: minimálně 2000 pacientů za kalendářní rok v ambulancích zajišťující odbornou péči ve spektru interních onemocnění nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 4.

 

Dermatovenerologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Lůžkové pracoviště

Minimální kapacita pracoviště je 20 vlastních lůžek a minimálně 200 hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 200 pacientů ročně za poslední 3 roky.

Zařízení disponuje alespoň čtyřmi odbornými pracovišti nebo ambulancemi z následujících:

1.

venerologická,

2.

alergologická,

3.

fotobiologická (fototerapeutická),

4.

angiologická,

5.

zákrokovýsál.

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 5.

 

Dermatovenerologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Ambulantní pracoviště

Ambulantní pracoviště s neselektovaným příjmem s minimálně 5000 vyšetření za rok provádí nebo je vybaveno:

1.

možnost aplikace epikutánnch testů, minimálně 40 za kalendářní rok nebo průměrně 40 za poslední 3 roky,

2.

venerologie - zástinový mikroskop,

3.

zařízení pro fototerapii - alespoň 1 zářič lokální a 1 celotělový,

4.

angiologie - Doppler,

5.

zákrokový sál - kauter, diatermokoagulační přístroj, vybavení k chirurgickým excizím a ke kryoterapii.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 

kurz Lékařská první pomoc

a) technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respiračních a oběhových k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

Model musí umožnit nácvik:

1.

zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky včetně intubační a různými technikami tracheální intubace,

2.

umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ transportním ventilátorem,

3.

nácvik intubace dětí včetně novorozenců a umělou plicní ventilaci,

4.

zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),

5.

punkci pneumotoraxu,

6.

zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis interna), véna femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,

7.

diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie a elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

2.

Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného zaměření a odbornou praxí nejméně 5 let v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace a sociální zabezpečení).

 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

 

kurz Radiační ochrana

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékařství, nukleární medicína a radiační onkologie.

2.

Radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí.

3.

Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovanému tématu.

 

kurz Základy dermatovenerologie

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Výuka probíhá pod vedením lektora, který má kvalifikaci kladenou na školitele.

Kurz je koncipován jako interaktivní, s možností praktické výuky. Školenci si k probíraným tématům připraví vlastní prezentace, k nimž vede lektor moderovanou diskuzi. Kurs lze absolvovat kdykoliv v průběhu dermatovenerologického kmene na pracovišti, které má tento kurz akreditován. S ohledem na očekávané základní znalosti školence z oboru je vhodný ve druhé polovině kmene.

 

3. ZÁKLADNÍ KMEN GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÝ

 

Základní kmen gynekologicko-porodnický - v délce 30 měsíců

 

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

 

a)

povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1.

anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

chirurgie

2

3.

vnitřní lékařství

2

4.

 

gynekologie a porodnictví

Je-li školenec zařazen ve specializačním oboru lékařská genetika, může maximálně 6 měsíců z 24 měsíců povinné odborné praxe v oboru kmene rámci základního gynekologicko-porodnického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení pro tento specializační obor.

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

 

b)

vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1.

kurz Lékařská první pomoc

2.

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4.

kurz Radiační ochrana

5.

kurz Základy gynekologie a porodnictví

 

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním gynekologicko-porodnickém kmeni

 

1.

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle ustanovení § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 6+24 měsíců nebo 6+18+6 měsíců.

2.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit v části I. písm. b).

3.

Potvrzení o provedených výkonech podepsané školitelem a garantem oboru.

 

Výkony, které má školenec provést v rámci povinné odborné praxe v oboru

Výkony

Počet

Gynekologie a porodnictví - lůžkové oddělení

Vedení spontánního vaginálního porodu a ošetření porodního poranění (samostatně)

80

Císařský řez

20

Manuální nebo instrumentální revize dutiny děložní po porodu

10

Gynekologická ultrazvuková vyšetření

150

Porodnická ultrazvuková vyšetření:

100

 

vyšetření raného těhotenství

 

 

normální anatomie plodu v 18 - 20. týdnu těhotenství

 

 

fetální biometrie

 

 

určení stáří těhotenství

 

 

zhodnocení růstu plodu

 

 

biofyzikální skórovací systémy - interpretace a zhodnocení limitací

 

 

zhodnocení fetálního a uteroplacentárního krevního zásobení

 

Otevření dutiny břišní ze středního a příčného suprapubického řezu

 

Hysteroskopie nebo kyretáž hrdla a těla děložního

25

Instrumentální revize dutiny děložní nebo interrupce v prvním trimestru technikou diletace - kyretáž (vakutáž)

15

Laparoskopie s výkony na adnexech

15

Konizace děložního čípku

 

Ošetření cysty Bartholinské žlázy

 

Nekomplikované vaginální porodnické extrakční operace

5

 

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (část I. a) 1. -3.)

Anesteziologie a intenzivní medicína - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Obecné principy anesteziologické péče.

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky a první pomoci u stavů ohrožení života nebo poruchy základních životních funkcí.

• Základní typy anestezie a principy léčby bolesti, jejich možnosti a rizika.

• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicíny; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provedení základních výkonů - zajištění periferního žilního katetru, zabezpečení volných dýchacích cest (bez pomůcek a s neinvazivními pomůckami).

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí.

• Provedení základní a rozšířené neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Zásady asepse a antisepse.

• Základní vyšetřovací postupy v chirurgii, indikace a interpretace metod.

• Předoperační příprava pacientů.

• Základní chirurgické výkony, indikace, postupy, instrumentarium.

• Základní pravidla pooperační péče.

• Základy předoperační a pooperační rehabilitace.

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.

• Základy ošetření úrazů, popálenin, omrzlin a chemických poranění.

• Základní principy ošetřování ran v chirurgii.

• Problematika analgezie a lokální anestezie v chirurgii.

• Prevence a terapie nejčastějších pooperačních komplikací.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Fyzikální vyšetření chirurgických pacientů.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a krevních transfuzí.

• Injekční techniky.

• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.

• Základní technika ošetření ran.

• Péče o stomie, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.

• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léčba a prevence.

• Základní vyšetřovací metody.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací Dobrá znalost klinické farmakologie léčiv používaných v anesteziologii a urgentní medicíně, a to včetně interakcí léčiv a jejich vlivu na celkový účinek.

• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 24 měsíců vzdělávání v rámci základního gynekologicko-porodnického kmene (část I. a) 4.) Je-li školenec zařazen do specializačního oboru lékařská genetika, může maximálně 6 měsíců z 24 měsíců povinné praxe v rámci základního gynekologicko-porodnického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení tohoto specializačního oboru.

Perinatologie a fetomaternální medicína

Teoretické znalosti

• Základní vyšetřovací metody v porodnictví.

• Choroby v těhotenství a šestinedělí.

• Specifické diagnostické metody.

• Intrauterinní léčba plodu.

• Lékařské vedení porodu.

• Rizikový porod.

• Základní porodnické operace, komplikace a pooperační péče.

• Analgezie a možnosti anestezie.

• Laboratorní vyšetřovací možnosti.

• Novorozenec nízké hmotnosti.

• Kriticky nemocný novorozenec.

• Spolupráce porodníka s neonatologem.

• Prenatální kontrolní a informační systém.

• Biometrie plodu, diagnostika malformací.

• Ultrazvuková diagnostika v těhotenství včetně diagnostiky ektopické gravidity.

• Vyšetřování dopplerovskou technikou.

• Základní fyzikální principy ultrazvuku.

• Znalost invazivních diagnostických metod.

• Právní aspekty fetomaternální medicíny.

• Etika a informovanost pacienta.

• Vaginální porodnické extrakční operace.

Praktické dovednosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

• Provoz lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Vyšetřovací metody v porodnictví (zevní a vnitřní vyšetření těhotné).

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a transfuzních přípravků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální.

• Zavedení močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Vedení spontánního porodu a ošetření porodního poranění (samostatné vedení vaginálních porodů).

• Základní porodnické operace (vedení císařského řezu a manuální nebo instrumentální revize dutiny děložní po porodu).

• Nekomplikované vaginální porodnické extrakční operace.

• Ovládat diagnostiku a kvalifikovanou první pomoc u závažných porodnických komplikací (krvácení za porodu, disseminovaná intravaskulární koagulopatie, děložní ruptura, eklamptický záchvat, embolie plodovou vodou).

• Neodkladná resuscitace pacientky.

• Resuscitace novorozence.

• Ultrazvuk:

- vyšetření raného těhotenství,

- zhodnocení plodové vody a placenty,

- normální anatomie plodu v 18. - 20. týdnu těhotenství,

- fetální biometrie,

- určení stáří těhotenství,

- zhodnocení růstu plodu,

- biofyzikální skórovací systémy - interpretace a zhodnocení limitací,

- zhodnocení fetálního a uteroplacentárního krevního zásobení.

Obecná gynekologie a reprodukční medicína

Teoretické znalosti

• Základní vyšetřovací metody v gynekologii.

• Gynekologická endokrinologie a poruchy cyklu.

• Metody sterilizace a kontracepce.

• Základní gynekologické operace, komplikace a pooperační péče.

• Diagnostika gynekologických onemocnění včetně diagnostiky ektopické gravidity a sexuálně přenosných infekcí.

• Diagnostika traumat a následků sexuálního, domácího a genderově podmíněného násilí.

• Vyšetřování dopplerovskou technikou a další speciální využití ultrazvuku (urologie, senologie).

Praktické dovednosti

• Anamnéza a komplexní gynekologické vyšetření včetně kolposkopie.

• Provoz lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Podpora kojení, aplikace zásad Baby Friendly Hospital.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a transfuzních přípravků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální.

• Zavedení močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Diferenciálně diagnostická rozvaha náhlých příhod v gynekologii.

• Gynekologická ultrazvuková vyšetření včetně diagnostiky raného těhotenství.

• Abdominální operace - otevření dutiny břišní ze středního a příčného suprapubického řezu.

• Laparoskopické operace s výkony na adnexech.

• Vaginální operace - kyretáž hrdla a těla děložního, instrumentální revise dutiny děložní nebo interrupce v prvním trimestru technikou dilatace - kyretáž (vakutáž), diagnostická hysteroskopie, konizace děložního čípku, ošetření cysty Bartholinské žlázy.

• Samostatně provedené operace - hysteroskopie a/nebo kyretáž hrdla a těla děložního, instrumentální revise dutiny děložní nebo interrupce v prvním trimestru technikou dilatace - kyretáž (vakutáž), laparoskopie s výkony na adnexech.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

A. Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace.

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP).

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a zdravotnických zařízení (ZZ).

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 hodin nebo e-learning

 

Znalosti získané v kurzu se ověřují po ukončení testem.

B. Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět

Legislativa.

 

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

 

Organizace a řízení zdravotnictví.

 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

 

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovači prostředky.

 

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 

Náležitá odborná úroveň (lege artis).

 

Stížnosti ve zdravotnictví.

 

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

 

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

 

Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

 

Nemocenské pojištění.

 

Důchodové pojištění.

 

Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika.

 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.

 

Základní principy a etické zásady.

 

Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví.

 

Základní principy a specifika.

 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

 

Krizová komunikace.

Celkem 12 hodin nebo e-learning

 

C. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět

Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

Závěr kurzu, shrnutí

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

D. Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření.

Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky.

Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů.

Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

E. Program kurzu Základy gynekologie a porodnictví

Předmět

Perinatologie a fetomaternální medicína.

Gynekologie a reprodukční medicína.

Onkogynekologie.

Urogynekologie.

Gynekologie dětí a dospívajících.

Vaginální porodnické extrakční operace

Celkem 40 hodin

 

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání lékařů

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 1. - 4.

 

Pro část I. a) 1.

 

Anesteziologie a intenzivní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní formou akutní lůžkové péče intenzivní, intenzivní péči 3. stupně - resuscitační péči.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje anesteziologickou péči minimálně v oboru chirurgie a dále v alespoň jednom z následujících oborů:

1.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,

2.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

3.

urologie.

Zdravotní péče minimálně ve dvou z výše uvedených oborů je poskytována formou lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště se společným lůžkovým fondem pro tyto odbornosti.

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou intenzivní a resuscitační péči na lůžkách multidisciplinárního charakteru, popřípadě multidisciplinární jednotce intenzivní péče s možností ventilace, kde se na vedení podílí lékař anesteziolog se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Akutní příjem na intenzivní/resuscitační lůžka: minimálně 100 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 100 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Podaných anestezií: minimálně 1500 za kalendářní rok nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 2.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním režimu nejméně:

1.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,

2.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař zařazený do specializační přípravy v oboru chirurgie s minimálně 3 měsíční praxí od zařazení do oboru,

3.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína,

4.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody,

5.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství,

6.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru chirurgie.

Zařízení disponuje nejméně 2 operačními sály.

Součásti poskytovatele zdravotních služeb, u kterého probíhá odborná praxe:

1.

lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, nebo (multioborová) jednotka intenzivní péče s možností alespoň krátkodobé umělé plicní ventilace,

2.

radiodiagnostické oddělení,

3.

interní oddělení,

4.

pracoviště endoskopie,

5.

gynekologické oddělení,

6.

má zajištěny služby v oboru: hematologie a transfuzní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie.

Počet hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok: minimálně 1500 nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet ambulantně ošetřených pacientů za kalendářní rok: minimálně 15000 nebo průměrně 15000 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam typů výkonů a jejich počet za kalendářní rok:

1.

plánované operace: 700 nebo průměrně 700 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

2.

urgentní operace: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 kalendářní roky, z toho laparoskopické operace urgentní nebo plánované minimálně 100 nebo 100 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

3.

ošetření traumat: minimálně 500 z toho minimálně 30 osteosyntéz nebo průměrně 500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 3.

 

Vnitřní lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, kteří splňují podmínky na školitele v oboru vnitřní lékařství s celkovým minimálním úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

příjmová interní ambulance,

2.

akutní lůžková zdravotní péče s podmínkou zajištění intenzivní péče,

3.

základní lůžkové péče o pacienty v oboru vnitřní lékařství,

4.

ambulantní péče v oboru vnitřní lékařství,

5.

diagnostický komplement s 24hodinovou dostupností,

6.

příjem pacientů v celém spektru interních onemocnění: minimálně 1000 příjmů za poskytovatele zdravotních služeb za rok nebo průměrně 1000 příjmů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní péče minimálně 2000 pacientů za kalendářní rok v ambulancích zajišťující odbornou péči ve spektru interních onemocnění nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 4.

 

Gynekologie a porodnictví

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb pokrývá svou činností poskytování zdravotní péče v rozsahu oboru gynekologie-porodnictví.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje:

1.

gynekologickou propedeutiku, základní vyšetřovací metody v gynekologii, prebioptické metody, komplementární vyšetřovací metody včetně ultrazvuku,

2.

fetomaternální medicínu na úrovni standardního porodnického pracoviště, ultrazvuková diagnostika, kardiotokografie,

3.

minimální počet 600 porodů za poslední kalendářní rok nebo průměrně 600 porodů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

4.

minimální počet 100 hysterektomií za poslední kalendářní rok nebo průměrně 100 výkonů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

5.

tzv. malé vaginální gynekologické výkony bez limitace jejich počty: dilatace a sondáž dutiny děložní, abraze hrdla a těla děložního, evakuace dutiny děložní, umělé ukončení těhotenství, konizace děložního čípku, cílená punkce ovaria nebo Cavum Douglasi, ošetření cysty Bartholinské žlázy, excize nebo jiné formy ošetření nebo odběru materiálu ze zevního genitálu, pochvy a děložního čípku,

6.

hysteroskopie bez limitace jejich počty,

7.

spektrum základních operačních výkonů laparoskopických, laparotomických a vaginálních bez limitace jejich počty s výjimkou hysterektomií uvedených v bodě 2.

 

a případně pro část I. a) 4.

 

Lékařská genetika

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb musí zajišťovat celé spektrum vzdělávacího programu v oboru, a to v oblasti genetického poradenství, prenatální diagnostiky a reprodukční genetiky, cytogenetiky/ molekulární cytogenetiky, molekulární genetiky a bioinformatiky.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 

kurz Lékařská první pomoc

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respiračních a oběhových k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

Model musí umožnit nácvik:

1.

zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky včetně intubační a různými technikami tracheální intubace,

2.

umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ transportním ventilátorem,

3.

nácvik intubace dětí včetně novorozenců a umělou plicní ventilaci,

4.

zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),

5.

punkci pneumotoraxu,

6.

zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis interna), véna femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,

7.

diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie a elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let.

2.

Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

3.

Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného zaměření a odbornou praxí nejméně 5 let v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace a sociální zabezpečení).

 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

 

kurz Radiační ochrana

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékařství, nukleární medicína a radiační onkologie.

2.

Radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí.

3.

Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovanému tématu.

 

kurzu Základy gynekologie a porodnictví

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku umožňující nácvik gynekologických a porodnických operací.

Pro část Vaginální porodnické extrakční operace musí být zajištěna učebna s dostupností východových, středních a rotačních porodnických kleští i vakuumexktraktoru.

Model pánve a simulátor (trenažér) pro praktický výcvik porodnických extrakčních operací jsou součástí povinného technického zabezpečení školícího pracoviště.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví a praxí nejméně 5 let v oboru, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

3.

Pro část Vaginální porodnické extrakční operace musí lektor být lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví a zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru perinatologie a fetomaternální medicína.

 

4. ZÁKLADNÍ KMEN HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÝ

 

Základní kmen hygienicko-epidemiologický - v délce 30 měsíců

 

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

 

a)

povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1.

anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

chirurgie

2

3.

vnitřní lékařství

2

4.

hygiena a epidemiologie - orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice, Hygienická stanice hlavního města Prahy), Státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy a zařízení a orgány ochrany veřejného zdraví působící v resortech Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, poskytovatelé zdravotních služeb, odborné ústavy lékařských fakult v oborech hygieny, epidemiologie a veřejného zdravotnictví

24 včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodě b)

z toho

 

5.

krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice hlavního města Prahy

12

 

b)

vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1.

kurz Lékařská první pomoc

2.

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4.

kurz Radiační ochrana

5.

kurz Základy hygieny a epidemiologie

 

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním hygienicko-epidemiologickém kmeni

 

1.

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle ustanovení § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 6+24 měsíců.

2.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit v části I. písm. b).

3.

Potvrzení o provedených výkonech podepisuje školitel a garant oboru.

 

Výkony, které má školenec provést v rámci povinné odborné praxe v oboru

Výkony

Počet

Hygiena a epidemiologie

Šetření v ohnisku nákazy a stanovení nezbytných protiepidemických opatření

50

Kontrola zdravotnického pracoviště podle zásad státního zdravotního dozoru vyplývajících z ustanovení § 84 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

15

Kontrola dle zásad státního zdravotního dozoru v potravinářském podniku včetně stravovacího zařízení, hodnocení zdravotního rizika

20

Kontrola dle zásad státního zdravotního dozoru ve školách a školských zařízeních a při zotavovacích akcích pro děti a mladistvé, hodnocení zdravotního rizika

10

Zhodnocení zdravotního rizika a provedení opatření v problematice pitné, užitkové vody a vody ke koupání

15

Kontrola dle zásad státního zdravotního dozoru na pracovištích, hodnocení zdravotního rizika

15

Měření a vyhodnocení měření fyzikálních faktorů v životním a v pracovním prostředí (hluk, vibrace, osvětlení atd.)

15

Hodnocení zdravotního stavu vybraných skupin populace včetně zpracování návrhu opatření

10

Posouzení dokumentace a zhodnocení zdravotního rizika v rámci preventivního dozoru (činnosti při stavebním řízení a územním plánování)

20

Zpracování nálezů/dokumentace z epidemiologických a hygienických šetření

100

 

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (část I. a) 1. -3.)

Anesteziologie a intenzivní medicína - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Obecné principy anesteziologické péče.

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky a první pomoci u stavů ohrožení života nebo poruchy základních životních funkcí.

• Základní typy anestezie a principy léčby bolesti, jejich možnosti a rizika.

• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzivní medicíny; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provedení základních výkonů - zajištění periferního žilního katetru, zabezpečení volných dýchacích cest (bez pomůcek a s neinvazivními pomůckami).

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí.

• Provedení základní a rozšířené neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Zásady asepse a antisepse.

• Základní vyšetřovací postupy v chirurgii, indikace a interpretace metod.

• Předoperační příprava pacientů.

• Základní chirurgické výkony, indikace, postupy, instrumentarium.

• Základní pravidla pooperační péče.

• Základy předoperační a pooperační rehabilitace.

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.

• Základy ošetření úrazů, popálenin, omrzlin a chemických poranění.

• Základní principy ošetřování ran v chirurgii.

• Problematika analgezie a lokální anestezie v chirurgii.

• Prevence a terapie nejčastějších pooperačních komplikací.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace

Praktické dovednosti

• Fyzikální vyšetření chirurgických pacientů.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a krevních transfuzí.

• Injekční techniky.

• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.

• Základní technika ošetření ran.

• Péče o stomie, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.

• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léčba a prevence.

• Základní vyšetřovací metody.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací Dobrá znalost klinické farmakologie léčiv používaných v anesteziologii a urgentní medicíně, a to včetně interakcí léčiv a jejich vlivu na celkový účinek.

• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 24 měsíců vzdělávání v rámci základního hygienicko-epidemiologického kmene (část I. a) 4. - 5.)

Hygiena a epidemiologie - 24 měsíců praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

OBECNÉ ZNALOSTI

• Metody hodnocení zdravotních rizik (schéma postupu hodnocení zdravotních rizik).

• Techniky a způsob odběru vzorků v rámci epidemiologie a hygienických oborů (např. odběry biologického materiálu, vzorků potravin a pokrmů, vody, ovzduší, písku, vzorků v rámci šetření nemoci z povolání apod.).

• Principy státního zdravotního dozoru.

• Informační systémy v epidemiologii a hygienických oborech.

• Systémy rychlého varování v hygienických oborech (RASFF, RAPEX).

• Hodnocení a posuzování základních požadavků na provoz a vybavení dozorovaných zařízení a provozoven. Hygienické požadavky na stavby, principy preventivního hygienického dozoru.

• Základy procesu IPPC a EIA.

• Základní principy řešení mimořádných situací v jednotlivých oblastech hygieny a epidemiologie.

• Zdraví a jeho determinanty. Hodnocení zdravotního stavu populace. Základní principy podpory zdraví, intervenční strategie. Výchova ke zdraví, komunikace v podpoře zdraví. Ekonomický efekt podpory zdraví a prevence nemocí.

 

EPIDEMIOLOGIE

• Epidemiologické termíny, ukazatele. Epidemiologické studie a hodnocení jejich výsledků. Typy studií, výhody a limitace.

• Proces šíření nákazy. Principy preventivních a represivních protiepidemických opatření. Informační systémy v epidemiologii, hlášení infekčních onemocnění. Surveillance. Šetření v ohnisku nákazy.

• Epidemiologická charakteristika, biologické vlastnosti původců infekcí, metody laboratorní diagnostiky, protiepidemická opatření u jednotlivých infekcí.

• Problematika aktivní a pasivní imunizace. Vakcinační programy.

• Problematika dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

• Hygienická problematika výstavby, zřizování a provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

• Orientace v aktuální epidemiologické situaci v ČR a ve světě.

 

HYGIENA KOMUNÁLNÍ, VLIV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ZDRAVÍ

• Hygienická problematika ovzduší. Biologické a chemické faktory.

• Hygienická problematika vody. Biologické, fyzikální a chemické faktory. Pitná voda, vody ke koupání, bazény.

• Hygienická problematika odpadů a nakládání s odpady (včetně odpadů ve zdravotnickém zařízení).

• Vliv biologických, chemických a fyzikálních faktorů vnitřního prostředí budov na zdraví.

• Hygienická problematika hluku a vibrací (charakteristika, účinky na zdraví, způsoby měření a hodnocení výsledků).

• Hygienická problematika osvětlení.

• Hygienická problematika ionizujícího záření.

• Hygienická problematika neionizujícího záření a laserů.

 

HYGIENA PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

• Hygienické požadavky na pracovní prostředí. Kategorizace prací. Nemoci z povolání.

• Biologické faktory v pracovním prostředí a jejich monitorování.

• Fyzikální faktory v pracovním prostředí a jejich monitorování.

• Chemické faktory v pracovním prostředí. Biologické monitorování a monitorování prostředí.

• Fyziologie práce, zátěž organismu v pracovním procesu, její posuzování, měření a hodnocení.

• Pracovní stres, zdroje nadměrné psychické zátěže na pracovišti a možnosti jejich snížení, resp. eliminace.

 

HYGIENA VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ, PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍHO STYLU A PODPORY ZDRAVÍ

• Principy správné výživy. Požadavky na výživu specifických skupin populace (kojenci, děti, těhotné a kojící ženy, senioři). Metody hodnocení nutričního stavu.

• Význam jednotlivých živin ve výživě, rizika z nadbytku a nedostatku. Nutriční a hygienický význam potravin rostlinného a živočišného původu, členění ze zbožíznaleckého hlediska.

• Potravinové alergie a intolerance.

• Toxické látky v potravinách a jejich zdravotní rizika. Akutní otravy z potravin.

• Prevence alimentárních nákaz a intoxikací mikrobiálního původu.

• Nutriční faktory v patogenezi a prevenci chronických neinfekčních onemocnění.

• Pohybové aktivity v primární prevenci neinfekčních onemocnění hromadného výskytu (druh, objem, intenzita a frekvence aktivit).

• Primární a včasná sekundární prevence neinfekčních onemocnění hromadného výskytu - prevence kardiovaskulárních onemocnění.

• Primární a včasná sekundární prevence neinfekčních onemocnění hromadného výskytu - prevence obezity a diabetů.

• Primární a včasná sekundární prevence vybraných nádorových onemocnění.

• Prevence osteoporózy.

• Problematika závislostí (tabakismus, alkoholismus, drogy).

• Hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných v rámci provozování stravovacích služeb.

• Hygienická problematika předmětů běžného užívání.

 

HYGIENA DĚTÍ A MLÁDEŽE

• Determinanty a hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže.

• Prevence násilí u dětí a mládeže. Syndrom rizikového chování mladistvých.

• Hygienické požadavky na zařízení pro výchovu a vzdělávání a na zotavovací akce pro děti a mladistvé.

• Hygienické podmínky provozování živností pro děti, dětských skupin a zařízení sociálně-právní ochrany dětí.

• Hygienické požadavky při stravování dětí a mladistvých.

• Posuzování podmínek venkovních hracích ploch, hodnocení režimových opatření v zařízeních pro děti a mladistvé.

 

LEGISLATIVA

Zákon o ochraně veřejného zdraví (ochrana a podpora zdraví; struktura a funkce orgánů ochrany veřejného zdraví).

• Další předpisy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

• Mezinárodní zdravotní předpisy.

• Potravinové právo EU. Národní předpisy v oblasti bezpečnosti potravin.

• Správní právo.

Praktické dovednosti

• Šetření v ohnisku nákazy a stanovení nezbytných protiepidemických opatření.

• Kontrola zdravotnického pracoviště podle zásad státního dozoru.

• Kontrola a hodnocení podle zásad státního dozoru v potravinářském, stravovacím zařízení.

• Zhodnocení a provedení opatření v problematice pitné, užitkové vody a vody ke koupání.

• Vyhodnocení měření ovzduší, hluku a odpadů.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

A. Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace.

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP).

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a zdravotnických zařízení (ZZ).

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 hodin nebo e-learning

 

Znalosti získané v kurzu se ověřují po ukončení testem.

B. Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět

Legislativa.

 

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

 

Organizace a řízení zdravotnictví.

 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

 

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovači prostředky.

 

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 

Náležitá odborná úroveň (lege artis).

 

Stížnosti ve zdravotnictví.

 

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

 

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

 

Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

 

Nemocenské pojištění.

 

Důchodové pojištění.

 

Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika.

 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.

 

Základní principy a etické zásady.

 

Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví.

 

Základní principy a specifika.

 

Komunikace s veřejností s tématem hodnocení zdravotních rizik a tématech zdravého životního stylu. Nástroje pro komunikaci s veřejností: média, sociální sítě, poradenství

 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

 

Krizová komunikace.

Celkem 12 hodin nebo e-learning

 

C. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět

Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

Závěr kurzu, shrnutí.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

D. Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření.

Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky.

Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů.

Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

E. Program kurzu Základy hygieny a epidemiologie

Předmět

Legislativa v hygieně a epidemiologii, státní zdravotní dozor.

Problematika hygieny výživy.

Problematika předmětů běžného užívání.

Problematika hygieny obecné a komunální.

Problematika hygieny práce.

Problematika hygieny dětí a mladistvých.

Problematika epidemiologie (obecná epidemiologie, epidemiologická metodologie, epidemiologie infekčních nemocí, nemocniční hygiena a epidemiologie, řešení modelových situací).

Celkem 40 hodin

 

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání lékařů

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 1. - 3.

 

Pro část I. a) 1.

 

Anesteziologie a intenzivní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby formou akutní lůžkové péče intenzivní, intenzivní péči 3. stupně- resuscitační péči.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje anesteziologickou péči minimálně v oboru chirurgie a dále v alespoň jednom z následujících oborů:

1.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,

2.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

3.

urologie.

Zdravotní péče minimálně ve dvou z výše uvedených oborů je poskytována formou lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště se společným lůžkovým fondem pro tyto odbornosti.

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou intenzivní a resuscitační péči na lůžkách multidisciplinárního charakteru, popřípadě multidisciplinární jednotce intenzivní péče s možností ventilace, kde se na vedení podílí lékař anesteziolog se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Akutní příjem na intenzivní/resuscitační lůžka: minimálně 100 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 100 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Podaných anestezií: minimálně 1500 za kalendářní rok nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 2.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním režimu nejméně:

1.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,

2.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař zařazený do specializační přípravy v oboru chirurgie s minimálně 3 měsíční praxí od zařazení do oboru,

3.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína,

4.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody,

5.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství,

6.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví.

c) typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru chirurgie.

Zařízení disponuje nejméně 2 operačními sály.

Součásti poskytovatele zdravotních služeb, u kterého probíhá odborná praxe:

1.

lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, nebo jednotka intenzivní péče popřípadě multioborová jednotka s možností alespoň krátkodobé umělé plicní ventilace,

2.

radiodiagnostické oddělení,

3.

interní oddělení,

4.

pracoviště endoskopie,

5.

gynekologické oddělení,

6.

má zajištěny služby v oboru: hematologie a transfuzní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie.

Počet hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok je minimálně 1500 nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet ambulantně ošetřených pacientů za kalendářní rok je minimálně 15000 nebo průměrně 15000 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam typů výkonů a jejich počet za kalendářní rok:

1.

plánované operace: 700 nebo průměrně 700 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

2.

urgentní operace: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 kalendářní roky, z toho laparoskopické operace urgentní nebo plánované: minimálně 100 nebo 100 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

3.

ošetření traumat: minimálně 500 z toho minimálně 30 osteosyntéz nebo průměrně 500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 3.

 

Vnitřní lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, kteří splňují podmínky na školitele v oboru vnitřní lékařství s celkovým minimálním úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

příjmová interní ambulance,

2.

akutní lůžková zdravotní péče s podmínkou zajištění intenzivní péče,

3.

zajištění základní lůžkové péče o pacienty v oboru vnitřní lékařství,

4.

ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství,

5.

diagnostický komplement s 24hodinovou dostupností,

6.

příjem pacientů v celém spektru interních onemocnění: minimálně 1000 příjmů za poskytovatele zdravotních služeb za rok nebo průměrně 1000 příjmů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní péče: minimálně 2000 za kalendářní rok v ambulancích zajišťující odbornou péči ve spektru interních onemocnění nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 4.

 

Hygiena a epidemiologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení akutní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

nebo

orgán státní správy v ochraně veřejného zdraví vykonávající kontinuální činnost a mající vybavení dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

nebo

lékařské fakulty veřejných vysokých škol mající akreditovaný magisterský studijní obor všeobecné lékařství nebo všeobecné vojenské lékařství a mající vybavení dle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení akutní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 5.

 

Hygiena a epidemiologie - krajská hygienická stanice, resp. Hygienická stanice hlavního města Prahy

a)

technické vybavení

Orgán státní správy v ochraně veřejného zdraví vykonávající kontinuální činnost a mající vybavení dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 

kurz Lékařská první pomoc

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

Model musí umožnit nácvik:

1.

zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky včetně intubační a různými technikami tracheální intubace,

2.

umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ transportním ventilátorem,

3.

nácvik intubace dětí, včetně novorozenců a umělou plicní ventilaci,

4.

zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),

5.

punkci pneumotoraxu,

6.

zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis interna), véna femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,

7.

diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie a elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let.

2.

Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

3.

Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného zaměření a odbornou praxí nejméně 5 let v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace a sociální zabezpečení).

 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

 

kurz Radiační ochrana

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékařství, nukleární medicína a radiační onkologie,

2.

Radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí,

3.

Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovanému tématu.

 

kurz Základy hygieny a epidemiologie

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru a praxí nejméně 5 let.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru s praxí nejméně 10 let.

3.

Zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí v oboru ve vztahu k vyučovaným tématům a praxí nejméně 5 let nebo odborník s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovaným tématům a minimálně 5 lety praxe.

 

5. ZÁKLADNÍ KMEN CHIRURGICKÝ

 

Základní kmen chirurgický - v délce 30 měsíců

 

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

 

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1.

anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

chirurgie

2

3.

vnitřní lékařství

2

4.

 

chirurgie

Je-li školenec zařazen ve specializačním oboru

a) cévní chirurgie,

b) dětská chirurgie nebo

c) gastroenterologie, může maximálně 6 měsíců z 24 měsíců povinné odborné praxe v rámci základního chirurgického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení pro tyto specializační obory.

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

 

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1.

kurz Lékařská první pomoc

2.

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4.

kurz Radiační ochrana

5.

kurz Základy chirurgie

 

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním chirurgickém kmeni

1.

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle ustanovení § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 6+24 měsíců nebo 6+18+6.

2.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit v části I. písm. b).

3.

Potvrzení o provedených výkonech podepisuje školitel a garant oboru.

 

Výkony, které má školenec provést v rámci povinné odborné praxe v oboru

Výkony

Počet

Ošetření komplikovaných a nekomplikovaných ran

30

Zavedení centrálního žilního katetru

5

Punkce a drenáž hrudníku

5

Operace povrchových hlíz, furunklů, benigních kožních tumorů

10

Asistence při operacích volné a uskřinuté kýly

15

Operace volné a uskřinuté kýly

10

Asistence při apendektomii

15

Apendektomie

10

Asistence při operacích nebo operace varixů dolních končetin

5

Asistence při větších nitrobřišních výkonech, včetně laparoskopií

25

Amputace na končetinách

10

Asistence při malých výkonech v oblasti anu

5

Konzervativní ošetření poranění kloubů a měkkých tkání, včetně imobilizačních technik

30

Konzervativní léčba zlomenin (repoziční manévry, trakční techniky, techniky sádrování a jiné imobilizační metody)

20

Asistence na operačním sále u dutinových poranění

2

Asistence na operačním sále u končetinových poranění (vnitřní osteosyntéza, aplikace zevního fixatéru, artroskopicko asistované ošetření nitrokloubních traumat)

20

 

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (část I. a) 1. -3.)

Anesteziologie a intenzivní medicína - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Obecné principy anesteziologické péče.

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky a první pomoci u stavů ohrožení života nebo poruchy základních životních funkcí.

• Základní typy anestezie a principy léčby bolesti, jejich možnosti a rizika.

• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicíny; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provedení základních výkonů - zajištění periferního žilního katetru, zabezpečení volných dýchacích cest (bez pomůcek a s neinvazivními pomůckami).

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí.

• Provedení základní a rozšířené neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Zásady asepse a antisepse.

• Základní vyšetřovací postupy v chirurgii, indikace a interpretace metod.

• Předoperační příprava pacientů.

• Základní chirurgické výkony, indikace, postupy, instrumentarium.

• Základní pravidla pooperační péče.

• Základy předoperační a pooperační rehabilitace.

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.

• Základy ošetření úrazů, popálenin, omrzlin a chemických poranění.

• Základní principy ošetřování ran v chirurgii.

• Problematika analgezie a lokální anestezie v chirurgii.

• Prevence a terapie nejčastějších pooperačních komplikací.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Fyzikální vyšetření chirurgických pacientů.

Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a krevních transfuzí.

• Injekční techniky.

• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.

• Základní technika ošetření ran.

• Péče o stomie, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.

• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léčba a prevence.

• Základní vyšetřovací metody.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací. Dobrá znalost klinické farmakologie léčiv používaných v anesteziologii a urgentní medicíně, a to včetně interakcí léčiv a jejich vlivu na celkový účinek.

• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 24 měsíců vzdělávání v rámci základního chirurgického kmene (část I. a) 4.)

Chirurgie - 24 měsíců praxe

Je-li školenec zařazen do specializačního oboru dětská chirurgie, cévní chirurgie nebo gastroenterologie, může maximálně 6 měsíců z 24 měsíců povinné praxe v rámci základního chirurgického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení tohoto specializačního oboru.

Teoretické znalosti

• Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace.

• Rány - rozdělení, hojení, poruchy hojení, prozatímní a definitivní ošetření.

• Problematika analgezie a lokální anestezie v chirurgii.

• Problematika drenáže v chirurgii.

• Problematika infekcí v chirurgii.

• Antibiotika v chirurgii.

• Panaricia a hnisavá onemocnění ruky.

• Sepse.

• Patofyziologické změny vyvolané operací a traumatem.

• Poruchy metabolismu u chirurgicky pacientů a jejich korekce.

• Problematika výživy v chirurgii.

• Základní algoritmy diagnostiky chirurgických onemocnění, vyšetřovací metody (paraklinické, endoskopické, aj., včetně postupů).

• Příprava pacienta k operaci.

• Chirurgický výkon - obecná pravidla, terminologie základních operací, jejich indikační kritéria a postupy, instrumentarium.

• Základní chirurgické výkony obecné povahy.

• Základní pravidla pooperační péče.

• Pooperační komplikace.

• Transfuze krve.

• Šok.

• Tepelná poranění.

• Základní charakteristiky válečné chirurgie.

• Obecná problematika onkochirurgie.

• Základy plastické a rekonstrukční chirurgie.

• Právní aspekty chirurgie.

• Chirurgie štítné žlázy.

• Chirurgie příštítných tělísek.

• Pleurální syndromy.

• Primární a sekundární nádory plic.

• Záněty a nádory mediastina.

• Záněty a nádory prsu.

• Kýly zevní a vnitřní.

• Nenádorová onemocnění jícnu.

• Vředová choroba gastroduodenální.

• Nádory jícnu a žaludku.

• Zánětlivá onemocnění tenkého a tlustého střeva.

• Nenádorová onemocnění anorekta.

• Kolorektální karcinom.

• Benigní a maligní nádory jater.

• Cholecystolitiáza a její komplikace.

• Diferenciální diagnostika obstrukčního ikteru.

• Nádory pankreatu.

• Krvácení do gastrointestinálního traktu.

• Zánětlivé náhlé příhody břišní.

• lleózní náhlé příhody břišní.

• Chirurgie periferních cév.

• Diabetická noha.

• Aneurysma aorty.

• Orgánové transplantace.

• Nejčastější chirurgická onemocnění dětského věku.

• Přehled o patofyziologii úrazů: úrazový šok, septické komplikace po závažném poranění, hojení ran a zlomenin, reakce na termické trauma, compartment syndrom, apod.

• Vyšetřovací metody v úrazové chirurgii včetně paraklinických vyšetření a zobrazovacích metod.

• Diagnostika a základní principy ošetření poranění hrudníku a břicha.

• Diagnostika a základní principy ošetření poranění cévního systému.

• Diagnostika a základní principy ošetření poranění páteře, CNS a periferních nervů.

• Diagnostika zlomenin a luxací, základní indikační kritéria ke konzervativní a operační léčbě, včetně operačních postupů.

• Základní algoritmy diagnostiky a ošetření polytraumat a sdružených poranění. Damage control.

• Základní principy a specifika ošetřování poranění u dětí.

Praktické dovednosti

• Ošetření komplikovaných a nekomplikovaných ran.

• Zavedení centrálního žilního katetru.

• Punkce a drenáž hrudníku.

• Operace povrchových hlíz, furunklů, benigních kožních tumorů.

• Asistence při operacích volné a uskřinuté kýly.

• Operace volné a uskřinuté kýly.

• Asistence při apendektomii.

• Apendektomie.

• Asistence při operacích nebo operace varixů dolních končetin.

• Asistence při větších nitrobřišních výkonech, včetně laparoskopií.

• Amputace na končetinách.

• Asistence při malých výkonech v oblasti anu.

• Konzervativní ošetření poranění kloubů a měkkých tkání, včetně imobilizačních technik.

• Konzervativní léčba zlomenin (repoziční manévry, trakční techniky, techniky sádrování a jiné imobilizační metody).

• Asistence na operačním sále u dutinových poranění.

• Asistence na operačním sále u končetinových poranění (vnitřní osteosyntéza, aplikace zevního fixatéru, artroskopicko asistované ošetření nitrokloubních traumat).

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

A. Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace.

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP).

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a zdravotnických zařízení (ZZ).

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 hodin nebo e-learning

Znalosti získané v kurzu se ověřují po ukončení testem.

 

B. Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět

Legislativa.

 

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

 

Organizace a řízení zdravotnictví.

 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

 

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovači prostředky.

 

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 

Náležitá odborná úroveň (lege artis).

 

Stížnosti ve zdravotnictví.

 

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

 

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

 

Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

 

Nemocenské pojištění.

 

Důchodové pojištění.

 

Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika.

 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.

 

Základní principy a etické zásady.

 

Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví.

 

Základní principy a specifika.

 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

 

Krizová komunikace.

Celkem 12 hodin nebo e-learning

 

C. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět

Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

Závěr kurzu, shrnutí.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

D. Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření.

Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky.

Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů.

Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

E. Program kurzu Základy chirurgie

Předmět

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Sepse, patofyziologie, imunologie, markery sepse, diagnostické a terapeutické postupy.

Výživa chirurgických pacientů, indikace a provedení enterální a parenterální výživy, typy diet, nutriční rekonvalescence chirurgických pacientů.

Náhlé příhody břišní, diferenciální diagnostika, diagnostické metody, konzervativní a chirurgická léčba, indikace k operaci.

Chirurgie žaludku a duodena - vředová choroba, nádory - diagnostika a terapie.

Moderní terapie onemocnění žlučníku a žlučových cest, diagnostika, intervenční radiologie a endoskopické výkony, indikace k operaci, laparoskopie.

Operace jater a pankreatu, základní přehled operačních výkonů, indikací a možných komplikací.

Zánětlivá onemocnění střevní, patofyziologie, konzervativní a chirurgická léčba.

Kolorektální karcinom, klasifikace, diagnostika a operační výkony.

Chirurgie rekta, perianální chirurgie, základní chirurgické nálezy, konzervativní a chirurgická léčba perianálních afekcí.

Poranění břicha, klasifikace, diagnostické a terapeutické algoritmy.

Diagnostika a terapie onemocnění prsu, operační výkony a indikace, dispenzarizace.

Hrudní chirurgie - nádorová a nenádorová onemocnění plic, pleury, mediastina, jícnu.

Poranění hrudníku, diagnostika a terapie.

Chirurgie štítné žlázy, příštítných tělísek a nadledvin.

Chirurgie kýl.

Základy periferní cévní chirurgie.

Základní principy dětské chirurgie.

Poranění CNS.

Základy plastické chirurgie.

Traumatologie diafyzárních končetinových zlomenin. Rozdělení, základy operační léčby.

Traumatologie ramene a lokte. Klasifikace, léčba, zlomeniny lokte u dětí.

Traumatologie pánve, kyčelního a kolenního kloubu. Klasifikace, diagnostika, indikace operační léčby, zvláštnosti terapie starších pacientů.

Traumatologie dolního konce bérce a nohy. Klasifikace, problematika hlezna, operační léčba.

Traumatologie zápěstí a ruky. Diagnostika a ošetření poranění šlach, plastiky kožních defektů. Transpozice prstů.

Poranění páteře. Klasifikace, indikace operační léčby, komplikace.

Celkem 30 hodin

 

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání lékařů

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 1. - 4.

 

Pro část I. a) 1.

 

Anesteziologie a intenzivní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby formou akutní lůžkové péče intenzivní, intenzivní péči 3. stupně- resuscitační péči.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje anesteziologickou péči minimálně v oboru chirurgie a dále v alespoň jednom z následujících oborů:

1.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,

2.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

3.

urologie.

Zdravotní péče minimálně ve dvou z výše uvedených oborů je poskytována formou lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště se společným lůžkovým fondem pro tyto odbornosti.

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou intenzivní a resuscitační péči na lůžkách multidisciplinárního charakteru, popřípadě multidisciplinární jednotce intenzivní péče s možností ventilace, kde se na vedení podílí lékař anesteziolog se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Akutní příjem na intenzivní/resuscitační lůžka: minimálně 100 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 100 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Podaných anestezií: minimálně 1500 za kalendářní rok nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 2.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním režimu nejméně:

1.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,

2.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař zařazený do specializační přípravy v oboru chirurgie s minimálně 3 měsíční praxí od zařazení do oboru,

3.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína,

4.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody,

5.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství,

6.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru chirurgie. Zařízení disponuje nejméně 2 operačními sály. Součásti poskytovatele zdravotních služeb, u kterého probíhá odborná praxe:

1.

lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, nebo jednotka intenzivní péče, popřípadě multioborová jednotka s možností alespoň krátkodobé umělé plicní ventilace,

2.

radiodiagnostické oddělení,

3.

interní oddělení,

4.

pracoviště endoskopie,

5.

gynekologické oddělení,

6.

má zajištěny služby v oboru: hematologie a transfuzní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie.

Počet hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok: minimálně 1500 nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet ambulantně ošetřených pacientů za kalendářní rok: minimálně 15000 nebo průměrně 15000 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam typů výkonů a jejich počet za kalendářní rok:

1.

plánované operace: 700 nebo průměrně 700 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

2.

urgentní operace: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 kalendářní roky, z toho laparoskopické operace urgentní nebo plánované: minimálně 100 nebo 100 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

3.

ošetření traumat: minimálně 500 z toho minimálně 30 osteosyntéz nebo průměrně 500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 3.

 

Vnitřní lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, kteří splňují podmínky na školitele v oboru vnitřní lékařství s celkovým minimálním úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

příjmová interní ambulance,

2.

akutní lůžková zdravotní péče s podmínkou zajištění intenzivní péče,

3.

zajištění základní lůžkové péče o pacienty v oboru vnitřní lékařství,

4.

ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství,

5.

diagnostický komplement s 24hodinovou dostupností,

6.

příjem pacientů v celém spektru interních onemocnění: minimálně 1000 příjmů za poskytovatele zdravotních služeb za rok nebo průměrně 1000 příjmů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní péče minimálně 2000 pacientů za kalendářní rok v ambulancích zajišťující odbornou péči ve spektru interních onemocnění nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 4.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Pokud školicí pracoviště chirurgie neprovádí ošetřování traumat pohybového ústrojí, je povinno umožnit školenci k provedení předepsaných povinných výkonů a jejich asistencí z oblasti traumatologie pohybového aparátu na pracovišti, které toto provádí v rámci téhož zdravotnického zařízení.

 

a případně pro část I. a) 4.

 

Cévní chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Pracoviště je poskytovatelem zdravotních služeb poskytujícím lůžkovou péči v oboru cévní chirurgie.

 

a případně pro část I. a) 4.

 

Dětská chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče oboru chirurgie dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče oboru chirurgie dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Pracoviště je poskytovatelem zdravotních služeb poskytujícím lůžkovou péči v oboru dětská chirurgie.

 

a případně pro část I. a) 4.

 

Gastroenterologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Pracoviště je poskytovatelem zdravotních služeb poskytujícím lůžkovou péči v oboru gastroenterologie.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 

kurz Lékařská první pomoc

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respiračních a oběhových k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

Model musí umožnit nácvik:

1.

zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky včetně intubační a různými technikami tracheální intubace,

2.

umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ transportním ventilátorem,

3.

nácvik intubace dětí, včetně novorozenců a umělou plicní ventilaci,

4.

zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),

5.

punkci pneumotoraxu,

6.

zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis interna), véna femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,

7.

diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie a elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let.

2.

Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

3.

Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného zaměření a odbornou praxí nejméně 5 let v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace a sociální zabezpečení).

 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

 

kurz Radiační ochrana

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékařství, nukleární medicína a radiační onkologie.

2.

Radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí.

3.

Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovanému tématu.

 

kurz Základy chirurgie

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru, nejméně 10 let praxe v oboru, praxe v přednášené problematice.

2.

Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí a, nejméně 10 let praxe v oboru, praxe v přednáškové problematice, praxe ve spondylochirurgii.

3.

Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie, nejméně 10 let praxe v oboru, specializace v hrudní, cévní, dětské chirurgii a plastické chirurgii.

 

6. ZÁKLADNÍ KMEN INTERNÍ

Základní kmen interní - v délce 30 měsíců

 

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

 

a) povinná odborná praxe v oboru - pro lékaře zařazené do oboru vnitřní lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

1.

Anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

Chirurgie

2

3.

Vnitřní lékařství-oddělení s neselektovaným příjmem

2

4.

Vnitřní lékařství- interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)

5.

Vnitřní lékařství- příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5

6.

Vnitřní lékařství-JIP

4

7.

Ordinace praktického lékaře

1

8.

 

Náplň dle určení školitele po dohodě se školencem,

Praxe v jednom nebo ve více z těchto oborů: geriatrie, infekční lékařství, neurologie, klinická onkologie, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství

6

 

b) povinná odborná praxe v oboru - pro lékaře zařazené do oboru všeobecné praktické lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

1.

Anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

Chirurgie

2

3.

Vnitřní lékařství - oddělení s neselektovaným příjmem

2

4.

Vnitřní lékařství - interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)

5.

Vnitřní lékařství - příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5

6.

Vnitřní lékařství-JIP

3

7.

Ordinace praktického lékaře

6

8.

Gynekologie a porodnictví

1

9.

Pediatrie

1

 

c) povinná odborná praxe v oboru - pro lékaře zařazené do jiných oborů, než vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství

Obor

Délka praxe v měsících

1.

Anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

Chirurgie

2

3.

Vnitřní lékařství - oddělení s neselektovaným příjmem

2

4.

Vnitřní lékařství - interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem

8

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu d)

5.

Vnitřní lékařství - příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)

5

6.

Vnitřní lékařství-JIP

4

7.

Ordinace praktického lékaře

1

8.

Náplň dle určení školitele po dohodě se školencem. Praxe v jednom nebo ve více z oborů: alergologie a klinická imunologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, geriatrie, hematologie a transfuzní lékařství, infekční lékařství, kardiologie, klinická biochemie, klinická onkologie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, nefrologie, nukleární medicína, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urgentní medicína, vnitřní lékařství.

6

 

d) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1.

kurz Lékařská první pomoc

2.

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4.

kurz Radiační ochrana

5.

kurz Základy vnitřního lékařství

 

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním interním kmeni

 

1.

Absolvování povinné odborné praxe v oboru v části I. a) nebo I. b) nebo I. c) dle oboru, do kterého je školenec zařazen, potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle ustanovení § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 30 měsíců.

2.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit v části I. písm. d).

 

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (část I. a) 1. - 3.)

Anesteziologie a intenzivní medicína - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Obecné principy anesteziologické péče.

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky a první pomoci u stavů ohrožení života nebo poruchy základních životních funkcí.

• Základní typy anestezie a principy léčby bolesti, jejich možnosti a rizika.

• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicíny; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provedení základních výkonů - zajištění periferního žilního katetru, zabezpečení volných dýchacích cest (bez pomůcek a s neinvazivními pomůckami).

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí.

• Provedení základní a rozšířené neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Zásady asepse a antisepse.

• Základní vyšetřovací postupy v chirurgii, indikace a interpretace metod.

• Předoperační příprava pacientů.

• Základní chirurgické výkony, indikace, postupy, instrumentarium.

• Základní pravidla pooperační péče.

• Základy předoperační a pooperační rehabilitace.

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.

• Základy ošetření úrazů, popálenin, omrzlin a chemických poranění.

• Základní principy ošetřování ran v chirurgii.

• Problematika analgezie a lokální anestezie v chirurgii.

• Prevence a terapie nejčastějších pooperačních komplikací.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Fyzikální vyšetření chirurgických pacientů.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a krevních transfuzí Injekční techniky.

• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.

• Základní technika ošetření ran.

• Péče o stomie, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.

• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léčba a prevence.

• Základní vyšetřovací metody.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací. Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.

• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 24 měsíců vzdělávání v rámci základního interního kmene

Vnitřní lékařství

Lékař s certifikátem o absolvování základního kmene je při samostatné práci v běžných nekomplikovaných medicínských situacích především schopen rozhodovat o nutnosti konzultace nebo přivolání lékaře se specializovanou způsobilostí nebo o předání pacienta lékaři se specializovanou způsobilostí.

Lékař s certifikátem o absolvování základního kmene je dále schopen:

• Získat relevantní anamnézu od pacienta (efektivně, citlivě a věcně).

• Provést fyzikální vyšetření, které je přiměřeně cílené na pacientovy symptomy, identifikovat relevantní abnormality.

• Interpretovat všechna dostupná data (zahrnující anamnézu, fyzikální vyšetření a předchozí laboratorní výsledky) k definování aktuálních obtíží.

• Vyhledat a analyzovat příslušné a verifikované údaje ze sekundárních zdrojů (rodina, zdravotní záznamy apod.); získat souhlas pacienta.

• Stanovit priority v diferenciální diagnóze a vytvořit evidence-based diagnosticko-terapeutický plán péče pro běžné potíže v lůžkové a ambulantní praxi.

• Přesně monitorovat významné změny ve zdravotním stavu pacienta během ambulantní i lůžkové péče.

• Náležitě modifikovat diferenciální diagnózu a diagnosticko-terapeutický plán na základě vývoje klinického stavu a dostupných dat.

• Vstřícně, laskavě a srozumitelně komunikovat s pacienty a jejich rodinami.

• Diskutovat pacientovy představy o charakteru a příčině jeho onemocnění, projevit pochopení pro jeho obavy a očekávání.

• Vyhodnotit schopnost rozhodování pacienta.

• Definovat indikace, rizika, a provést základní interpretaci běžných diagnostických testů, zahrnující zejména rutinní biochemická, hematologická a koagulační vyšetření, analýzu krevních plynů, EKG, rentgen hrudníku, funkční vyšetření plic, analýzu moči a dalších tělesných tekutin.

• Činit na základě výsledků těchto vyšetření přiměřená klinická rozhodnutí.

• Provést se souhlasem pacienta jednoduché výkony: venepunkce, punkce ascitu, pleurální punkce, zavedení močového katetru, zavedení nasogastrické sondy, neinvazivní hemodynamické monitorování, punkce arterie k vyšetření krevních plynů.

• Zvládnout péči o pacienty v běžných klinických situacích, se kterými se setká v lůžkové a ambulantní péči, jako jsou: anemie, otoky, dyspnoe, bolesti na hrudi, porucha funkce jater, porucha funkce ledvin, poruchy elektrolytové a acidobazické rovnováhy, bolest břicha, zácpa, průjem.

• Projevit dostatečné znalosti v diagnostice a léčbě běžných onemocnění, která vyžadují hospitalizaci.

• Projevit dostatečné znalosti v hodnocení běžných ambulantně léčených onemocnění.

• Projevit povědomí o možnostech poskytování preventivní péče.

• Zvládnout péči o pacienty s běžnými chorobami, se kterými se setká v lůžkové a ambulantní péči, jako jsou: diabetes mellitus, ateroskleróza, hypertenze, ischemická choroba srdeční, poruchy štítné žlázy, osteoporóza, srdeční selhání, fibrilace síní, chronická obstrukční nemoc plicní, chronické onemocnění ledvin, tromboembolická nemoc, pneumonie, pleuritida, nekomplikovaná pankreatitida, nekomplikovaná divertikulitida, zánět kůže a podkoží, infekční průjem.

• Prosazovat včasné provádění procedur s ohledem na urgentnost a možnost deteriorace pacienta.

• Zahájit léčbu a stabilizovat pacienta s akutními potížemi jako jsou: bolest na hrudi, dušnost, zmatenost, bezvědomí, anafylaxe, sepse, poruchy srdečního rytmu, synkopa, šok, krvácení do gastrointestinálního traktu, nežádoucí účinky antikoagulační a antiagregační léčby.

• Identifikovat situace, kdy složitost a nejednoznačnost problematiky může ovlivňovat rozhodování.

• Rozhodovat se o nutnosti a přiměřeném načasování konzultace s lékařem se specializovanou způsobilostí.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

A. Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace.

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP).

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a zdravotnických zařízení (ZZ).

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 hodin nebo e-learning

 

Znalosti získané v kurzu se prověřují po ukončení testem.

B. Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět

Legislativa.

 

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

 

Organizace a řízení zdravotnictví.

 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

 

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovači prostředky.

 

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 

Náležitá odborná úroveň (lege artis).

 

Stížnosti ve zdravotnictví.

 

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

 

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

 

Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

 

Nemocenské pojištění.

 

Důchodové pojištění.

 

Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika.

 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.

 

Základní principy a etické zásady.

 

Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví.

 

Základní principy a specifika.

 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

 

Krizová komunikace.

Celkem 12 hodin nebo e-learning

 

C. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět

Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.

Právní aspekty související se zneužíváním NLa závislostmi na NL.

Závěr kurzu, shrnutí.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

D. Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření.

Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky.

Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů.

Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

E. Program kurzu Základy vnitřního lékařství

Předmět

diferenciální diagnostika v běžných klinických situacích v lůžkové a ambulantní péči, jako jsou:

anemie, otoky, dyspnoe, bolesti na hrudi, porucha funkce jater, porucha funkce ledvin, poruchy elektrolytové a acidobazické rovnováhy, bolest břicha, zácpa, průjem

léčba běžných chorob v lůžkové a ambulantní péči, jako jsou:

diabetes mellitus, ateroskleróza, hypertenze, ischemická choroba srdeční, poruchy štítné žlázy, osteoporóza, srdeční selhání, fibrilace síní, chronická obstrukční plicní nemoc, chronické onemocnění ledvin, tromboembolická nemoc, pneumonie, pleuritida, nekomplikovaná pankreatitida, nekomplikovaná divertikulitida, zánět kůže a podkoží, infekční průjem

zahájení léčby a opatření ke stabilizaci pacienta s akutními potížemi, jako jsou:

bolest na hrudi, dušnost, zmatenost, bezvědomí, anafylaxe, sepse, poruchy srdečního rytmu, synkopa, šok, krvácení do gastrointestinálního traktu, nežádoucí účinky antikoagulační a antiagregační léčby

Celkem 40 hodin

 

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání lékařů

 

Pracoviště pro odbornou praxi v oboru část I. a) 1. - 6, 8.

 

Pro části, a) 1.

 

Anesteziologie a intenzivní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby formou akutní lůžkové péče intenzivní, intenzivní péči 3. stupně - resuscitační péči.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje anesteziologickou péči minimálně v oboru chirurgie a dále v alespoň jednom z následujících oborů:

1.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,

2.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

3.

urologie.

Zdravotní péče minimálně ve dvou z výše uvedených oborů je poskytována formou lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště se společným lůžkovým fondem pro tyto odbornosti.

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou intenzivní a resuscitační péči na lůžkách multidisciplinárního charakteru, popřípadě multidisciplinární jednotce intenzivní péče s možností ventilace, kde se na vedení podílí lékař anesteziolog se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Akutní příjem na intenzivní/resuscitační lůžka: minimálně 100 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 100 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Podaných anestezií: minimálně 1500 za kalendářní rok nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 2.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním režimu, a to nejméně těmito lékaři:

1.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,

2.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař zařazený do specializační přípravy v oboru chirurgie s minimálně 3 měsíční praxí od zařazení do oboru,

3.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína,

4.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody,

5.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství,

6.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru chirurgie.

Zařízení disponuje nejméně 2 operačními sály.

Součásti poskytovatele zdravotních služeb, u kterého probíhá odborná praxe:

1.

lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, nebo jednotka intenzivní péče multioborová jednotka s možností alespoň krátkodobé umělé plicní ventilace,

2.

radiodiagnostické oddělení,

3.

interní oddělení,

4.

pracoviště endoskopie,

5.

gynekologické oddělení,

6.

má zajištěny služby v oboru: hematologie a transfuzní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie.

Počet hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok: minimálně 1500 nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet ambulantně ošetřených pacientů za kalendářní rok: minimálně 15000 nebo průměrně 15000 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam typů výkonů a jejich počet za kalendářní rok:

1.

plánované operace: 700 nebo průměrně 700 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

2.

urgentní operace: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 kalendářní roky, z toho laparoskopické operace (urgentní nebo plánované): minimálně 100 nebo 100 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

3.

ošetření traumat: minimálně 500 (z toho minimálně 30 osteosyntéz) nebo průměrně 500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 3. - 6., 8., I. b) 3. - 6., I. c) 3. - 6., 8.

 

Vnitřní lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, kteří splňují podmínky na školitele v oboru vnitřní lékařství s celkovým minimálním úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

příjmová interní ambulance,

2.

akutní lůžková zdravotní péče s podmínkou zajištění intenzivní péče,

3.

základní lůžková péče o pacienty v oboru vnitřní lékařství,

4.

ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství,

5.

diagnostický komplement s 24hodinovou dostupností,

6.

příjem pacientů v celém spektru interních onemocnění: minimálně 1000 příjmů za poskytovatele zdravotních služeb za rok nebo průměrně 1000 příjmů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní: minimálně 2000 pacientů za kalendářní rok v ambulancích zajišťující odbornou péči ve spektru interních onemocnění nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a případně pro část I. a) 8.

 

Neurologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru neurologie.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

lůžková zdravotní péče poskytovaná pacientům v hlavních oblastech oboru neurologie (cévní mozkové příhody a kraniocerebrální traumata v souladu s příslušnými zvláštními předpisy pro vysoce specializovanou péči, nádory mozku, míchy a jejich obalů, infekční onemocnění mozku, míchy a jejich obalů, autoimunitní a demyelinizační onemocnění, neurodegenerativní onemocnění s projevy poruch hybnosti a demence, nervosvalová onemocnění, epilepsie),

2.

akutní příjmová ambulance - ambulantní péče v uvedených hlavních oblastech oboru neurologie včetně závratí, bolesti hlavy, neuralgií a dalších bolestivých syndromů včetně vertebrogenních poruch; centrová péče není podmínkou,

3.

laboratoře EEG, EMG, sonografie s každodenní dostupností v běžné pracovní době,

4.

diagnostický komplement s 24 hodinovou dostupností včetně vyšetření CT a CTA,

5.

vybavení dle standardů personálního a přístrojového vybavení pro základní neurologickou péči včetně specializované péče o pacienta s iktem umožňující okamžitou diagnostiku a zahájení léčby,

6.

návaznost na radiologii a zobrazovací metody, vnitřní lékařství, anesteziologii a intenzivní medicínu, neurochirurgii, rehabilitační a fyzikální medicínu, geriatrii (léčebnu dlouhodobě nemocných),

7.

příjem pacientů v celém spektru neurologických onemocnění: více než 500 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 500 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

8.

ošetření v rámci ambulantní péče: minimálně 700 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 700 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Alergologie a klinická imunologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Pracoviště zajišťuje lůžkovou nebo ambulantní péči v oboru alergologie a klinická imunologie pro dospělé nebo dětské pacienty. Pracoviště pečuje o pacienty s alergickou rýmou při reaktivitě na inhalační alergeny, pacienty s potravinovými či lékovými alergiemi, reaktivitou na jed blanokřídlého hmyzu, bronchiálním astmatem alergického či nealergického typu, atopickým ekzémem a alergickou dermatitidou, recidivujícími infekcemi nebo jinými symptomy primární nebo sekundární imunodeficience.

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Endokrinologie a diabetologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové nebo ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové nebo ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče nebo ambulantní péče v oboru vnitřní lékařství.

Praxe v rámci základního interního kmene je zajišťována na pracovišti endokrinologie nebo diabetologie dle určení školitele.

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru endokrinologie splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru endokrinologie,

2.

minimálně 1200 endokrinologických ambulantních vyšetření za kalendářní rok nebo průměrně 1200 ambulantních vyšetření za poslední 3 roky,

3.

diagnostický komplement zahrnující ultrazvuk umožňující školencům provádět ultrazvukové vyšetření štítné žlázy včetně aspirační biopsie pod dohledem školitele, provádění dynamických testů, biochemické laboratoře s možností provést běžná hormonální vyšetření, radiologické pracoviště s ultrazvukem a ev. počítačovou tomografií provádějící vyšetření endokrinních orgánů, oddělení nukleární medicíny provádějící vyšetření štítné žlázy a příštítných tělísek.

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru diabetologie splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru diabetologie,

2.

minimálně 1200 diabetologických ambulantních vyšetření za kalendářní rok nebo průměrně 1200 ambulantních vyšetření za poslední 3 roky,

3.

diagnostický komplement s 24 hodinovou dostupností.

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Gastroenterologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Pracoviště je poskytovatelem zdravotních služeb poskytujícím lůžkovou péči v oboru gastroenterologie.

 

a případně pro část I. a) 8, I. c) 8.

 

Geriatrie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Na daném pracovišti pracují minimálně 2 lékaři (1 z nich je vedoucím lékařem v úvazku 1,0) se specializovanou způsobilostí v oboru geriatrie s minimálním úvazkem 1,5 k danému poskytovateli zdravotnických služeb.

c)

typ pracoviště

Pracoviště poskytuje lůžkovou péči pro pacienty v celém oboru geriatrických diagnóz, řeší širokou diferenciální diagnostiku chorob seniorského věku včetně posouzení funkčních schopností a funkčních rezerv seniora, je schopné nabídnou i pomoc při řešení sociální situace hospitalizovaných pacientů. Je zajištěna 24 hodinová návaznost na lůžkovou péči a konziliární činnost na vnitřní lékařství, chirurgii, kardiologii, neurologii a diagnostický komplement.

Poskytovatel zdravotních služeb má oprávnění k poskytování zdravotnických služeb v oboru lůžkové péče v oboru geriatrie.

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči formou následné péče lůžkové.

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Hematologie a transfuzní lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče nebo na zdravotnické zařízení lůžkové nebo ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče prostřednictvím laboratorního pracoviště nebo na zdravotnické zařízení lůžkové nebo ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Praxe v rámci základního interního kmene probíhá podle určení školitele na pracovišti hematologie nebo na transfuzním pracovišti s provozní dobou v pondělí až pátek, na němž je zajištěna přítomnost atestovaného specialisty v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a školitele v úvazku alespoň 0,5;

1.

hematologické pracoviště s rozsahem činností, které zajišťuje:

1.1

laboratoř morfologie a koagulace (všechny základní metody),

1.2

hematologická ambulance s širokým spektrem hematologických diagnóz - nenádorová hematologie, koagulace a nádorová hematologie, možnost ad hoc hospitalizace a poskytování lůžkové péče pacientovi s hematologickou diagnózou, nepřetržitá konziliární služba pro vlastní zařízení i registrující praktické lékaře, nebo

2.

transfuzní pracoviště s rozsahem činností, které zajišťuje:

2.1

krevní banka a imunohematologická laboratoř (všechny základní metody), nepřetržitá konziliární služba pro vlastní zdravotnické zařízení a konziliární služba pro registrující poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví (sledování těhotných/prevence hemolytického onemocnění novorozenců (HON),

2.2

výrobu transfuzních přípravků alespoň v rozsahu odběrů krve pro výrobu transfuzních přípravků na základě platného povolení k výrobě transfuzních přípravků a surovin pro další výrobu uděleného Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech („odběrové středisko“), nebo

3.

kombinace hematologického a transfuzního pracoviště.

 

a případně pro část I. a) 8., I. c) 8

 

Infekční lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb․

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

poskytování péče nejméně v základním spektru infekčních nemocí, péče o děti i dospělé, doložené smluvním vztahem se zdravotní pojišťovnou,

2.

stavební vybavení umožňující izolaci nejméně čtyř odlišných nákaz, adekvátní systém mytí infekčního nádobí a zpracování odpadu, filtry,

3.

ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru infekční lékařství, příjmová ambulance,

4.

součástí pracoviště je pracoviště lékařské mikrobiologie, klinické imunologie, antibiotického střediska, pracoviště anesteziologie a intenzivní medicíny.

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Kardiologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové a ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové a ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Akreditované zařízení je poskytovatel zdravotních služeb, jehož technické a personální vybavení garantuje specializovanou lůžkovou a ambulantní péči navazující na neselektovaný příjem v rozsahu:

1.

Intervenční léčba ischemické choroby srdeční,

2.

Katetrizační ablace poruch rytmu,

3.

Implantace kardiostimulátorů, kardioverterů-defibrilátorů a srdeční resynchronizační léčba,

4.

Diagnostika a léčba chlopenních vad,

5.

Program srdečního selhání,

6.

Akutní kardiologie,

7.

Echokardiografie včetně jícnové (TEE),

8.

Neinvazivní kardiologie,

9.

Angiologie,

10.

Ambulance navazující na specializované programy.

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Klinická biochemie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče prostřednictvím laboratorního pracoviště příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje služby nejméně ve 4 základních oborech specializačního vzdělávání z následujících oborů:

1.

pediatrie,

2.

vnitřní lékařství,

3.

chirurgie,

4.

gynekologie a porodnictví,

5.

anesteziologie a intenzivní medicína.

Poskytovatel zdravotních služeb musí mít nepřetržitý provoz:

laboratoře klinické biochemie a laboratoře klinické hematologie.

Laboratoře poskytují služby minimálně pro tyto obory:

1.

endokrinologie a diabetologie,

2.

nefrologie,

3.

gastroenterologie.

 

a případně pro část I. a) 8, I. c) 8.

 

Klinická onkologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové a ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové a ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb má oprávnění k poskytování služeb v oboru klinická onkologie v následujících oblastech: ambulantní péče, včetně péče dispenzární, stacionář pro ambulantní podávání chemoterapie a podpůrné péče, lůžka vyhrazená pro onkologicky pacienty, multidisciplinární komise pro léčbu jednotlivých nádorových onemocnění.

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Lékařská genetika

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče prostřednictvím laboratorního pracoviště příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb musí zajišťovat celé spektrum vzdělávacího programu v oboru, a to v oblasti genetického poradenství, prenatální diagnostiky a reprodukční genetiky, cytogenetiky/ molekulární cytogenetiky, molekulární genetiky a bioinformatiky.

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Lékařská mikrobiologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče prostřednictvím laboratorního pracoviště příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Nefrologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb musí zajišťovat:

1.

hemodialyzační středisko s alespoň elementární zkušeností v peritoneální dialýze,

2.

nefrologickou ambulanci,

3.

lůžkovou zdravotní péči, kde jsou hospitalizováni pacienti s komplikacemi hemodialýzy a jiní pacienti s nemocemi ledvin (jedná se o AZ pro obor lůžkové nefrologie a jiní pacienti s nemocemi ledvin (jedná se o akreditované zařízení pro obor nefrologie),

4.

nebo vnitřní lékařství, kde bude zajištěna část specializační přípravy v oboru nefrologie, a to na vlastním nebo smluvním zařízení jiného poskytovatele zdravotní lůžkové péče.

Poskytovatel zdravotních služeb musí zajišťovat základní komplement:

1.

laboratoř klinické biochemie v nepřetržitém režimu,

2.

laboratoř klinické hematologie v nepřetržitém režimu,

3.

laboratoř mikrobiologická,

4.

základní zobrazovací metody (rentgenové vyšetření, sonografie).

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Nukleární medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Praxe probíhá ve zdravotnickém zařízení poskytujícím péči v oboru nukleární medicína, které je vybaveno minimálně jednou gamakamerou umožňující vyšetření SPECT, má zařízení pro měření aplikovaných aktivit radiofarmak, detekční přístroje pro dozimetrickou kontrolu dle požadavků Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Poskytovatel zdravotních služeb provádí 2500 in vivo vyšetření ročně nebo průměrně 2500 in vivo vyšetření za poslední 3 roky, z tohoto počtu 800 metodou SPECT.

 

a případně pro část I. a) 8, I. c) 8.

 

Pneumologie a ftizeologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

ty p pracoviště

Prac oviště poskytuje lůžkovou zdravotní péči v oboru pneumologie a ftizeologie, zajišťuje diagnostiku všech plicních onemocnění včetně TBC a bronchogenního karcinomu. Pracoviště provádí bronchoskopii, spirometrii, oxygenoterapii, inhalace, pleurální punkce, hodnocení skiagramu hrudníku a další diagnostické a léčebné výkony běžně prováděné v péči o pacienty s plicními nemocemi.

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Radiační onkologie

a)

technické vybavení

Posky tovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

per sonální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Pracoviště je poskytovatelem zdravotních služeb poskytujícím lůžkovou péči v oboru radiační onkologie.

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Rehabilitační a fyzikální medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče oboru neurologie dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče oboru neurologie dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Praxe v oboru rehabilitace a fyzikální medicína probíhá v zařízení pro obor neurologie

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Revmatologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové a ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové a ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

1.

Ambulantní nebo lůžkové zařízení zajišťující výuku školenců

2.

Zařízení svou činností pokrývá plné spektrum revmatických onemocnění.

 

a případně pro část I. c) 8.

 

Urgentní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení urgentního příjmu dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení urgentního příjmu dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Urgentní příjem poskytovatele zdravotních služeb poskytující péči v oboru urgentní medicína.

 

Pracoviště pro odbornou praxi v oboru část I. a) 7., I. b) 7,1. c) 7.

 

Všeobecné praktické lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Minimální počet registrovaných pacientů v ambulanci všeobecného praktického lékaře: 900.

Minimální počet návštěvních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta: 25 za kalendářní rok.

 

Pracoviště pro odbornou praxi v oboru část I. b) 8. - 9.

 

Pro část I. b) 8.

 

Gynekologie a porodnictví

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb pokrývá svou činností poskytování zdravotní péče v rozsahu oboru gynekologie-porodnictví.

1.

Gynekologická propedeutika, základní vyšetřovací metody v gynekologii, prebioptické metody, komplementární vyšetřovací metody včetně ultrazvuku.

2.

Fetomaternální medicína (na úrovni standardně pracujícího porodnického pracoviště, ultrazvuková diagnostika, kardiotokografie).

Poskytovatel zdravotních služeb musí prokázat poskytování následujících výkonů:

1.

minimální počet 600 porodů za poslední kalendářní rok nebo průměrně 600 porodů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

2.

minimální počet 100 hysterektomií za poslední kalendářní rok nebo průměrně 100 výkonů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

3.

tzv. malé vaginální gynekologické výkony bez limitace jejich počty: dilatace a sondáž dutiny děložní, abraze hrdla a těla děložního, evakuace dutiny děložní, umělé ukončení těhotenství, konizace děložního čípku, cílená punkce ovaria nebo Cavum Douglasi, ošetření cysty Bartholinské žlázy, excize nebo jiné formy ošetření nebo odběru materiálu ze zevního genitálu, pochvy a děložního čípku,

4.

hysteroskopie bez limitace jejich počty,

5.

spektrum základních operačních výkonů laparoskopických, laparotomických a vaginálních bez limitace jejich počty, s výjimkou hysterektomií uvedených v bodě 2.

 

a současně pro část I. b) 9.

 

Pediatrie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče oboru dětské lékařství dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče oboru dětské lékařství dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Pracoviště v rámci poskytovatele zdravotních služeb poskytuje lůžkovou péči dětem.

Počet přijatých dětí (bez novorozenců a doprovodu) na lůžka dětského oddělení je minimálně 900 ročně nebo průměrně 900 příjmů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet dětí na všeobecné dětské ambulanci dětského oddělení je minimálně 1500 za rok nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet novorozenců na porodnici, která je součástí daného poskytovatele zdravotních služeb, v níž dětské oddělení působí minimálně 600 za rok nebo průměrně 600 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 

kurz Lékařská první pomoc

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respiračních a oběhových k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

Model musí umožnit nácvik:

1.

zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky včetně intubační a různými technikami tracheální intubace,

2.

umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ transportním ventilátorem,

3.

nácvik intubace dětí včetně novorozenců a umělou plicní ventilaci,

4.

zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),

5.

punkci pneumotoraxu,

6.

zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis interna), véna femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,

7.

diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie a elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let.

2.

Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

3.

Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného zaměření a odbornou praxí nejméně 5 let v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace a sociální zabezpečení).

 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

 

kurz Radiační ochrana

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1. Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékařství, nukleární medicína a radiační onkologie.

2. Radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí.

3. Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovanému tématu.

 

kurz Základy vnitřního lékařství

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, kteří splňují podmínky pro školitele.

 

7. ZÁKLADNÍ KMEN KARDIOCHIRURGICKÝ

Základní kmen kardiochirurgický - v délce 30 měsíců

 

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

 

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1.

anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

chirurgie

2

3.

vnitřní lékařství

2

4.

chirurgie

7

5.

kardiochirurgie

17

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

 

z toho

traumatologie nebo úrazová chirurgie

2

 

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1.

kurz Lékařská první pomoc

2.

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4.

kurz Radiační ochrana

 

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kardiochirurgickém kmeni

 

1.

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle ustanovení § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 6+7+17 měsíců.

2.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit v části I. písm. b).

 

3.

Potvrzení o provedených výkonech podepsané školitelem a garantem oboru.

 

Výkony, které má školenec provést v rámci povinné odborné praxe v oboru

Výkony

Počet

Kardiochirurgie

Základní operační přístupy v kardiochirurgii - sternotomie

30

Drenáž a punkce hrudníku

15

Napojení mimotělního oběhu

30

Odběry štěpů k revaskularizačním výkonům

50

Asistence u kardiochirurgických operací

50

Chirurgie

Asistence u chirurgických operací

50

Traumatologie nebo úrazová chirurgie

 

Asistence u traumatologických operací

10

 

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (část I. a) 1. - 3.)

Anesteziologie a intenzivní medicína - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Obecné principy anesteziologické péče.

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky a první pomoci u stavů ohrožení života nebo poruchy základních životních funkcí.

• Základní typy anestezie a principy léčby bolesti, jejich možnosti a rizika.

• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicíny; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provedení základních výkonů - zajištění periferního žilního katetru, zabezpečení volných dýchacích cest (bez pomůcek a s neinvazivními pomůckami).

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí.

• Provedení základní a rozšířené neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Zásady asepse a antisepse.

• Základní vyšetřovací postupy v chirurgii, indikace a interpretace metod.

• Předoperační příprava pacientů.

• Základní chirurgické výkony, indikace, postupy, instrumentarium.

• Základní pravidla pooperační péče.

• Základy předoperační a pooperační rehabilitace.

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.

• Základy ošetření úrazů, popálenin, omrzlin a chemických poranění.

• Základní principy ošetřování ran v chirurgii.

• Problematika analgezie a lokální anestezie v chirurgii.

• Prevence a terapie nejčastějších pooperačních komplikací.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Fyzikální vyšetření chirurgických pacientů.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a krevních transfuzí

• Injekční techniky.

• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.

• Základní technika ošetření ran.

• Péče o stomie, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.

• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léčba a prevence.

• Základní vyšetřovací metody.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací Dobrá znalost klinické farmakologie léčiv používaných v anesteziologii a urgentní medicíně, a to včetně interakcí léčiv a jejich vlivu na celkový účinek.

• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 24 měsíců povinná praxe v oboru kmene (část I. a) 4. - 5.)

Chirurgie - 7 měsíců

Teoretické znalosti

• Problematika infekcí v chirurgii.

• Sepse.

• Operační trauma.

• Výživa v chirurgii.

• Základy pooperační péče v chirurgii.

• Kýly zevní a vnitřní.

• Náhlé příhody břišní.

• Obecné principy v onkochirurgii.

• Chirurgie štítné žlázy.

• Záněty a nádory plic a mediastina.

• Onemocněníjícnu.

• Onemocnění zažívacího traktu (zánětlivá, nádorová).

• Chirurgická onemocnění jater a žlučových cest.

• Onemocnění pankreatu.

• Základy cévní chirurgie.

• Základy transplantace tkání a orgánů.

Praktické dovednosti

• Drenáž v chirurgii.

• Operace pro povrchové hlízy a benigní kožní nádory.

• Asistence při operacích kýl, náhlých příhod břišních a jiných břišních výkonech.

• Asistence při cévních operacích.

Kardiochirurgie -17 měsíců

Teoretické znalosti a praktické dovednosti

• Aktivní účast na zajišťování diagnostického i terapeutického procesu u hospitalizovaných pacientů na standardních lůžkových odděleních i na jednotkách intenzivní péče kardiochirurgického pracoviště.

• Vedení veškeré dokumentace spojené s hospitalizací pacientů.

• Asistence u kardiochirurgických operací.

• Znalost fungování mimotělního oběhu a podpůrných systémů oběhu.

• Základní algoritmy diagnostiky a ošetření polytraumat a sdružených poranění.

• Předoperační příprava a obecná příprava k operaci.

• Chirurgické ošetření jednoduchých ran.

• Diagnostika a principy léčby poranění orgánů dutiny břišní a hrudní.

• Základy anatomie a patofyziologie vrozených a získaných srdečních vad.

• Vyšetřovací metody v kardiochirurgii.

• Předoperační vyšetření a příprava pacienta k operaci.

• Indikační kritéria v kardiochirurgii.

• Operační postupy v kardiochirurgii.

• Základy vedení mimotělního oběhu a mechanické podpůrné systémy.

• Základy pooperační péče v kardiochirurgii.

Teoretické znalosti

• Přehled o patofyziologii úrazů: úrazový šok, septické komplikace po závažném poranění, hojení ran a zlomenin, reakce na termické trauma, septické komplikace úrazů, kompartment syndrom.

• Vyšetřovací metody v úrazové chirurgii včetně paraklinických vyšetření a zobrazovacích metod.

• Diagnostika a základní principy ošetření poranění hrudníku a břicha.

• Diagnostika a základní principy ošetření poranění páteře a CNS včetně diferenciální diagnostiky intoxikací.

• Diagnostika zlomenin a luxací včetně základních indikačních kritérií ke konzervativní a operační léčbě.

• Základní algoritmy diagnostiky a ošetření polytraumat a sdružených poranění.

• Předoperační příprava a obecná příprava k operaci.

• Základní principy ošetřování poranění u dětí.

• Diagnostika a principy léčby poranění orgánů dutiny břišní a hrudní

Praktické dovednosti

• Chirurgické ošetření jednoduchých ran.

• Konzervativní léčba zlomenin.

• Asistence na operačním sále u dutinových a končetinových poranění.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

A. Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace.

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP).

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a zdravotnických zařízení (ZZ).

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 hodin, nebo e-learning

 

Znalosti získané v kurzu se prověřují po ukončení testem.

B. Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět

Legislativa.

 

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

 

Organizace a řízení zdravotnictví.

 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

 

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovači prostředky.

 

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 

Náležitá odborná úroveň (lege artis).

 

Stížnosti ve zdravotnictví.

 

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

 

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

 

Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

 

Nemocenské pojištění.

 

Důchodové pojištění.

 

Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika.

 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.

 

Základní principy a etické zásady.

 

Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví.

 

Základní principy a specifika.

 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

 

Krizová komunikace.

Celkem 12 hodin, nebo e-learning

 

C. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět

Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.

Právní aspekty související se zneužíváním NLa závislostmi na NL.

Závěr kurzu, shrnutí.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

D. Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření.

Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky.

Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů.

Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání lékařů

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 1. - 5.

 

Pro část I. a) 1.

 

Anesteziologie a intenzivní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby formou akutní lůžkové péče intenzivní, intenzivní péči 3. stupně- resuscitační péči.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje anesteziologickou péči minimálně v oboru chirurgie a dále v alespoň jednom z následujících oborů:

1.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,

2.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

3.

urologie.

Zdravotní péče minimálně ve dvou z výše uvedených oborů je poskytována formou lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště se společným lůžkovým fondem pro tyto odbornosti.

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou intenzivní a resuscitační péči na lůžkách multidisciplinárního charakteru, intenzivní péče s možností ventilace, kde se na vedení podílí lékař anesteziolog se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Akutní příjem na intenzivní/resuscitační lůžka: minimálně 100 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 100 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Podaných anestezií: minimálně 1500 za kalendářní rok nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 2.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním režimu nejméně:

1. lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,

2. lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař zařazený do specializační přípravy v oboru chirurgie s minimálně 3 měsíční praxí od zařazení do oboru,

3. lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína,

4. lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody,

5. lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství,

6. lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru chirurgie.

Zařízení disponuje nejméně 2 operačními sály.

Součásti poskytovatele zdravotních služeb, u kterého probíhá odborná praxe:

1.

lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, nebo (multioborová) jednotka intenzivní péče s možností alespoň krátkodobé umělé plicní ventilace,

2.

radiodiagnostické oddělení,

3.

interní oddělení,

4.

pracoviště endoskopie,

5.

gynekologické oddělení,

6.

má zajištěny služby v oboru: hematologie a transfuzní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie.

Počet hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok: minimálně 1500 nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet ambulantně ošetřených pacientů za kalendářní rok: minimálně 15000 nebo průměrně 15000 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam typů výkonů a jejich počet za kalendářní rok:

1.

plánované operace: 700 nebo průměrně 700 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

2.

urgentní operace: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 kalendářní roky, z toho laparoskopické operace urgentní nebo plánované: minimálně 100 nebo 100 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

3.

ošetření traumat: minimálně 500 z toho minimálně 30 osteosyntéz nebo průměrně 500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 3.

 

Vnitřní lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, kteří splňují podmínky na školitele v oboru vnitřní lékařství s celkovým minimálním úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

příjmová interní ambulance,

2.

akutní lůžková zdravotní péče s podmínkou zajištění intenzivní péče,

3.

zajištění základní lůžkové péče o pacienty v oboru vnitřní lékařství,

4.

ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství,

5.

diagnostický komplement s 24hodinovou dostupností,

6.

příjem pacientů v celém spektru interních onemocnění: minimálně 1000 příjmů za poskytovatele zdravotních služeb za rok nebo průměrně 1000 příjmů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní péče: minimálně 2000 pacientů za kalendářní rok v ambulancích zajišťující odbornou péči ve spektru interních onemocnění nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 4.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Pokud pracoviště chirurgie neprovádí ošetřování traumat pohybového ústrojí, je povinno umožnit školenci k provedení předepsaných povinných výkonů a jejich asistencí z oblasti traumatologie pohybového aparátu na pracovišti, které toto provádí u stejného poskytovatele zdravotních služeb.

 

a současně pro část I. a) 5.

 

Kardiochirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Minimálně 2 operační sály pro potřeby kardiochirurgie a minimálně 8 lůžek JIP s přístrojovým vybavením.

Počet srdečních operací: minimálně 500 za kalendářní rok nebo průměrně 500 za poslední 3 roky.

Počet srdečních operací v případě dětského kardiocentra: 400 za kalendářní rok nebo průměrně 400 za poslední 3 roky.

Možnost akutní kardiochirurgické operativy pro řešení akutních stavů je na pracovišti zajištěno nepřetržitě 24 hod.

Kardiologie (neinvazivní, invazivní, intervenční, arytmologie, atd.) je součástí kardiochirurgického pracoviště, nebo je navázána spolupráce s kardiologickým oddělením (klinikou) ve stejném zdravotnickém zařízení.

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 5.

 

Traumatologie nebo Úrazová chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb musí být poskytovatelem zdravotních služeb, kterému byl udělen statut centra vysoce specializované traumatologické péče.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 

kurz Lékařská první pomoc

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

Model musí umožnit nácvik:

1.

zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky včetně intubační a různými technikami tracheální intubace,

2.

umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ transportním ventilátorem,

3.

nácvik intubace dětí včetně novorozenců a umělou plicní ventilaci,

4.

zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),

5.

punkci pneumotoraxu,

6.

zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis interna), véna femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,

7.

diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie a elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí v oboru nejméně 5 let, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let.

2.

Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

3.

Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného zaměření a odbornou praxí nejméně 5 let v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace a sociální zabezpečení).

 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

 

kurz Radiační ochrana

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékařství, nukleární medicína a radiační onkologie.

2.

Radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí.

3.

Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovanému tématu.

 

8. ZÁKLADNÍ KMEN MAXILOFACIÁLNĚCHIRURGICKÝ

Základní kmen maxilofaciálněchirurgický - v délce 30 měsíců

 

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

 

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1.

anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

chirurgie

2

3.

vnitřní lékařství

2

4.

maxilofaciální chirurgie

22

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

5.

klinická stomatologie

2

 

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1.

kurz Lékařská první pomoc

2.

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4.

kurz Radiační ochrana

 

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním maxilofaciálněchirurgickém kmeni

 

1.

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle ustanovení § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 6+22+2 měsíců

2.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit v části I. písm. b).

 

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou

předmětem prověřování při zkoušce

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (část I. a) 1. - 3.)

Anesteziologie a intenzivní medicína - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Obecné principy anesteziologické péče.

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky a první pomoci u stavů ohrožení života nebo poruchy základních životních funkcí.

• Základní typy anestezie a principy léčby bolesti, jejich možnosti a rizika.

• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicíny; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provedení základních výkonů - zajištění periferního žilního katetru, zabezpečení volných dýchacích cest (bez pomůcek a s neinvazivními pomůckami).

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí.

• Provedení základní a rozšířené neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Zásady asepse a antisepse.

• Základní vyšetřovací postupy v chirurgii, indikace a interpretace metod.

• Předoperační příprava pacientů.

• Základní chirurgické výkony, indikace, postupy, instrumentarium.

• Základní pravidla pooperační péče.

• Základy předoperační a pooperační rehabilitace.

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.

• Základy ošetření úrazů, popálenin, omrzlin a chemických poranění.

• Základní principy ošetřování ran v chirurgii.

• Problematika analgezie a lokální anestezie v chirurgii.

• Prevence a terapie nejčastějších pooperačních komplikací.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Fyzikální vyšetření chirurgických pacientů.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a krevních transfuzí.

• Injekční techniky.

• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.

• Základní technika ošetření ran.

• Péče o stomie, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.

• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léčba a prevence.

• Základní vyšetřovací metody.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací. Dobrá znalost klinické farmakologie léčiv používaných v anesteziologii a urgentní medicíně, a to včetně interakcí léčiv a jejich vlivu na celkový účinek.

• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální. Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 24 měsíců vzdělávání (část I. a) 4. - 5.)

Maxilofaciální chirurgie - 24 měsíců praxe na akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Vývoj orofaciální soustavy, základní histologická stavba tvrdých a měkkých tkání, současné fyziologické a patologické poznatky.

• Chirurgická anatomie hlavy a krku.

• Přehled o současných diagnostických metodách používaných v oboru, jejich význam a diagnostické možnosti.

• Předoperační příprava pacienta, místní a celkové pooperační komplikace, rehabilitace pacientů.

• Obecné zásady ošetřování ran včetně poranění cév, nervů a kostí.

• Problematika náhlých příhod v maxilofaciální chirurgii, život zachraňující výkony.

• Místní anestezie v maxilofaciální chirurgii.

• Problematika dentoalveolární chirurgie.

• Chirurgická a nechirurgická onemocnění temporomandibulárního kloubu.

• Základy anesteziologie a intenzivní medicíny.

• Zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti.

• Choroby a traumatologie hlavových nervů, chirurgie bolesti.

• Diagnostika, terapie a prevence nádorových chorob orofaciální oblasti, prekancerózy, dispenzární péče, onkologická etika.

• Indikace a chirurgická terapie čelistních anomálií a obličejových deformit, systémová kostní onemocnění, endokrinní a metabolické poruchy s projevy na lebním skeletu.

• Klinika chorob paranasálních dutin.

• Klinika onemocnění slinných žláz, lymfatický syndrom krku.

• Traumatologie orofaciální oblasti (obličejová poranění mírová a válečná), úrazy v oblasti baze lební a mozku, polytraumatismy.

• Chirurgická předprotetická úprava čelisti.

• Speciální rentgenologie orofaciální oblasti.

• Základy dentální implantologie.

• Výživa pacientů.

• Projevy celkových chorob v dutině ústní, jejich diferenciální diagnostika a terapie.

• Problematika HIV/AIDS.

• Základy kraniofaciální chirurgie.

• Principy estetické a rekonstrukční chirurgie obličeje a čelistí.

• Lokální anestezie v maxilofaciální chirurgii: rozdělení, mechanizmus účinku, indikace, kontraindikace. Maximální dávky nejpoužívanějších lokálních anestezií.

• Místní komplikace lokální anestezie, etiologie, symptomatologie, terapie.

• Celkové komplikace lokální anestezie.

• Základy celkové anestezie, indikace, rizika. Intubace, jiné zajištění dýchacích cest v celkové anestezii, možnosti sedace v ambulantní péči, základní farmaka, jejich dávkování, antidota.

• Extrakce zubů, indikace, kontraindikace, provedení, instrumentárium.

• Komplikace při extrakci zubu.

• Krvácení po extrakci zubu - příčiny, terapie, hemoragické diatézy, hemostatika.

• Dentitio difficilis - symptomatologie, diagnostika, terapie.

• Chirurgická extrakce zubů moudrosti - indikace, techniky provedení, komplikace.

• Alveolitis - klinické formy, terapie.

• Terapie a prevence iatrogenního poškození nervu trigemini.

• Nové technologie v preparaci tvrdých tkání dutiny ústní - LASER, Piezochirurgie, principy, výhody, nevýhody.

• Periapikální chirurgický zákrok (endodontická chirurgie), indikace, technika provedení.

• Komunikace oroantrální, oronasální - diagnostika, terapie.

• Nespecifické kolemčelistní záněty - příčiny, symptomatologie, cesty šíření infekce, terapie.

• Specifické záněty v oblasti ústní dutiny a obličeje: rozdělení, klinické projevy, možnosti léčby.

• Kolemčelistní záněty v oblasti dolní čelisti, anatomické prostory, příčiny, symptomatologie, cesty šíření infekce, terapie.

• Kolemčelistní záněty v oblasti horní čelisti, anatomické prostory, příčiny, symptomatologie, cesty šíření infekce, terapie.

• Náhlé příhody ve stomatologické praxi - resuscitace a urgentní a život zachraňující výkony v maxilofaciální chirurgii.

• Šok, rozdělení. Šoková patologická kaskáda. Anafylaktický šok a jeho terapie.

• Zásady asepse a antisepse, desinfekce a sterilizace v maxilofaciální chirurgii.

• Maxilofaciální péče o handicapované pacienty.

• Maxilofaciální ošetření pacienta s neurologickým onemocněním.

• Maxilofaciální ošetřování pacienta s kardiologickým onemocněním.

• Zásadyošetření pacienta užívající léky ovlivňující srážlivost.

• Maxilofaciální ošetření pacienta s respiračním onemocněním.

• Maxilofaciální ošetření pacienta s neurologickým onemocněním.

• Maxilofaciální ošetření pacientů s autoimunitním onemocněním pojiva a ostatními poruchami imunity.

• Maxilofaciální ošetření pacienta po komplexní onkologické terapii mimo oblast hlavy a krku.

• Maxilofaciální ošetření pacienta po komplexní onkologické terapii v oblasti hlavy a krku.

• Systémová kostní onemocnění a jiné patologie obličejových kostí.

• Osteomyelitis - klasifikace, etiologie, patogeneze, diagnostika, terapie.

• Osteochemonekrózy čelistí, léčiva, rizikové faktory, klinická stádia, zásady ošetření pacienta, biologická šířka.

• Osteoradionekrózy, zásady ošetření pacienta po iradiaci čelistí, biologická šířka.

• Zásady první pomoci při poranění orofaciální oblasti.

• Poranění měkkých tkání orofaciální oblasti.

• Základní rentgenologické projekce indikované ke konkrétním zlomeninám obličejového skeletu.

• Zásady rentgenologické techniky při zhotovení orálního rentgenogramu, typy RTG přístrojů a snímačů.

• 3D RTG vyšetřovací postupy ve stomatochirurgii.

• Repozice a fixace zlomenin - fysiologie hojení: svalek, primární a sekundární kostní hojení, patologické hojení kostí, AO, osteosyntéza.

• Zlomeniny obličejových kostí - rozdělení, diagnostika, terapie zlomenin obecně, AO, osteosyntéza.

• Komplikace zlomenin obličejové kostry.

• Úrazy zubů a zlomeniny alveolárních výběžků čelistních -diagnostika, terapie, replantace.

• Zlomeniny dolní čelisti - diagnostika, terapie.

• Zlomeniny zygomaticomaxillárního komplexu a očnice, popis lomných linií, typické dislokace, diagnostika, léčba.

• Zlomeniny typu Le Fort 1, II a III, popis lomných linií, typické dislokace, diagnostika, léčba.

• Poranění CNS a krční páteře.

• Polytraumata. Šok. Střelná poranění.

• Benigní nádory dutiny ústní.

• Pigmentové leze dutiny ústní a obličeje - rozdělení, diagnostika, možnosti léčby.

• Nádory kůže obličeje mimo pigmentových, typy, terapie, prevence.

• Karcinom rtu - diagnostika, terapie.

• Karcinom jazyka - etiologie, diagnostika, terapie.

• Karcinom orální sliznice - diagnostika, terapie.

• Odontogenní nádory.

• Obecné zásady komplexní onkologické terapie.

• Nepravé nádory, prekancerózy. Onkologická prevence (primární, sekundární, terciální).

• Nádory z krevních a lymfatických cév.

• Nejčastější nádory slinných žláz a jejich chirurgická terapie.

• Možnosti rekonstrukcí posttraumatických a po-resekčních defektů stomatognátního systému, lalok/štěp, laloky: místní, regionální, vzdálené.

• Základy klinické gnatologie.

• Prognátní stavy - etiologie, diagnostika, terapie.

• Progenní stavy, pseudoprogenie - typy, terapie.

• Základní ortognátní chirurgické techniky.

• Anomálie čelistí - rozdělení včetně rozštěpových vad.

• Malé chirurgické zákroky na alveolu pro zrychlení ortodontické terapie - kortikotomie, alveolotomie, alveolární distrakce, speedy ortodontics.

• Fenestrace, patefakce, autotransplantace zubů - indikace, kontraindikace, chirurgické provedení.

• Dentální implantologie - indikace, kontraindikace, biologická šířka.

• Typy implantátů, stručná historie implantologie, osseo- a fibrointegrace, princip gingivo-implantátového spojení, povrchové úpravy implantátů.

• Kostní augmentační materiály.

• Biomateriály - použití v maxilofaciální chirurgii včetně vstřebatelných šicích materiálů.

• Augmentační techniky v implantologii.

• Preprotetická chirurgie.

• Sinusitis maxillaris - diagnostická kritéria, etiologie, symptomatologie, terapie. Odontogenní sinogenní infekce.

• Zánětlivá onemocnění velkých slinných žláz, včetně autoimunitních, sialolithiasis.

• Cysty orofaciální oblasti - rozdělení, diagnostika, terapie (obecně).

• Kostní cysty - klasifikace, diferenciální diagnostika, terapie.

• Cysty měkkých tkání - diagnostika, terapie.

• Anatomie, histologie a fysiologická funkce temporomandibulárního kloubu.

• Onemocnění temporomandibulárního kloubu - diagnostika, terapie.

• Temporomandibulární dysfunkce neartrogenní.

• Poruchy disko-kondylárního komplexu - fysiologie, patofysiologie, diagnostika a terapie.

• Poruchy mobility temporomandibulárního kloubu - diagnostika a terapie.

• Konzervativní léčba poruch temporomandibulárního kloubu. Invazivní výkony na čelistním kloubu.

• Čelistní kontraktury - etiologie, diagnostika, terapie.

• Kritické myš ení, zdroje vědeckých informací a Evidence Based Medicíně v maxilofaciální praxi.

• Obecná patofysiologie bolesti, typy bolesti, základy fyziologie a patofyziologie bolesti somatické a neuropatické.

• Diferenciální diagnostika bolesti v obličeji.

• Cervikofaciální lymfonodopatie - diferenciální diagnostika. Diagnostika.

Praktické dovednosti

• Provedení jednoduchého operačního výkonu v celkové anestesii pod dozorem zkoušejícího v rozsahu uvedeném v praktických dovednostech po absolvování maxilofaciálního kmene na jiném než vlastním akreditovaném pracovišti.

• Odstranění zubního kamene a úprava povrchu zubního kořene.

• Příprava a přenesení slizničního laloku.

• Provedení gingivektomie, indikace užití periodontálních laloků.

• Indikace a provedení jednotlivých výkonů endodontické chirurgie.

• Provedení nekomplikované extrakce zubů.

• Provedení extrakce zalomeného kořene a komplikované extrakce retinovaného zubu.

• Indikace a provedení punkční biopsie a diagnostické excize.

• Provedení replantace zubu včetně fixace replantovaného zubu, hemiextrakce zubního kořene, indikace a provedení implantace dentálního implantátu.

• Návrh chirurgicko-ortodontického léčebného plánu.

• Ošetření jednoduchých zlomenin dolní i horní čelisti.

• Ošetření poranění měkkých tkání obličeje, úst a krku.

• Provedení život zachraňujících výkonů - tracheotomie, koniotomie, zastavení krvácení v oblasti hlavy a krku.

• Jednoduché excize benigních a maligních nádorů hlavy, úst a krku.

• Jednoduché rekonstrukční operace místními laloky k uzavření poresekčních nebo posttraumatických defektů obličeje, úst a krku.

• Odstranění kostních cyst stomatognátního systému.

• Ošetření ostoemelitid, osteochemonekróz a osteoradionekróz.

• Provedení intra i extraorálních incizí v terapii kolemčelistních zánětů.

• Stanovení stagingu, gradingu i stádia běžných onkologických onemocnění orofaciální oblasti.

• Diagnostika základních i komplikovaných onemocnění orofaciální oblasti na základě všech dostupných pomocných vyšetřovacích metod (rentgenové vyšetření, počítačová tomografie, magnetická rezonance, zobrazovací rentgenologické vyšetření, scintigrafie, pozitronová emisní a rentgenová počítačová tomografie aj.).

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

A. Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace.

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP).

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a zdravotnických zařízení (ZZ).

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 hodin nebo e-learning

 

Znalosti získané v kurzu se prověřují po ukončení testem.

B. Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět

Legislativa.

 

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

 

Organizace a řízení zdravotnictví.

 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

 

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovači prostředky.

 

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 

Náležitá odborná úroveň (lege artis).

 

Stížnosti ve zdravotnictví.

 

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

 

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

 

Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

 

Nemocenské pojištění.

 

Důchodové pojištění.

 

Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika.

 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.

 

Základní principy a etické zásady.

 

Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví.

 

Základní principy a specifika.

 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

 

Krizová komunikace.

Celkem 12 hodin nebo e-learning

 

C. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět

Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

Závěr kurzu, shrnutí.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

D. Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření.

Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky.

Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů.

Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání lékařů

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 1.- 4.

 

Pro část I. a) 1.

 

Anesteziologie a intenzivní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby formou akutní lůžkové péče intenzivní, intenzivní péči 3. stupně- resuscitační péči.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje anesteziologickou péči minimálně v oboru chirurgie a dále v alespoň jednom z následujících oborů:

1.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,

2.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

3.

urologie.

Zdravotní péče minimálně ve dvou z výše uvedených oborů je poskytována formou lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště se společným lůžkovým fondem pro tyto odbornosti.

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou intenzivní a resuscitační péči na lůžkách multidisciplinárního charakteru, popřípadě multidisciplinární jednotce intenzivní péče s možností ventilace, kde se na vedení podílí lékař anesteziolog se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Akutní příjem na intenzivní/resuscitační lůžka: minimálně 100 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 100 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Podaných anestezií: minimálně 1500 za kalendářní rok nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 2.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním režimu nejméně:

1.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,

2.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař zařazený do specializační přípravy v oboru chirurgie s minimálně 3 měsíční praxí od zařazení do oboru,

3.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína,

4.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody,

5.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství,

6.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru chirurgie.

Zařízení disponuje nejméně 2 operačními sály.

Součásti poskytovatele zdravotních služeb, u kterého probíhá odborná praxe:

1.

lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, nebo jednotka intenzivní péče popřípadě multioborová jednotka s možností alespoň krátkodobé umělé plicní ventilace,

2.

radiodiagnostické oddělení,

3.

interní oddělení,

4.

pracoviště endoskopie,

5.

gynekologické oddělení,

6.

má zajištěny služby v oboru: hematologie a transfuzní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie.

Počet hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok: minimálně 1500 nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet ambulantně ošetřených pacientů za kalendářní rok: minimálně 15000 nebo průměrně 15000 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam typů výkonů a jejich počet za kalendářní rok:

1.

plánované operace: 700 nebo průměrně 700 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

2.

urgentní operace: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 kalendářní roky, z toho laparoskopické operace urgentní nebo plánované: minimálně 100 nebo 100 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

3.

ošetření traumat: minimálně 500 z toho minimálně 30 osteosyntéz nebo průměrně 500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 3.

 

Vnitřní lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, kteří splňují podmínky na školitele v oboru vnitřní lékařství s celkovým minimálním úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

příjmová interní ambulance,

2.

akutní lůžková zdravotní péče s podmínkou zajištění intenzivní péče,

3.

zajištění základní lůžkové péče o pacienty v oboru vnitřní lékařství,

4.

ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství,

5.

diagnostický komplement s 24hodinovou dostupností,

6.

příjem pacientů v celém spektru interních onemocnění: minimálně 1000 příjmů za poskytovatele zdravotních služeb za rok nebo průměrně 1000 příjmů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní péče minimálně 2000 pacientů za kalendářní rok v ambulancích zajišťující odbornou péči ve spektru interních onemocnění nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 4.

 

Maxilofaciální chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje následujícím vybavením:

1.

fibroskop, přístroje pro fotodokumentaci,

2.

endoskop pro vyšetřování temporomandibulárního kloubu, laser,

3.

operační mikroskop.

Poskytovatel zdravotních služeb musí zajistit nepřetržitou dostupnost péče v oborech:

1.

anesteziologie a resuscitace,

2.

oftalmologie,

3.

chirurgie-úrazová chirurgie,

4.

neurologie nebo neurochirurgie,

5.

vnitřní lékařství,

6.

pediatrie,

7.

klinická onkologie,

8.

lékařská mikrobiologie a alergologie a klinická imunologie,

9.

dermatovenerologie,

10.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

11.

infekční lékařství,

12.

pneumologie a ftizeologie,

13.

psychiatrie, a dostupnost zdravotní péče poskytované v rámci antibiotického střediska.

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 5.

 

Klinická stomatologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 

kurz Lékařská první pomoc

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respiračních a oběhových k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

Model musí umožnit nácvik:

1.

zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky včetně intubační a různými technikami tracheální intubace,

2.

umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ transportním ventilátorem,

3.

nácvik intubace dětí včetně novorozenců a umělou plicní ventilaci,

4.

zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),

5.

punkci pneumotoraxu,

6.

zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis interna), véna femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,

7.

diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie a elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí v oboru nejméně 5 let, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let.

2.

Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

3.

Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného zaměření a odbornou praxí nejméně 5 let v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace a sociální zabezpečení).

 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

 

kurz Radiační ochrana

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékařství, nukleární medicína a radiační onkologie.

2.

Radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí.

3.

Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovanému tématu.

 

9. ZÁKLADNÍ KMEN NEUROCHIRURGICKÝ

Základní kmen neurochirurgický - v délce 30 měsíců

 

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

 

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1.

anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

chirurgie

2

3.

vnitřní lékařství

2

4.

neurochirurgie

21

(včetně účastni na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

5.

neurologie

2

6.

radiologie a zobrazovací metody

1

 

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1.

kurz Lékařská první pomoc

2.

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4.

kurz Radiační ochrana

 

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním neurochirurgickém kmeni

 

1.

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle ustanovení § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 6+21+2+1 měsíců.

2.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit v části I. písm. b.

3.

Potvrzení o provedených výkonech podepsané školitelem a garantem oboru.

 

Výkony, které má školenec provést v rámci povinné odborné praxe v oboru

Výkony

Počet

Lumbální punkce

5

Návrt

5

Syndrom karpálního tunelu

10

Asistence u neurochirurgických výkonů

50

Ošetření nekomplikovaných ran

15

Chirurgické ošetření ran

30

Interpretace CT

30

Interpretace MR

20

Interpretace AG

5

Asistence na angiografickém sále

5

 

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (část I. a) 1. -3.)

Anesteziologie a intenzivní medicína - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Obecné principy anesteziologické péče.

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky a první pomoci u stavů ohrožení života nebo poruchy základních životních funkcí.

• Základní typy anestezie a principy léčby bolesti, jejich možnosti a rizika.

• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicíny; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provedení základních výkonů - zajištění periferního žilního katetru, zabezpečení volných dýchacích cest (bez pomůcek a s neinvazivními pomůckami).

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí.

• Provedení základní a rozšířené neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Zásady asepse a antisepse.

• Základní vyšetřovací postupy v chirurgii, indikace a interpretace metod.

• Předoperační příprava pacientů.

• Základní chirurgické výkony, indikace, postupy, instrumentarium.

• Základní pravidla pooperační péče.

• Základy předoperační a pooperační rehabilitace.

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.

• Základy ošetření úrazů, popálenin, omrzlin a chemických poranění.

• Základní principy ošetřování ran v chirurgii.

• Problematika analgezie a lokální anestezie v chirurgii.

• Prevence a terapie nejčastějších pooperačních komplikací.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Fyzikální vyšetření chirurgických pacientů.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a krevních transfuzí.

• Injekční techniky.

• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.

• Základní technika ošetření ran.

• Péče o stomie, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.

• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léčba a prevence.

• Základní vyšetřovací metody.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací Dobrá znalost klinické farmakologie léčiv používaných v anesteziologii a urgentní medicíně, a to včetně interakcí léčiv a jejich vlivu na celkový účinek.

• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 24 měsíců vzdělávání v rámci základního neurochirurgického kmene (část 1. a) 4. - 6.)

Neurochirurgie - 21 měsíců praxe pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Klinická diagnostika v neurochirurgii.

• Specifika intenzivní péče v neurochirurgii.

• Neuroradiologie a interpretace rentgenových modalit.

• Nádorové onemocnění nervové soustavy a obalů.

• Traumata nervové soustavy.

• Cévní onemocnění mozku.

• Degenerativní onemocnění páteře.

• Základy funkční neurochirurgie.

• Infekční problematika v neurochirurgii.

• Základy chirurgické anatomie a patofyziologie, zvláště znalost poruch elektrolytového a vodního hospodářství.

• Hojení ran a jejich komplikace.

• Předoperační vyšetření a obecná příprava k operaci.

• Přehled o patofyziologii úrazů: úrazový šok, septické komplikace po závažném poranění, hojení ran a zlomenin, reakce na termické trauma, septické komplikace úrazů, kompartment syndrom.

• Vyšetřovací metody v úrazové chirurgii včetně paraklinických vyšetření a zobrazovacích metod.

• Diagnostika a základní principy ošetření poranění páteře a CNS včetně diferenciální diagnostiky intoxikací.

• Základní algoritmy diagnostiky a ošetření polytraumat a sdružených poranění.

• Předoperační příprava a obecná příprava k operaci.

• Základní principy ošetřování poranění u dětí.

• Znalost vlastností léčivých přípravků užívaných k analgezii a místnímu znecitlivění, včetně řešení možných komplikací při jejich podání.

• Chirurgické nástroje, zařízení a chod chirurgických operačních sálů.

Praktické dovednosti

• Lumbální punkce.

• Návrt

• Syndrom karpálního tunelu.

• Asistence u všech typů výkonů.

• Předoperační a pooperační péče o pacienta včetně ošetřování ran.

• Administrativa spojená s rutinním během oddělení i ve spojení s akutně nemocnými.

• Péče o centrální žilní katetr.

• Ošetření nekomplikovaných ran.

• Chirurgické ošetření jednoduchých ran.

Neurologie - 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Neurologická propedeutika.

• Diferenciální diagnostika neurologických onemocnění.

• Vyšetřovací metody v neurologii, včetně paraklinických a radiologických.

• Indikační kritéria a postupy u základních neurologických onemocnění (cévní příhody, degenerativní onemocnění, záněty, vertebrogenní onemocnění, nádorová onemocnění).

• Urgentní stavy v neurologii.

Praktické znalosti

• Běžný chod lůžkového i ambulantního sektoru neurologického pracoviště.

• Znalost vlastností léčivých přípravků užívaných k analgezii a místnímu znecitlivění, včetně řešení možných komplikací při jejich podání.

• Znalost hlavních v neurologii používaných skupin léků a způsob jejich podávání.

• Základy podání oxygenoterapie a provedení tracheo/koniotomie.

• Základní postupy při lumbální punkci.

Praktické dovednosti

• Komplexní neurologické vyšetření.

• Lumbální punkce.

• Ošetření arteriálních vstupů.

• Péče o centrální žilní katetr.

• Základní prevence a péče o dekubity.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

A. Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace.

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP).

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a zdravotnických zařízení (ZZ).

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 hodin nebo e-learning

 

Znalosti získané v kurzu se prověřují po ukončení testem.

B. Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět

Legislativa.

 

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

 

Organizace a řízení zdravotnictví.

 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

 

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovači prostředky.

 

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 

Náležitá odborná úroveň (lege artis).

 

Stížnosti ve zdravotnictví.

 

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

 

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

 

Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

 

Nemocenské pojištění.

 

Důchodové pojištění.

 

Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika.

 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.

 

Základní principy a etické zásady.

 

Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví.

 

Základní principy a specifika.

 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

 

Krizová komunikace.

Celkem 12 hodin nebo e-learning

 

C. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět

Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

Závěr kurzu, shrnutí.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

D. Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření.

Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky.

Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů.

Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání lékařů

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 1. - 6.

 

Pro část I. a) 1.

 

Anesteziologie a intenzivní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby formou akutní lůžkové péče intenzivní, intenzivní péči 3. stupně-resuscitační péči.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje anesteziologickou péči minimálně v oboru chirurgie a dále v alespoň jednom z následujících oborů:

1.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,

2.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

3.

urologie.

Zdravotní péče minimálně ve dvou z výše uvedených oborů je poskytována formou lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště se společným lůžkovým fondem pro tyto odbornosti.

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou intenzivní a resuscitační péči na lůžkách multidisciplinárního charakteru, popřípadě multidisciplinární jednotce intenzivní péče s možností ventilace, kde se na vedení podílí lékař anesteziolog se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Akutní příjem na intenzivní/resuscitační lůžka: minimálně 100 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 100 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Podaných anestezií: minimálně 1500 za kalendářní rok nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 2.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním režimu nejméně:

1.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,

2.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař zařazený do specializační přípravy v oboru chirurgie s minimálně 3 měsíční praxí od zařazení do oboru,

3.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína,

4.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody,

5.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství,

6.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru chirurgie.

Zařízení disponuje nejméně 2 operačními sály.

Součásti poskytovatele zdravotních služeb, u kterého probíhá odborná praxe:

1.

lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, nebo (multioborová) jednotka intenzivní péče s možností alespoň krátkodobé umělé plicní ventilace,

2.

radiodiagnostické oddělení,

3.

interní oddělení,

4.

pracoviště endoskopie,

5.

gynekologické oddělení,

6.

má zajištěny služby v oboru: hematologie a transfuzní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie.

Počet hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok: minimálně 1500 nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet ambulantně ošetřených pacientů za kalendářní rok: minimálně 15000 nebo průměrně 15000 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam typů výkonů a jejich počet za kalendářní rok:

1.

plánované operace: 700 nebo průměrně 700 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

2.

urgentní operace: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 kalendářní roky, z toho laparoskopické operace urgentní nebo plánované: minimálně 100 nebo 100 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

3.

ošetření traumat: minimálně 500 z toho minimálně 30 osteosyntéz nebo průměrně 500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 3.

 

Vnitřní lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, kteří splňují podmínky na školitele v oboru vnitřní lékařství s celkovým minimálním úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

příjmová interní ambulance,

2.

akutní lůžková zdravotní péče s podmínkou zajištění intenzivní péče,

3.

zajištění základní lůžkové péče o pacienty v oboru vnitřní lékařství,

4.

ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství,

5.

diagnostický komplement s 24hodinovou dostupností,

6.

příjem pacientů v celém spektru interních onemocnění: minimálně 1000 příjmů za poskytovatele zdravotních služeb za rok nebo průměrně 1000 příjmů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní péče: minimálně 2000 pacientů za kalendářní rok v ambulancích zajišťující odbornou péči ve spektru interních onemocnění nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 4.

 

Neurochirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Počet lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru neurochirurgie - 3. Nad rámec požadavků stanovených vyhláškou č. 99/2012 Sb. dále 3 všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru intenzivní péče.

c)

typ pracoviště

Celkový počet lůžek pracoviště 24, včetně lůžek na nichž je poskytována akutní péče intenzivní, a to intenzivní péče 1. stupně - nižší intenzivní péče v oboru neurologie Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje péči v následujících oborech:

1.

neurotraumatologie,

2.

neuro-onkologie,

3.

neurovaskulární chirurgie,

4.

spondylochirurgie,

5.

onemocnění periferní nervové soustavy.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění poskytované zdravotní péče:

1.

24hodinová dostupnost CT,

2.

24hodinová dostupnost MRI,

3.

24hodinová dostupnost digitální subtrakční angiografie,

4.

24hodinová dosažitelnost intervenčního radiologického týmu,

5.

laboratorní komplement,

6.

transfuzní oddělení,

7.

centrální JIP (RES).

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje neurochirurgickým operačním sálem s 24hodinovou dostupností a následujícím vybavením: operačního sálu s tímto vybavením:

1.

operační mikroskop,

2.

navigační systém nebo stereotaktický rám,

3.

RTG zesilovač,

4.

kavitální ultrazvukový chirurgický aspirátor,

5.

ultrazvuk,

6.

neuroendoskop,

7.

elektofyziologický monitorovací přístroj.

Počet hospitalizovaných pacientů ročně: minimálně 1000 nebo průměrně 1000 ročně za poslední 3 roky.

Počet operačních výkonů ročně: minimálně 1000 nebo průměrně 1000 ročně za poslední 3 roky.

Počet úrazových operací mozku ročně: minimálně 100 nebo průměrně 100 ročně za poslední 3 roky.

Počet neúrazových operací mozku ročně: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 roky.

Počet neúrazových spondylochirurgických operací bez instrumentace ročně: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 roky.

Počet neúrazových spondylochirurgických operací s instrumentací ročně: minimálně 50 nebo průměrně 50 ročně za poslední 3 roky.

 

a současně pro část I. a) 5.

 

Neurologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Vybavení dle standardů personálního a přístrojového vybavení pro základní neurologickou péči včetně specializované péče o pacienta s iktem umožňující okamžitou diagnostiku a zahájení léčby.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění poskytované zdravotní péče:

1.

lůžková zdravotní péče poskytovaná pacientům v hlavních oblastech oboru neurologie (cévní mozkové příhody a kraniocerebrální traumata v souladu s příslušnými zvláštními předpisy pro vysoce specializovanou péči, nádory mozku, míchy a jejich obalů, infekční onemocnění mozku, míchy a jejich obalů, autoimunitní a demyelinizační onemocnění, neurodegenerativní onemocnění s projevy poruch hybnosti a demence, nervosvalová onemocnění, epilepsie),

2.

akutní příjmová ambulance - ambulantní péče v uvedených hlavních oblastech oboru neurologie včetně závratí, bolesti hlavy, neuralgií a dalších bolestivých syndromů včetně vertebrogenních poruch. Centrová péče není podmínkou,

3.

laboratoře EEG, EMG, sonografie s každodenní dostupností v běžné pracovní době,

4.

diagnostický komplement s 24 hodinovou dostupností včetně vyšetření CT a CTA,

5.

návaznost na radiologii a zobrazovací metody, vnitřní lékařství, anesteziologii a intenzivní medicínu, neurochirurgii, rehabilitační a fyzikální medicínu, geriatrii (léčebnu dlouhodobě pacientů),

6.

příjem pacientů v celém spektru neurologických onemocnění: více než 500 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 500 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní péče: minimálně 700 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 700 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 6.

 

Radiologie a zobrazovací metody

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení diagnostické a léčebné péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Přístrojové vybavení je součástí poskytovatele zdravotních služeb a musí být doloženo v žádosti čestným prohlášením (nelze zajistit smluvně):

1.

skiagrafický přístroj s digitalizací,

2.

ultrazvukový přístroj s barevným mapováním nejvyšší nebo střední třídy,

3.

CT přístroj.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení diagnostické a léčebné péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 

kurz Lékařská první pomoc

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

Model musí umožnit nácvik:

1.

zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky včetně intubační a různými technikami tracheální intubace,

2.

umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ transportním ventilátorem,

3.

nácvik intubace dětí včetně novorozenců a umělou plicní ventilaci,

4.

zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),

5.

punkci pneumotoraxu,

6.

zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis interna), véna femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,

7.

diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie a elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí v oboru nejméně 5 let, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let.

2.

Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

3.

Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného zaměření a odbornou praxí nejméně 5 let v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace a sociální zabezpečení).

 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

 

kurz Radiační ochrana

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékařství, nukleární medicína a radiační onkologie.

2.

Radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí.

3.

Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovanému tématu.

 

10. ZÁKLADNÍ KMEN NEUROLOGICKÝ

Základní kmen neurologický - v délce 30 měsíců

 

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

 

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Počet měsíců

1.

anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

chirurgie

2

3.

vnitřní lékařství

2

4.

 

neurologie

Je-li školenec zařazen

a) ve specializačním oboru dětská neurologie nebo

b) ve specializačním oboru rehabilitační a fyzikální medicína,

může 6 měsíců z 24 měsíců povinné odborné praxe v rámci základního neurologického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení pro obor dětská neurologie nebo na akreditovaném zařízení pro obor rehabilitační a fyzikální medicína.

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

z toho

v centru vysoce specializované péče o pacienty s iktem nebo centru vysoce specializované cerebrovaskulární péče

2

 

c) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

 

Počet hodin

1.

kurz Lékařská první pomoc

16

2.

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

16

3.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

4.

kurz Radiační ochrana

4

5.

kurz Základy neurologie

40

 

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním neurologickém kmeni

 

1.

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí případně školitelem dle ustanovení § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 6+24 měsíců nebo v délce 6+18+6 měsíců.

2.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit v části I. písm. b).

3.

Potvrzení o provedených výkonech podepisuje školitel a garant oboru.

 

Výkony, které má školenec provést v rámci povinné odborné praxe v oboru

Výkony

Počet

neurologie - poskytovatel zdravotních služeb s akreditací

 

Syndromologický souhrn neurologického nálezu, topická a diferenciálně diagnostická rozvaha, indikace pomocných vyšetření

 

Zápis nálezu neurologického vyšetření. Vedení neurologického chorobopisu, zápis epikrizy, propouštěcí zprávy, ambulantního vyšetření

 

Provedení komplexního, cíleného a kontrolního neurologického vyšetření

 

Provedení lumbální punkce a odběr mozkomíšního moku

 

Příjem pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) včetně diferenciálně diagnostické rozvahy a indikace pomocných vyšetření

18

Podání intravenózní trombolýzy pro ischemickou CMP

4

Péče o hospitalizovaného pacienta s akutní CMP, vedení neurologického chorobopisu, určení etiologie CMP, zápis propouštěcí zprávy a návrh sekundárně preventivní strategie

30

 

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (část I. a) 1. - 3.)

Anesteziologie a intenzivní medicína - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Obecné principy anesteziologické péče.

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky a první pomoci u stavů ohrožení života nebo poruchy základních životních funkcí.

• Základní typy anestezie a principy léčby bolesti, jejich možnosti a rizika.

• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicíny; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provedení základních výkonů - zajištění periferního žilního katetru, zabezpečení volných dýchacích cest (bez pomůcek a s neinvazivními pomůckami).

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí.

• Provedení základní a rozšířené neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Zásady asepse a antisepse.

• Základní vyšetřovací postupy v chirurgii, indikace a interpretace metod.

• Předoperační příprava pacientů.

• Základní chirurgické výkony, indikace, postupy, instrumentarium.

• Základní pravidla pooperační péče.

• Základy předoperační a pooperační rehabilitace.

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.

• Základy ošetření úrazů, popálenin, omrzlin a chemických poranění.

• Základní principy ošetřování ran v chirurgii.

• Problematika analgezie a lokální anestezie v chirurgii.

• Prevence a terapie nejčastějších pooperačních komplikací.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Fyzikální vyšetření chirurgických pacientů.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a krevních transfuzí.

• Injekční techniky.

• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.

• Základní technika ošetření ran.

• Péče o stomie, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.

• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léčba a prevence.

• Základní vyšetřovací metody.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací Dobrá znalost klinické farmakologie léčiv používaných v anesteziologii a urgentní medicíně, a to včetně interakcí léčiv a jejich vlivu na celkový účinek.

• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 24 měsíců vzdělávání v rámci základního neurologického kmene (část I. a) 4.)

Neurologie - 22 měsíců praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy normální a topografické anatomie, fyziologie a patofyziologie nervového systému.

• Základy neurogenetiky, neurobiochemie a neurofarmakologie.

• Příznaky neurologických poruch a onemocnění, syndromologie a principy topické diagnostiky.

• Klinické obrazy a diferenciální diagnostika hlavních onemocnění nervové soustavy ze skupin: epilepsie, cévní mozkové příhody, kraniocerebrální traumata, nádory mozku, míchy a jejich obalů, infekční onemocnění mozku, míchy a jejich obalů, autoimunitní a demyelinizační onemocnění, neurodegenerativní onemocnění s projevy poruch hybnosti a demence, nervosvalová onemocnění, poruchy spánku, toxická postižení a metabolická onemocnění, vrozené vývojové vady, závratě, bolesti hlavy, neuralgie a vertebrogenní poruchy.

• Principy, hlavní indikace a základní nálezy pomocných vyšetření -klinická neurofyziologie, likvorologie, zobrazovací vyšetření, klinická neuropsychologie.

• Zásady a doporučené postupy farmakoterapie hlavních skupin onemocnění nervové soustavy.

• Základní postupy intervenčních vyšetření a léčby (neurochirurgické a endovaskulární výkony, radioterapie) u neurologických onemocnění.

• Základní principy fyzioterapie u neurologických onemocnění.

Praktické znalosti

• Neurologické vyšetření - hlavní součásti (anamnéza, subjektivní a objektivní příznaky). Volba typu vyšetření a interpretace jeho nálezů (základní syndromy, topické, nosologické a etiologické závěry).

• Indikace vyšetření klinické neurofyziologie (EEG, EMG, evok. potenciály), interpretace základních nálezů. Indikace základních vyšetření hematologických, sérologických a imunologických z krve u neurologického pacienta, interpretace jejich nálezů.

• Indikace likvorologického vyšetření, interpretace jeho nálezů.

• Základní indikace zobrazovacích vyšetření (CT, MR, ultrazvuk), interpretace nálezů. Základní indikace vyšetření klinické neuropsychologie, interpretace nálezů.

• Indikace a vedení farmakoterapie u nejčastějších neurologických onemocnění z hlavních skupin - cévní mozkové příhody, kraniocerebrální traumata, nádory mozku, míchy a jejich obalů, infekční onemocnění mozku, míchy a jejich obalů, autoimunitní a demyelinizační onemocnění, neurodegenerativní onemocnění s projevy poruch hybnosti a demence, nervosvalová onemocnění, epilepsie, poruchy spánku, toxická postižení a metabolická onemocnění, vrozené vývojové vady, závratě, bolesti hlavy, neuralgie a další syndromy provázené periferní a centrální neuropatickou bolestí, vertebrogenní poruchy.

• Indikace fyzioterapie u nejčastějších neurologických onemocnění z hlavních skupin.

• Indikace intervenčních vyšetřovacích a léčebných výkonů u nejčastějších neurologických onemocnění z hlavních skupin.

Praktické dovednosti

• Vyšetření pacienta s akutní CMP včetně škály NIHSS.

• Indikace intravenózní trombolýzy pro ischemickou CMP. Péče o pacienta na neurointenzivním lůžku.

Neurologie - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele v Centru vysoce specializované cerebrovaskulární péče nebo v Centru vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Teoretické znalosti

• Základní znalosti patofyziologie mozkové perfuze, konceptu penumbry a ischemického jádra, nitrolební hypertenze a mozkového edému.

• Etiologické faktory ischemické a hemoragické cévní mozkové příhody (CMP).

• Přednemocničnítriáž pacientů s akutní CMP.

• Anamnéza a fyzikální vyšetření pacienta s akutní CMP včetně znalosti základních vaskulárních syndromů a klinických škál.

• Interpretace vstupních zobrazení akutní CMP (CT, CT angiografie, CT perfuze, MR), odhad stáří ischemických změn, znalost skóre ASPECTS.

• Indikace a kontraindikace rekanalizační léčby - intravenózní trombolýzy a mechanické trombektomie.

• Základy neurointenzivní péče a neuromonitorace pacienta s CMP.

• Péče o pacienta po rekanalizační léčbě.

• Léčba komplikací po CMP (edému mozku, infektů, symptomatických epileptických záchvatů).

• Indikace operačního řešení intracerebrální hemoragie a mozkového edému.

• Péče o pacienta s mozkovou žilní trombózou včetně indikace intervence.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod pro určení etiologie prodělané příhody.

• Indikace sekundární prevence CMP - medikamentózní i operačních postupů.

• Indikace rehabilitační léčby po prodělané CMP (motorická rehabilitace, ergoterapie, logopedie, poruchy polykání).

Praktické dovednosti

• Vyšetření pacienta s akutní CMP včetně škály NIHSS.

• Zavedení nazogastrické sondy, močového katetru, péče o centrální žilní katetr.

• Péče o pacienta na neurointenzivním lůžku.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

A. Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace.

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP).

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a zdravotnických zařízení (ZZ).

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 hodin nebo e-learning

 

Znalosti získané v kurzu se prověřují po ukončení testem.

B. Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět

Legislativa.

 

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

 

Organizace a řízení zdravotnictví.

 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

 

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovači prostředky.

 

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 

Náležitá odborná úroveň (lege artis).

 

Stížnosti ve zdravotnictví.

 

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

 

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

 

Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

 

Nemocenské pojištění.

 

Důchodové pojištění.

 

Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika.

 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.

 

Základní principy a etické zásady.

 

Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví.

 

Základní principy a specifika.

 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

 

Krizová komunikace.

Celkem 12 hodin nebo e-learning

 

C. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět

Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

Závěr kurzu, shrnutí.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

D. Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření.

Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační

mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky.

Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů.

Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

E. Program kurzu Základy neurologie

Předmět

Principy a interpretace neurologického vyšetření, syndromologický a topický rozbor, diferenciálně diagnostická rozvaha, principy a indikace pomocných vyšetření.

Akutní stavy v neurologii - poruchy vědomí, cévní mozkové příhody, traumata mozku a míchy, hypertenze nitrolební, neuroinfekce, epileptický záchvat a status epilepticus aj. - diagnostika a léčebné postupy.

Hlavní skupiny neurologických onemocnění (cerebrovaskulární, epilepsie, nádory, záněty infekční a autoimunitní, neurodegenerativní onemocnění, nervosvalová, vertebrogenní a bolest) - závazná doporučení pro diagnostiku a léčbu.

Prezentace kazuistiky, epikriza, diagnostický rozbor, návrh dalšího postupu diagnostiky a terapie.

Ověření znalostí testem.

Celkem 40 hodin

 

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání lékařů

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 1. - 4.

 

Pro část I. a) 1.

 

Anesteziologie a intenzivní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní formou akutní lůžkové péče intenzivní, intenzivní péči 3. stupně- resuscitační péči.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje anesteziologickou péči minimálně v oboru chirurgie a dále v alespoň jednom z následujících oborů:

1.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,

2.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

3.

urologie.

Zdravotní péče minimálně ve dvou z výše uvedených oborů je poskytována formou lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště se společným lůžkovým fondem pro tyto odbornosti.

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou intenzivní a resuscitační péči na lůžkách multidisciplinárního charakteru, popřípadě multidisciplinární jednotce intenzivní péče s možností ventilace, kde se na vedení podílí lékař anesteziolog se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Akutní příjem na intenzivní/resuscitační lůžka: minimálně 100 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 100 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Podaných anestezií: minimálně 1500 za kalendářní rok nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 2.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním režimu nejméně:

1.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,

2.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař zařazený do specializační přípravy v oboru chirurgie s minimálně 3 měsíční praxí od zařazení do oboru,

3.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína,

4.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody,

5.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství,

6.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru chirurgie.

Zařízení disponuje nejméně 2 operačními sály.

Součásti poskytovatele zdravotních služeb, u kterého probíhá odborná praxe:

1.

lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, nebo (multioborová) jednotka intenzivní péče s možností alespoň krátkodobé umělé plicní ventilace,

2.

radiodiagnostické oddělení,

3.

interní oddělení,

4.

pracoviště endoskopie,

5.

gynekologické oddělení,

6.

má zajištěny služby v oboru: hematologie a transfuzní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie.

Počet hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok: minimálně 1500 nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet ambulantně ošetřených pacientů za kalendářní rok: minimálně 15000 nebo průměrně 15000 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam typů výkonů a jejich počet za kalendářní rok:

1.

plánované operace: 700 nebo průměrně 700 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

2.

urgentní operace: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 kalendářní roky, z toho laparoskopické operace urgentní nebo plánované: minimálně 100 nebo 100 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

3.

ošetření traumat: minimálně 500 z toho minimálně 30 osteosyntéz nebo průměrně 500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 3.

 

Vnitřní lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, kteří splňují podmínky na školitele v oboru vnitřní lékařství s celkovým minimálním úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

příjmová interní ambulance,

2.

akutní lůžková zdravotní péče s podmínkou zajištění intenzivní péče,

3.

zajištění základní lůžkové péče o pacienty v oboru vnitřní lékařství,

4.

ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství,

5.

diagnostický komplement s 24hodinovou dostupností,

6.

příjem pacientů v celém spektru interních onemocnění: minimálně 1000 příjmů za poskytovatele zdravotních služeb za rok nebo průměrně 1000 příjmů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní péče: minimálně 2000 pacientů za kalendářní rok v ambulancích zajišťující odbornou péči ve spektru interních onemocnění nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 4.

 

Neurologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Vybavení dle standardů personálního a přístrojového vybavení pro základní neurologickou péči včetně specializované péče o pacienta s iktem umožňující okamžitou diagnostiku a zahájení léčby.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru neurologie.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

lůžková zdravotní péče poskytovaná pacientům v hlavních oblastech oboru neurologie (cévní mozkové příhody a kraniocerebrální traumata v souladu s příslušnými zvláštními předpisy pro vysoce specializovanou péči, nádory mozku, míchy a jejich obalů, infekční onemocnění mozku, míchy a jejich obalů, autoimunitní a demyelinizační onemocnění, neurodegenerativní onemocnění s projevy poruch hybnosti a demence, nervosvalová onemocnění, epilepsie),

2.

akutní příjmová ambulance ambulantní péče v uvedených hlavních oblastech oboru neurologie včetně závratí, bolesti hlavy, neuralgií a dalších bolestivých syndromů včetně vertebrogenních poruch; centrová péče není podmínkou,

3.

laboratoře EEG, EMG, sonografie s každodenní dostupností v běžné pracovní době,

4.

diagnostický komplement s 24 hodinovou dostupností včetně vyšetření CT a CTA,

5.

návaznost na radiologii a zobrazovací metody, vnitřní lékařství, anesteziologii a intenzivní medicínu, neurochirurgii, rehabilitační a fyzikální medicínu, geriatrii,

6.

příjem pacientů v celém spektru neurologických onemocnění: více než 500 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 500 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní péče: minimálně 700 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 700 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a případně pro část I. a) 4.

 

Dětská neurologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové a ambulantní péče oboru neurologie dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové a ambulantní péče oboru neurologie dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

 

a případně pro část I. a) 4.

 

Rehabilitační a fyzikální medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 4.

 

Neurologie - centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem nebo centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem nebo centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče, zveřejněné ve Věstníku MZ ČR podle zmocnění zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 

kurz Lékařská první pomoc

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respiračních a oběhových k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

Model musí umožnit nácvik:

1.

zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky včetně intubační a různými technikami tracheální intubace,

2.

umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ transportním ventilátorem,

3.

nácvik intubace dětí včetně novorozenců a umělou plicní ventilaci,

4.

zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),

5.

punkci pneumotoraxu,

6.

zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis interna), véna femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,

7.

diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie a elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí v oboru nejméně 5 let, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let.

2.

Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

3.

Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného zaměření a odbornou praxí nejméně 5 let v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace a sociální zabezpečení).

 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

 

kurz Radiační ochrana

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékařství, nukleární medicína a radiační onkologie.

2.

Radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí.

3.

Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovanému tématu.

 

kurz Základy neurologie

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie a praxí nejméně 5 let v oboru.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

 

11. ZÁKLADNÍ KMEN OFTALMOLOGICKÝ

Základní kmen oftalmologický - v délce 30 měsíců

 

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

 

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1.

anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

chirurgie

2

3.

vnitřní lékařství

2

4.

oftalmologie - ambulantní péče

18 včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

5.

oftalmologie - lůžková péče

6

 

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1.

kurz Lékařská první pomoc

2.

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4.

kurz Radiační ochrana

 

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním oftalmologickém kmeni

 

1.

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle ustanovení § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 6+18+6 měsíců

2.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit v části I. písm. b).

 

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (část I. a) 1. - 3.)

Anesteziologie a intenzivní medicína - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Obecné principy anesteziologické péče.

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních funkcí.

• Základní typy anestezie a principy léčby bolesti, jejich možnosti a rizika.

• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicíny; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provedení základních výkonů - zajištění periferního žilního katetru, zabezpečení volných dýchacích cest (bez pomůcek a s neinvazivními pomůckami).

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví či selhání základních životních funkcí.

• Provedení základní a rozšířené neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Zásady asepse a antisepse.

• Základní vyšetřovací postupy v chirurgii, indikace a interpretace metod.

• Předoperační příprava pacientů.

• Základní chirurgické výkony, indikace, postupy, instrumentarium.

• Základní pravidla pooperační péče.

• Základy předoperační a pooperační rehabilitace.

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.

• Základy ošetření úrazů, popálenin, omrzlin a chemických poranění.

• Základní principy ošetřování ran v chirurgii.

• Problematika analgezie a lokální anestezie v chirurgii.

• Prevence a terapie nejčastějších pooperačních komplikací.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Fyzikální vyšetření chirurgických pacientů.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a krevních transfuzí.

• Injekční techniky.

• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.

• Základní technika ošetření ran.

• Péče o stomie, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.

• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léčba a prevence.

• Základní vyšetřovací metody.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací Dobrá znalost klinické farmakologie léčiv používaných v anesteziologii a urgentní medicíně, a to včetně interakcí léčiv a jejich vlivu na celkový účinek.

• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 24 měsíců specializační přípravy v rámci základního oftalmologického kmene (část I. a) 4. - 5.)

Oftalmologie - 24 měsíců praxe v akreditovaném zařízení

Teoretické znalosti

• Základní znalost odebírání anamnézy a vedení dokumentace.

• Korekce refrakčních vad.

• Základní znalost urgentních stavů v oftalmologii.

• Základní znalost onemocnění předního a zadního segmentu oka.

• Farmakologie v oftalmologii, specifika farmakoterapie v oftalmologii.

• Základní znalost topografie rohovky.

• Základní znalosti vyšetřovacích metod sítnice OCT, FAG.

• Základní znalosti ultrasonografii v oftalmologii.

Praktické dovednosti

• Šití běžných ran na víčkách. Odstranění cizího tělíska z povrchu oka.

• Základní vyšetřovací techniky v oboru.

• Štěrbinová lampa.

• Oftalmoskopie přímá a nepřímá.

• Měření nitroočního tlaku.

• Vyšetřování refrakce.

• Určování zrakové ostrosti.

• Perimetrie.

• Gonioskopie.

• Biometrie optická.

• Vyšetření okulomotorické rovnováhy.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

A. Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace.

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP).

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a zdravotnických zařízení (ZZ).

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 hodin nebo e-learning

 

Znalosti získané v kurzu se prověřují po ukončení testem.

B. Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět

Legislativa.

 

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

 

Organizace a řízení zdravotnictví.

 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

 

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovači prostředky.

 

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 

Náležitá odborná úroveň (lege artis).

 

Stížnosti ve zdravotnictví.

 

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

 

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

 

Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

 

Nemocenské pojištění.

 

Důchodové pojištění.

 

Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika.

 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.

 

Základní principy a etické zásady.

 

Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví.

 

Základní principy a specifika.

 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

 

Krizová komunikace.

Celkem 12 hodin nebo e-learning

 

C. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět

Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

Závěr kurzu, shrnutí.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

D. Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření.

Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky.

Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů..

Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání lékařů

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 1. - 3, 5.

 

Pro část I. a) 1.

 

Anesteziologie a intenzivní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby formou akutní lůžkové péče intenzivní, intenzivní péči 3. stupně- resuscitační péči.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje anesteziologickou péči minimálně v oboru chirurgie a dále v alespoň jednom z následujících oborů:

1.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,

2.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

3.

urologie.

Zdravotní péče minimálně ve dvou z výše uvedených oborů je poskytována formou lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště se společným lůžkovým fondem pro tyto odbornosti.

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou intenzivní a resuscitační péči na lůžkách multidisciplinárního charakteru, popřípadě multidisciplinární jednotce intenzivní péče s možností ventilace, kde se na vedení podílí lékař anesteziolog se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Akutní příjem na intenzivní/resuscitační lůžka: minimálně 100 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 100 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Podaných anestezií: minimálně 1500 za kalendářní rok nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 2.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním režimu nejméně:

1.

lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,

2.

lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař zařazený do specializační přípravy v oboru chirurgie s minimálně 3 měsíční praxí od zařazení do oboru,

3.

lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína,

4.

lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody,

5.

lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství,

6.

lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru chirurgie.

Zařízení disponuje nejméně 2 operačními sály.

Součásti poskytovatele zdravotních služeb, u kterého probíhá odborná praxe:

1.

lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, nebo (multioborová) jednotka intenzivní péče s možností alespoň krátkodobé umělé plicní ventilace,

2.

radiodiagnostické oddělení,

3.

interní oddělení,

4.

pracoviště endoskopie,

5.

gynekologické oddělení,

6.

má zajištěny služby v oboru: hematologie a transfuzní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie.

Počet hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok: minimálně 1500 nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet ambulantně ošetřených pacientů za kalendářní rok: minimálně 15000 nebo průměrně 15000 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam typů výkonů a jejich počet za kalendářní rok:

1.

plánované operace: 700 nebo průměrně 700 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

2.

urgentní operace: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 kalendářní roky, z toho laparoskopické operace urgentní nebo plánované: minimálně 100 nebo 100 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

3.

ošetření traumat: minimálně 500 z toho minimálně 30 osteosyntéz nebo průměrně 500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 3.

 

Vnitřní lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, kteří splňují podmínky na školitele v oboru vnitřní lékařství s celkovým minimálním úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

příjmová interní ambulance,

2.

akutní lůžková zdravotní péče s podmínkou zajištění intenzivní péče,

3.

zajištění základní lůžkové péče o pacienty v oboru vnitřní lékařství,

4.

ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství,

5.

diagnostický komplement s 24hodinovou dostupností,

6.

příjem pacientů v celém spektru interních onemocnění: minimálně 1000 příjmů za poskytovatele zdravotních služeb za rok nebo průměrně 1000 příjmů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní péče: minimálně 2000 pacientů za kalendářní rok v ambulancích zajišťující odbornou péči ve spektru interních onemocnění nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 5.

 

Oftalmologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb musí být vybaven:

1.

optotypy,

2.

tonometrií aplanační a bezkontaktní,

3.

štěrbinovou lampou, přímým oftalmoskopem,

4.

vyšetřovacími čočkami včetně gonioskopické,

5.

počítačovým perimetrem,

6.

Hertelovým exoftalmometrem,

7.

min jedním ze základních vyšetřovacích přístrojů k vyšetřování okulomotorické rovnováhy,

8.

nepřímým oftalmoskopem,

9.

keratorefraktometrem,

10.

optickým biometrem.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Lůžkové pracoviště.

Počet výkonů: minimálně 2000 pacientů za rok v celém spektru oftalmologie nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 roky.

 

Pracoviště pro povinnou odbornou praxi v oboru část I. a) 4.

 

Oftalmologie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb musí být vybaven:

1.

optotypy,

2.

tonometrií aplanační a bezkontaktní,

3.

štěrbinovou lampou, přímým oftalmoskopem,

4.

vyšetřovacími čočkami včetně gonioskopické,

5.

počítačovým perimetrem,

6.

Hertelovým exoftalmometrem,

7.

min jedním ze základních vyšetřovacích přístrojů k vyšetřování okulomotorické rovnováhy,

8.

nepřímým oftalmoskopem,

9.

keratorefraktometrem,

10.

optickým biometrem.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení ambulantní péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Ambulantní pracoviště. Počet výkonů: minimálně 2000 pacientů za rok v celém spektru oftalmologie nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 roky.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 

kurz Lékařská první pomoc

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí zejména respiračních a oběhových k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

Model musí umožnit nácvik:

1.

zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky včetně intubační a různými technikami tracheální intubace,

2.

umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ transportním ventilátorem,

3.

nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,

4.

zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),

5.

punkci pneumotoraxu,

6.

zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis interna), véna femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,

7.

diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie a elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let.

2.

Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

3.

Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného zaměření a odbornou praxí nejméně 5 let v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace a sociální zabezpečení).

 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

 

kurz Radiační ochrana

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékařství, nukleární medicína a radiační onkologie.

2.

Radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí.

3.

Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovanému tématu.

 

12. ZÁKLADNÍ KMEN ORTOPEDICKÝ

Základní kmen ortopedický - v délce 30 měsíců

 

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

 

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1.

anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

chirurgie

2

3.

vnitřní lékařství

2

4.

 

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Je-li školenec zařazen do specializačního oboru rehabilitační a fyzikální medicína, může maximálně 6 měsíců z 16 měsíců povinné praxe v rámci základního ortopedického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení tohoto specializačního oboru

16

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

5.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - u poskytovatele zdravotních služeb zaměřeným na diagnostiku a léčbu poranění pohybového ústrojí (vyjma dutiny lební, hrudní, břišní), který tuto službu poskytuje kontinuálně alespoň tři dny v týdnu

8

 

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1.

kurz Lékařská první pomoc

2.

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4.

kurz Radiační ochrana

5.

kurz Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

 

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním ortopedickém kmeni

 

1.

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí případně školitelem dle ustanovení § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 6+16+8 měsíců nebo 6+10+6+8 měsíců.

2.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit v části I. písm. b).

3.

Potvrzení o provedených výkonech podepsané školitelem a garantem oboru.

 

Výkony, které má školenec provést v rámci povinné odborné praxe v oboru

Výkony

Počet

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Chirurgické ošetření nekomplikovaných ran

50

Konzervativní ošetření poranění kloubů a měkkých tkání, včetně imobilizačních technik

50

Konzervativní léčba zlomenin (repoziční manévry, trakční techniky, techniky sádrování a jiné imobilizační metody)

50

Asistence při operaci - artroskopie

10

Asistence u malých a středních ortopedických operací (např.: lupavý prst, epikondylitis, karpální tunel, operace přednoží, extrakce kovů apod.)

100

Asistence u velkých ortopedických operací (např.: osteotomie dlouhé kosti, kloubní náhrada, její extrakce apod.)

20

Asistence u operací pro poranění pohybového aparátu (vnitřní osteosyntéza a zevní fixace)

40

Asistence u biopsií (perkutánních, otevřených)

5

Provedení malých a středních ortopedických operací (např.: lupavý prst, epikondylitis, karpální tunel, operace přednoží, extrakce kovů apod.)

20

Provedení operací pro poranění pohybového aparátu (vnitřní osteosyntéza a zevní fixace)

10

Provedení operační artroskopie

5

 

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 6 měsíců vzdělávání (část I. a) 1. - 3.)

Anesteziologie a intenzivní medicína - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Obecné principy anesteziologické péče.

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních funkcí.

• Základní typy anestezie a principy léčby bolesti, jejich možnosti a rizika.

• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicíny; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provedení základních výkonů - zajištění periferního žilního katetru, zabezpečení volných dýchacích cest (bez pomůcek a s neinvazivními pomůckami).

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí.

• Provedení základní a rozšířené neodkladné resuscitace.

Chirurgie - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Zásady asepse a antisepse.

• Základní vyšetřovací postupy v chirurgii, indikace a interpretace metod.

• Předoperační příprava pacientů.

• Základní chirurgické výkony, indikace, postupy, instrumentarium.

• Základní pravidla pooperační péče.

• Základy předoperační a pooperační rehabilitace.

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.

• Základy ošetření úrazů, popálenin, omrzlin a chemických poranění.

• Základní principy ošetřování ran v chirurgii.

• Problematika analgezie a lokální anestezie v chirurgii.

• Prevence a terapie nejčastějších pooperačních komplikací.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Fyzikální vyšetření chirurgických pacientů.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků a krevních transfuzí.

• Injekční techniky.

• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.

• Základní technika ošetření ran.

• Péče o stomie, dekubity.

Vnitřní lékařství - 2 měsíce praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.

• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.

• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léčba a prevence.

• Základní vyšetřovací metody.

• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

• Indikace a podání transfuzních přípravků, prevence a léčení potransfuzních komplikací Dobrá znalost klinické farmakologie léčiv používaných v anesteziologii a urgentní medicíně, a to včetně interakcí léčiv a jejich vlivu na celkový účinek.

• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.

• Zajištění periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně podávání infuzních roztoků.

• Injekční techniky - subkutánní, intramuskulární, intravenózní, intradermální.

• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 24 měsíců vzdělávání v rámci základního ortopedického kmene (část I. a) 4. - 5)

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - 16 měsíců praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele. Je-li školenec zařazen do specializačního oboru rehabilitační a fyzikální medicína, může maximálně 6 měsíců z 16 měsíců povinné praxe v rámci základního ortopedického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení tohoto specializačního oboru.

Teoretické znalosti

• Anatomie, struktura, funkce pohybového ústrojí - kosterní, svalový, ligamentózní aparát, neuromotorika, řetězení funkcí.

• Základní znalosti biomechaniky a biomateriálů.

• Základní patologické procesy - úrazové (zlomeniny, luxace, ruptury apod.), neúrazové (zánětlivé, nezánětlivé, degenerace, nádory apod.).

• Fyziologie a patofyziologie hojení ran, svalů, šlach a zlomenin.

• Vyšetřovací metody v ortopedii a traumatologii (RTG, CT, MRI a další).

• Přehled a znalost základních diagnóz v ortopedii a traumatologii.

• Základní principy terapie úrazových (repozice, stabilizace, osteosyntézy, konzervativní prostředky apod.) a neúrazových patologií (funkční léčba, protizánětlivá terapie, základní typy operací apod.).

• Indikační kritéria léčby a operační postupy u základních ortopedických onemocnění a úrazů.

• Prevence pooperačních komplikací (antibiotika, terapie bolesti, tromboembolická nemoc, chemoterapie apod.).

• Principy pooperační péče.

• Další teoretické znalosti potřebné k provádění praktických dovedností níže uvedených.

Praktické dovednosti

• Provedení klinického vyšetření pacienta s ortopedickým onemocněním nebo poraněním pohybového ústrojí (včetně kloubní punkce).

• Ošetření jednoduchých a složitých ran.

• Nekrvavá repozice a stabilizace končetinových zlomenin za použití konzervativních a semikonzervativních postupů, vč. zevní fixace.

• Praktické provádění sádrových obvazů.

• Provádění obstřiků kloubu a měkkých tkání.

• Aplikace korzetů a ortéz v ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí.

• Schopnost naložení a péče o různé formy trakční léčby.

• Provádění vyšetření dětského kyčelního kloubu.

• Znalost provádění depistáže vývojové dysplazie kyčelní a manipulace s jednotlivými typy pomůcek používaných k léčbě vývojové dysplazie kyčelní.

• Používání chirurgických nástrojů a přístrojů využívaných v ortopedické a traumatologické operativě.

• Příprava pacienta k operaci.

• Provedení jednoduché artroskopie.

• Provedení operačních výkonů na pohybovém ústrojí prováděných standardně v lokální anestezii.

• Provedení jednoduchých operačních výkonů při léčbě statických deformit přednoží.

• Ošetřování diabetické nohy, provedení jednoduché amputace a ošetřování amputačních pahýlů.

Odborná praxe vykonávána u poskytovatele zdravotních služeb zaměřeným na diagnostiku a léčbu poranění pohybového ústrojí (s výjimkou dutiny lební, hrudní, břišní), který tuto službu poskytuje kontinuálně alespoň tři dny v týdnu - 8 měsíců na akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele

Teoretické znalosti

• Přehled o patofyziologii úrazů: úrazový šok, septické komplikace po závažném poranění, hojení ran a zlomenin, reakce na termické trauma, septické komplikace úrazů, kompartment syndrom.

• Vyšetřovací metody v úrazové chirurgii včetně paraklinických vyšetření a zobrazovacích metod.

• Diagnostika a základní principy ošetření poranění hrudníku a břicha.

• Diagnostika a základní principy ošetření poranění páteře a CNS včetně diferenciální diagnostiky intoxikací.

• Diagnostika zlomenin a luxací včetně základních indikačních kritérií ke konzervativní a operační léčbě.

• Základní algoritmy diagnostiky a ošetření polytraumat a sdružených poranění.

• Předoperační příprava a obecná příprava k operaci.

• Základní principy ošetřování poranění u dětí.

Praktické dovednosti

• Chirurgické ošetření nekomplikovaných ran.

• Konzervativní léčba zlomenin u dětí a dospělých (repoziční manévry, trakční techniky, techniky sádrování a jiné imobilizační metody).

• Konzervativní léčba luxací a poranění měkkých tkání.

• Asistence na operačním sále u končetinových poranění (vnitřní osteosyntéza, zevní fixátor, artroskopie).

• Provedení jednoduchých až středně složitých stabilizací (operací) u končetinových poranění.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

A. Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie - astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie - kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace.

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy.

Traumatologie - těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění elektrickým proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

Hromadné postižení zdraví/osob, základy řešení v přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péči (PNP a NNP).

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová připravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a zdravotnických zařízení (ZZ).

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

Praktická výuka.

Celkem 20 hodin nebo e-learning

 

Znalosti získané v kurzu se ověřují po ukončení testem.

B. Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět

Legislativa.

 

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.

 

Organizace a řízení zdravotnictví.

 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).

 

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovači prostředky.

 

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.

 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 

Náležitá odborná úroveň (lege artis).

 

Stížnosti ve zdravotnictví.

 

Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.

 

Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění.

 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.

 

Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.

 

Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

 

Nemocenské pojištění.

 

Důchodové pojištění.

 

Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika.

 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.

 

Základní principy a etické zásady.

 

Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví.

 

Základní principy a specifika.

 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.

 

Krizová komunikace.

Celkem 12 hodin nebo e-learning

 

C. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět

Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.

Právní aspekty související se zneužíváním NLa závislostmi na NL.

Závěr kurzu, shrnutí.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

D. Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Riziko nádorových a dědičných onemocnění. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření.

Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, radiační ochrana pacientů. Lékařská pomoc fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události. Radiologická událost, příčiny a možné následky.

Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření - význam indikačních kritérií (Věstník MZ). Výběr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality využívající neionizující záření. Informování pacientů..

Úloha aplikujících odborníků a optimalizace radiační ochrany (radiologické standardy, diagnostické referenční úrovně). Ozáření dětí, těhotných a kojících žen (specifika, opatření, zdůvodnění). Velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy.

Celkem 4 hodiny nebo e-learning

 

E. Program kurzu Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Předmět

Diagnostické postupy v ortopedii, klinické vyšetření, zobrazovací techniky.

Kapitoly z dětské ortopedie (vývojová dysplazie kyčelní, pes equinovarus congenitus, coxa vara adolescentium, aseptické nekrózy, dětská mozková orbna)

Degenerativní kloubní onemocnění, včetně osteotomií.

Endoprotetika velkých končetinových kloubů.

Ortopedické infekce.

Onkologická ortopedie.

Spondylochirurgie dětská a dospělá.

Ortopedie ruky.

Ortopedie nohy.

Artroskopie a sportovní traumatologie.

Dětská traumatologie.

Traumatologie horní končetiny.

Traumatologie dolní končetiny a pánve.

Traumatologie páteře a periferních nervů.

Základy rehabilitace, fyzioterapie a balneoterapie.

Celkem 40 hodin

 

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání lékařů

 

Pracoviště pro odbornou praxi v oboru část I. a) 1. - 4.

 

Pro část I. a) 1.

 

Anesteziologie a intenzivní medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby formou akutní lůžkové péče intenzivní, intenzivní péči 3. stupně- resuscitační péči.

Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje anesteziologickou péči minimálně v oboru chirurgie a dále v alespoň jednom z následujících oborů:

1.

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí,

2.

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

3.

urologie.

Zdravotní péče minimálně ve dvou z výše uvedených oborů je poskytována formou lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště se společným lůžkovým fondem pro tyto odbornosti.

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje lůžkovou intenzivní a resuscitační péči na lůžkách multidisciplinárního charakteru, popřípadě multidisciplinární jednotce intenzivní péče s možností ventilace, kde se na vedení podílí lékař anesteziolog se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Akutní příjem na intenzivní/resuscitační lůžka: minimálně 100 pacientů za kalendářní rok nebo průměrně 100 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Podaných anestezií: minimálně 1500 za kalendářní rok nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 2.

 

Chirurgie

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Zdravotní péče je zajištěna v nepřetržitém pracovním režimu nejméně:

1.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,

2.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař zařazený do specializační přípravy v oboru chirurgie s minimálně 3 měsíční praxí od zařazení do oboru,

3.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína,

4.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody,

5.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství,

6.

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje akutní lůžkovou péči v oboru chirurgie.

Zařízení disponuje nejméně 2 operačními sály.

Součásti poskytovatele zdravotních služeb, u kterého probíhá odborná praxe:

1.

lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, nebo (multioborová) jednotka intenzivní péče s možností alespoň krátkodobé umělé plicní ventilace,

2.

radiodiagnostické oddělení,

3.

interní oddělení,

4.

pracoviště endoskopie,

5.

gynekologické oddělení,

6.

má zajištěny služby v oboru: hematologie a transfuzní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie.

Počet hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok: minimálně 1500 nebo průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Počet ambulantně ošetřených pacientů za kalendářní rok: minimálně 15000 nebo průměrně 15000 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

Seznam typů výkonů a jejich počet za kalendářní rok:

1.

plánované operace: 700 nebo průměrně 700 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

2.

urgentní operace: minimálně 200 nebo průměrně 200 ročně za poslední 3 kalendářní roky, z toho laparoskopické operace urgentní neb plánované: minimálně 100 nebo 100 ročně za poslední 3 kalendářní roky,

3.

ošetření traumat: minimálně 500 z toho minimálně 30 osteosyntéz nebo průměrně 500 ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 3.

 

Vnitřní lékařství

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři, kteří splňují podmínky na školitele v oboru vnitřní lékařství s celkovým minimálním úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

příjmová interní ambulance,

2.

akutní lůžková zdravotní péče s podmínkou zajištění intenzivní péče,

3.

zajištění základní lůžkové péče o pacienty v oboru vnitřní lékařství,

4.

ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství,

5.

diagnostický komplement s 24hodinovou dostupností,

6.

příjem pacientů v celém spektru interních onemocnění: minimálně 1000 příjmů za poskytovatele zdravotních služeb za rok nebo průměrně 1000 příjmů ročně za poslední 3 kalendářní roky,

7.

ošetření v rámci ambulantní péče: minimálně 2000 ambulantních pacientů za kalendářní rok v ambulancích zajišťující odbornou péči ve spektru interních onemocnění nebo průměrně 2000 pacientů ročně za poslední 3 kalendářní roky.

 

a současně pro část I. a) 4.

 

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje vlastním aseptickým operačním sálem.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři splňují podmínky na školitele v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí s minimálním úvazkem 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb je poskytovatelem ambulantní a lůžkové zdravotní péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

pracoviště musí být schopné doložit standardní ortopedickou a traumatologickou operativu.

 

a případně pro část I. a) 4.

 

Rehabilitační a fyzikální medicína

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

 

Pracoviště pro odbornou praxi v oboru část I. a) 5.

 

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

a)

technické vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje vlastním aseptickým operačním sálem.

b)

personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Minimálně 2 lékaři splňují podmínky na školitele v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí s minimálním úvazkem 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

c)

typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb je poskytovatelem ambulantní a lůžkové zdravotní péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje následující požadavky na zajištění péče:

1.

pracoviště musí být schopné doložit standardní ortopedickou a traumatologickou operativu,

2.

poskytuje zdravotní služby zaměřené na diagnostiku a léčbu poranění pohybového ústrojí (vyjma dutiny lební, hrudní, břišní) kontinuálně alespoň v rozsahu tři dny v týdnu.

 

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

 

kurz Lékařská první pomoc

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respiračních a oběhových k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

Model musí umožnit nácvik:

1.

zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky včetně intubační a různými technikami tracheální intubace,

2.

umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ transportním ventilátorem,

3.

nácvik intubace dětí nebo novorozenců a umělou plicní ventilaci,

4.

zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),

5.

punkci pneumotoraxu,

6.

zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis interna), véna femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,

7.

diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie a elektroimpulzoterapie.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b)

personální zabezpečení

1.

Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí v oboru nejméně 5 let, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace.

 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let.

2.

Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

3.

Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného zaměření a odbornou praxí nejméně 5 let v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace a sociální zabezpečení).

 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

 

kurz Radiační ochrana

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékařství, nukleární medicína a radiační onkologie.

2.

Radiologičtí fyzici se specializovanou způsobilostí.

3.

Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyučovanému tématu.

 

kurz Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

a)

technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b)

personální zabezpečení

1.

Lektoři kurzu jsou lékaři s nejvyšším vzděláním v rámci oboru nebo se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

2.

Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru.

 

13. ZÁKLADNÍ KMEN OTORINOLARYNGOLOGICKÝ

Základní kmen otorinolaryngologický - v délce 30 měsíců

 

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka povinné odborné praxe

 

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1.

anesteziologie a intenzivní medicína

2

2.

chirurgie

2

3.

vnitřní lékařství

2

4.

otorinolaryngologie

20

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

5.

foniatrie

3

6.

dětská otorinolaryngologie

1

 

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1.

kurz Lékařská první pomoc

2.

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4.

kurz Radiační ochrana

5.

kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku.

 

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním otorinolaryngologickém kmeni

 

1.

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí případně školitelem dle ustanovení § 38a odst. 2písm. c) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 6+20+3+1 měsíců.

2.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit v části I. písm. b).

3.

Potvrzení o provedených výkonech podepsané školitelem a garantem oboru.

 

Výkony, které má školenec provést v rámci povinné odborné praxe v oboru