Čekejte, prosím...
A A A
106/2019 Sb. znění účinné od 1. 5. 2019

106

 

VYHLÁŠKA

ze dne 10. dubna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:

Čl. I

Podle sdělení Ministerstva vnitra č. 27/2020 Sb., o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, nabyla ustanovení čl. I bodů 84 a 85 účinnosti dnem 1. února 2020.

Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, se mění takto:

1.

V příloze č. 1 části I bodě 2. se věta poslední nahrazuje větou „Maximální počet položek jednoho celního prohlášení je 999.“.

 

2.

V příloze č. 1 části I bod 3. zní:

3. Tiskopis a doplňkový list se vyplňují strojopisem nebo mechanografickým či podobným postupem. Vyplnění ručně je povoleno pouze tehdy, pokud celní prohlášení podává cestující a vztahuje se na zboží, které přepravuje v osobních zavazadlech. V takovém případě musí být celní prohlášení vyplněno pouze hůlkovým písmem, modrou nebo černou barvou a nesmazatelně.“.

 

3.

V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 2 zní:

Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce“.

 

4.

V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 4 zní:

Kolonka 4: Ložné listy“.

 

5.

V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 30 se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se bod 2., který zní:

2. Bylo-li na základě povolení „Zápis do záznamů deklaranta“ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) upuštěno od povinnosti předložit zboží, tato kolonka se nevyplňuje.“.

 

6.

V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 31 zní:

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh“.

 

7.

V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 31 bodě 1. se věta poslední zrušuje.

 

8.

V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 31 bod 2. zní:

2. Je-li zboží odpadem podle zákona o odpadech, označení zboží se doplní kódem odpadu uvedeným v průvodních dokladech pro přepravu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2) a příslušným kódem způsobu využití nebo odstranění odpadů („R1“ až „R13“ nebo „D1“ až „D15“). Dále se uvede kód druhu odpadu:

„WZE“ – je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WZL“ – je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WAX“ – není-li zboží, které je odpadem podle zákona o odpadech, zařazeno v žádném z uvedených seznamů.“.

 

9.

V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 31 bodě 3. se slova „Do této kolonky se uvede kód „IN“,“ nahrazují slovy „Zakládá-li vývoz zboží nárok na poskytnutí vývozních náhrad podle příslušného přímo použitelného předpisu Evropské unie4), uvede se do této kolonky kód „IN“,“.

 

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

__________

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č․ 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.“.

 

10.

V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 31 bodě 4. se slovo „deklarant“ nahrazuje slovem „se“ a slovo „zkratku“ se nahrazuje slovem „zkratka“.

 

11.

V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 33 větě druhé se slovo „deklarant“ nahrazuje slovem „se“, slovo „odpovídající“ a slova „způsobem uvedeným v bodě 11“ se zrušují.

 

12.

V příloze č. 1 části II písmenu A. text Kolonky 37 zní:

Do pravé části této kolonky se uvede kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) nebo části V. této přílohy. Není-li uváděn žádný kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu, uvede se číselný kód „000“.“.

 

13.

V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 44 zní:

Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení“.

 

14.

V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 44 bodě 1. větě druhé se slovo „předpis“ nahrazuje slovem „předpisu“, věta třetí se nahrazuje větou „Do levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění cla a jiného peněžitého plnění nebo kódy nepožadování poskytnutí jistoty uvedené v části IV. této přílohy.“ a věta čtvrtá se zrušuje.

 

15.

V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 44 bodě 2. písmeno b) zní:

b) evidenční číslo povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout, není-li vydáno osvědčení o tomto povolení,“.

 

16.

V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 44 bodě 2. písmeno c) zní:

c) částka převedená na účet správce cla v celých korunách českých, je-li jistota poskytnuta ve formě složení částky, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení částky přidělen správcem cla variabilní symbol, uvede se za částkou lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být částka jistoty opakovaně použita k zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo povolení k opakovanému použití,“.

 

17.

V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 44 se bod 3. zrušuje.

 

18.

V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 46 bodě 1. větě druhé se slovo „unie“ nahrazuje slovem „unie1)“.

 

19.

V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 46 bodě 6. se za slovo „DVD,“ vkládají slova „Blu-ray disk,“.

 

20.

V příloze č. 1 části II písmenu B. název Kolonky 4 zní:

Kolonka 4: Ložné listy“.

 

21.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 30 se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se bod 2., který zní:

2. Bylo-li na základě povolení „Zápis do záznamů deklaranta“ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) upuštěno od povinnosti předložit zboží, tato kolonka se nevyplňuje.“.

 

22.

V příloze č. 1 části II písmenu B. název Kolonky 31 zní:

Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh“.

 

23.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 31 bodě 1. se věta poslední zrušuje.

 

24.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 31 bod 2. zní:

2. Je-li zboží odpadem podle zákona o odpadech, označení zboží se doplní kódem odpadu uvedeným v průvodních dokladech pro přepravu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2) a příslušným kódem způsobu využití nebo odstranění odpadů („R1“ až „R13“ nebo „D1“ až „D15“). Dále se uvede kód druhu odpadu:

„WZE“ – je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WZL“ – je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

„WAX“ – není-li zboží, které je odpadem podle zákona o odpadech, zařazeno v žádném z uvedených seznamů.“.

 

25.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 31 bodě 3. se slovo „deklarované“ zrušuje.

 

26.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 31 bodě 4. se slovo „deklarant“ nahrazuje slovem „se“ a slovo „zkratku“ se nahrazuje slovem „zkratka“.

 

27.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 31 bodě 5. se slova „volný oběh“ nahrazují slovy „volného oběhu“ a slovo „sazební“ se nahrazuje slovem „Sazební“.

 

28.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 33 větě druhé se slovo „uvedeny“ nahrazuje slovem „stanoveny“, slovo „deklarant“ se nahrazuje slovem „se“ a slovo „odpovídající“ a slova „způsobem uvedeným v bodě 31“ se zrušují.

 

29.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 33 se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se bod 2., který zní:

2. Přídavný kód daně z přidané hodnoty stanovený v části III. této přílohy se uvede pouze v případě, kdy propuštěním zboží do celního režimu vzniká povinnost zaplatit daň podle zákona o dani z přidané hodnoty.“.

 

30.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 37 se věta první nahrazuje větou „Do pravé části této kolonky se uvede kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) nebo části V. této přílohy.“.

 

31.

V příloze č. 1 části II písmenu B. název Kolonky 38 zní:

Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)“.

 

32.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 39 se slovo „deklarované“ zrušuje.

 

33.

V příloze č. 1 části II písmenu B. text Kolonky 43 zní:

Za použití odpovídajícího kódu stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie1) se uvede navrhovaný způsob hodnocení.“.

 

34.

V příloze č. 1 části II písmenu B. název Kolonky 44 zní:

 

Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení“.

 

35.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 44 bodě 1. se věta druhá nahrazuje větou „Do levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění cla a jiného peněžitého plnění, které je spravováno společně se clem, nebo kódy nepožadování poskytnutí jistoty uvedené v části IV. této přílohy.“ a věta třetí se zrušuje.

 

36.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 44 bodě 2. písmeno b) zní:

b) evidenční číslo povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout, není-li vydáno osvědčení o tomto povolení,“.

 

37.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 44 bodě 2. písmeno c) zní:

c) částka převedená na účet správce cla v celých korunách českých, je-li jistota poskytnuta ve formě složení částky, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení částky přidělen správcem cla variabilní symbol, uvede se za částkou lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být částka jistoty opakovaně použita k zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo povolení k opakovanému použití,“.

 

38.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 44 bod 3. zní:

3. Nad tečkovaně vyznačené okénko se v případě, kdy propuštěním zboží do celního režimu vzniká povinnost zaplatit daň podle zákona o dani z přidané hodnoty, uvede kód „DPH“, pomlčka a částka vedlejších výdajů podle zákona o dani z přidané hodnoty v celých korunách českých.“.

 

39.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 46 bodě 6. se za slovo „DVD,“ vkládají slova „Blu-ray disk,“.

 

40.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 47 bodě 1. úvodní části ustanovení se za slovo „oběhu“ vkládají slova „ , včetně propuštění podle ustanovení o konečném užití,“.

 

41.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 47 bodě 1. písm. a) se číslo „61“ nahrazuje číslem „3“.

 

42.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 47 bodě 1. písm. d) se za kód A vkládá nový kód B, který zní:

 

B – Platba platební kartou,“.

 

43.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 47 bodě 2. se věta první nahrazuje větou „Při dovozu, v případech jiných než uvedených v bodě 1, se uvede pouze prohlašovaná celní hodnota.“.

 

44.

V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolonce 47 bodě 5. větě první se slova „deklarant uvede“ nahrazují slovy „se uvede“ a věta druhá se zrušuje.

 

45.

V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R007 se slovo „dětské“ nahrazuje slovem „Dětské“.

 

46.

V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavných kódů R013, R016, R018, R019, R020, R201, R202, R203, R204, R205 a R206 se uvozovky zrušují.

 

47.

V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavných kódů R018, R019, R020, R201, R202, R203, R204, R205 a R206 se zrušuje druhá tečka na konci věty.

 

48.

V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R018 se text „25.“ nahrazuje textem „25:“.

 

49.

V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R019 se text „ , 40, 48, 56, 61 a 62.“ a slova „ - jen určené pro zdravotní péči, farmaceutické výrobky“ zrušují a za číslo „30“ se doplňuje dvojtečka.

 

50.

V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R020 se text „49.“ nahrazuje textem „49:“ a slova „noviny a časopisy,“ se zrušují.

 

51.

V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R201 se text „2106.“ nahrazuje textem „2106:“.

 

52.

V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R202 se text „3006.“ nahrazuje textem „3006:“.

 

53.

V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R203 se za text „4901,“ vkládá text „4902,“, text „4904.“ se nahrazuje textem „4904:“ a za slova „pro děti“ se vkládají slova „ , noviny a časopisy“.

 

54.

V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R204 se text „2005.“ nahrazuje textem „2005:“.

 

55.

V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R205 se text „3505.“ nahrazuje textem „3505:“.

 

56.

V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R206 se text „2106.“ nahrazuje textem „2106:“.

 

57.

V příloze č. 1 části III písmenu B. u přídavného kódu S172 se za text „písm. a)“ vkládá text „a k)“.

 

58.

V příloze č. 1 části III písmenu B. se za přídavný kód S172 vkládá nový přídavný kód S173, který zní:

S173 – Metylestery mastných kyselin uvedené v § 45 odst. 3 písm. k) zákona splňující kritéria udržitelnosti biopaliv, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů“.

 

59.

V příloze č. 1 části III písmenu B. se za přídavný kód S504 vkládá nový přídavný kód S505, který zní:

S505 – Zahřívané tabákové výrobky“.

 

60.

V příloze č. 1 části IV v záhlaví tabulky se slova „KÓD JISTOTA:“ nahrazují slovem „Kód“ a slova „Popis dokladu“ se nahrazují slovem „Popis“.

 

61.

V příloze č. 1 části IV u kódu 9110 se slova „povolená v České republice“ zrušují a slovo „poskytnou“ se nahrazuje slovem „poskytnout“.

 

62.

V příloze č. 1 části IV se kód 9120 zrušuje.

 

63.

V příloze č. 1 části IV u kódu 93CJ se slovo „Jistota“ nahrazuje slovy „Jednotlivá jistota“ a slova „včetně případů jejího opakovaného použití (§ 27 celního zákona)“ se zrušují.

 

64.

V příloze č. 1 části IV u kódu 9ZD1 se slova „a povolená v České republice“ zrušují.

 

65.

V příloze č. 1 části IV se kód 9ZD2 zrušuje.

 

66.

V příloze č. 1 části IV u kódu 95ZP se slova „Poskytnutí jistoty“ nahrazují slovy „Jednotlivá jistota“ a slova „povolené v České republice (§ 26 celního zákona)“ se zrušují.

 

67.

V příloze č. 1 části IV popis kódu 9N01 zní: „Nepožadování jistoty dle čl. 51 odst. 2 nebo 88 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 v rámci přechodného období pro platnost povolení“.

 

68.

V příloze č. 1 části IV u kódu 9NPH se za slova „v hotovosti“ vkládají slova „nebo platební kartou“.

 

69.

V příloze č. 1 části IV se kód 9NPV zrušuje.

 

70.

V příloze č. 1 části V v záhlaví tabulky se slova „(dále jen Kodex“)“ nahrazují slovy „(dále jen celní kodex Unie“)“ a text „č. 1186/09“ se nahrazuje textem „č. 1186/2009“.

 

71.

V příloze č. 1 části V se řádek tabulky obsahující ve třech sloupcích čísla 1, 2 a 3 zrušuje.

 

72.

V příloze č. 1 části V u kódu 06B se za slovo „období“ doplňují slova „pro vyřízení celního režimu“.

 

73.

V příloze č. 1 části V u kódu 25C se za slovo „předmětů“ vkládá slovo „určených“ a za text „NR1186“ se vkládají slova „ , dovážené určitými institucemi nebo organizacemi“.

 

74.

V příloze č. 1 části V u kódu 01F se slovo „Kodexu“ nahrazuje slovy „celního kodexu Unie“.

 

75.

V příloze č. 1 části V u kódu 050 se text „e)“ nahrazuje textem „d)“ a slova „(§ 34 zákona o SPD)“ se zrušují.

 

76.

V příloze č. 1 části V u kódu 070 se slovo „Kodexu“ nahrazuje slovy „celního kodexu Unie“, text „e)“ se nahrazuje textem „d)“ a slova „(§ 34 zákona o SPD)“ se zrušují.

 

77.

V příloze č. 1 části V u kódu 071 se slovo „Kodexu“ nahrazuje slovy „celního kodexu Unie“, text „e)“ se nahrazuje textem „d)“ a slova „(§ 34 zákona o SPD)“ se zrušují.

 

78.

V příloze č. 1 části V se kód 888 zrušuje.

 

79.

V příloze č. 1 části V se kód 9A9 zrušuje.

 

80.

V příloze č. 1 části V pod nadpisem „Použité zkratky:“ a označením 0 se slova „neplátce daně z přidané hodnoty“ nahrazují slovy „osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty“.

 

81.

V příloze č. 1 části V pod nadpisem „Použité zkratky:“ a označením 1 se slova „pouze plátce daně z přidané hodnoty“ nahrazují slovy „plátce daně z přidané hodnoty i osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty“.

 

82.

V příloze č. 1 části V pod nadpisem „Použité zkratky:“ se slova „Poznámka: Při psaní kódů a symbolů SUB“ nelze místo znaku „0“ (nula) použít písmeno „O“.“ zrušují.

 

83.

V příloze č. 3 se slovo „Parlamentu“ nahrazuje slovem „parlamentu“ a slova „zákona č. .../2016 Sb.“ se nahrazují slovy „zákona č. 242/2016 Sb.“.

 

84.

V příloze č. 5 části I. se slova „Finskou republiku,“ nahrazují slovy „Finskou republiku a“, slova „a Spojené království Velké Británie a Severního Irska“ se zrušují, slova „Švýcarské konfederace a Turecké republiky3“ se nahrazují slovy „Švýcarské konfederace, Turecké republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska3“.

 

85.

V příloze č. 6 části I. se slova „Finskou republiku,“ nahrazují slovy „Finskou republiku a“, slova „a Spojené království Velké Británie a Severního Irska“ se zrušují, slova „Švýcarské konfederace a Turecké republiky3“ se nahrazují slovy „Švýcarské konfederace, Turecké republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska3“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 84 a 85, která nabývají účinnosti

a)

dnem vyhlášení této vyhlášky, pokud do tohoto dne pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestaly být použitelné Smlouva o Evropské uniiSmlouva o fungování Evropské unie, nevstoupila-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,

b)

dnem, kdy pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestanou být použitelné Smlouva o Evropské uniiSmlouva o fungování Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, pokud tento den nastane ode dne vyhlášení této vyhlášky.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.