Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

160/2019 Sb. znění účinné od 14. 12. 2019

Ustanovení čl. I bodů 2 a 3 nabývají účinnosti dnem 14. prosince 2019.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 160/2019 Sb.

14.12.2019

160

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. června 2019,

kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky,

ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Čl. I

Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb., se mění takto:

1.

Přílohy č. 2 až 5 znějí:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

Mezinárodní smlouvy, právní předpisy, služební předpisy, usnesení vlády, jiné dokumenty a požadavky pro tvorbu zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky

 

Obor státní služby

Požadovaný rozsah znalostí

Finance

a) zákon o cenách,

b) zákon o účetnictví,

c) zákon o oceňování majetku,

d) rozpočtová pravidla,

e) zákon o rozpočtovém určení daní,

f) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

g) zákon o finanční kontrole,

h) zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry

a) zákon o místních poplatcích,

b) zákon o soudních poplatcích mimo přílohu,

c) zákon o dani z nemovitých věcí,

d) zákon o daních z příjmů,

e) zákon o ochraně spotřebitele v rozsahu ustanovení o hazardních hrách,

f) zákon o dani silniční,

g) zákon o regulaci reklamy v rozsahu ustanovení o hazardních hrách,

h) zákon o spotřebních daních,

i) zákon o dani z přidané hodnoty,

j) zákon o omezení plateb v hotovosti,

k) správní řád,

l) zákon o správních poplatcích mimo přílohu,

m) zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů v rozsahu ustanovení o dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, dani z pevných paliv a dani z elektřiny,

n) zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v rozsahu ustanovení o hazardních hrách,

o) daňový řád,

p) zákon o Finanční správě České republiky,

q) zákon o Celní správě České republiky,

r) kontrolní řád,

s) zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,

t) zákon o hazardních hrách,

u) zákon o dani z hazardních her

Audit

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu,

c) Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu vydaný Mezinárodním institutem interních auditorů,

d) zákon o finanční kontrole,

e) zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

f) kontrolní řád

Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace

a) zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,

b) zákon o mimosoudních rehabilitacích,

c) zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,

d) zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,

e) zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,

f) zákon o účetnictví,

g) zákon, kterým se upravují některé otázky související se zákonem o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,

h) zákon o státním podniku,

i) zákon o oceňování majetku,

j) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

k) zákon o finanční kontrole,

l) zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

m) zákon o zrušení Fondu národního majetku,

n) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o věcných právech a závazcích z právních jednání,

o) kontrolní řád,

p) zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi

a náboženskými společnostmi,

q) zákon o Státním pozemkovém úřadu,

r) katastrální zákon,

s) Zásady postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, schválené vládou České republiky

Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím

a) Smlouva o Evropské unii,

b) Smlouva o fungování Evropské unie,

c) Smlouva zakládající Evropský mechanismus stability,

d) Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii,

e) jednací řád Rady Evropské unie,

f) zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou,

g) rozpočtová pravidla,

h) všeobecný přehled o systému mezinárodních organizací a členství České republiky v hlavních mezinárodních organizacích,

i) všeobecný přehled o zahraniční pomoci, finančních mechanismech a znalost finančního a projektového managementu,

j) všeobecný přehled o problematice mezinárodní rozvojové spolupráce (zejména Evropská unie, Organizace spojených národů, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj),

k) všeobecný přehled o problematice podpory financování vývozu (Konsensus OECD, činnost České exportní banky, EGAP)

Finanční trh

a) zákon o bankách,

b) zákon o České národní bance,

c) zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření,

d) zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem,

e) zákon o spořitelních a úvěrních družstvech,

f) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

g) zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

h) zákon o finančním arbitrovi,

i) zákon o omezení plateb v hotovosti,

j) zákon o dluhopisech,

k) zákon o podnikání na kapitálovém trhu,

l) zákon o pojišťovnictví,

m) zákon o oběhu bankovek a mincí,

n) zákon o doplňkovém penzijním spoření,

o) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o cenných papírech,

p) zákon o investičních společnostech a investičních fondech,

q) zákon o směnárenské činnosti,

r) zákon o spotřebitelském úvěru,

s) zákon o platebním styku,

t) zákon o distribuci pojištění a zajištění

Ekonomická ochrana státu

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství neboje opouštějící,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006,

c) trestní řád,

d) zákon o omezení plateb v hotovosti,

e) zákon o provádění mezinárodních sankcí,

f) zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

g) trestní zákoník,

h) daňový řád,

i) zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,

j) zákon o centrální evidenci účtů

Zahraniční vztahy a služba

a) Charta Spojených národů,

b) Severoatlantická smlouva,

c) Statut Mezinárodního soudního dvora,

d) Vídeňská úmluva o diplomatických stycích,

e) Vídeňská úmluva o konzulárních stycích,

f) Vídeňská úmluva o smluvním právu,

g) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod,

h) Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

i) Smlouva o Evropské unii,

j) Smlouva o fungování Evropské unie,

k) Listina základních práv Evropské unie,

l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex),

m) směrnice Rady (EU) č. 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES,

n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex),

o) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,

p) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

q) zákon o pobytu cizinců na území České republiky,

r) zákon o cestovních dokladech,

s) zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí,

t) zákon o zahraniční službě,

u) Statut vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně schválený vládou České republiky,

v) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní

projednávám, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv,

w) Směrnice vlády ke sjednávání mezinárodních smluv v rámci Evropské unie a k jejich vnitrostátnímu projednávání,

x) Statut Výboru pro Evropskou unii schválený vládou České republiky,

y) aktuální koncepce zahraniční politiky České republiky schválená vládou České republiky,

z) dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce České republiky schválená vládou České republiky

Školství, mládež a tělovýchova

a) Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu,

b) zákon o vysokých školách,

c) zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

d) zákon o podpoře sportu,

e) zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních,

f) školský zákon,

g) zákon o pedagogických pracovnících,

h) zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,

i) Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy,

j) aktuální koncepce podpory mládeže schválená vládou České republiky,

k) aktuální koncepce podpory sportu schválená vládou České republiky,

l) aktuální strategie vzdělávací politiky České republiky schválená vládou České republiky,

m) aktuální dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky schválený vládou České republiky,

n) aktuální koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané schválená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

o) aktuální dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Výzkum, vývoj a inovace

a) rozhodnutí Rady ze dne 3․ prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES

(2013/743/EU),

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006,

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES,

d) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,

e) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01),

f) zákon o Akademii věd České republiky,

g) zákon o vysokých školách,

h) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

i) zákon o veřejných výzkumných institucích

Kultura, církve a náboženské společnosti

a) Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní,

b) Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků,

c) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví,

d) Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy,

e) Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy,

f) Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954,

g) Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin,

h) Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví,

i) Úmluva o právech osob se zdravotním postižením,

j) Ústava České republiky,

k) Listina základních práv a svobod,

l) zákon o Národní galerii v Praze,

m) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky v rozsahu ustanovení o působnosti Ministerstva kultury a ustanovení o zásadách činnosti ústředních orgánů státní správy,

n) zákon o státní památkové péči,

o) zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,

p) zákon o neperiodických publikacích,

q) tiskový zákon,

r) zákon o ochraně sbírek muzejní povahy,

s) rozpočtová pravidla,

t) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

u) zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků,

v) knihovní zákon,

w) zákon o právech příslušníků národnostních menšin,

x) zákon o finanční kontrole,

y) zákon o církvích a náboženských společnostech,

z) zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie,

za) zákon o uznávání odborné kvalifikace,

zb) zákon o archivnictví a spisové službě,

zc) správní řád,

zd) stavební zákon,

ze) zákon o některých druzích podpory kultury,

zf) trestní zákoník v rozsahu části první a části druhé hlavy V,

zg) kontrolní řád,

zh) zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,

zi) zákon o audiovizi v rozsahu § 8,

zj) Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy,

zk) aktuální státní kulturní politika schválená vládou České republiky,

zl) aktuální plán implementace státní kulturní politiky schválený vládou České republiky,

zm) aktuální koncepce rozvoje knihoven v České republice schválená vládou České republiky,

zn) aktuální koncepce podpory umění schválená vládou České republiky,

zo) aktuální koncepce rozvoje muzejnictví v České republice schválená vládou České republiky,

zp) aktuální koncepce podpory mládeže schválená vládou České republiky,

zq) aktuální národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením schválený vládou České republiky,

zr) Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky uveřejněný na internetových stránkách Ministerstva kultury,

zs) aktuální výroční zpráva Ministerstva kultury,

zt) metodické pokyny týkající se knihoven vydané Ministerstvem kultury,

zu) dokumenty k oceněním a příspěvkům,

zv) informace k jednotlivým státním příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem kultury

Média, audiovize a regulace vysílání

a) Evropská úmluva o přeshraniční televizi ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi (Sdělení MZV č. 57/2004 Sb. m. s.),

b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách),

c) zákon o České televizi,

d) zákon o Českém rozhlasu,

e) zákon o České tiskové kanceláři,

f) zákon o regulaci reklamy,

g) tiskový zákon,

h) zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání,

i) zákon o rozhlasových a televizních poplatcích,

j) zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání,

k) zákon o audiovizi,

l) aktuální výroční zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

m) aktuální výroční zpráva o činnosti České televize,

n) aktuální výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu

Nepojistné sociální dávkové systémy

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie,

d) zákon o státní sociální podpoře,

e) zákon o sociálně-právní ochraně dětí v rozsahu ustanovení o dávkách pěstounské péče,

f) zákon o sociálních službách v rozsahu ustanovení o příspěvku na péči jako nepojistné sociální dávky a ustanovení o sociálním poradenství,

g) zákon o životním a existenčním minimu,

h) zákon o pomoci v hmotné nouzi,

i) zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika

a) Úmluva o právech dítěte,

b) Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení (Sdělení MZV č. 28/2016 Sb. m. s.),

c) Úmluva o právech osob se zdravotním postižením,

d) zákon o sociálně-právní ochraně dětí,

e) rozpočtová pravidla,

f) zákon o ochraně veřejného zdraví,

g) zákon o finanční kontrole,

h) zákon o sociálních službách,

i) občanský zákoník v rozsahu části první a druhé,

j) zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

k) Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy,

l) aktuální koncepce rodinné politiky schválená vládou České republiky,

m) aktuální národní akční plán podporující pozitivní stárnutí schválený vládou České republiky,

n) aktuální vládní strategie pro rovnost žen a mužů schválená vládou České republiky,

o) aktuální zpráva o rodině vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí

Sociální pojištění

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie,

d) zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

e) zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

f) zákon o důchodovém pojištění,

g) zákon o nemocenském pojištění,

h) zákoník práce v rozsahu ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti

Lékařská posudková služba

a) zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

b) zákon o důchodovém pojištění,

c) zákon o zaměstnanosti,

d) zákon o sociálních službách,

e) zákon o nemocenském pojištění,

f) zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Zaměstnanost

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,

b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele,

c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání,

d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,

e) Ústava České republiky,

f) Listina základních práv a svobod,

g) zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,

h) zákon o zaměstnanosti,

i) zákon o inspekci práce,

j) zákoník práce,

k) antidiskriminační zákon,

l) zákon o Úřadu práce České republiky,

m) kontrolní řád

Pracovněprávní vztahy

a) zákon o kolektivním vyjednávání,

b) zákoník práce

Platy, mzdy a jiné odměny za práci

a) zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,

b) zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců,

c) zákon o vojácích z povolání,

d) obecní zřízení,

e) krajské zřízení,

f) zákon o hlavním městě Praze,

g) zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,

h) zákoník práce,

i) zákon o státní službě

Bezpečnost práce

a) Ústava České republiky,

b) Listina základních práv a svobod,

c) zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,

d) zákon o ochraně veřejného zdraví,

e) zákon o uznávání odborné kvalifikace,

f) zákon o inspekci práce,

g) zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,

h) zákoník práce,

i) zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

j) kontrolní řád,

k) aktuální národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky schválená vládou České republiky

Zdravotnictví a ochrana zdraví

a) Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a2000/21/ES,

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích,

d) zákon o umělém přerušení těhotenství,

e) zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře,

f) zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,

g) zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,

h) zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,

i) zákon o veřejném zdravotním pojištění,

j) zákon o potravinách a tabákových výrobcích,

k) zákon o návykových látkách,

l) zákon o ochraně veřejného zdraví,

m) lázeňský zákon,

n) zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh,

o) zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,

p) zákon o nelékařských zdravotnických povoláních,

q) zákon o léčivech,

r) zákon o lidských tkáních a buňkách,

s) zákon o zdravotních službách,

t) zákon o specifických zdravotních službách,

u) zákon o zdravotnické záchranné službě,

v) zákon o prekursorech drog,

w) zákon o zdravotnických prostředcích,

x) zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Legislativa a právní činnost

a) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod,

b) Smlouva o fungování Evropské unie,

c) Listina základních práv Evropské unie,

d) Ústava České republiky,

e) Listina základních práv a svobod,

f) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,

g) trestní řád,

h) občanský soudní řád,

i) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

j) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

k) zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,

1) zákon o jednacím řádu Senátu,

m) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

n) krizový zákon,

o) soudní řád správní,

p) zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

q) správní řád,

r) zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv,

s) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

t) zákon o některých přestupcích,

u) stykový zákon,

v) rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv,

w) Legislativní pravidla vlády,

x) Statut Legislativní rady vlády,

y) Jednací řád Legislativní rady vlády,

z) Jednací řád vlády,

za) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv,

zb) Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené vládou České republiky,

zc) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené vládou České republiky,

zd) Směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého jazykového znění právních aktů (směrnice o nakládání s dokumenty Evropské unie),

ze) metodika hodnocení korupčních rizik (CIA) doporučená k použití Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí

Lidská práva

a) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod,

b) Úmluva o právním postavení uprchlíků,

c) Evropská sociální charta,

d) Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace,

e) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

f) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

g) Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen,

h) Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

i) Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

j) Úmluva o právech dítěte,

k) Evropská charta regionálních či menšinových jazyků,

l) Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin,

m) Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny,

n) Úmluva o právech osob se zdravotním postižením,

o) Listina základních práv Evropské unie,

p) Ústava České republiky,

q) Listina základních práv a svobod,

r) zákon o Veřejném ochránci práv,

s) zákon o právech příslušníků národnostních menšin,

t) antidiskriminační zákon

Vnitřní pořádek a bezpečnost státu

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex),

b) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,

c) trestní řád,

d) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

e) zákon o právu shromažďovacím,

f) zákon o obecní policii,

g) zákon o zpravodajských službách České republiky,

h) zákon o azylu,

i) zákon o pobytu cizinců na území České republiky,

j) obecní zřízení,

k) krajské zřízení,

l) zákon o zbraních,

m) zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,

n) zákon o Policii České republiky,

o) trestní zákoník,

p) zákon o kybernetické bezpečnosti,

q) zákon o ochraně státních hranic,

r) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

s) zákon o některých přestupcích,

t) Audit národní bezpečnosti schválený vládou České republiky,

u) aktuální národní strategie protidrogové politiky schválená vládou České republiky,

v) aktuální bezpečnostní strategie České republiky schválená vládou České republiky,

w) aktuální strategie České republiky pro boj proti terorismu schválená vládou České republiky,

x) aktuální strategie prevence kriminality v České republice schválená vládou České republiky,

y) aktuální koncepce ochrany měkkých cílů schválená vládou České republiky,

z) aktuální koncepce boje proti organizovanému zločinu schválená vládou České republiky,

za) aktuální koncepce boje proti extremismu schválená vládou České republiky,

zb) aktuální zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky schválená vládou České republiky

Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém

a) Ústava České republiky,

b) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,

c) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

d) zákon o požární ochraně,

e) zákon o integrovaném záchranném systému,

f) krizový zákon,

g) zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,

h) zákon o Policii České republiky,

i) zákon o zdravotnické záchranné službě,

j) zákon o hasičském záchranném sboru,

k) aktuální koncepce ochrany obyvatelstva schválená vládou České republiky

Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa

a) Ústava České republiky,

b) Listina základních práv a svobod,

c) ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,

d) zákon o územním členění státu,

e) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

f) zákon o právu petičním,

g) zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

h) zákon o státních symbolech České republiky,

i) zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu,

j) zákon o Ústavním soudu v rozsahu ustanovení o organizaci Ústavního soudu a ustanovení o řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a, o ústavní stížnosti ave sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy,

k) zákon o volbách do Parlamentu České republiky,

l) zákon o svobodném přístupu k informacím,

m) zákon o občanských průkazech,

n) zákon o cestovních dokladech,

o) zákon o Veřejném ochránci práv,

p) obecní zřízení,

q) krajské zřízení,

r) zákon o volbách do zastupitelstev krajů,

s) zákon o hlavním městě Praze,

t) zákon o evidenci obyvatel,

u) zákon o rozpočtovém určení daní,

v) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v rozsahu ustanovení o finančním hospodaření územních samosprávných celků, rozpočtovém procesu a organizacích územních samosprávných celků,

w) zákon o matrikách, jménu a příjmení,

x) zákon o veřejných sbírkách,

y) zákon o státních hranicích,

z) zákon o finanční kontrole v rozsahu základní charakteristiky finanční kontroly podle části první,

za) zákon o užívání státních symbolů České republiky,

zb) zákon o volbách do zastupitelstev obcí,

zc) soudní řád správní v rozsahu základních ustanovení a ustanovení o řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda a o kompetenčních žalobách a ustanovení o kasační stížnosti,

zd) zákon o úřednících územních samosprávných celků,

ze) zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,

zf) zákon o volbách do Evropského parlamentu,

zg) zákon o místním referendu v rozsahu části první hlavy I až III a hlavy VII a VIII,

zh) zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v rozsahu základních pravidel a charakteristiky přezkumu hospodaření,

zi) správní řád v rozsahu části první a základní charakteristiky činnosti správních orgánů podle ostatních částí,

zj) zákon o správních poplatcích,

zk) zákon o ověřování,

zl) zákon o registrovaném partnerství,

zm) zákon o základních registrech,

zn) zákon o krajském referendu v rozsahu části první hlavy I až III a hlavy VII a VIII,

zo) občanský zákoník v rozsahu části druhé,

zp) kontrolní řád v rozsahu části první,

zq) zákon o volbě prezidenta republiky,

zr) zákon o státním občanství České republiky,

zs) zákon o státní službě,

zt) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

zu) zákon o některých přestupcích,

zv) zákon o státním rozpočtu na příslušný rok v rozsahu příloh č. 6 až 8

Archivnictví a spisová služba

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

b) zákon o archivnictví a spisové službě,

c) správní řád,

d) zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

e) kontrolní řád,

f) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

g) zákon o zpracování osobních údajů,

h) národní standard pro elektronické systémy spisové služby vydaný Ministerstvem vnitra

Informační a komunikační technologie

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

c) zákon o svobodném přístupu k informacím,

d) krizový zákon,

e) zákon o informačních systémech veřejné správy,

f) zákon o archivnictví a spisové službě,

g) zákon o elektronických komunikacích,

h) zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

i) zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

j) zákon o základních registrech,

k) zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů,

l) zákon o kybernetické bezpečnosti,

m) zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

n) zákon o elektronické identifikaci,

o) zákon o zpracování osobních údajů,

p) zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Energetika

a) atomový zákon,

b) zákon o hospodaření energií,

c) energetický zákon,

d) zákon o pohonných hmotách,

e) zákon o podporovaných zdrojích energie,

f) aktuální národní akční plán energetické účinnosti České republiky schválený vládou České republiky,

g) aktuální státní energetická koncepce schválená vládou České republiky,

h) aktuální národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice schválený vládou České republiky,

i) aktuální národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů schválený vládou České republiky,

j) aktuální koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice schválená vládou České republiky,

k) aktuální národní akční plán na posílení jaderné bezpečnosti jaderných zařízení v České republice schválený Státním úřadem pro jadernou bezpečnost

Hornictví, geologie, podzemní stavitelství, výbušniny a surovinová politika

a) horní zákon,

b) zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

c) zákon o geologických pracích,

d) zákon o státním podniku,

e) zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři,

f) zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků,

g) správní řád,

h) stavební zákon,

i) zákon o nakládání s těžebním odpadem,

j) zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur,

k) kontrolní řád,

l) zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití,

m) aktuální surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů schválená vládou České republiky

Průmysl

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a2000/21/ES,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006,

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství,

d) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,

e) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému asociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro silnější a konkurenceschopnější evropský obranný průmysl (COM/2007/0764),

f) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem ke konkurenceschopnějšímu a účinnějšímu odvětví obrany a bezpečnosti (COM/2013/0542),

g) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský obranný akční plán (COM/2016/0950),

h) puncovní zákon,

i) zákon o státní statistické službě,

j) zákon o technických požadavcích na výrobky,

k) zákon o investičních pobídkách,

l) zákon o obalech,

m) zákon o integrované prevenci,

n) zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,

o) stavební zákon,

p) chemický zákon,

q) zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem

Stavebnictví

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS,

b) zákon o technických požadavcích na výrobky,

c) stavební zákon,

d) zákon o zadávání veřejných zakázek

Obchod, licence a mezinárodní ekonomické vztahy

a) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace,

b) Smlouva o Evropské unii,

c) Smlouva o fungování Evropské unie,

d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu,

e) nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití,

f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva,

g) zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem,

h) zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití,

i) zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,

j) zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,

k) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv,

l) aktuální exportní strategie České republiky schválená vládou České republiky,

m) Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky,

n) Manuál ekonomického diplomata vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu

Podnikání a živnosti

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES,

b) Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422),

c) živnostenský zákon,

d) zákon o živnostenských úřadech,

e) zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,

f) zákon o regulaci reklamy,

g) zákon o podpoře malého a středního podnikání,

h) zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití,

i) občanský zákoník v rozsahu § 420 a 421,

j) zákon o obchodních korporacích,

k) zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě,

l) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené vládou České republiky,

m) aktuální strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky schválená vládou České republiky,

n) aktuální koncepce podpory malých a středních podnikatelů schválená vládou České republiky,

o) aktuální zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře schválená vládou České republiky,

p) aktuální zpráva o snižování administrativní zátěže podnikatelů schválená vládou České republiky,

q) aktuální informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů schvalovaná vládou České republiky,

r) aktuální národní akční plán podpory společenské odpovědnosti organizací v České republice schválený vládou České republiky,

s) Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu

Ochrana spotřebitele a trhu

a) Smlouva o fungování Evropské unie v rozsahu čl. 169,

b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES,

c) zákon o České obchodní inspekci,

d) zákon o metrologii,

e) puncovní zákon,

f) zákon o ochraně spotřebitele,

g) zákon o technických požadavcích na výrobky,

h) zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva,

i) zákon o obecné bezpečnosti výrobků,

j) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a o právech z vadného plnění,

k) zákon o pyrotechnice,

l) zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,

m) aktuální priority spotřebitelské politiky schválené vládou České republiky

Elektronické komunikace a poštovní služby

a) Předpisový rámec pro elektronické komunikace (Evropský regulační rámec pro elektronické komunikace),

b) zákon o ochraně spotřebitele,

c) zákon o poštovních službách,

d) zákon o elektronických komunikacích,

e) zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70,

b) zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

c) zákon o veřejných službách v přepravě cestujících v rozsahu ustanovení o uzavírání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem,

d) zákon o zadávání veřejných zakázek,

e) usnesení vlády o používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek,

f) usnesení vlády o resortních systémech centralizovaného zadávání veřejných zakázek v návaznosti na pravidla pro centrální nákup,

g) usnesení vlády o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek,

h) aktuální strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek schválená vládou České republiky

Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

a) Smlouva o Evropské unii,

b) Smlouva o fungování Evropské unie,

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce,

d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006,

e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006,

f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení,

g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006,

i) nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

j) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011,

k) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,

l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012,

m) Sdělení KOM (2010) 2020 - Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění,

n) rozpočtová pravidla,

o) zákon o podpoře regionálního rozvoje,

p) zákon o finanční kontrole,

q) Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020 schválená vládou České republiky,

r) Dohoda o partnerství pro programové období let 2014 až 2020 schválená vládou České republiky,

s) Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období let 2014 až 2020 schválený vládou České republiky,

t) Metodika řízení programů vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj

Regionální rozvoj

a) Smlouva o fungování Evropské unie,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce,

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006,

d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006,

e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení,

f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006,

h) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

i) obecní zřízení,

j) krajské zřízení,

k) zákon o hlavním městě Praze,

l) rozpočtová pravidla,

m) zákon o rozpočtovém určení daní,

n) zákon o podpoře regionálního rozvoje,

o) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

p) zákon o pohřebnictví,

q) zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou

r) Zásady urbánní politiky schválené vládou České republiky,

s) aktuální strategie regionálního rozvoje České republiky schválená vládou České republiky

Cestovní ruch

a) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS,

b) zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, c) aktuální koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice schválená vládou České republiky

Bydlení, územní plánování a stavební řád

a) zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

b) zákon o státní sociální podpoře,

c) zákon o Státním fondu rozvoje bydlení,

d) zákon o pomoci v hmotné nouzi,

e) stavební zákon,

f) zákon o vyvlastnění,

g) zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

h) občanský zákoník v rozsahu části první, části třetí a části čtvrté,

i) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

j) Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období let 2014 až 2020 (IROP) v rozsahu části Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení schválený vládou České republiky,

k) aktuální koncepce bydlení České republiky schválená vládou České republiky

Zemědělství a rostlinolékařská péče

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES,

c) zákon na ochranu zvířat proti týrání,

d) zákon o krmivech,

e) zákon o ochraně chmele,

f) zákon o zemědělství,

g) veterinární zákon,

h) zákon o hnojivech,

i) zákon o ekologickém zemědělství,

j) zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu,

k) zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském,

l) zákon o oběhu osiva a sadby,

m) zákon o rybářství,

n) zákon o vinohradnictví a vinařství,

o) zákon o rostlinolékařské péči

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,

b) prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,

c) zákon o ochraně přírody a krajiny,

d) zákon na ochranu zvířat proti týrání,

e) lesní zákon,

f) veterinární zákon,

g) zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,

h) plemenářský zákon,

i) zákon o myslivosti,

j) zákon o zbraních,

k) zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,

l) zákon o rybářství,

m) zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Vodní hospodářství

a) vodní zákon,

b) zákon o vodovodech a kanalizacích,

c) stavební zákon

Potravinářská výroba a péče o potraviny

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin v rozsahu části týkající se obecného potravinového práva a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin,

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu,

d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,

e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat,

f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin,

g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89,

h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách,

i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromátem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 ač. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES,

j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004,

k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin,

l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,

m) prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa,

n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/43 8/EHS (nařízení o úředních kontrolách),

o) zákon o potravinách a tabákových výrobcích,

p) veterinární zákon,

q) zákon o ochraně veřejného zdraví,

r) zákon o obalech,

s) zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Veterinární péče

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky,

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin,

d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu,

e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,

f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat,

g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004,

h) nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu,

i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/43 8/EHS (nařízení o úředních kontrolách),

j) zákon na ochranu zvířat proti týrání,

k) zákon o krmivech,

l) veterinární zákon,

m) plemenářský zákon,

n) zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh,

o) zákon o léčivech,

p) kontrolní řád

Pozemková správa a krajinotvorba

a) horní zákon,

b) zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,

c) zákon o zemědělství,

d) zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,

e) správní řád,

f) katastrální zákon,

g) Metodický návod k provádění pozemkových úprav vydaný Státním pozemkovým úřadem

Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky

a) Smlouva o fungování Evropské unie,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008,

d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009,

e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,

f) prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost,

g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin,

h) zákon o zemědělství,

i) zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu

Obrana

a) Charta Spojených národů,

b) Severoatlantická smlouva,

c) Ženevské úmluvy na ochranu obětí války a dodatkové protokoly,

d) Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní,

e) Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,

f) Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954,

g) Smlouva o Evropské unii,

h) Ústava České republiky,

i) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,

j) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

k) zákon o zpravodajských službách České republiky,

l) zákon o ozbrojených silách České republiky,

m) zákon o vojácích z povolání,

n) zákon o zajišťování obrany České republiky,

o) zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu,

p) zákon o válečných veteránech,

q) správní řád,

r) branný zákon,

s) zákon o Vojenském zpravodajství,

t) zákon o Vojenské policii,

u) zákon o hranicích vojenských újezdů,

v) aktuální bezpečnostní strategie České republiky schválená vládou České republiky,

w) aktuální obranná strategie České republiky schválená vládou České republiky

Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv

a) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,

b) zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv,

c) zákon o nouzových zásobách ropy,

d) zákon o zajišťování obrany České republiky,

e) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

f) krizový zákon,

g) zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,

h) Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace schválená vládou České republiky,

i) aktuální bezpečnostní strategie České republiky schválená vládou České republiky,

j) Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy - právnické a podnikající fyzické osoby vydaná Správou státních hmotných rezerv,

k) Metodika plánování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy - ústřední správní orgány, krajské úřady, hasičské záchranné sbory krajů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydaná Správou státních hmotných rezerv,

l) metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy vydané Správou státních hmotných rezerv,

m) Typový plán - narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu vydaný Správou státních hmotných rezerv

Doprava

a) zákon o silniční dopravě,

b) zákon o dráhách,

c) zákon o vnitrozemské plavbě,

d) zákon o pozemních komunikacích,

e) zákon o civilním letectví,

f) zákon o námořní plavbě,

g) zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury,

h) zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,

i) zákon o silničním provozu,

j) zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,

k) zákon o veřejných službách v přepravě cestujících,

l) aktuální dopravní politika České republiky schválená vládou České republiky

Ochrana přírody a krajiny

a) Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství (ICRW),

b) Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES),

c) Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva),

d) Úmluva o ochraně evropské fauny, flory a přírodních stanovišť (Bernská úmluva),

e) Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva),

f) Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD),

g) Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS),

h) Úmluva Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikaci, zejména v Africe,

i) Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva),

j) Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA),

k) Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti,

l) Evropská úmluva o krajině,

m) Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatská úmluva),

n) Memorandum porozumění o ochraně a managementu středoevropské populace dropa velkého,

o) Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti,

p) Memorandum porozumění pro ochranu stěhovavých dravců a sov Eurasie,

q) nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných pravidlech pro dovoz produktů z velryb a ostatních kytovců,

r) nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,

s) nařízení Komise (EU) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy,

t) nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře,

u) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů,

v) horní zákon,

w) zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

x) zákon o geologických pracích,

y) zákon o životním prostředí,

z) zákon o ochraně přírody a krajiny,

za) zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,

zb) zákon o právu na informace o životním prostředí,

zc) zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,

zd) zákon o zoologických zahradách,

ze) zákon o obchodování s ohroženými druhy,

zf) zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,

zg) zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

Technická ochrana životního prostředí

a) Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států a následné protokoly,

b) Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy,

c) Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu Země,

d) Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování,

e) Rámcová úmluva OSN o změně klimatu,

f) Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer,

g) Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států,

h) Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva),

i) Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států,

j) Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

k) Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech,

l) Kjótský protokol,

m) Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protokol PRTR),

n) Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (Protokol o SEA),

o) Pařížská dohoda,

p) zákon o životním prostředí,

q) zákon o právu na informace o životním prostředí,

r) zákon o posuzování vlivů na životní prostředí,

s) zákon o odpadech,

t) vodní zákon,

u) zákon o obalech,

v) zákon o integrované prevenci,

w) zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,

x) zákon o integrovaném registru znečišťování životného prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,

y) zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,

z) chemický zákon,

za) zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,

zb) zákon o ochraně ovzduší,

zc) zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,

zd) zákon o prevenci závažných havárií,

ze) Program předcházení vzniku odpadů České republiky schválený vládou České republiky,

zf) aktuální plán odpadového hospodářství České republiky schválený vládou České republiky,

zg) aktuální politika ochrany klimatu v České republice schválená vládou České republiky

Státní statistická služba

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 1E března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice,

c) kodex evropské statistiky přijatý Výborem pro Evropský statistický systém,

d) zákon o státní statistické službě,

e) Závazek kvality Českého statistického úřadu vydaný Českým statistickým úřadem,

f) Politika kvality Českého statistického úřadu vydaná Českým statistickým úřadem,

g) Politika diseminace Českého statistického úřadu vydaná Českým statistickým úřadem,

h) Statut České statistické rady vydaný předsedou Českého statistického úřadu,

i) aktuální výroční zpráva Českého statistického úřadu

Zeměměřictví a katastr nemovitostí

a) zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech,

b) zákon o zeměměřictví,

c) katastrální zákon,

d) Jednací řád katastrálního úřadu vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,

e) Návod pro správu katastru nemovitostí vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,

f) Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,

g) Návod pro správu geodetických základů České republiky vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,

h) Návod pro tvorbu, obnovu a vydávání základní mapy České republiky vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním

Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících

a) Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví,

b) Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl,

c) Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek,

d) Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací,

e) Smlouva o patentové spolupráci (PCT),

f) Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva),

g) Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sjednaná v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (Dohoda TRIPS),

h) Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském,

i) Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech,

j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti,

k) nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství,

l) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví,

m) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu,

n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie,

o) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu,

p) zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích,

q) zákon o užitných vzorech,

r) autorský zákon,

s) zákon o ochraně průmyslových vzorů,

t) zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení,

u) zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin,

v) zákon o ochranných známkách,

w) správní řád,

x) zákon o správních poplatcích,

y) zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví,

z) občanský zákoník v rozsahu ustanovení o licencích

Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním veřejných zakázek

a) Smlouva o fungování Evropské unie v rozsahu ustanovení čl. 101 až 109,

b) nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy,

c) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování),

d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70,

e) nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě,

f) rozhodnutí Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011

o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K(2011) 9380),

g) nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu,

h) nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,

i) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,

j) nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie,

k) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu,

l) zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

m) zákon o ochraně hospodářské soutěže,

n) zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory,

o) správní řád,

p) zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití,

q) zákon o veřejných službách v přepravě cestujících v rozsahu ustanovení o uzavírání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem,

r) zákon o zadávání veřejných zakázek,

s) zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Jaderná bezpečnost, radiační ochrana a správa ve věcech chemických a biologických zbraní

a) atomový zákon,

b) zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní,

c) zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní,

d) správní řád,

e) kontrolní řád

Ochrana utajovaných informací

zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Ochrana osobních údajů

a) Listina základních práv Evropské unie,

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV,

d) trestní řád v rozsahu obecných ustanovení,

e) zákon o evidenci obyvatel,

f) zákon o Policii České republiky v rozsahu ustanovení o práci s informacemi,

g) zákon o základních registrech,

h) kontrolní řád,

i) zákon o kybernetické bezpečnosti,

j) zákon o zpracování osobních údajů

Odborné zabezpečení činnosti vlády

a) Ústava České republiky,

b) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

c) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

d) zákon o jednacím řádu Senátu,

e) zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

f) zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv,

g) Legislativní pravidla vlády,

h) Jednací řád vlády,

i) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválené vládou České republiky,

j) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv,

k) Směrnice vlády ke sjednávání mezinárodních smluv v rámci Evropské unie a k jejich vnitrostátnímu projednávání,

l) metodika hodnocení korupčních rizik (CIA) doporučená k použití Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí

Evropská politika vlády

a) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

b) Smlouva o Evropské unii,

c) Smlouva o fungování Evropské unie,

d) nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích namístě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem,

e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise,

f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

g) Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států a Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise - Římské prohlášení (25. března 2017),

h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012,

i) jednací řád Evropského parlamentu v rozsahu čl. 128 až 130,

j) jednací řád Evropské rady,

k) jednací řád Rady Evropské unie,

l) Ústava České republiky,

m) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,

n) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

o) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

p) zákon o svobodném přístupu k informacím,

q) zákon o jednacím řádu Senátu,

r) zákon o podpoře regionálního rozvoje,

s) Statut Rady hospodářské a sociální dohody České republiky schválený vládou České republiky,

t) Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv v rozsahu čl. 6 až 24 a čl. 27 až 29,

u) Statut Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky schválený vládou České republiky,

v) Směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého jazykového znění právních aktů,

w) Statut Výboru pro Evropskou unii schválený vládou České republiky,

x) Jednací řád Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni schválený vládou České republiky,

y) Jednací řád Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni schválený vládou České republiky,

z) aktuální koncepce politiky České republiky v Evropské unii schválená vládou České republiky,

za) Otevřeně o Evropč. Komunikační strategie o evropských záležitostech schválená Výborem pro Evropskou unii

Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků

a) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

b) zákon o vojácích z povolání,

c) zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,

d) správní řád,

e) zákoník práce,

f) zákon o státní službě,

g) zákon o službě vojáků v záloze,

h) zákon o zahraniční službě v rozsahu ustanovení o služebních a pracovněprávních vztazích v souvislosti s výkonem zahraniční služby,

i) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů,

j) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení,

k) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech,

l) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby,

m) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců,

n) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví pravidla předkládání systemizace služebních a pracovních míst, jejích změn, úprav a aktualizací, a návrhů organizační struktury a jejích změn ve služebním úřadu,

o) služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 162/2015 Sb.“.

2.

V příloze č. 2 u oboru státní služby Potravinářská výroba a péče o potraviny požadovaný rozsah znalostí zní:

a)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin v rozsahu části týkající se obecného potravinového práva a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin,

b)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin,

c)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu,

d)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin,

e)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89,

f)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách,

g)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromátem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES,

h)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004,

i)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin,

j)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,

k)

prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa,

l)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách),

m)

zákon o potravinách a tabákových výrobcích,

n)

veterinární zákon,

o)

zákon o ochraně veřejného zdraví,

p)

zákon o obalech,

q)

zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.“.

 

3.

V příloze č. 2 u oboru státní služby Veterinární péče požadovaný rozsah znalostí zní:

a)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat,

b)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky,

c)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin,

d)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu,

e)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004,

f)

nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu,

g)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách),

h)

zákon na ochranu zvířat proti týrání,

i)

zákon o krmivech,

j)

veterinární zákon,

k)

plemenářský zákon,

l)

zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh,

m)

zákon o léčivech,

n)

kontrolní řád.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019, s výjimkou čl. I bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 14. prosince 2019.

Ministr:

Hamáček v. r.