Čekejte, prosím...
A A A
187/2019 Sb. znění účinné od 1. 8. 2019

187

 

Vyhláška

ze dne 23. července 2019,

kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu

při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby

 

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb. a zákona č. 319/2015 Sb., k provedení § 34b odst. 7 zákona o poštovních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby, se mění takto:

1.

V § 2 se za slovo „zisk“ vkládají slova „vyjádřený formou nákladů kapitálu“.

 

2.

V § 3 odstavec 2 zní:

(2)

Přírůstkové náklady se počítají podle tohoto vzorce:

 

PN = NZS – NAS,

 

kde:

PN – přírůstkové náklady,

NZS – náklady poskytování služeb držitele poštovní licence při základním scénáři podle § 7 odst. 2,

NAS – náklady držitele poštovní licence v případě alternativního scénáře podle § 7 odst. 3.“.

 

3.

Za § 3 se vkládají nové § 3a až § 3c, které znějí:

§ 3a

 

(1)

Náklady kapitálu držitele poštovní licence na poskytování služeb obsažených v jeho poštovní licenci podle § 7 odst. 2 se počítají podle tohoto vzorce:

 

NKZS = WACCZS *VKZS,

 

kde:

NKZS – náklady kapitálu držitele poštovní licence při základním scénáři podle § 7 odst. 2,

WACCZS – procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním při základním scénáři podle § 7 odst. 2,

VKZS – vložený kapitál při základním scénáři podle § 7 odst. 2.

 

(2)

Náklady kapitálu držitele poštovní licence na poskytování služeb obsažených v alternativním scénáři podle § 7 odst. 3 se počítají podle tohoto vzorce:

 

NKAS = WACCAS *VKAS,

 

kde:

NKAS – náklady kapitálu držitele poštovní licence při alternativním scénáři podle § 7 odst. 3,

WACCAS – procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním při alternativním scénáři podle § 7 odst. 3,

VKAS – vložený kapitál při alternativním scénáři podle § 7 odst. 3.

 

§ 3b

 

(1)

Procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním při základním i alternativním scénáři je vyjádřeno prostřednictvím vážených průměrných nákladů na kapitál (WACC) před zdaněním a počítá se podle těchto vzorců:

 

WACCBT = WACCAT / (1 – t),

 

kde:

WACCBT – vážené průměrné náklady kapitálu před zdaněním,

WACCAT – vážené průměrné náklady kapitálu po zdanění,

t – sazba daně z příjmu právnických osob vyjádřená desetinným číslem.

 

 

kde:

re – náklady vlastního kapitálu,

rd – náklady cizího kapitálu,

E – hodnota vlastního kapitálu společnosti,

D – hodnota cizího kapitálu společnosti.

 

(2)

Procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním pro základní scénář (WACCZS) je vyjádřeno procentem návratnosti vloženého kapitálu držitele poštovní licence v České republice.

(3)

Procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním pro alternativní scénář (WACCAS) je vyjádřeno procentem návratnosti vloženého kapitálu poskytovatele poštovních služeb bez uložené povinnosti poskytovat základní služby.

(4)

Výši procenta návratnosti vloženého kapitálu podle odstavců 2 a 3 určí Český telekomunikační úřad a tato hodnota je platná po dobu platnosti poštovní licence. Hodnota WACC je určena při ověřování žádosti o čisté náklady v prvním období platnosti licence.

 

§ 3c

 

(1)

Vloženým kapitálem při základním scénáři (VKZS) se rozumí hodnota dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu držitele poštovní licence nezbytného k poskytování poštovních služeb v rozsahu vymezeném v základním scénáři podle § 7 odst. 2.

(2)

Vloženým kapitálem při alternativním scénáři (VKAS) se rozumí hodnota dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu držitele poštovní licence nezbytná k poskytování poštovních služeb v rozsahu vymezeném v alternativním scénáři podle § 7 odst. 3.

(3)

Pokud není uvedeno jinak, držitel poštovní licence vykazuje hodnotu vloženého kapitálu v souladu s Českými účetními standardy podle právních předpisů upravujících účetnictví.

(4)

V hodnotě dlouhodobého majetku se zohlední majetek pořízený formou leasingu, a to v souladu s Mezinárodními účetními standardy.“.

 

4.

V § 4 odstavec 2 zní:

(2)

Přírůstkové výnosy se počítají podle tohoto vzorce:

 

PV = VZS – VAS,

 

kde:

PV – přírůstkové výnosy,

VZS – výnosy držitele poštovní licence z poskytování služeb při základním scénáři podle § 7 odst. 2,

VAS – výnosy držitele poštovní licence v případě alternativního scénáře podle § 7 odst. 3.“.

 

5.

V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo „náklady“ vkládají slova „na prvky sítě a činnosti“.

 

6.

V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo „k“ nahrazuje slovem „ke“.

 

7.

V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „vyjádřený formou nákladů kapitálu“.

 

8.

V § 5 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

 

9.

V § 5 odstavec 2 zní:

(2)

Čisté náklady se počítají podle tohoto vzorce:

 

ČN = [PN + ∆NK] – [PV + ∑Tv],

 

kde:

ČN – výše čistých nákladů,

PN – přírůstkové náklady,

PV – přírůstkové výnosy,

∆NK – rozdíl mezi NKZS a NKAS podle § 3a,

Tv – nehmotné a tržní výhody plynoucí držiteli poštovní licence v důsledku uložení povinnosti poskytovat základní služby, vyjádřené v penězích.“.

 

10.

Na konci textu § 6 se doplňují slova „tak, aby splňovaly základní kvalitativní požadavky definované v poštovní licenci“.

 

11.

V § 7 odst. 2 se slova „na poskytování základních služeb obsažených v poštovní licenci držitele poštovní licence“ a slova „získané poskytováním těchto služeb“ zrušují.

 

12.

V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a dále aby zajistil plnění ostatních služeb ve veřejném zájmu, které vyplývají z uzavřených smluv nebo z jeho hlavní náplně činnosti, nezávisle na poštovní licenci“.

 

13.

V § 8 odst. 2 písm. e) se za slovo „provozovnu“ vkládají slova „nebo jiné místo zajišťující obsluhu zákazníků“ a na konci textu se doplňují slova „nebo jiného místa zajišťujícího obsluhu zákazníků“.

 

14.

V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

u budov, které má držitel poštovní licence v dlouhodobém nájmu a podle alternativního scénáře v nich nebude mít provozovnu, se zohlední smluvně sjednané pokuty a penále za předčasné ukončení nájemní smlouvy tak, aby nedocházelo k jejich dvojímu započtení a vycházelo se z charakteru sjednané sankce.“.

 

15.

V § 8 odst. 3 písm. a) se za slovo „zákazníků“ vkládají slova „a neztratí tím svoje postavení na trhu“.

 

16.

V § 8 odst. 3 písm. c) se slovo „pouze“ zrušuje a na konci textu se doplňují slova „a odpovídající podíl celopodnikové režie“.

 

17.

V § 8 odst. 4 se slova „Při sestavování tohoto alternativního scénáře vychází z těchto předpokladů“ nahrazují slovy „Zohlední se“.

 

18.

V § 8 odst. 4 písm. a) se slova „náklady musí obsahovat pouze náklady plynoucí z povinnosti poskytovat základní služby, tedy“ zrušují.

 

19.

V § 8 odst. 4 písm. b) se slova „ostatní náklady nesmí být započteny“ nahrazují slovy „změna výnosů, v případě, že z činnosti, pro kterou je sestavován alternativní scénář, držiteli poštovní licence výnosy vznikají“.

 

20.

V § 11 odst. 2 se slovo „jednotlivou“ zrušuje a slovo „službu“ se nahrazuje slovem „služby“.

 

21.

V § 12 odst. 1 se za slovo „plán“ vkládají slova „ , výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů“.

 

22.

Příloha zní:

Příloha k vyhlášce č. 466/2012 Sb.

Doklady k výpočtu čistých nákladů

 

Tabulka č. 1: Celková hodnota čistých nákladů držitele poštovní licence (Kč)

 

Název

PN

PV

PN - PV

Hodnota

Ušetřené

náklady

Kapacitní

posílení

PN celkem

 

a

b

c

d

e

f

g

1

Alternativní scénář

 

 

 

 

 

X

1.1.

Alternativní scénář 1

 

 

 

 

 

X

1.2.

Alternativní scénář 2

 

X

 

 

 

X

:

 

 

X

 

 

 

X

1.n

Alternativní scénář n

 

X

 

 

 

X

2

Celkem ČN alternativních scénářů

X

X

X

X

 

X

3

Nehmotné a tržní výhody

X

X

X

X

X

 

4

Náklady kapitálu

X

X

X

X

X

 

5

ČN

X

X

X

X

X

 

 

Vysvětlivky:

Řádek 1.1. až 1.n sloupec b - hodnoty se vypočtou podle § 3 odst. 2 a odpovídají rozdílu řádku "celkem" ve sloupci w a řádku "celkem" ve sloupci dd tabulky č. 3

v případě alternativního scénáře sítě provozoven, v případě alternativního scénáře dodávání hodnoty odpovídají řádku č. 8 tabulky č. 5.

Řádek 1.1. sloupec c - hodnota se vypočte podle § 8 odst. 2 písm. e). Výpočet kapacitního posílení držitel poštovní licence doloží.

Řádek 1.1. až 1.n sloupec d - hodnoty se vypočtou jako rozdíl hodnoty ve sloupci b a sloupci c.

Řádek 1․1. až 1.n sloupec e - hodnoty se vypočtou podle § 4 odst. 2 a odpovídají v případě alternativního scénáře sítě provozoven hodnotě vypočtené v tabulce č. 3 následujícím způsobem: řádek celkem sloupce aa - řádek celkem sloupce bb + řádek celkem sloupce cc.

Řádek 1.1. až 1.n sloupec f- hodnoty se vypočtou jako rozdíl hodnoty ve sloupci d a sloupci e.

Řádek 2 sloupec f - hodnota je rovna součtu hodnot v řádcích 1.1 až 1 .n ve sloupci f.

Řádek 3 sloupec g - hodnota se vypočte podle § 9 a § 10 a je shodná s hodnotou v řádku 7 sloupci b tabulky č. 2.

Řádek 4 sloupec g - uvede se hodnota nákladů kapitálu, vyjadřující nárok na přiměřený zisk, vypočtená podle § 3a až § 3c a odpovídá hodnotě v řádku 4 sloupci o tabulky č. 6. Řádek 5 sloupec g - hodnota se vypočte podle § 5 odst. 2.

 

Tabulka č. 2: Vyčíslení celkové hodnoty nehmotných a tržních výhod (Kč)

 

Nehmotná výhoda

Hodnota

 

a

b

1.

Výhoda vyšších výnosů držitele poštovní licence za všechny služby z titulu jeho povinnosti poskytovat základní služby

 

2.

Výhody plynoucí z uvádění poštovních známek do oběhu

 

3.

Dodatečné možnosti reklamy

 

4.

Osvobození od DPH

 

5.

Jiná kvantifikovatelná výhoda (popis)

 

6.

Výhoda v podobě dodatečných plateb za rozsah poštovní sítě

 

7.

Celková hodnota nehmotných výhod

 

 

Vysvětlivky:

Hodnota v řádku 1 sloupci b je určena na základě principů podle § 9 odst. 2.

Hodnota v řádku 2 sloupci b je určena na základě principů podle § 9 odst. 3.

Hodnota v řádku 3 sloupci b je určena na základě principů podle § 9 odst. 4.

Hodnota v řádku 4 sloupci b je určena na základě principů podle § 9 odst. 5.

Hodnota v řádku 5 sloupci b odpovídá finančnímu vyjádření kvantifikovatelných výhod, které držiteli poštovní licence vznikly a které nejsou uvedeny výše. Každá vykazovaná výhoda bude uvedena na samostatném řádku a bude doplněna popisem.

Hodnota v řádku 6 sloupci b je určena na základě principů podle § 10 odst. 2.

Hodnota v řádku 7 sloupci b se vypočte jako součet všech hodnot v řádcích 1 až 6.

 

Tabulka č. 3: Evidence dat potřebných k vyčíslení hodnoty čistých nákladů plynoucích ze změny v síti provozoven (k provedení § 8 odst. 2) - část 1

Číslo

střediska

Pošta

PSČ

Vytížení

provozovny

Velikost

provozovny

Splňuje provozovna pravidla pro kompenzaci?

Splňuje provozovna pravidla pro základní scénář?

Pracovní fond zaměstnanců (hod.)

Čas strávený na přepážce

Vytížení

a

b

c

d

e

f

g

h

i

 

Pošta 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošta 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošta n

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3: Evidence dat potřebných k vyčíslení hodnoty čistých nákladů plynoucích ze změny v síti provozoven (k provedení § 8 odst. 2) - část 2

Číslo

střediska

Pošta

PSČ

Efektivní náklady na provozovnu (Kč)

Ušetřené náklady držitele poštovní licence z celkových nákladů

provozovny (Kč)

Přímé

Nepřímé

Náklady

celkem

Osobní

náklady

Náklady

na

prodej

zboží

Přímý

materiál

Ostatní

přímé

náklady

Osobní

náklady

Odpisy

Nájemné

Spotřeba

energie

Spotřeba

materiálu

Režie

DPH

Ostatní

nepřímé

náklady

a

b

c

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

 

Pošta 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošta 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošta n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3: Evidence dat potřebných k vyčíslení hodnoty čistých nákladů plynoucích ze změny v síti provozoven (k provedení § 8 odst. 2) - část 3

Číslo

střediska

Pošta

PSČ

Celkové výnosy (Kč)

Výnosy připadající na provozovnu (Kč)

Výše zisku/ztráty provozovny (Kč)

Ztráta výnosů z celkových výnosů uzavřené provozovny (Kč)

Ušetřené přímé náklady (vázané na ztrátu výnosů) (Kč)

Zisk z pronájmu/ prodeje uzavřených

provozoven (Kč)

Pokuty a penále za předčasné ukončení

nájemní smlouvy (Kč)

a

b

c

x

y

z

aa

bb

cc

dd

 

Pošta 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošta 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošta n

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky:

Sloupec a - číslo nákladového střediska, které slouží jako identifikátor konkrétní provozovny.

Sloupec b - název provozovny.

Sloupec c - poštovní směrovací číslo provozovny.

Sloupec d - celkový pracovní fond zaměstnanců provozovny.

Sloupec e - počet hodin, které zaměstnanci provozovny věnují ze svého pracovního fondu aktivitám na přepážce poštovní provozovny.

Sloupec f - poměr sloupce e a sloupce d.

Sloupec g - počet přepážek na provozovně.

Sloupec h - hodnota se vyjádří jako "ANO" pokud je hodnota ve sloupci z < 0, jinak se vyjádří jako "NE". Držitel poštovní licence může označit provozovnu jako vhodnou k uzavření (označení "ANO") i když je hodnota ve sloupci z > 0, v případě, že v dané obci zůstane zachována alespoň jedna provozovna nebo jiné místo zajišťující obsluhu zákazníků.

Sloupec i - hodnota se vyjádří jako "ANO" pokud je daná provozovna provozovaná z důvodu zajištění dostupnosti vymezené v základních kvalitativních požadavcích

(podle vyhlášky č. 464/2012 Sb.), jinak se vyjádří jako "NE".

Sloupec j - osobní náklady připadající na procesy probíhající na provozovně přímo související s poskytnutou službou (např. odměny související přímo s výkony).

Sloupec k - náklady na prodej zboží související přímo s poskytnutou službou.

Sloupec l - náklady na materiál související přímo s poskytnutou službou.

Sloupec m - ostatní přímé náklady související přímo s poskytnutou službou.

Sloupec n - osobní náklady na lidské zdroje související s činností provozovny.

Sloupec o - odpisy dlouhodobého majetku.

Sloupec p - náklady na nájemné související s provozovnou.

Sloupec q - náklady na spotřebu energií související s provozovnou.

Sloupec r- náklady na spotřebu materiálu souvisejícího s provozovnou (např. kancelářské potřeby).

Sloupec s - režijní náklady související s provozovnou.

Sloupec t - náklady na daň z přidané hodnoty související s provozovnou.

Sloupec u - ostatní nepřímé náklady související s provozovnou.

Sloupec v - součet všech přímých a nepřímých nákladů (tzn. součet sloupců j u).

Sloupec w - součet hodnot ve sloupcích n s + u.

Sloupec x - celkový objem výnosů, který daná provozovna přijme z prodeje svých produktů a služeb.

Sloupec y - část z celkových výnosů provozovny připadající na procesy uskutečněné na provozovně.

Sloupec z - rozdíl odpovídajících výnosů a nákladů na jednotlivé provozovny, vypočte se jako rozdíl sloupce y a sloupce v.

Sloupec aa - součet ztráty výnosů držitele poštovní licence za jednotlivé služby poskytované na provozovně, která by byla v alternativním scénáři zrušena.

Postup výpočtu ztráty výnosů se provede postupem podle tabulky č. 4 v případě, že má provozovna současně v sloupci h a sloupci i vyplněné "ANO".

Sloupec bb - přímé náklady provozovny vázané přímo na produkci.

Sloupec cc - hodnota ceny nemovitosti obvyklé v dané lokalitě při prodeji/ cena nájmu obvyklá v dané lokalitě po započtení nákladů na opravy a údržbu dané nemovitosti.

Sloupec dd - hodnota podle § 8 odst. 2 písm. g.

 

Tabulka č. 4: Ztráta výnosů na uzavřené provozovny (k provedení § 8 odst. 2 písm. c) až e)

Číslo

střediska

Název pošty

PSČ

Název služby

Výnosy za službu (Kč)

Váha ztracených výnosů (%)

Ztráta výnosů za jednotlivé služby (Kč)

a

b

c

d

e

f

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem za všechny služby na všech poštách (kontrolní řádek)

 

X

 

 

Vysvětlivky:

Sloupec a - číslo nákladového střediska, které slouží jako identifikátor konkrétní provozovny.

Sloupec b - název provozovny.

Sloupec c - poštovní směrovací číslo provozovny.

Sloupec d - veškeré služby poskytované na provozovně.

Sloupec e - celkový souhrn výnosů generovaných jednotlivými službami uvedenými ve sloupci d.

Sloupec f- ztráta výnosů v procentním vyjádření (v případě uzavření provozovny). Postup stanovení těchto hodnot držitel poštovní licence doloží.

Sloupec g - součin hodnoty ve sloupci e a sloupci f.

Řádek celkem sloupce e - hodnota odpovídá v tabulce č. 3 sloupci x řádku celkem.

Řádek celkem sloupce g - hodnota odpovídá v tabulce č. 3 sloupci aa řádku celkem.

 

Tabulka č. 5: Evidence dat potřebných k vyčíslení hodnoty čistých nákladů plynoucích ze změny ve způsobu dodávání (k provedení § 8 odst. 3)

 

Dodací

provozovna

PSČ

Čas

manipulace

obslužného

místa

(min/den)

Čas

pochůzky

(min/den)

Časová náročnost na dodávání zapsaných listovních

zásilek

(min/den)

Časová náročnost na přípravu a vyúčtování listovních

zásilek

(zapsaných)

(min/den)

Časová náročnost při souběhu dodávání zapsaných zásilek (min/den)

Úspora na denní časové náročnosti dodávání do okrsku (min/den)

Úspora na denní časové náročnosti při poklesu

zapsaných

zásilek

(min/den)

Úspora na denní časové

náročnosti při souběhu dodávání zapsaných zásilek (min/den)

Úspora

na

projezdy

(km/rok)

Úspora

vozidel

(zrušení)

(počet

vozidel)

Úspora

provozní

rezervy

(min/den)

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

1

Provozovna 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Provozovna 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Provozovna n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Celkem

 

 

 

 

 

 

5

Úspora nákladů v Kč - roční úhrn

 

 

 

 

 

 

6

Roční úspora nákladů v Kč celkem

 

7

Režie v Kč

 

8

Roční úspora nákladů v Kč celkem včetně režie

 

 

Vysvětlivky:

Držitel poštovní licence vyplňuje tabulku pouze za ty okrsky, ve kterých se dle alternativního scénáře podle § 8 odst. 3 měnil režim dodávání. Součástí žádosti bude doložení, jakým způsobem byly tyto oblasti stanoveny.

Sloupec a - název provozovny (depa/dodejny), ze které je okrsek obsluhován.

Sloupec b - poštovní směrovací číslo provozovny, ze které je okrsek obsluhován.

Sloupec c - součet časové náročnosti obsluhy dodacího místa (čas od vstupu do objektu až po výkon samotného dodávání a cesta zpět z objektu na veřejnou komunikaci).

Týká se obyčejných listovních zásilek.

Sloupec d - doba nutná k zajištění přepravy doručovatele z dodací provozovny do okrsku a zpět. Čas bude stanoven koeficientem.

Sloupec e - součin počtu dodávaných zapsaných zásilek a norem spotřeby práce. Jedná se o dobu nutnou k zajištění kompletního procesu dodání zapsaných zásilek

na pochůzce (např. stisknutí zvonku, vyčkání příchodu příjemce, vyžádání průkazu totožnosti apod.).

Sloupec f- součin počtu dodávaných zapsaných zásilek a norem spotřeby práce (zahrnuje proces přípravy zapsaných zásilek před odchodem na pochůzku a po návratu z pochůzky).

Sloupec g - spotřeba času na zapsané zásilky dodávané na stejné adresy ve dvou po sobě jdoucích dnech.

Sloupec h řádek 1 až 3 - hodnota ve sloupci d * koeficient vyjadřující změnu frekvence dodávání + hodnota ve sloupci c * % adres, na které je dodáváno dva

po sobě jdoucí dny.

Sloupec i řádek 1 až 3 - součet hodnot ve sloupcích e a f vynásobený procentem poklesu výnosů zapsaných zásilek podle tabulky č. 4.

Sloupec j řádek 1 až 3 - úspora denní časové náročnosti dodávání zapsaných zásilek na stejné adresy ve dvou po sobě jdoucích dnech v případě změny režimu dodávání.

Sloupec k řádek 1 až 3 - výše úspory na projezdech vozidel při změně režimu dodávání.

Sloupec l řádek 1 až 3 - celkový počet aut na motorizovaných okrscích, na kterých dochází ke změně režimu dodávání.

Sloupec m řádek 1 až 3 - úspora provozní rezervy související s doručovatelem z důvodu změny režimu dodávání.

Sloupec h řádek 5 - součin hodnoty ve sloupci h řádku 4, počtu pracovních dnů a nákladů na 1 minutu práce.

Sloupec i řádek 5 - součin hodnoty ve sloupci i řádku 4, počtu pracovních dnů

a nákladů na 1 minutu práce.

Sloupec j řádek 5 - součin hodnoty ve sloupci j řádku 4, počtu pracovní dnů a nákladů na 1 minutu práce.

Sloupec k řádek 5 - součin hodnoty ve sloupci k řádku 4 a nákladů na 1 km jízdy.

Sloupec l řádek 5 - součin hodnoty ve sloupci l řádku 4 a ročních efektivních nákladů na vozidlo.

Sloupec m řádek 5 - součin hodnoty ve sloupci m řádku 4, počtu pracovních dnů a nákladů na 1 minutu práce.

Řádek 6 - součet hodnot v řádku 5 za sloupce h, i, j, k, l, m.

Řádek 7 - součin hodnoty v řádku 6 a sazby režie související s doručovací sítí, výpočet sazby režie držitel poštovní licence doloží.

Řádek 8 - součet řádků 6 a 7.

 

Tabulka č. 6: Náklady kapitálu (v Kč)

 

 

Vložený kapitál - základní scénář (ZS)

Náklady kapitálu ZS

Vložený kapitál - alternativní scénář (AS)

Náklady kapitálu AS

ANK

 

 

Stav k 31.12. účetního období

Průměrný

stav

Úpravy

Vložený

kapitál

WACCZS

(%)

WACCZS*VKZS

Stav k 31.12. účetního období

Průměrný

stav

Úpravy

Vložený

kapitál

WACCAS

(%)

WACCAS*VKAS

NK (ZS) - NK (AS)

 

a

b

c

d

e = c + d

f

g

i

j

k

l = j + k

m

n

o = g - n

1.

Dlouhodobý majetek

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

2.

Pracovní kapitál

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

3.

Celkem

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

v tom:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1.

Poštovní síť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Ostatní - provozní část

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.3.

Ostatní - řízení a správa podniku

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

X

3.3.1.

Řízení související s poštovních sítí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.

Správa podniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Poštovní síť + řízení související s poštovní sítí + správa podniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky:

Účetním obdobím se rozumí kalendářní rok, za který držitel poštovní licence podává žádost.

Průměrný stav se vypočte jako průměr hodnot na začátku a konci účetního období.

Řádek 1 sloupce b, c - hodnoty dlouhodobého majetku vedeného v rozvaze (veškerého majetku, tj. dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku

a finančního majetku), položky netto (tj. po očištění od odpisů).

Řádek 2 sloupce b, c - údaje vypočítané z rozvahy podle vzorce: oběžná aktiva + časové rozlišení aktiv - krátkodobé závazky + časové rozlišení pasiv (vše za podnik jako celek).

Řádek 3 sloupce b, c - součet hodnot v řádcích 1 a 2.

Řádek 3.1. sloupce b, c - hodnoty dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu nutné k poskytování poštovních služeb.

Řádek 3.2. sloupce b, c - hodnoty dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu, který neslouží k poskytování poštovních služeb (např. rekreační objekty, postservis, finanční majetek).

Řádek 3.3. sloupce b, c - hodnoty dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu připadající na řízení a správu podniku.

Řádek 3.3.1. sloupce b, c - hodnoty dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu připadající na řízení a správu nutnou k poskytování poštovních služeb (např. související s vedoucími pošty, regionálními manažery).

Řádek 3.3.2. sloupce b, c - hodnoty dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu připadající na správu podniku (nezohledňují se položky související s nepoštovní částí podniku, tj. např. majetek a pracovní kapitál související se správou a řízením nepoštovních činností podniku, odštěpné závody apod., proto řádek 3.3. není součtem řádků 3.3.1. a 3.3.2.).

Řádek 4 sloupce b, c - součet položek v odpovídajících sloupcích v řádcích 3.1, 3.3.1. a 3.3.2.

Sloupec d - úpravy provedené oproti hodnotám uvedeným v rozvaze, a to následujícím způsobem:

-

se znaménkem + se uvedou položky, které v rozvaze nejsou zařazeny a v souladu s vyhláškou budou (např. leasingy),

-

se znaménkem - se uvedou položky, které se naopak oproti rozvaze zohledňovat nebudou (např. neuhrazené čisté náklady, pokud jsou v dohadných položkách aktivních, nebo svěřené prostředky). Sloupec e - součet sloupců c a d.

Sloupec f - hodnota určená podle § 3b odst. 2.

Sloupce i l - hodnoty získané/vypočtené obdobným způsobem, jako ve sloupcích b až e pro alternativní scénář.

Sloupec m - hodnota určená podle § 3b odst. 3. “.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2019.

Předseda Rady:

Ing. Mgr. Novák v. r.