Čekejte, prosím...
A A A
196/2019 Sb. znění účinné od 1. 9. 2020

Ustanovení čl. IV nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ustanovení čl. I bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 196/2019 Sb.

1.9.2020

vyhláškou č. 196/2019 Sb.

1.1.2020

196

 

vyhláška

ze dne 30. července 2019,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19 písm. b) a h) a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:

Část první

Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb. (čl. 1)

Čl. I

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb. a vyhlášky č. 151/2018 Sb., se mění takto:

1.

V § 1d se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8)

PHmax stanovený pro pracoviště se za každou třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona zvyšuje o 5 hodin.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

 

2.

V § 1d se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10)

Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 36 hodin na 1 třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jde-li o pracoviště s průměrnou dobou provozu 8 a více hodin. Je-li průměrná doba provozu kratší, než je uvedeno ve větě první, maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti se poměrně sníží. Odstavec 4 se použije obdobně.“.

 

3.

V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.

 

4.

V 2 odst. 7 a 8 se slova „6 a 7“ nahrazují slovy „5 a 6“.

 

5.

V příloze č. 2 se číslo „150“ nahrazuje číslem „155“.

Část druhá

Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb. (čl. 2)

Čl. II

Za § 7b vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 140/2018 Sb., se vkládá nový § 7c, který včetně nadpisu zní:

§ 7c

Maximální počet hodin výuky s asistentem

pedagoga ve třídě přípravného stupně základní školy speciální financovaný ze státního rozpočtu

 

Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu ve třídě přípravného stupně základní školy speciální je 20 hodin v případě počtu dětí ve třídě 4 a více․“.

Část třetí

Změna vyhlášky č. 74/2005 Sb. (čl. 3)

Čl. III

V § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 163/2018 Sb., se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12)

Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované vedle vychovatele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 15 hodin na 1 oddělení podle odstavce 7; odstavec 11 se použije obdobně.“.

Část čtvrtá

Změna vyhlášky č. 27/2016 Sb. (čl. 4)

Čl. IV

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., se mění takto:

1.

V oddíle 1 bod 1.7. zní:

1.7. Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nelze poskytovat podpůrná opatření spočívající v zajištění pedagogické intervence, výuce předmětů speciálně pedagogické péče, použití speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, vyjma případu, kdy je tato učebnice či pomůcka určena pro žáka s jiným druhem znevýhodnění, než pro které je škola, třída, oddělení nebo studijní skupina zřízena. V mateřské škole nelze poskytovat podpůrné opatření V. 3. 2. „Počet žáků ve třídě“.“.

 

2.

V oddíle 1 se za bod 1.7. vkládá nový bod 1.8., který zní:

1.8. Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v oboru vzdělání základní škola, základní škola speciální, praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá, v mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo v třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v mateřské škole, ve škole při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve třídě přípravného stupně základní školy speciální a v oddělení školní družiny tvořeném pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 zákona nelze dále poskytovat podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga.“.

Dosavadní body 1.8. a 1.9. se označují jako body 1.9. a 1.10.

Část pátá

Účinnost (čl. 5)

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019, s výjimkou ustanovení čl. IV, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020, a ustanovení čl. I bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.