Čekejte, prosím...
A A A
274/2019 Sb. znění účinné od 1. 1. 2020

274

 

VYHLÁŠKA

ze dne 25. října 2019,

kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky,

mražené krémy a jedlé tuky a oleje

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 se slova „u) až x)“ nahrazují slovy „v) až y)“.

 

2.

V § 4 odstavec 4 zní:

(4)

Údaje o obsahu tuku a obsahu tuku v sušině u mléka a mléčných výrobků podle této vyhlášky jsou jakostními údaji.“.

 

3.

V § 4 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5)

U mléka a mléčných výrobků, které byly vyrobeny z plnotučného mléka bez standardizace, nemusí být jakostní údaj uveden.

(6)

U mléka a mléčných výrobků, které jsou označeny výživovými údaji, nemusí být s výjimkou požadavků stanovených v § 9 odst. 1 až 3 uvedeny jakostní údaje a údaj o obsahu sušiny.“.

 

4.

V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „tabulce 1“ zrušují.

 

5.

V § 6 odst. 4 se věta „Dále se tento výrobek označí obsahem tuku v sušině nebo obsahem tuku a obsahem sušiny v procentech hmotnostních.“ nahrazuje větou „Tento výrobek se označí obsahem sušiny v procentech hmotnostních a dále obsahem tuku v sušině nebo obsahem tuku.“.

 

6.

V § 8 odst. 3 se slovo „retenát“ nahrazuje slovem „retentát“.

 

7.

V § 12 odst. 3 písmeno a) zní:

a)

názvem skupiny a podskupiny podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,“.

 

8.

V § 12 odstavec 5 zní:

(5)

Jako „koncentrovaný mléčný výrobek“ lze označit mléčný výrobek, u kterého byl obsah mléčných bílkovin před fermentací nebo po fermentaci navýšen na nejméně 5,6 %.“.

 

9.

V § 12 se odstavec 6 zrušuje.

 

10.

§ 14 zní:

§ 14

 

(1)

Sýr se označí

a)

názvem druhu; tavený sýr, tavený sýrový výrobek, tavený mléčný výrobek a syrovátkový sýr rovněž názvem skupiny,

b)

obsahem tuku nebo tuku v sušině,

c)

obsahem sušiny a

d)

použitou ochucující složkou.

(2)

Jako „čerstvý sýr“ lze označit nezrající sýr, včetně nezrajících sýrů termizovaných.

(3)

Jako „zrající sýr“ lze označit sýr, u kterého po prokysání došlo k dalším biochemickým a fyzikálním procesům.

(4)

Jako „tavený sýr“ se označí sýr, který byl tepelně upraven tavením.

(5)

Jako „tavený sýrový výrobek“ se označí mléčný výrobek, který je tepelně ošetřen tavením, obsahuje více než 5 % laktózy a v němž sýr tvoří nejméně 50 % hmotnostních sušiny tohoto výrobku.

(6)

Jako „tavený mléčný výrobek“ se označí mléčný výrobek, který je tepelně ošetřen tavením a obsahuje více než 5 % laktózy.

(7)

Jako „pařený sýr“ lze označit sýr, který byl po prokysání ošetřený napařením horkou vodou, horkou párou, horkým mlékem nebo smetanou.

(8)

Jako „syrovátkový sýr“ se označí mléčný výrobek získaný vysrážením syrovátky nebo směsi syrovátky s mlékem.

(9)

Přírodní sýr lze označit názvem podskupiny, pokud splňuje požadavky stanovené v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulkách 5 až 7.

(10)

Přehled povolených složek jiných než sýry pro výrobu tavených sýrů, tavených sýrových výrobků a tavených mléčných výrobků je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulce 9.“.

 

11.

V § 15 odstavec 4 zní:

(4)

Obsah tuku v sušině nesmí překročit rozmezí hodnot stanovené pro příslušnou kategorii sýrů v příloze č. 6 k této vyhlášce tabulce 5.“.

 

12.

V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

 

13.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Mikrobiologické požadavky na jednotlivé mléčné výrobky a na druhy živých mikroorganismů mléčného kysání v kysaných mléčných výrobcích

 

Výrobek

Použité mikroorganismy

Mléčná mikroflóra výrobku v 1 g

Kysané či zakysané mléčné výrobky dále neuvedené, například kysané mléko, smetanový zákys, zakysané podmáslí, zakysaná smetana, kysané mléčné nápoje

monokultury nebo směsné kultury bakterií mléčného kysání

106

Acidofilní mléko

Lactobacillus acidophilus a další mezofilní, případně termofilní kultury bakterií mléčného kysání

106 Lactobacilus acidophilus

Jogurty včetně jogurtového mléka

symbiotická směs Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

107

Kefír

zákys připravený z kefírových zrn nebo kefírové kultury, jehož mikroflóra se skládá z kvasinek zkvašujících i nezkvašujících laktózu a mezofilních a termofilních bakterií mléčného kysání, rostoucí ve vzájemném společenství

107

Kefírové mléko

zákys skládající se z kvasinkových kultur a mezofilních a termofilních kultur bakterií mléčného kysání rostoucí ve vzájemné symbióze

Bakterie mléčného kysání 106 a kvasinky 102

Kysaný mléčný výrobek s bifidokulturou

Bifidobacterium sp․ v kombinaci s mezofilními a termofilními bakteriemi mléčného kysání

106 bifidobakterie

 

Poznámka: U jogurtových výrobků mohou být kromě základní jogurtové kultury přidávány kmeny produkující kyselinu mléčnou a pomáhající dotvářet specifickou chuťovou nebo texturovou charakteristiku výrobku. Musí však být zachován optimální poměr obou základních kmenů jogurtové kultury.“.

 

14.

Příloha č. 4 zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Členění mléka a mléčných výrobků na druhy, skupiny a podskupiny

 

Druh

Skupina

Podskupina

Mléko

tekuté

kategorie konzumního mléka podle bodu 1 odst. III část IV přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

zahuštěné

Odtučněné nebo odstředěné, slazené nebo neslazené

částečně odtučněné nebo částečně odstředěné

nebo polotučné, slazené nebo neslazené

plnotučné, slazené nebo neslazené

sušené

odtučněné nebo odstředěné částečně odtučněné nebo částečně odstředěné nebo polotučné plnotučné

Smetana

tekutá

ke šlehání vysokotučná

zahuštěná

 

sušená

 

Kysaný nebo zakysaný mléčný výrobek

jogurt

jogurt smetanový jogurt bílý

jogurt bílý smetanový

 

 

 

jogurtové mléko

 

acidofilní mléko

 

kefír

 

kefírové mléko

 

kysané mléko nebo smetanový zákys

 

kysaná nebo zakysaná smetana

 

kysané podmáslí

 

kysaný mléčný výrobek s bifido kulturou

 

Mléčný výrobek tepelně ošetřený po kysacím procesu

 

 

Mléčný výrobek obohacený přídavkem mléčné kultury

 

 

Máslo

mlékárenské a koncentráty mléčného tuku

máselný tuk nebo mléčný tuk bezvodý

 

máselný koncentrát

 

čerstvé máslo

 

máslo

 

máslo stolní

 

Tvaroh

měkký nebo odtučněný

nízkotučný nebo jemný

polotučný

tučný

termizovaný

tvrdý

 

Sýr

přírodní

čerstvý

zrající

zrající pod mazem

zrající v celé hmotě

s plísní na povrchu

s plísní uvnitř hmoty

dvouplísňový

v solném nálevu, bílý

pařený

extra tvrdý (ke strouhání)

tvrdý

polotvrdý

poloměkký

měkký

tavený

roztíratelný

s lomem

tavený sýrový výrobek

 

tavený mléčný výrobek

 

syrovátkový

 

Bílkovinný mléčný výrobek

potravinářský kasein

kyselý

sladký

potravinářský kaseinát

 

mléčná bílkovina

 

Mléčný výrobek ostatní

 

 

“.

 

15.

Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení mléka a mléčných výrobků

 

Výrobek

Hmotnost nebo objem balení

Přípustná záporná hmotnostní nebo objemová odchylka

Mléko tekuté, smetana tekutá, kysaný nebo zakysaný mléčný výrobek, mléčné výrobky ostatní

do 250 ml nebo 250 g

- 5,0 % u jednotlivého balení

do 500 ml nebo 500 g

- 3,0 % u jednotlivého balení

do 1 000 ml nebo 1 000 g

- 2,0 % u jednotlivého balení

nad 1 000 ml nebo 1 000 g

-1,5 % u jednotlivého balení

Zahuštěný mléčný výrobek

do 1 000 g

- 3,0 % u jednotlivého balení -1,0 % u 20 ks balení

nad 1 000 g

- 2,0 % u jednotlivého balení

- 0,5 % u 20 ks balení

Sušený mléčný výrobek, bílkovinný mléčný výrobek

do 250 g

- 3,0 % u jednotlivého balení -1,0 % u 20 ks balení

do 1 000 g

- 2,0 % u jednotlivého balení

- 0,5 % u 20 ks balení

nad 1 000 g

-1,0 % u jednotlivého balení

Sýr a tvaroh

do 125 g

-10,0 % u jednotlivého balení

- 2,0 % u 20 ks balení

do 250 g

- 5,0 % u jednotlivého balení -1,0 % u 20 ks balení

do 500 g

- 3,0 % u jednotlivého balení -1,0 % u 20 ks balení

nad 500 g

-1,0 % u jednotlivého balení

Sýr v nálevu po odkapání nálevu

do 125 g

-15,0 % u jednotlivého balení

- 2,0 % u 20 ks balení

do 250 g

-10,0 % u jednotlivého balení

- 2,0 % u 20 ks balení

do 500 g

- 5,0 % u jednotlivého balení -1,0 % u 20 ks balení

nad 500 g

- 2,0 % u jednotlivého balení -1,0 % u 20 ks balení

Porcovaný a plátkový sýr, porcovaný tvaroh

do 250 g

- 7,0 % u jednotlivého balení

- 2,0 % u 20 ks balení

Máslo mlékárenské a koncentráty mléčného tuku a složené mléčné výrobky

do 20 g

-10,0 % u jednotlivého balení

- 2,0 % u 20 ks balení

do 250 g

-1,5 % u jednotlivého balení -1,0 % u 20 ks balení

nad 250 g

-1,0 % u jednotlivého balení

“.

 

16.

V příloze č. 6 tabulky 4 až 6 znějí:

Tabulka 4 - Kysané mléčné výrobky

Kysané mléčné výrobky

Obsah tuku (v % hmot.)

Obsah sušiny tukuprosté (v % hmot. nejméně)

Kysaná smetana

nejméně 10,0

 

Kysané mléko včetně jogurtového

nejméně 0,5

8,0

Podmáslí

nejvíce 1,5

7,0

Jogurt bílý smetanový

nejméně 10,0

 

Jogurt bílý

méně než 10,0

8,2

 

Tabulka 5 - Klasifikace přírodních sýrů podle obsahu tuku v sušině

Kategorie sýra

Tuk v sušině (v % hmot.)

Vysokotučný

Plnotučný

Polotučný

Nízkotučný

Odtučněný

nejméně 60,0

nejméně 45,0 a méně než 60,0

nejméně 25,0 a méně než 45,0

nejméně 10,0 a méně než 25,0

méně než 10,0

 

Obsah tuku v sušině v procentech hmotnostních se stanoví podle následujícího vzorce:

 

Tabulka 6 - Klasifikace přírodních sýrů podle konzistence ve vztahu k obsahu vody v tu ku prosté hmotě sýra

Sýr

% VVTPH

Extra tvrdý

nejvíce 51

Tvrdý

49 až 56

Polotvrdý

54 až 63

Poloměkký

61 až 69

Měkký

nejméně 67

 

WTPH = voda v tukuprosté hmotě sýra, která se stanoví podle následujícího vzorce:

“.

 

17.

V příloze č. 6 tabulka 9 zní:

Tabulka 9 - Přehled povolených složek jiných než sýry pro výrobu tavených sýrů a tavených sýrových výrobků a tavených mléčných výrobků

Složka jiná než sýr

Tavený sýr a tavený roztíratelný sýr

Tavený sýrový výrobek a tavený mléčný výrobek

 

druhově pojmenovaný

druhově nepojmenovaný

 

Máslo, máselný tuk, smetana, máselný koncentrát

pouze pro standardizaci obsahu tuku

ano

ano

Ostatní mléčné složky

ne

ano

obsah nejvýše 5 % hmot. laktózy ve finálním taveném sýru

ano

Jedlá sůl

ano

ano

ano

Bakteriální kultury

ano

ano

ano

Enzymy*)

ano

ano

ano

Cukry (sacharidy se sladícím účinkem)

ne

ne

ano

Koření a sezónní zelenina

podle druhu výrobku a v množství, které postačuje, aby dodalo konečnému výrobku charakteristickou chuť

Ostatní zdravotně nezávadné potraviny

ano

ano

*) zdravotně nezávadné se specifickými účinky“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Potraviny lze vyrábět, označovat a uvádět na trh podle vyhlášky č. 397/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2.

Potraviny uvedené na trh nebo označené v souladu s vyhláškou č. 397/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.