Čekejte, prosím...
A A A
276/2019 Sb. znění účinné od 21. 11. 2019

276

 

ZÁKON

ze dne 15. října 2019,

kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 223/2016 Sb․, o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, se mění takto:

1.

V názvu zákona se slova „a velkoobchodě“ zrušují.

 

2.

V nadpisu § 1 se slova „a velkoobchodě“ zrušují.

 

3.

V § 1 odst. 1 se slova „a velkoobchodě“ zrušují.

 

4.

V § 1 odst. 2 se slova „a velkoobchodě“ zrušují.

 

5.

V § 1 odst. 3 písm. f) se slova „a velkoobchodu“ zrušují.

 

6.

V § 3 odst. 1 se slova „nebo velkoobchodě“ zrušují.

 

7.

V § 3 odst. 1 se slovo „anebo“ nahrazuje slovem „nebo“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.