Čekejte, prosím...
A A A
319/2019 Sb. znění účinné od 1. 1. 2020

319

 

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2019

o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 8 odst. 1, § 8a odst. 1, § 8a odst. 2 písm. a), § 8a odst. 3 písm. b), d) a e), § 8a odst. 5 a § 8a odst. 6 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2 a upravuje

a)

náležitosti označování kombinovaných praček se sušičkou energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, údaje požadované při prodeji na dálku a určení třídy energetické účinnosti,

b)

požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání.

§ 2

Energetický štítek a jeho umisťování, informační list a technická dokumentace

Provedení energetického štítku a jeho obsah a umísťování, obsah technické dokumentace a informačního listu, určení třídy energetické účinnosti, metody a postupy měření a zpřístupňování informací konečnému uživateli pro kombinované pračky se sušičkou jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Požadavky na ekodesign, označování CE a ES prohlášení o shodě

(1)

Požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, včetně harmonogramu jejich uplatňování, stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující požadavky na ekodesign3.

(2)

Pokud je k výrobku spojenému se spotřebou energie připojeno označení CE a vydáno k tomuto výrobku ES prohlášení o shodě, pak tento výrobek spojený se spotřebou energie splňuje všechny požadavky na ekodesign uvedené pro daný výrobek spojený se spotřebou energie v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3.

(3)

Označení CE je označení shody výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky na ekodesign a skládá se z písmen „CE“ podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4)

ES prohlášení o shodě musí obsahovat tyto prvky:

a)

identifikační údaje o výrobci, které zahrnují alespoň jméno nebo název a adresu výrobce,

b)

identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, pokud byl stanoven, které zahrnují alespoň jméno nebo název a adresu zplnomocněného zástupce,

c)

identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce a její podpis,

d)

podrobný popis typu výrobku umožňující jeho jednoznačné určení,

e)

odkazy na použité harmonizované normy, jiné použité normy nebo technické specifikace4,

f)

odkaz na jiné použité předpisy Evropské unie, které stanoví připojování označení CE.

§ 4

Posuzování shody a předpoklad shody

(1)

Posuzování shody výrobku spojeného se spotřebou energie s požadavky na ekodesign stanovenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3 se provádí interní kontrolou návrhu nebo systémem řízení pro posuzování shody uvedenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2)

Výrobek spojený se spotřebou energie, který byl vyroben podle harmonizovaných norem, je ve shodě s požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na ekodesign3, k nimž se tyto normy vztahují.

§ 5

Postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací

(1)

Postupy ověřování požadavků na ekodesign výrobku spojeného se spotřebou energie pro účely dozoru nad trhem jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3.

(2)

Postupy poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 337/2011 Sb․, o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie, se zrušuje.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Příloha č. 1

Kombinované pračky se sušičkou

Úvodní ustanovení

1.

Požadavky obsažené v této příloze se vztahují na pračky kombinované se sušičkou pro domácnost napájené z elektrické sítě. Nevztahují se na takové spotřebiče, které mohou používat i jiné zdroje energie.

2.

Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné, pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami.

Ustanovení této přílohy, která požadují poskytování údajů týkající se hluku, se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje jsou vyžadovány právními předpisy. Tyto údaje se pak zjišťují měřením.

3.

Technická dokumentace uvedená v § 2 vyhlášky musí obsahovat:

a)

jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce,

b)

popis spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci,

c)

údaje a případně příslušné výkresy týkající se hlavních znaků konstrukce modelu spotřebiče a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie,

d)

protokoly o příslušných zkouškách měřením prováděných zkušebními metodami podle harmonizovaných norem,

e)

návod k obsluze.

4.

Štítek uvedený v § 2 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části I. této přílohy. Štítek musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt.

5.

Obsah a úprava informačního listu uvedeného v§ 2 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části II. této přílohy.

6.

Je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke splátkovému prodeji prostřednictvím tiskovin nebo jiným způsobem, např. v katalogu zásilkového prodeje, musí příslušné informace obsahovat všechny údaje uvedené v části III. této přílohy.

7.

Třída energetické účinnosti při úplném pracovním cyklu a třída účinnosti praní uvedená na štítku a v informačním listu, musí odpovídat části IV. této přílohy.

 

Další obsah přílohy č. 1:

Část I ŠTÍTEK

Část II INFORMAČNÍ LIST

Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

Část IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

 

ČÁST I

ŠTÍTEK

 

Upřesňující údaje uváděné na štítku

Na štítek se uvedou následující údaje:

I.

Jméno nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce.

II.

Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem.

III.

Třída energetické účinnosti spotřebiče se stanoví v souladu s částí IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky.

IV.

Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Její provedení (barevné, rozměrové, atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu.

V.

Spotřeba energie v kWh na úplný pracovní cyklus (praní, odstřeďování a sušení) při použití normalizovaného cyklu 60 st. C (bavlna) a při sušicím cyklu „suchá bavlna“ stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

VI.

Spotřeba energie v kWh na prací cyklus (pouze praní a odstřeďování) při použití normalizovaného cyklu 60 st. C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

VII.

Účinnost praní stanovená v části IV. této přílohy.

VIII.

Otáčky při odstřeďování dosažené při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) stanovené v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

IX.

Náplň spotřebiče v kg prádla při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) bez sušení stanovené v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

X.

Náplň spotřebiče v kg prádla při cyklu „suchá bavlna“ (sušení) stanovené v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

XI.

Spotřeba vody (v litrech), při úplném pracovním cyklu (praní, odstřeďování a sušení), při normalizovaném pracím cyklu 60 st. C (bavlna) a sušicím cyklu, stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

XII.

Údaje o hluku při pracím, odstřeďovacím a sušicím cyklu, při použití normalizovaného pracího cyklu 60 st. C (bavlna) a sušicího cyklu „suchá bavlna“, přichází-li to v úvahu, měřený v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými normami uvedenými v bodě 2 úvodního ustanovení4.

 

Grafické provedení

Definice grafického provedení štítku

Použité barvy:

CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá

Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá

Šipky:

AX0X0

B70X0

C 30X0

D00X0

E 03X0

F07X0

G0XX0

Barva rámečku: X070

Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černý. Pozadí je bílé.

 

ČÁST II

INFORMAČNÍ LIST

 

Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů spotřebiče dodávaných stejným výrobcem nebo dovozcem, anebo připojeny k popisu spotřebiče:

1.

Název nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce.

2.

Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem.

3.

Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče, jak je stanoveno v části IV. této přílohy, vyjádřená jako „Třída energetické účinnosti ... na stupnici A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)“. Pokud je tato informace uvedena ve formě tabulky, může být tato informace vyjádřena i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

4.

Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byla udělena eko-značka podle příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít „Eko-značka“ a v příslušném poli musí být kopie eko-značky v takovém barevném a velikostním provedení, které odpovídá pravidlům příslušného ekolabelingového programu.

5.

Spotřeba při praní, odstřeďování a sušení v kWh na úplný pracovní cyklus (praní, odstřeďování a sušení) stanovená podle části I. této přílohy, bodu V.

6.

Spotřeba pouze při praní a odstřeďování v kWh na prací cyklus stanovená podle části I. této přílohy, bodu VI.

7.

Účinnost praní stanovená v souladu s částí IV. této přílohy, vyjádřená jako „Třída účinnosti praní ... na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)“. Tento údaj může být vyjádřen i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší).

8.

Účinnost odstřeďování vody při normalizovaném pracím cyklu 60 st. C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy, vyjádřena jako „Zbytek vody po odstředění... % (vztaženo k hmotnosti suchého prádla)“.

9.

Maximální otáčky při odstřeďování dosažené podle části I. této přílohy, bodu VIII.

10.

Náplň spotřebiče při normalizovaném pracím cyklu 60 st. C (bavlna) podle části I. této přílohy, bodu IX.

11.

Náplň spotřebiče při normalizovaném sušicím cyklu „suchá bavlna“ podle části I. této přílohy, bodu X.

12.

Spotřeba vody při praní, odstřeďování a sušení (v litrech) pro celý pracovní cyklus podle části I. této přílohy, bodu XI.

13.

Spotřeba vody pouze při praní, odstřeďování (v litrech) při normalizovaném pracím a odstřeďovacím cyklu 60 st. C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

14.

Doba praní a sušení. Doba programu úplného pracovního cyklu (praní: 60 st. C bavlna, sušení: „suchá bavlna“) při jmenovité prací kapacitě stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

15.

Výrobci nebo dovozci mohou k výše uvedeným bodům 5 až 14 připojit informace týkající se i jiných pracích nebo sušicích cyklů.

16.

Průměrná roční spotřeba energie a vody se rovná 200 násobku spotřeby vyjádřené v bodech 5 (energie) a 12 (voda). Spotřeba je vyjádřena jako „Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti vždy používající sušičku (200 cyklů)“.

17.

Uvede se „Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti nikdy nepoužívající sušičku.“

18.

Údaje o hluku při pracím, odstřeďovacím a sušicím cyklu, přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami.

Je-li v informačním listu reprodukován energetický štítek v barevném nebo černobílém provedení, je třeba připojit pouze údaje, které nejsou na štítku uvedeny.

 

ČÁST III

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

 

V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách nebo při jiném způsobu prodeje dle bodu 6 úvodního ustanovení této přílohy musí být uvedeny následující údaje v tomto pořadí:

1.

Třída energetické účinnosti (část II. bod 3)

2.

Spotřeba energie (praní, odstřeďování a sušení) (část II. bod 5)

3.

Spotřeba energie (pouze praní a odstřeďování) (část II. bod 6)

4.

Třída účinnosti praní (část II. bod 7)

5.

Účinnost odstřeďování vody (část II. bod 8)

6.

Maximální otáčky při odstřeďování (část II. bod 9)

7.

Náplň spotřebiče (praní) (část II. bod 10)

8.

Náplň spotřebiče (sušení) (část II. bod 11)

9.

Spotřeba vody (praní, odstřeďování a sušení) (část II. bod 12)

10.

Spotřeba vody (pouze praní a odstřeďování) (část II. bod 13)

11.

Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti vždy používající sušičku (200 cyklů) (část II. bod 16)

12.

Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti nikdy nepoužívající sušičku (200 cyklů) (část II. bod 17)

13. Přichází-li to v úvahu, údaje o hluku (část II. bod 18)

V případě, že jsou uváděny i jiné údaje obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v části II. této přílohy a musí být zahrnuty do shora uvedené tabulky v pořadí stanoveném pro informační list.

 

ČÁST IV

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

 

1. Třída energetické účinnosti kombinované pračky se sušičkou se určuje v souladu s tabulkou 1:

Tabulka 1

Třída energetické účinnosti

Spotřeba energie „C“ v kWh/kg-1 při úplném pracovním cyklu (praní, odstřeďování a sušení) při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) a přisušicím cyklu „suchá bavlna“, při použití zkušebních metod dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy

A

C =< 0,68

B

0,68 <C=< 0,81

C

0,81 <C=< 0,93

D

0,93 <C=< 1,05

E

1,05 <C=< 1,17

F

1,17 <C=< 1,29

G

1,29 <C

 

2. Třída účinnosti praní kombinované pračky se sušičkou se určuje v souladu s tabulkou 2:

Tabulka 2

Třída účinnosti praní

Index účinnosti praní „P“ definovaný v harmonizovaných normách podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy při použitínormalizovaného cyklu 60 st. C bavlna

A

P> 1,03

B

1,03 >=P> 1,00

C

1,00 >=P> 0,97

D

0,97 >= P > 0,94

E

0,94 >=P> 0,91

F

0,91 >=P> 0,88

G

0,88 >= P

Příloha č. 2

Označování CE

(1)

Označení CE musí mít výšku alespoň 5 mm. Při zmenšení nebo zvětšení označení CE je nutné dodržet rozměry uvedené na obrázku.

(2)

Označení CE musí být připojeno k výrobku. Není-li to možné, musí být připojeno k obalu a k průvodním dokladům.

 

Příloha č. 3

Postup posuzování shody

Interní kontrola návrhu

 

(1)

Výrobce sestaví technickou dokumentaci podle odst. 2, která umožní posouzení shody výrobku s požadavky uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3.

(2)

Technická dokumentace obsahuje zejména

a)

obecný popis výrobku a jeho zamýšlené použití;

b)

výsledky příslušných studií vlivu na životní prostředí, které výrobce provedl, nebo i odkazy na související literaturu nebo případové studie, které výrobce použil při vyhodnocení, dokumentování a určení řešení návrhu výrobku;

c)

ekologický profil, je-li vyžadován přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3;

d)

prvky specifikace návrhu výrobku týkající se prvků nebo funkce výrobků, které mohou mít vliv na životní prostředí během životního cyklu tohoto výrobku;

e)

seznam příslušných harmonizovaných norem, které byly zcela nebo částečně použity, a popis řešení přijatých ke splnění požadavků přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na ekodesign3, nebyly-li použity normy nebo pokud tyto normy nepokrývají zcela požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na ekodesign3;

f)

kopie údajů o prvcích nebo funkcích výrobku, které mohou mít vliv na životní prostředí během životního cyklu tohoto výrobku, a

g)

výsledky provedených měření požadavků na ekodesign, včetně údajů o shodě těchto měření s požadavky na ekodesign.

(3)

Výrobce přijme veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byl výrobek vyráběn v souladu se specifikacemi návrhu uvedenými v technické dokumentaci.

 

Systém řízení pro posuzování shody

(1)

K posouzení shody výrobku lze použít systém řízení za předpokladu, že do něj výrobce začlení prvky týkající se životního prostředí uvedené v odst. 2.

(2)

Prvky týkající se životního prostředí u systému řízení, kterými výrobce může prokázat, že výrobek splňuje požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na ekodesign3, jsou:

 

 

a) Výrobková politika orientovaná na životní prostředí

Výrobce musí prokázat shodu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na ekodesign3. Výrobce musí být schopen rovněž předložit rámec pro určování a přezkum cílů a ukazatelů v oblasti vlivu výrobku na životní prostředí za účelem zlepšení celkového vlivu výrobku na životní prostředí.

Veškerá opatření, která výrobce přijme ke zlepšení celkového vlivu výrobku na životní prostředí a případně k vytvoření jeho ekologického profilu, vyžaduje-li to přímo použitelný předpis Evropské unie upravující požadavky na ekodesign3, prostřednictvím návrhu a úpravou výrobního procesu, musí být systematicky a řádně dokumentována ve formě písemných postupů a pokynů.

 

Tyto postupy a pokyny musí zejména obsahovat náležitý popis

1)

seznamu dokumentů, které je třeba vyhotovit k prokázání shody výrobku a které musí být případně dostupné;

2)

cílů a ukazatelů v oblasti vlivu výrobku na životní prostředí a organizační struktury, odpovědnosti, řídících pravomocí a přidělování zdrojů s ohledem na splnění a udržení těchto cílů a ukazatelů;

3)

kontrol a zkoušek, které je třeba provést po dokončení výroby k ověření, zda výrobek splňuje ukazatele v oblasti vlivu na životní prostředí;

4)

postupů pro kontrolu a zajištění pravidelné aktualizace požadované dokumentace a

5)

způsobu, kterým se ověřuje začlenění prvků týkajících se životního prostředí do systému řízení a jejich účinnost.

 

b) Plánování

Výrobce vypracuje a uchovává

1)

postupy vytvoření ekologického profilu výrobku;

2)

cíle a ukazatele v oblasti vlivu výrobku na životní prostředí, které zohledňují možnosti technických řešení zahrnujících i technické a ekonomické požadavky, a

3)

program k dosažení těchto cílů.

 

c) Provedení a dokumentace

 

c.1) Dokumentace k systému řízení musí splňovat zejména tyto podmínky:

1)

odpovědnost a pravomoc je určena a zdokumentována s cílem zajistit účinný vliv výrobku na životní prostředí a zprávy o jeho provozu za účelem kontroly a zlepšení;

2)

jsou vypracovány dokumenty, které uvedou uplatňované techniky kontroly a ověřování návrhu a procesy a systematická opatření, které jsou používány při navrhování výrobku, a

3)

výrobce vyhotovuje a uchovává údaje, ve kterých jsou popsány hlavní prvky systému řízení týkající se životního prostředí a postupy ke kontrole všech požadovaných dokladů.

 

c.2) Dokumentace k výrobku obsahuje zejména

1)

obecný popis výrobku a jeho zamýšlené použití;

2)

výsledky příslušných studií vlivu na životní prostředí, které výrobce provedl, nebo i odkazy na související literaturu nebo případové studie, které výrobce použil při vyhodnocení, dokumentování a určení řešení návrhu výrobku;

3)

ekologický profil, je-li vyžadován přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3;

4)

dokumenty popisující výsledky provedených měření požadavků na ekodesign včetně údajů o shodě těchto měření s požadavky na ekodesign stanovenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3;

5)

výrobce vyhotoví specifikaci, která uvádí zejména použité normy; nebyly-li použity harmonizované normy nebo nepokrývaj í-li harmonizované normy zcela požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na ekodesign3, prostředky, které byly použity k zajištění souladu, a

6)

kopie údajů o prvcích nebo funkcích výrobku, které mohou mít vliv na životní prostředí během životního cyklu tohoto výrobku v návrhu výrobku, které jsou poskytovány v souladu s požadavky na ekodesign na poskytování informací.

 

d) Kontroly a nápravná opatření

Výrobce

1)

přijme veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byl výrobek vyráběn v souladu se specifikacemi návrhu a s požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na ekodesign3, jež se na tento výrobek vztahuje;

2)

vypracovává a uchovává postupy ke kontrole a řešení neshody a provádí změny v dokumentovaných postupech vyplývající z nápravných opatření a

3)

provádí přinejmenším každé tři roky úplný interní audit systému řízení s ohledem na jeho prvky týkající se životního prostředí.Poznámky pod čarou:

Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost.

Směrnice Komise 2006/80/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti energetiky.

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost.

Směrnice Komise 2006/80/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti energetiky.

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

3

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

4

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.