Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

100/2010 Sb. znění účinné od 15. 4. 2010

100

 

ZÁKON

ze dne 17. března 2010,

kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, se mění takto:

1.

V § 64 odst. 1, § 65 odst. 3 a 4 a § 66 odst. 3 se slova „12 měsíců“ nahrazují slovy „2 let“.

 

2.

V § 66 odst. 2 a v § 68 odst. 2 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „15“.

 

3.

V § 67 se slova „do 12 měsíců“ nahrazují slovy „nejpozději do 2 let“․

 

4.

V § 68 odst. 1 a 2 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňuje slovo „nejpozději“.

 

5.

V § 68 odst. 1 písm. a) se číslo „2“ nahrazuje číslem „14“.

 

6.

V § 68 odst. 1 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „16“.

 

7.

V § 68 odst. 2 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „18“.

 

8.

V § 69 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Vláda stanoví nařízením harmonogram a technický způsob provedení opatření podle § 64 až 68.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.