Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

103/2010 Sb. znění účinné od 9. 10. 2015
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 257/2015 Sb.

9.10.2015

103

 

Vyhláška

ze dne 30. března 2010

o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 15a písm. a), b), d) až f) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 380/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět vyhlášky

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a upravuje

a)

témata prostorových dat,

b)

podmínky užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech,

c)

rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu,

d)

lhůty, ve kterých musí povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat vytvořit metadata k jím pořízeným prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech,

e)

způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat.

§ 2

Témata prostorových dat

[K § 15a písm. a) zákona]

Témata prostorových dat jsou uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Podmínky užití prostorových dat a služeb

založených na prostorových datech

[K § 15a písm. b) zákona]

(1)

Při každém užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech se na viditelném místě uvede označení povinného subjektu nebo jiného poskytovatele. Označením je název nebo obchodní firma, popřípadě jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, copyright nebo označení dat nemající vliv na jejich použitelnost, zejména vodoznak nebo mikroposuny dat.

(2)

Nabyvatel na požádání poskytne povinnému subjektu nebo jinému poskytovateli ukázku nových prostorových dat vytvořených nad poskytnutými prostorovými daty.

(3)

Pokud povinný subjekt nebo jiný poskytovatel poskytne prostorová data a služby založené na prostorových datech zdarma, nesmí být na straně nabyvatele cena výsledného prodávaného produktu navýšena o cenu za prostorová data ani služby založené na prostorových datech.

(4)

Prostorová data a služby založené na prostorových datech se poskytují pouze pro účel sjednaný ve smlouvě, pro další užití dat se vždy uzavírá nová licenční smlouva nebo mění platná smlouva.

(5)

Nabyvatel zajistí ochranu prostorových dat před nepovoleným používáním.

(6)

Nabyvatel může pověřit třetí stranu zpracováním prostorových dat pro potřeby nabyvatele. Pokud je nabyvatel současně zadavatelem veřejné zakázky realizované prostřednictvím třetí strany, je nabyvatel oprávněn pro účely zpracování zadávací dokumentace zpřístupnit nezbytnou část prostorových dat této třetí straně. Nabyvatel o poskytnutí dat třetí straně informuje primárního poskytovatele dat.

(7)

Prostorová data a služby založené na prostorových datech jsou pro účely výběrového řízení nebo plnění zakázky orgánů veřejné správy poskytovány zdarma.

(8)

Pokud povinný subjekt nebo jiný poskytovatel za poskytovaná prostorová data nebo služby založené na prostorových datech žádá úplatu, zpracuje podrobný přehled obsahující ceny za prostorová data a služby založené na prostorových datech a za hodinu práce při poskytování jiných služeb, než jsou služby založené na prostorových datech. Přehled cen zpřístupní povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostřednictvím metadat.

§ 4

Rozsah průběžně aktualizovaných dat

velkého objemu

[K § 15a písm. d) zákona]

Za průběžně aktualizovaná data velkého objemu jsou považována taková prostorová data, u kterých je nejvýše každých 10 dní aktualizováno alespoň 5 % všech entit v sadě prostorových dat, přičemž celkový objem sady prostorových dat obsahuje více než deset tisíc entit.

§ 5

Lhůty pro vytvoření metadat

[K § 15a písm. e) zákona]

V případě nově vzniklých prostorových dat a služeb založených na prostorových datech vytvoří povinný subjekt nebo jiný poskytovatel metadata současně se vznikem prostorových dat nebo služeb založených na prostorových datech.

§ 6

Způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat

[K § 15a písm. f) zákona]

Způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 7

Přechodná ustanovení

Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat vytvoží metadata podle § 11b odst. 4 zákona

a)

do 24. prosince 2010 v případě již existujících prostorových dat, jejichž témata jsou uvedena v částech I. a II. přílohy č. 1 k této vyhlášce,

b)

do 24. prosince 2013 v případě již existujících prostorových dat, jejichž témata jsou uvedena v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

Příloha č. 1

TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT

Povinné subjekty prostřednictvím geoportálu zpřístupňují prostorová data odpovídající alespoň jednomu z témat dále uvedených, která povinné subjekty tvoří, přijímají, spravují nebo aktualizují. Na geoportálu se zpřístupní i jiná prostorová data než ta, jejichž témata jsou dále uvedena, pokud o to povinný subjekt požádá a pokud jsou splněny technické požadavky. Na geoportálu se zpřístupní i prostorová data jiného poskytovatele prostorových dat, pokud o to jiný poskytovatel prostorových dat požádá nebo tak stanoví jiný právní předpis a pokud jsou splněny technické požadavky.

 

ČÁST I.

1. Souřadnicové referenční systémy

Systémy umožňující jednoznačné přiřazení polohy prostorovým informacím pomocí soustavy souřadnic (x, y, z) nebo zeměpisné šířky, zeměpisné délky a výšky, které jsou vztažené k polohovému a výškovému geodetickému datu.

2. Systémy geografických souřadnicových sítí

Harmonizovaná souřadnicová síť s víceúrovňovým rozlišením, normalizovanou polohou a velikostí buněk souřadnicové sítě a společným počátkem.

3. Zeměpisná jména

Názvy oblastí, krajů, okresů, měst, obcí, částí obcí nebo jakýchkoli zeměpisných nebo topografických prvků veřejného zájmu nebo historického významu.

4. Uzemní správní jednotky

Územní správní jednotky, které rozdělují území pro účely státní správy a samosprávy a jsou vymezené hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.

5. Adresy

Poloha nemovitostí podle adresních míst, identifikovaných způsobem stanoveným zákonem o základních registrech2).

6. Parcely

Území vymezená v katastru nemovitostí.

7. Dopravní sítě

Silniční dopravní sítě (včetně cyklostezek), železniční, letecké a vodní dopravní sítě a související infrastruktura. Zahrnují spojnice mezi jednotlivými dopravními sítěmi. Zahrnují rovněž transevropskou dopravní síť vymezenou předpisy Evropské unie3.

8. Vodstvo

Prvky vodstva, včetně mořských oblastí a všech ostatních s nimi souvisejících vodních těles a prvků, povodí a dílčích povodí podle právních předpisů8 transponujících definice uvedené v předpisu práva Evropské unie9, kterým se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

9. Chráněná území

Území určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních smluv, předpisů Evropské unie a právních předpisů České republiky pro dosažení konkrétních cílů jejich ochrany.

 

ČÁST II.

1. Nadmořská výška

Digitální výškový model pevniny, povrchu ledovců a oceánů. Zahrnuje nadmořské výšky pevnin, vodní hloubky a pobřežní čáru.

2. Krajinné pokrytí

Fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně přirozených oblastí, mokřadů, vodních těles.

3. Ortofotografické zobrazení

Georeferencovaná obrazová data pořízená satelitními nebo leteckými senzory.

4. Geologie

Geologie charakterizovaná podle složení a struktury. Zahrnuje skalní podloží, zvodně a geomorfologii.

 

ČÁST III.

1. Statistické jednotky

Jednotky pro šíření nebo používání statistických informací.

2. Budovy Zeměpisná poloha budov.

3. Půda

Půda a její podloží popsané podle hloubky, textury, struktury a obsahu částic a organického materiálu, podílu skeletu, erozí, případně průměrného sklonu svahu a očekávané kapacity jímavosti vody.

4. Využití území

Území popsané podle své současné a plánované funkce nebo společensko-hospodářských účelů (např. obytné, průmyslové, obchodní, zemědělské, lesnické, rekreační).

5. Lidské zdraví a bezpečnost

Zeměpisné rozložení převládajícího výskytu patologických stavů (např. alergií, rakovin, nemocí dýchacího ústrojí), informace o dopadu na zdraví (biomarkery, pokles plodnosti, epidemie) nebo životní podmínky (např. únava, stres) související přímo (např. znečištění ovzduší, chemikálie, ztenčování ozonové vrstvy, hluk) nebo nepřímo (např. potraviny, geneticky modifikované organismy) s kvalitou životního prostředí.

6. Veřejné služby a služby veřejné správy

Zařízení pro provoz kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energií a zásobování vodou; správní a sociální státní služby, jako například veřejná správa, zařízení civilní ochrany, školy a nemocnice.

7. Zařízení pro sledování životního prostředí

Rozmístění a provoz zařízení pro sledování životního prostředí, která zahrnují pozorování a měření emisí, stavu složek životního prostředí a dalších ukazatelů ekosystému (např. druhové rozmanitosti, ekologické podmínky rostlinstva) orgány veřejné správy nebo jejich jménem.

8. Výrobní a průmyslová zařízení

Místa s průmyslovou výrobou, včetně zařízení, na která se vztahuje jiný právní předpis4), a zařízení najímání vody, těžbu, skladiště a úložiště.

9. Zemědělská a akvakulturní zařízení

Vybavení a zařízení zemědělské výroby, včetně zavlažovacích systémů, skleníků a stájí.

10. Rozložení obyvatelstva - demografie

Zeměpisné rozložení obyvatelstva, včetně charakteristik obyvatelstva a druhů činnosti, seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní jednotky nebo jiné analytické jednotky.

11. Správní oblasti, chráněná pásma, regulovaná území a jednotky, za které se podávají zprávy

Oblasti spravované, regulované nebo používané pro hlášení na mezinárodní, evropské, celostátní, regionální nebo místní úrovni. Zahrnuje skládky, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, oblasti zranitelné dusičnany, regulované plavební dráhy na moři nebo rozsáhlých vnitrozemských vodních plochách, oblasti pro ukládání odpadů, pásma s omezením hladiny hluku, povolená průzkumná a těžební území, oblasti povodí, příslušné jednotky pro podávání hlášení a pásma pobřežní správy.

12. Oblasti ohrožené přírodními riziky

Zranitelné oblasti označené podle přírodního nebezpečí (všechny povětrnostní, hydrologické, seismické a sopečné úkazy, jakož i ničivé požáry, které mohou mít vzhledem ke svému výskytu, závažnosti a četnosti vážný dopad na společnost), např. povodně, sesuvy a sesedání půdy, laviny, lesní požáry, zemětřesení, sopečné výbuchy.

13. Stav ovzduší

Fyzikální stav ovzduší. Zahrnuje prostorová data založená na měřeních, modelech nebo jejich kombinaci, jakož i místa měření.

14. Meteorologické jevy

Povětrnostní podmínky a jejich měření; srážky, teplota, výpar z půdy a rostlinného pokryvu, rychlost a směr větru.

15. Oceánografické jevy

Fyzikální stav oceánů (např. proudy, slanost, výška vln).

16. Mořské oblasti

Fyzikální stav moří a slaných vodních útvarů rozdělených do regionů a subregionů se společnými vlastnostmi.

17. Bioregiony

Oblasti s poměrně stejnorodými ekologickými podmínkami a společnými vlastnostmi.

18. Stanoviště a biotopy

Zeměpisné oblasti vyznačující se zvláštními ekologickými podmínkami, procesy, strukturami a funkcemi důležitými pro život skýtající fyzickou podporu organismům, které v nich žijí. Zahrnují pozemské a vodní oblasti rozlišené podle zeměpisných, abiotických a biotických prvků, přirozené i částečně přirozené povahy.

19. Rozložení druhů

Zeměpisné rozložení výskytu živočišných a rostlinných druhů seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní jednotky nebo jiné analytické jednotky.

20. Energetické zdroje

Energetické zdroje, včetně uhlovodíků, vodní energie, bioenergie, sluneční a větrné energie a dalších zdrojů energie, případně včetně informací o hloubce nebo výšce týkajících se rozsahu zdroje.

21. Nerostné suroviny

Nerostné suroviny, včetně kovových rud, průmyslových surovin a dalších užitkových nerostů, případně včetně informací o hloubce nebo výšce týkajících se rozsahu zdroje.

Příloha č. 2

Způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat

I. Pojmy

 

Pro účely této přílohy se rozumí

a) pravidly pro metadata prováděcí pravidla přijatá podle předpisů Evropské unie v oblasti zpřístupňování prostorových dat pro účely politik životního prostředí5), která stanoví požadavky na vytváření a údržbu metadat pro prostorová data, série prostorových dat a služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) pravidly pro interoperabilitu prováděcí pravidla přijatá podle předpisů Evropské unie v oblasti zpřístupňování prostorových dat pro účely politik životního prostředí6), která stanoví technická opatření pro interoperabilitu,

c) pravidly pro služby založené na prostorových datech prováděcí pravidla přijatá podle předpisů Evropské unie v oblasti zpřístupňování prostorových dat pro účely politik životního prostředí7), která stanoví požadavky na zřízení a údržbu služeb založených na prostorových datech a povinnosti související s dostupností těchto služeb.

 

II. Způsob vedení evidence

 

(1) Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel vytvoří seznam svých prostorových dat a služeb založených na prostorových datech (dále jen „seznam“), které odpovídají tématům prostorových dat a které zpřístupňují prostřednictvím geoportálu, a seznam předává Ministerstvu životního prostředí. Prostorová data budou uspořádána podle témat a služby založené na prostorových datech budou uspořádány podle druhu služeb založených na prostorových datech.

(2) Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel předává jen ty níže uvedené ukazatele, pro které jsou účinné příslušné přímo použitelné předpisy Evropské unie v oblasti zpřístupňování prostorových dat pro účely politik životního prostředí.

(3) Evidence a předávané zprávy zpřístupní Ministerstvo životního prostředí na geoportálu.

 

III. Metadata

 

III.a. Sledování existence metadat

 

(1) K posouzení existence metadat pro prostorová data a služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat se použijí tyto ukazatele:

a) obecný ukazatel (MDi1), který posuzuje existenci metadat pro prostorová data a služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat,

b) specifické ukazatele:

1. MDi1.1, který posuzuje existenci metadat pro prostorová data odpovídající tématům prostorových dat uvedeným v části I. přílohy č. 1 k této vyhlášce,

2. MDi1.2, který posuzuje existenci metadat pro prostorová data odpovídající tématům uvedeným v části II. přílohy č. 1 k této vyhlášce,

3. MDi1 .3, který posuzuje existenci metadat pro prostorová data odpovídající tématům uvedeným v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce,

4. MDi1.4, který posuzuje existenci metadat pro služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat.

(2) Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel pro všechna prostorová data a pro každou službu založenou na prostorových datech uvedenou na seznamu stanoví, zda existují metadata, a prostorovým datům nebo službě založené na prostorových datech přidělí tyto hodnoty:

a) hodnotu 1, pokud metadata existují,

b) hodnotu 0, pokud metadata neexistují.

(3) Obecný ukazatel MDi1 se vypočítá vydělením počtu prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům prostorových dat, pro něž existují metadata, celkovým počtem prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům prostorových dat.

(4) Specifické ukazatele se vypočítají takto:

a) počet prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části I. přílohy č. 1 k této vyhlášce, pro něž existují metadata, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (MDi1.1),

b) počet prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části II. přílohy č. 1 k této vyhlášce, pro něž existují metadata, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (MDi1.2),

c) počet prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce, pro něž existují metadata, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (MDi1.3),

d) počet služeb založených na prostorových datech odpovídajících všem tématům prostorových dat, pro něž existují metadata, vydělený celkovým počtem služeb založených na prostorových datech odpovídajících těmto tématům (MDi1.4).

 

III.b. Sledování shody metadat s pravidly pro metadata

 

(1) K posouzení shody metadat pro prostorová data a služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat s pravidly pro metadata se použijí tyto ukazatele:

a) obecný ukazatel (MDi2), který posuzuje shodu metadat pro prostorová datá a služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat s pravidly pro metadata,

b) specifické ukazatele:

1. MDi2.1, který posuzuje shodu metadat pro prostorová data odpovídající tématům uvedeným v části I. přílohy č. 1 k této vyhlášce s pravidly pro metadata,

2. MDi2.2, který posuzuje shodu metadat pro prostorová data odpovídající tématům uvedeným v části II. přílohy č. 1 k této vyhlášce s pravidly pro metadata,

3. MDi2.3, který posuzuje shodu metadat pro prostorová data odpovídající tématům uvedeným v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce s pravidly pro metadata,

4. MDi2.4, který posuzuje shodu metadat pro služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat s pravidly pro metadata.

(2) Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel pro všechna prostorová data a pro každou službu založenou na prostorových datech uvedenou na seznamu stanoví, zda jsou odpovídající metadata ve shodě s pravidly pro metadata, a přidělí prostorovým datům nebo službě založené na prostorových datech tyto hodnoty:

a) hodnotu 1, jsou-li odpovídající metadata ve shodě s pravidly pro metadata,

b) hodnotu 0, nejsou-li odpovídající metadata ve shodě s pravidly pro metadata.

(3) Obecný ukazatel MDi2 se vypočítá vydělením počtu prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům prostorových dat, u nichž jsou metadata ve shodě s pravidly pro metadata, celkovým počtem prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících těmto tématům.

(4) Specifické ukazatele se vypočítají takto:

a) počet prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části I. přílohy č. 1 k této vyhlášce, u nichž jsou metadata ve shodě s pravidly pro metadata, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (MDi2.1),

b) počet prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části II. přílohy č. 1 k této vyhlášce, u nichž jsou metadata ve shodě s pravidly pro metadata, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (MDi2.2),

c) počet prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce, u nichž jsou metadata ve shodě s pravidly pro metadata, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (MDi2.3),

d) počet služeb založených na prostorových datech odpovídajících všem tématům prostorových dat, u nichž jsou metadata ve shodě s pravidly pro metadata, vydělený celkovým počtem služeb založených na prostorových datech (MDi2.4).

 

IV. Interoperabilita

 

IV.a. Sledování zeměpisného pokrytí prostorovými daty

 

(1) K posouzení zeměpisného pokrytí prostorovými daty odpovídajícími tématům prostorových dat se použijí tyto ukazatele:

a) obecný ukazatel (DSi1), který posuzuje rozsah území pokrytého prostorovými daty,

b) specifické ukazatele:

1. DSi1.1, který posuzuje rozsah území pokrytého prostorovými daty odpovídajícími tématům uvedeným v části I. přílohy č. 1 k této vyhlášce,

2. DSi1.2, který posuzuje rozsah území pokrytého prostorovými daty odpovídajícími tématům uvedeným v části II. přílohy č. 1 k této vyhlášce,

3. DSi1.3, který posuzuje rozsah území pokrytého prostorovými daty odpovídajícími tématům uvedeným v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Pro prostorová data uvedená na seznamu povinný subjekt nebo jiný poskytovatel stanoví:

a) oblast, která má být pokryta danými prostorovými daty (dále jen „příslušná oblast“), vyjádřenou v km2,

b) oblast, která je pokryta danými prostorovými daty (dále jen „skutečná oblast“), vyjádřenou v km2.

(3) Obecný ukazatel DSi1 se vypočítá vydělením součtu skutečných oblastí pokrytých všemi prostorovými daty odpovídajícími tématům prostorových dat součtem příslušných oblastí pro všechna prostorová data odpovídající tématům prostorových dat.

(4) Specifické ukazatele se vypočítají takto:

a) součet skutečných oblastí pokrytých prostorovými daty odpovídajícími tématům uvedeným v části I. přílohy č. 1 k této vyhlášce vydělený součtem příslušných oblastí prostorových dat odpovídajících těmto tématům (DSi1.1),

b) součet skutečných oblastí pokrytých prostorovými daty odpovídajícími tématům uvedeným v části II. přílohy č. 1 k této vyhlášce vydělený součtem příslušných oblastí prostorových dat odpovídající těmto tématům (DSi1.2),

c) součet skutečných oblastí pokrytých prostorovými daty odpovídajícími tématům uvedeným v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce vydělený součtem příslušných oblastí prostorových dat odpovídajících těmto tématům (DSi1.3).

 

IV.b.Sledování shody prostorových dat s pravidly pro interoperabilitu

 

(1) K posouzení shody prostorových dat odpovídajících tématům prostorových dat s pravidly pro interoperabilitu a k posouzení shody jejich odpovídajících metadat s pravidly pro metadata se použijí tyto ukazatele:

a) obecný ukazatel (DSi2), který posuzuje shodu prostorových dat odpovídajících tématům prostorových dat s pravidly pro interoperabilitu a shodu odpovídajících metadat s pravidly pro metadata,

b) specifické ukazatele:

1. DSi2.1, který posuzuje shodu prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části I. přílohy č. 1 k této vyhlášce s pravidly pro interoperabilitu a shodu odpovídajících metadat s pravidly pro metadata,

2. DSi2.2, který posuzuje shodu prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části II. přílohy č. 1 k této vyhlášce s pravidly pro interoperabilitu a shodu odpovídajících metadat s pravidly pro metadata,

3. DSi2.3, který posuzuje shodu prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce s pravidly pro interoperabilitu a shodu odpovídajících metadat s pravidly pro metadata.

(2) Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel stanoví, zda všechna prostorová data uvedená na seznamu jsou ve shodě s pravidly pro interoperabilitu a zda jejich odpovídající metadata jsou ve shodě s pravidly pro metadata a přidělí tyto hodnoty:

a) hodnotu 1 v případě shody prostorových dat s pravidly pro interoperabilitu a jejich odpovídajících metadat s pravidly pro metadata,

b) hodnotu 0 v případě neshody prostorových dat s pravidly pro interoperabilitu a jejich odpovídajících metadat s pravidly pro metadata.

(3) Obecný ukazatel DSi2 se vypočítá vydělením počtu prostorových dat odpovídajících tématům prostorových dat, které jsou ve shodě s pravidly pro interoperabilitu a jejichž odpovídající metadata jsou ve shodě s pravidly pro metadata, celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům.

(4) Specifické ukazatele se vypočítají takto:

a) počet prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části I. přílohy č. 1 k této vyhlášce, které jsou ve shodě s pravidly pro interoperabilitu a jejichž odpovídající metadata jsou ve shodě s pravidly pro metadata, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (DSi2.1),

b) počet prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části II. přílohy č. 1 k této vyhlášce, které jsou ve shodě s pravidly pro interoperabilitu a jejichž odpovídající metadata jsou ve shodě s pravidly pro metadata, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (DSi2.2),

c) počet prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce, které jsou ve shodě s pravidly pro interoperabilitu a jejichž odpovídající metadata jsou ve shodě s pravidly pro metadata, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (DSi2.3).

 

V. Služby založené na prostorových datech

 

V. a. Sledování zpřístupnění metadat prostřednictvím vyhledávacích služeb

 

(1) K posouzení zpřístupnění metadat pro prostorová data a služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat prostřednictvím vyhledávacích služeb se použijí tyto ukazatele:

a) obecný ukazatel (NSi1), který posuzuje, v jakém rozsahu je možné vyhledávat prostorová data a služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat na základě jejich odpovídajících metadat prostřednictvím vyhledávacích služeb,

b) specifické ukazatele:

1. NSi1.1, který posuzuje, v jakém rozsahu je možné vyhledávat prostorová daat odpovídající tématům prostorových dat na základě jejich odpovídajících metadat prostřednictvím vyhledávacích služeb,

2. NSi1.2, který posuzuje, v jakém rozsahu je možné vyhledávat služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat na základě jejich odpovídajících metadat prostřednictvím vyhledávacích služeb.

(2) Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel pro všechna prostorová data a každou službu založenou na prostorových datech uvedenou na seznamu stanoví, zda existuje vyhledávací služba, a přidělí prostorovým datům nebo službě založené na prostorových datech tyto hodnoty:

a) hodnotu 1, pokud vyhledávací služba existuje,

b) hodnotu 0, pokud vyhledávací služba neexistuje.

(3) Obecný ukazatel NSi1 se vypočítá vydělením počtu prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům prostorových dat, u nichž existuje vyhledávací služba, celkovým počtem prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících těmto tématům.

(4) Specifické ukazatele se vypočítají takto:

a) počet prostorových dat odpovídajících tématům prostorových dat, u nichž existuje vyhledávací služba, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (NSi1.1),

b) počet služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům prostorových dat, u nichž existuje vyhledávací služba, vydělený celkovým počtem služeb založených na prostorových datech odpovídajících těmto tématům (NSi1.2).

 

V.b. Sledování zpřístupnění prostorových dat prostřednictvím prohlížecích služeb a služeb stahování dat

 

(1) K posouzení zpřístupnění prostorových dat odpovídajících tématům prostorových dat prostřednictvím prohlížecích služeb a služeb stahování dat se použijí tyto ukazatele:

a) obecný ukazatel (NSi2), který posuzuje, v jakém rozsahu je možné prohlížet a stahovat prostorová data odpovídající tématům prostorových dat prostřednictvím prohlížecích služeb a služeb stahování dat,

b) specifické ukazatele:

i) NSi2.1, který posuzuje zpřístupnění prostorových dat odpovídajících tématům prostorových dat prostřednictvím prohlížecích služeb,

ii) NSi2.2, který posuzuje zpřístupnění prostorových dat odpovídajících tématům prostorových dat prostřednictvím služeb stahování dat.

(2) Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel pro všechna prostorová data uvedená na seznamu stanoví, zda existuje prohlížecí služba nebo služba stahování dat, popřípadě obě služby, a přidělí prostorovým datům tyto hodnoty:

a) pro ukazatel NSi2.1 přidělí hodnotu 1, pokud existuje prohlížecí služba, a hodnotu 0, jestliže takováto služba neexistuje,

b) pro ukazatel NSi2.2 přidělí hodnotu 1, pokud existuje služba stahování dat, a hodnotu 0, jestliže takováto služba neexistuje,

c) pro ukazatel NSi2 přidělí hodnotu 1, pokud existuje prohlížecí služba i služba stahování dat, a hodnotu 0, jestliže nejméně jedna z těchto služeb neexistuje.

(3) Obecný ukazatel NSi2 se vypočítá vydělením počtu prostorových dat odpovídajících tématům prostorových dat, u nichž existují prohlížecí služby i služby stahování dat, celkovým počtem prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v těchto přílohách (NSi2).

(4) Specifické ukazatele se vypočítají takto:

a) počet prostorových dat odpovídajících tématům prostorových dat, u nichž existuje prohlížecí služba, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (NSi2.1),

b) počet prostorových dat odpovídajících tématům prostorových dat, u nichž existuje služba stahování dat, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (NSi2.2).

 

V.c. Sledování využívání služeb založených na prostorových datech

 

(1) Využívání služeb založených na prostorových datech se sleduje pomocí těchto ukazatelů:

a) obecný ukazatel (NSi3), který posuzuje využívání služeb založených na prostorových datech;

b) specifické ukazatele:

1. NSi3.1, který posuzuje využívání vyhledávacích služeb,

2. NSi3.2, který posuzuje využívání prohlížecích služeb,

3. NSi3.3, který posuzuje využívání služeb stahování dat,

4. NSi3.4, který posuzuje využívání transformačních služeb,

5. NSi3.5, který posuzuje využívání služeb umožňujících spuštění služeb založených na prostorových datech.

(2) Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel pro jednotlivé služby založené na prostorových datech uvedené na seznamu stanoví roční počet žádostí o tyto služby.

(3) Obecný ukazatel NSi3 se vypočítá vydělením součtu ročního počtu žádostí o služby založené na prostorových datech pro všechny služby založené na prostorových datech počtem všech služeb založených na prostorových datech.

(4) Specifické ukazatele se vypočítají takto:

a) roční počet žádostí o služby pro všechny vyhledávací služby vydělený počtem vyhledávacích služeb (NSi3.1),

b) roční počet žádostí o služby pro všechny prohlížecí služby vydělený počtem prohlížecích služeb (NSi3.2),

c) roční počet žádostí o služby pro všechny služby stahování dat vydělený počtem služeb stahování dat (NSi3.3),

d) roční počet žádostí o služby pro všechny transformační služby vydělený počtem transformačních služeb (NSi3.4),

e) roční počet žádostí o služby pro všechny služby umožňující spuštění služeb založených na prostorových datech vydělený počtem těchto služeb (NSi3.5).

 

V.d. Sledování shody služeb založených na prostorových datech s pravidly pro služby

 

(1) K posouzení shody služeb založených na prostorových datech s pravidly pro služby založené na prostorových datech se použijí tyto ukazatele:

a) obecný ukazatel (NSi4), který posuzuje shodu všech služeb založených na prostorových s pravidly pro služby založené na prostorových datech,

b) specifické ukazatele:

1. NSi4.1, který posuzuje shodu vyhledávacích služeb s pravidly pro služby založené na prostorových datech,

2. NSi4.2, který posuzuje shodu prohlížecích služeb s pravidly pro služby založené na prostorových datech,

3. NSi4.3, který posuzuje shodu služeb stahování dat s pravidly pro služby založené na prostorových datech,

4. NSi4.4, který posuzuje shodu transformačních služeb s pravidly pro služby založené na prostorových datech,

5. NSi4.5, který posuzuje shodu služeb umožňujících spuštění služeb založených na prostorových datech s pravidly pro služby založené na prostorových datech.

(2) Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel pro každou službu založenou na prostorových datech uvedenou na seznamu stanoví, zda je ve shodě s pravidly pro služby založené na prostorových datech, a přidělí službě založené na prostorových datech tyto hodnoty:

a) hodnotu 1, je-li služba založená na prostorových datech ve shodě s pravidly pro služby založené na prostorových datech,

b) hodnotu 0, není-li služba založená na prostorových datech ve shodě s pravidly pro služby založené na prostorových datech.

(3) Obecný ukazatel NSi4 se vypočítá vydělením počtu služeb založených na prostorových datech, které jsou ve shodě s pravidly pro služby založené na prostorových datech, celkovým počtem služeb založených na prostorových datech.

(4) Specifické ukazatele se vypočítají takto:

a) počet vyhledávacích služeb, které jsou ve shodě s pravidly pro služby založené na prostorových datech, vydělený celkovým počtem vyhledávacích služeb (NSi4.1),

b) počet prohlížecích služeb, které jsou ve shodě s pravidly pro služby založené na prostorových datech, vydělený celkovým počtem prohlížecích služeb (NSi4.2),

c) počet služeb stahování dat, které jsou ve shodě s pravidly pro služby založené na prostorových datech, vydělený celkovým počtem služeb stahování dat (NSi4.3),

d) počet transformačních služeb, které jsou ve shodě s pravidly pro služby založené na prostorových datech, vydělený celkovým počtem transformačních služeb (NSi4.4),

e) počet služeb umožňujících spuštění služeb založených na prostorových datech, které jsou ve shodě s pravidly pro služby založené na prostorových datech, vydělený celkovým počtem těchto služeb (NSi4.5).Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).

Rozhodnutí Komise (2009/442/ES) ze dne 5. června 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, v platném znění.

Například zákon č․ 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb., vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).

Rozhodnutí Komise (2009/442/ES) ze dne 5. června 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv.

3

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, v platném znění.

8

Například zákon č․ 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb., vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.

9

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.