Čekejte, prosím...
A A A
112/2010 Sb. znění účinné od 20. 4. 2010

112

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. dubna 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,

ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. a) zákona a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády č. 78/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 7 se slovo „nepoužije“ nahrazuje slovy „a bod 9 přílohy č. 2 k tomuto nařízení nepoužijí“.

 

2.

V § 9 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

nemusí plnit podmínku uvedenou v bodě 9 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.“.

 

3.

V § 9 se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

nemusí plnit podmínku uvedenou v bodě 9 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.“.

 

4.

V § 9 se na konci odstavce 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

nemusí plnit podmínku uvedenou v bodě 9 přílohy č․ 2 k tomuto nařízení.“.

 

5.

V § 9 se na konci odstavce 17 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

nemusí plnit podmínku uvedenou v bodě 9 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných v roce 2009 a v letech předchozích podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2010.

Předseda vlády:

v z. PhDr. Kohout v. r.

místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

 

Ministr zemědělství:

Ing. Šebesta v. r.