Čekejte, prosím...
A A A
129/2010 Sb. znění účinné od 21. 5. 2010

129

 

VYHLÁŠKA

ze dne 23. dubna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy

k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

 

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 90 odst. 2 písm. d) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), a podle § 38 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, se mění takto:

1.

V § 9 odst. 2 se slova „3,5 roku“ nahrazují slovy „3 roky“.

 

2.

V § 11 odst. 2 se číslo „1800“ nahrazuje číslem „1600“.

 

3.

V § 17 odst. 2 se číslo „1500“ nahrazuje číslem „1800“.

 

4.

Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

§ 19a

Biotechnický asistent

 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání biotechnického asistenta se získává absolvováním akreditovaného zdravotnického studijního programu nebo akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu.

(2) Programy uvedené v odstavci 1 mají celkovou standardní dobu studia nejméně 3 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 400 hodin.

(3) Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a)

teoretickou výuku poskytující znalosti v

1.

medicínských oborech, které tvoří základ potřebný pro výkon povolání biotechnického asistenta, a to v základech anatomie, fyziologie, patologie, biochemie, interny, chirurgie, mikrobiologie, klinické farmakologie a stomatologie,

2.

technických oborech, a to ve zpracování biosignálů a obrazů (úvod do teorie zpracování biosignálů, analýza a interpretace biosignálů, úvod do simulace a modelování), ve zdravotnických přístrojích (diagnostické a terapeutické zdravotnické přístroje, laboratorní zdravotnické přístroje, zobrazovací systémy v medicíně), v informatice (informační systémy ve zdravotnictví, telemedicína, počítačová podpora diagnostiky a terapie, základy programování, základy statistiky v medicíně),

3.

souvisejících oborech, a to v etice, psychologii, managementu a ekonomice ve zdravotnictví a v základech metodologie vědeckého výzkumu,

b)

praktické vyučování poskytující dovednosti v oborech uvedených v písmenu a) bodu 2 probíhá ve školních laboratořích a ve zdravotnických zařízeních; ve zdravotnických zařízeních praktické vyučování probíhá nejméně 50 hodin na pracovištích používajících diagnostické zdravotnické přístroje, nejméně 40 hodin na pracovištích používajících terapeutické zdravotnické přístroje a nejméně 20 hodin na pracovištích používajících laboratorní zdravotnické přístroje․

(4) Pokud se odborná způsobilost k výkonu povolání biotechnického asistenta získává studiem v akreditovaném studijním programu a vzdělávacím programu kurzu, doplňuje vzdělávací program kurzu vzdělání získané absolvováním akreditovaného studijního programu tak, aby splňoval požadavky podle odstavců 2 a 3.“.

 

5.

Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:

§ 20a

Adiktolog

 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání adiktologa se získává absolvováním akreditovaného zdravotnického studijního programu nebo akreditovaného vzdělávacího programu a vzdělávacího programu kurzu nebo akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu nebo absolvováním vzdělávacího programu kurzu po získání odborné způsobilosti všeobecné sestry.

(2) Program uvedený v odstavci 1 má standardní dobu studia nejméně 3 roky a nejméně 2400 hodin teoretického a praktického vyučování, z toho nejméně 350 hodin praktického vyučování.

(3) Studium v programu uvedeném v odstavci 1 písm. a) poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a)

teoretickou výuku poskytující znalosti v

1.

oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování adiktologické zdravotní péče, a to v anatomii, biologii člověka, chemii a biochemii, základech lékařské terminologie, zdravotnické informatice, fyziologii, základech klinické medicíny, etice, patologii a patologické fyziologii, klinické farmakologii, hygieně a epidemiologii, pediatrii, obecné a vývojové psychologii, metodologii adiktologického a epidemiologického výzkumu a v souvisejících klinických lékařských oborech,

2.

adiktologii a klinické psychologii a základní znalosti v dalších s adiktologií souvisejících teoretických a klinických oborech, a to v duševním zdraví a životním stylu, základech komunikace, základech psychologické a psychiatrické diagnostiky, základech sociologie a sociální psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, sociální práci a politice, obecné a speciální psychiatrii a psychoterapii, opatřeních potlačujících užívání návykových látek, svépomocných nástrojů léčby alkoholiků, narkomanů, teorii koordinované péče, teorii poradenské práce, v problematice patologického hráčství a nezvládnutého užívání moderních komunikačních technologií, v kriminologii, drogové politice, primární drogové prevenci, v problematice zneužívání drog; systému léčebné adiktologické péče zejména v nízkoprahových službách, ambulantní a ústavní péči, terapeutických komunitách a následné péči; komunitní péči, klinické adiktologii, zejména v klinické psychofarmakologii návykových látek, etiologických a patogenetických aspektech užívání návykových látek, komplikacích poruch způsobených užíváním návykových látek a jejich léčby; substituční léčbě, organizaci poskytování adiktologické péče v rámci zařízení poskytujících zdravotní péči nebo sociální služby a v rámci školských zařízení,

3.

souvisejících oborech, a to v rehabilitaci, ergonomii, základech informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu, a dále v základech práva, v základech finančního řízení podniku,

b)

praktické vyučování poskytující dovednosti navazující na teoretické obory, a to zejména v oblasti úvodního rozhovoru a vedení diagnosticko-terapeutického rozhovoru, metod práce s týmem, metod práce s rodinami, ve včasné intervenci a krizové intervenci, nácviku koordinované péče, praxi primárně-preventivních programů, nácviku sociálně-právních dovedností a sociálně-psychologickém a poradenském výcviku; praktické vyučování probíhá ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb systému léčebné adiktologické péče, zejména v zařízeních nízkoprahových služeb, ambulantní péče a substituční léčby, ústavní péče, následné péče, péče v terapeutických komunitách a ve vlastním sociálním prostředí jedinců.

(4) Vzdělávací program kurzu uvedený v odstavci 1 doplňuje vzdělání uváděné v odstavci 1 tak, aby splňovalo požadavky podle odstavců 2 a 3.“.

 

6.

V § 21 odstavec 1 zní:

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu, který je prováděn vysokou školou. Akreditovaný studijní program má standardní dobu studia nejméně 5 let, z toho nejméně 100 hodin praktického vyučování.“.

 

7.

V § 21 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“ a číslo „100“ číslem „400“.

 

8.

Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

§ 22a

Zrakový terapeut

 

(1) Odborná a specializovaná způsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta se získává absolvováním akreditovaného studijního programu a dalšího postgraduálního akreditovaného specializačního programu nebo akreditovaného studijního programu a vzdělávacího programu kurzu.

(2) Akreditovaný studijní program uvedený v odstavci 1 má standardní dobu studia nejméně 5 let, z toho praktické vyučování činí nejméně 100 hodin. Akreditovaný specializační program má standardní dobu studia 1 rok a doplňuje akreditovaný studijní program tak, aby byly splněny minimální požadavky podle odstavce 3.

(3) Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje

a)

teoretickou výuku poskytující znalosti v

1.

oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování oftalmopedické zdravotní péče, a to v pedagogice a speciální pedagogice, anatomii, fyziologii a patologii se zaměřením na zrakové ústrojí, a základní znalosti zdravotnických prostředků, zejména speciálních optických pomůcek a elektronických zvětšovacích pomůcek,

2.

zrakové terapii, a to v metodách a technikách diagnostiky, depistáže a dispenzarizaci zrakových vad a poruch zrakových funkcí, edukaci a reedukaci zrakových funkcí, terapeutické intervenci u vrozených a získaných vad a poruch zrakových funkcí kojenců a dětí v preverbálním období, u všech věkových skupin osob s narušenou komunikační schopností, neslyšících, osob s onemocněním či poruchou centrálního nervového systému, s mentální retardací a obtížně vyšetřitelných. Dále v základech souvisejících klinických oborů, zejména v oftalmologii, optice, ortoptice a optometrii, pediatrii, psychiatrii včetně gerontopsychiatrie, neurologii, geriatrii, logopedii, rehabilitaci včetně fyzioterapie a ergoterapie, a v posudkové činnosti ve zrakové terapii včetně pracovního uplatnění osob s vadami zraku a kombinovanými vadami,

3.

souvisejících oborech, a to v organizaci oftalmopedické péče v rámci zdravotnictví a sociálních služeb a v rámci školských zařízení, základech psychologie, pedagogiky a edukace, základech právní problematiky v oblasti sociálních a zdravotních služeb a školství, základech informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu,

b)

praktické vyučování poskytující dovednosti ve speciálních diagnostických metodách a technikách, v edukačních, reedukačních a rehabilitačních postupech u těžkých vrozených a získaných poruch zraku všech věkových skupin včetně zvládání technických dovedností práce s diagnostickými pomůckami, se speciálními optickými a elektronickými pomůckami používanými v práci zrakového terapeuta, zejména aplikace diagnostické metody s ohledem na věk, mentální dovednosti, diagnózu, úroveň vývoje zraku a způsob komunikace; praktické zacházení s optickými a elektronickými pomůckami využívanými při diagnostice a terapii; praktické vyučování probíhá ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb a ve školách nebo školských zařízeních.

(4) Pokud se odborná způsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta získává studiem v akreditovaném studijním programu a vzdělávacím programu kurzu, doplňuje vzdělávací program kurzu vzdělání získané absolvováním akreditovaného studijního programu tak, aby splňoval požadavky podle odstavců 2 a 3.“.

 

9.

V § 23 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

v akreditovaném bakalářském studijním programu nejméně 3 roky, z toho praktické vyučování činí nejméně 1600 hodin,“.

 

10.

V § 23 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

v akreditovaném magisterském studijním programu nejméně 5 let, z toho praktické vyučování činí nejméně 2200 hodin.“.

 

11.

V § 25 odst. 3 písm. b) se číslo „40“ nahrazuje číslem „30“.

 

12.

V § 33 odst. 2 se číslo „20“ nahrazuje číslem „40“.

 

13.

V § 34 odst. 2 se číslo „440“ nahrazuje číslem „320“ a číslo „340“ se nahrazuje číslem „280“.

 

14.

V § 35 odst. 2 se číslo „500“ nahrazuje číslem „300“.

 

15.

§ 37 se včetně nadpisu zrušuje.

 

16.

V § 38 odst. 2 se číslo „700“ nahrazuje číslem „800“ a číslo „500“ se nahrazuje číslem „270“.

 

17.

V § 41 odst. 4 se číslo „70“ nahrazuje číslem „100“ a číslo „40“ se nahrazuje číslem „50“.

 

18.

V § 41 odst. 5 se číslo „70“ nahrazuje číslem „100“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „50“.

 

19.

V § 41 odst. 6 se číslo „90“ nahrazuje číslem „100“ a číslo „40“ se nahrazuje číslem „50“.

 

20.

V § 41 odst. 7 se číslo „70“ nahrazuje číslem „100“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „50“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Minimální požadavky na programy k získání způsobilosti k výkonu nelékařského povolání stanovené vyhláškou č. 39/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které byly akreditovány přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejsou touto vyhláškou dotčeny.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministryně:

Jurásková v. r.