Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

133/2010 Sb. znění účinné od 6. 6. 2017 do 31. 12. 2020

Tabulka č. 2 přílohy č. 4 k této vyhlášce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Tabulka č. 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2011.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 153/2017 Sb.

6.6.2017

vyhláškou č. 133/2010 Sb.

1.1.2012

vyhláškou č. 278/2011 Sb.

1.11.2011

Více...

133

 

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2010

o požadavcích na pohonné hmoty,

o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci

(vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst. 2, § 4 odst. 1, § 5 odst. 6 a § 7 odst. 3 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a upravuje

a)

požadavky na jakost pohonných hmot,

b)

způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot,

c)

evidenci pohonných hmot.

(2)

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)

kódem kombinované nomenklatury číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku6, ve znění platném ke dni 1. ledna 2002,

b)

motorovým benzinem minerální oleje určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49

1.

bez přídavku biopaliv,

2.

s přídavkem bioethanolu a s přídavkem bioetherů obsahujících 5 nebo více atomů uhlíku v molekule, přičemž obsah ethanolu, etherů a dalších kyslíkatých látek nepřesahuje hodnoty uvedené v příslušné české technické normě,

3.

uvedené v bodech 1 a 2 s obsahem dalších kyslíkatých látek tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval hodnotu obsahu kyslíku uvedenou v příslušné české technické normě,

c)

motorovou naftou

1.

plynové oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 19 41,

2.

plynové oleje s přídavkem maximálně 7 procent objemových methylesterů mastných kyselin určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 19 41,

d)

biopalivem kapalné nebo plynné palivo používané pro dopravu a vyráběné z biomasy,

e)

biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslových a komunálních odpadů,

f)

bioplynem plynná pohonná hmota vyrobená z biomasy nebo biologicky rozložitelné části odpadu, která je vyčištěna na jakost odpovídající zemnímu plynu a je určena pro pohon motorů,

g)

bioethanolem ethanol obecně nebo zvláštně denaturovaný, vyrobený z biomasy a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2207 20 00,

h)

bioetheremethyltercbutylether vyrobený z bioethanolu, používaný jako přídavek do motorového benzinu a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2909 19 10, nebo methyltercbutylether vyrobený z biomethanolu, používaný jako přídavek do motorového benzinu a uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2909 19 90; podíl ethyltercbutyletheru, který je pokládán za biopalivo, činí 47 procent z celkového objemu ethyltercbutyletheru a podíl methyltercbutyletheru, který je pokládán za biopalivo, činí 36 procent z celkového objemu methyltercbutyletheru,

i)

bionaftou methylestery mastných kyselin (dále jen „FAME“) vyrobené z rostlinného oleje nebo živočišného tuku s vlastnostmi motorové nafty, určené k pohonu spalovacích vznětových motorů, uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 3824 90 99, například methylester řepkového oleje,

j)

směsným palivem motorová nafta s obsahem minimálně 30 procent objemových FAME (dále jen „směsná motorová nafta“) uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 3824 90 99, směs minimálně 70 procent objemových bioethanolu s motorovým benzinem (dále jen „ethanol E85“) a bioethanol s obsahem maximálně 5 procent hmotnostních komplexních zušlechťovacích aditiv určený k pohonu spalovacích vznětových motorů (dále jen „ethanol E95“),

k)

zkapalněnými ropnými plyny (dále jen „LPG“) plyny určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2711 12 19, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 91 a 2711 13 97,

l)

stlačeným zemním plynem (dále jen „CNG“) plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,

m)

zkapalněným zemním plynem (dále jen „LNG“) plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 11 00,

n)

biomethanem upravený bioplyn, jehož kvalita a čistota je srovnatelná se zemním plynem uvedeným pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,

o)

vodíkem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů nebo pro palivové články s proton výměnnou membránou uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2804 10 00,

p)

plynovými oleji pro pohon nesilničních pojízdných strojů, zejména v oblasti zemědělství a stavebnictví, plynové oleje uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2710 19 41 a 2710 19 45, včetně plynových olejů s přídavkem FAME maximálně do 7 procent objemových,

q)

syntetickým palivem na bázi biomasy uhlovodíkové palivo používané v dopravě vyrobené chemicko-technologickými postupy z biomasy,

r)

datem prodeje den prodeje pohonné hmoty na čerpací stanici.

§ 3

Jakost pohonných hmot

(1)

Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li

a)

motorový benzin ČSN EN 228 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)

motorová nafta ČSN EN 590 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)

FAME ČSN EN 14214,

d)

směsná motorová nafta ČSN 65 6508,

e)

ethanol E85 ČSN P CEN/TS 15293,

f)

ethanol E95 ČSN 65 6513,

g)

LPG ČSN EN 589,

h)

CNG ČSN 65 6517 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

i)

bioplyn ČSN 65 6514,

j)

vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 – 1 (65 6520) nebo vodík pro palivové články s proton výměnnou membránou ČSN ISO 14687 – 2,

k)

LNG ČSN 65 6517 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

l)

biomethan ČSN 65 6514.

(2)

Požadovaná jakost bioethanolu pro přidávání do motorových benzinů je splněna, odpovídá-li ČSN EN 15376.

§ 4

Způsob sledování složení

a jakosti pohonných hmot

(1)

Sledování složení a jakosti pohonných hmot se provádí pomocí rozborů odebraných vzorků. Odběr vzorků se provádí na výrobních, výdejních, skladovacích nebo prodejních místech.

(2)

Odběr vzorků a posouzení výsledků zkoušek musí u jednotlivých pohonných hmot odpovídat příslušné české technické normě3.

(3)

Při každém odběru vzorku se sepíše protokol, který musí obsahovat

a)

evidenční číslo protokolu evidovaného Českou obchodní inspekcí (dále jen „inspekce“),

b)

označení kontrolované osoby, a to,

1.

jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresu místa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2.

jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

c)

datum, čas a místo skutečného odběru vzorku,

d)

označení výdejního stojanu nebo skladovací nádrže, ze které byl vzorek odebrán,

e)

druh pohonné hmoty s určením podle příslušných českých technických norem4,

f)

číslo pečeti, označení vzorku a jeho množství a celkové množství vzorkované pohonné hmoty,

g)

jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo služebního průkazu a podpis pracovníka inspekce pověřeného k plnění kontrolních úkolů (dále jen „inspektor“) a v případě, že odběr vzorků provádí přizvaná odborně způsobilá osoba, i její jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a podpis,

h)

jména, příjmení, data narození a podpisy ostatních přizvaných osob zúčastněných při odběru vzorku.

(4)

Protokol se pořizuje ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána inspektorem, kontrolovanou nebo povinnou osobou, přizvanou odborně způsobilou osobou provádějící odběr vzorku a ostatními přizvanými osobami. Jedno vyhotovení protokolu si ponechá inspekce. Druhé vyhotovení protokolu obdrží kontrolovaná osoba.

(5)

Minimální počet odebraných vzorků pohonných hmot za rok pro posouzení jejich jakosti je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6)

Sledování jakosti pohonných hmot se provádí pouze zkušebními analytickými metodami stanovenými příslušnými českými technickými normami.

(7)

Zkušební analýzy odebraných vzorků pohonných hmot a jejich vyhodnocení jsou prováděny akreditovanou osobou5. Vyhodnocení analýz může být na žádost inspekce doplněno akreditovanou osobou o posouzení závažnosti nedostatků zjištěných u jednotlivých jakostních parametrů odebraných vzorků pohonných hmot s ohledem na jejich negativní dopad na provoz motoru, bezpečnost nebo na životní prostředí.

§ 5

Ukazatele jakosti pohonných hmot

Při sledování jakosti pohonných hmot se sledují:

a)

u motorového benzinu ukazatele uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)

u motorové nafty ukazatele uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)

u CNG a LNG ukazatele uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d)

u ostatních pohonných hmot ukazatele uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6

Aditiva

(1)

Pro vozidla s motory konstruovanými pro použití olovnatého motorového benzinu se používá aditivum, jehož základem je draselná sůl, zejména draselná sůl alkylované sulfojantarové kyseliny. Aditivum se dávkuje tak, aby koncentrace draslíku v jednom litru benzinu byla v rozmezí 5 mg až 10 mg draslíku.

(2)

K zabezpečení stability jakosti motorové nafty s přídavkem biopaliva pro pohon vznětových motorů lze použít pouze takové methylestery mastných kyselin, do nichž byla předem přidána aditiva, zajišťující jejich oxidační stabilitu.

§ 7

Monitorování složení

a jakosti pohonných hmot

(1)

Vzor zprávy o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní měsíc, kterou vypracovává inspekce, je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2)

Souhrnná zpráva o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní rok, kterou vypracovává inspekce, se skládá z podkladů uvedených v přílohách č. 7 až č. 13 k této vyhlášce. Tyto podklady musí být zpracovány samostatně pro každý druh pohonné hmoty na základě její specifikace. Pro motorový benzin je specifikace určena oktanovým číslem výzkumnou metodou a maximálně přípustným obsahem síry. Pro motorovou naftu, FAME, směsnou motorovou naftu, LPG, CNG a LNG je specifikace určena maximálně přípustným obsahem síry.

§ 8

Evidence pohonných hmot

Souhrnná zpráva o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných na čerpacích stanicích v předchozím kalendářním roce nebo za období z tohoto roku, po které byla uvedená činnost provozována, obsahuje

a)

údaje o provozovateli čerpací stanice, který zprávu předává, a to:

1.

jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresu místa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2.

jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

b)

jednoznačnou identifikaci jednotlivých čerpacích stanic,

c)

údaje o množství pohonných hmot prodaných na jednotlivých čerpacích stanicích, uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce,

d)

jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby odpovědné za zpracování souhrnné zprávy.

§ 9

Doložka vzájemného uznávání

Pokud tato vyhláška stanoví požadavky, které nepřejímají požadavky stanovené příslušnými předpisy práva Evropské unie, neuplatní se tyto požadavky na pohonné hmoty, které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie nebo Turecku anebo byly vyrobeny v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, který je současně smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v souladu s jejich právními předpisy, za předpokladu, že je zaručena míra ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře, jejíž dosažení sleduje tato vyhláška.

§ 10

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti, se zrušuje.

§ 11

Účinnost

(1)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2010, s výjimkou tabulky č. 2 přílohy č. 4 k této vyhlášce, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

(2)

Tabulka č․ 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2011.

Ministr:

Ing. Tošovský v. r.

Příloha č. 1

UKAZATELE JAKOSTI MOTOROVÉHO BENZINU1)

- ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE PRO PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÝMI MOTORY

Tabulka č. 1

Ukazatel jakosti2)

Jednotka

Mezní hodnoty3)

Minimum

Maximum

1.

Oktanové číslo výzkumnou metodou

-

954)

-

2.

Oktanové číslo motorovou metodou

-

85

-

3.

Hustota při 15 °C

kg/m3

720,0

775,0

4.

Tlak par, metoda DVPE6) - letní období7)

kPa

-

60,0

5.

Průběh destilace:

 

 

 

 

5.1 odpařené množství při 100 °C

%(V/V)

46,0

-

 

5.2. odpařené množství při 150 °C

%{VIV)

75,0

-

 

5.3 konec destilace/teplota konce destilace

°C

-

210

6.

Složení uhlovodíků:

 

 

 

 

6.1. olefiny

%(V/V)

-

18,0

 

6.2. aromatické uhlovodíky

%(V/V)

-

35,0

 

6.3. benzen

%(VIV)

-

1,0

7.

Obsah kyslíku

% (mim)

-

3,79)

8.

Obsah kyslíkatých látek:

 

 

 

 

8.1. methanol

%(VIV)

-

3,0

 

8.2.ethanol (mohou být potřebné stabilizátory)

%(V/V)

-

10,09)

 

8.3. isopropanol

%(V/V)

-

12,0

 

8.4. tercbutanol

%(V/V)

-

15,0

 

8.5. isobutanol

%(V/V)

-

15,0

 

8.6. ethery obsahující 5 nebo více atomů uhlíku v molekule

%(V/V)

-

22,0

 

8.7. jiné kyslíkaté látky8)

% (V/V)

-

15,0

9.

Obsah síry

mg/kg

-

10,0

10.

Obsah olova

mg/l

-

5,0

11.

Obsah manganu

mg/l

-

2,0

12.

Oxidační stabilita

min

360

-

 

1)

U motorového benzinu je doporučená doba použitelnosti tři měsíce od data jeho prodeje.

2)

Metody zkoušení musí být metody uvedené v ČSN EN 228. Mohou se převzít analytické metody specifikované v normě, kterou se nahrazuje norma EN 228, pokud lze prokázat, že správnost a přesnost této metody je alespoň stejná jako správnost a přesnost nahrazené analytické metody.

3)

Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou „pravé hodnoty". Při stanovení jejich mezních hodnot byly aplikovány termíny ČSN EN ISO 4259 „ Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám", byly stanoveny minimální hodnoty, byl vzat v úvahu minimální rozdíl 2R nad nulou. (R = reprodukovatelnost). Výsledky jednotlivých měření se interpretují na základě kritérií popsaných v ČSN EN ISO 4259.

4)

Bezolovnatý benzin Normál je uváděn na trh s minimálním oktanovým číslem 81 stanoveným motorovou metodou a s minimálním oktanovým číslem 91 stanoveným výzkumnou metodou.

Bezolovnatý benzin 98 je uváděn na trh s minimálním oktanovým číslem 88 stanoveným motorovou metodou a s minimálním oktanovým číslem 98 stanoveným výzkumnou metodou.

5)

zrušena

6)

DVPE se rozumí ekvivalent suchého tlaku par (Dry Vapour Pressure Equivalent).

7)

Letní období začíná 1. května a končí 30. září, zimní období začíná 1. listopadu a končí 31. března (období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října jsou přechodná období).

8)

Jinými kyslíkatými látkami se rozumí jiné monoalkoholy a ethery s koncem destilace ne vyšším než je stanoveno v české technické normě ČSN EN 228.

9)

Bezolovnatý benzin s obsahem ethanolu maximálně do 5 procent objemových je uváděn na trh s maximálním obsahem kyslíku do 2,7 procent hmotnostních.

Příloha č. 2

UKAZATELE JAKOSTI MOTOROVÉ NAFTY1)2)

- ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE PRO PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ VZNĚTOVÝMI MOTORY

Ukazatel jakosti3)

Jednotka

Mezní hodnoty4)

Minimum

Maximum

1.

Cetanové číslo 5)

-

51,0

-

2.

Cetanový index

-

46,0

-

3.

Hustota při 15 °C

kg/m3

-

845,0

4.

Průběh destilace:

 

 

 

4.1. odpařené množství při 250 °C

% V/V

-

65.0

4.2. odpařené množství při 350 °C

% V/V

85,0

-

4.3. teplota, při níž předestiluje 95 % (V/V)

°C

-

360,0

5.

Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků

% (mim)

-

8,0

6.

Obsah FAME

%(V/V)

-

7,06)

7.

Obsah síry

mg/kg

-

10,0

8.

Obsah vody

mg/kg

-

200,0

9.

Filtrovatelnost -

 

 

 

zimní období,

°C

-

-20

přechodná období7)

°C

-

-10

10.

Bod vzplanutí

°C

nad 55

-

11.

Oxidační stabilita

g/m3

-

25,0

12.

Obsah manganu

mg/l

-

2,0

 

1.

U motorové nafty je doporučená doba použitelnosti tři měsíce od data jejího prodeje.

2.

Pro pohon dieselových agregátů, jako jsou zejména záložní zdroje nemocnic, záchranných a hasičských sborů, se doporučuje použití pouze fosilní motorové nafty (motorové nafty bez přídavku biopaliva), nejlépe arktické motorové nafty.

3.

Metody zkoušení musí být metody uvedené v ČSN EN 590. Mohou se převzít analytické metody specifikované v normě, kterou se nahrazuje norma EN 590, pokud lze prokázat, že správnost a přesnost této metody je alespoň stejná jako správnost a přesnost nahrazené analytické metody.

4.

Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou „pravé hodnoty". Při stanovení jejich mezních hodnot byly aplikovány termíny ČSN EN ISO 4259 „ Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám", byly stanoveny minimální hodnoty, byl vzat v úvahu minimální rozdíl 2R nad nulou. (R = reprodukovatelnost). Výsledky jednotlivých měření se interpretují na základě kritérií popsaných v ČSN EN ISO 4259.

5.

U motorové nafty pro arktické klima na trhu musí cetanové číslo odpovídat ČSN EN 590. V členských státech s drsnými zimními podmínkami může být maximální bod destilace 65 procent objemových při 250 °C u motorové nafty a plynových olejů nahrazen maximálním bodem destilace 10 procent objemových při 180 °C.

6.

Do motorové nafty s obsahem biopaliv v rozmezí od 5 do 7 procent objemových je vhodné k zajištění její stability přidávat příslušné přísady.

7.

Zimní období začíná 16. listopadu a končí 28. (29.) února, přechodná období trvají od 1. října do 15. listopadu a od 1.března do 14. dubna.

 

Příloha č. 3

UKAZATELE JAKOSTI CNG

Ukazatel jakosti

Jednotka

Mezní hodnoty

Minimum

Maximum

Obsah methanu

% (n/n)

85,0

 

Obsah síry před odorizací

mg/m3

 

10,01)

Obsah vody

mg/kg

 

20,0

Wobbeho číslo2)

kWh/m3

12,7

14,5

Relativní hustota

 

0,56

0,70

 

1.

Celkový obsah síry po odorizací může být maximálně 15 mg/m . Při nárazové odorizaci CNG a LNG je doporučováno neprovádět odběr kontrolního vzorku plynu z důvodu možného krátkodobého účelového navýšení obsahu síry nad stanovenou maximální hodnotu.

2.

Objem plynného paliva se vyjadřuje za standardních referenčních podmínek - tlaku 101,325 kPa, teplotě 288,15 K, a jedná se o reálný suchý plyn.

Příloha č. 4

MINIMÁLNÍ POČET ODEBRANÝCH VZORKŮ POHONNÝCH HMOT

ZA ROK PRO POSOUZENÍ JEJICH JAKOSTI

Tabulka č. 1

zrušena

 

Tabulka č. 2

 

Motorové benziny

Motorová nafta

FAME nebo směsná motorová nafta

LPG

CNG nebo LNG

Ethanol E85

Počet odběrů v období odl. 5. do 31. 10.

500

600

50

150

20

5

Počet odběrů v období odl. 11. do 30.4.

500

600

50

150

20

5

 

U FAME a směsné motorové nafty se inspekce rozhodne podle situace na trhu, v jakém poměru budou vzorky odebírány.

Příloha č. 5

UKAZATELE JAKOSTI OSTATNÍCH POHONNÝCH HMOT

Pohonná hmota

Sledované ukazatele

Ethanol E85

1. vzhled,

2. oktanové číslo výzkumnou metodou,

3. oktanové číslo motorovou metodou,

4. tlak par stanovený metodou DVPE

5. obsah ethanolu,

6. obsah methanolu a etherů,

7. obsah vyšších alkoholů,

8. obsah vody,

9. obsah síry,

10. obsah anorganických chloridů,

11. průběh destilace

11.1 konec destilace,

11.2 destilační zbytek,

12. kyselost,

13. oxidační stabilita

Ethanol E95

1. vzhled,

2. tlak par stanovený metodou DVPE,

3. obsah ethanolu,

4. obsah methanolu a etherů,

5. obsah vyšších alkoholů,

6. obsah vody,

7. obsah síry,

8. obsah anorganických chloridů,

9. kyselost,

10. oxidační stabilita,

11. hustota při 15 °C,

12. elektrická vodivost

FAME

1. obsah FAME,

2. hustota při 15 °C,

3. cetanové číslo - každý pátý odebraný vzorek,

4. filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna,

5. číslo kyselosti,

6. korozivní působení na měď,

7. obsah síry,

8. obsah vody,

9. obsah sulfátového popela,

10. obsah volného a vázaného glycerolu,

11. obsah alkalických kovů (sodík a draslík),

12. bod vzplanutí,

13. oxidační stabilita

Směsná motorová nafta

1. cetanové číslo,

2. cetanový index,

3. hustota při 15 °C,

4. průběh destilace

4.1 odpařené množství při 250 °C,

4.2 odpařené množství při 350 °C,

4.3 teplota, při níž předestiluje 95 % (V/V)

4.4 obsah síry,

 

5. obsah vody,

6. obsah FAME,

7. filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna,

8. bod vzplanutí,

9. oxidační stabilita

LPG

1. oktanové číslo motorovou metodou - výpočet ze složení stanoveného chromatografickým rozborem,

2. obsah síry,

3. obsah dienů,

4. korozivní působení na měď,

5. sirovodík,

6. zbytek po odpaření stanovený vysokoteplotní gravimetrickou metodou podle ČSN EN 15471

Biomethan

1. obsah oxidu uhličitého,

2. obsah dusíku,

3. obsah kyslíku,

4. obsah síry,

5. obsah vody,

6. Wobbeho číslo,

7. relativní hustota,

8. obsah dusíkatých nečistot.

Vodík

1. obsah vody,

2. obsah uhlovodíků,

3. obsah kyslíku,

4. obsah síry,

5. obsah formaldehydu,

6. obsah kyseliny mravenčí,

7. obsah amoniaku,

8. maximální velikost pevných částic,

9. maximální koncentrace pevných částic.

Příloha č. 6

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI POHONNÝCH HMOT

Kontrolované období (měsíc, rok).............................. .............................. ..............................

 

Pohonná hmota:................................................... .............................. ..............................

 

Příslušná česká technická norma,

které musí odpovídat jakost monitorované pohonné hmoty: ..............................

 

Počet odebraných vzorků:................................................ ..............................

z toho vyhovělo:...............(počet), ..............(%)

nevyhovělo:...............(počet), ..............(%)

 

Zjištěné nevyhovující ukazatele jakosti:

Metoda zkoušení:

 

Ukazatel jakosti:...................

...........................

Počet vzorků: ... = .....%

 

Ukazatel jakosti:............

...........................

Počet vzorků: ... = .....%

 

Ukazatel jakosti:............

...........................

Počet vzorků: ... = .....%

 

Komentář:

 

Datum:

Razítko kontrolního orgánu

a podpis odpovědného zaměstnance

Příloha č. 7

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVANÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉHO BENZINU

Motorový benzin

Specifikace

Oktanové číslo výzkumnou metodou:

 

Letní období/zimní období/rok1)

Ukazatel jakosti

Jednotka

ČSN EN 228 Zkušební metoda

Minimum

Maximum

Počet vzorků mimo 95% toleranci ukazatele

Průměrná hodnota

Medián

Směrodatná odchylka

25% percentil

75% percentil

Oktanové číslo výzkumnou metodou

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktanové číslo motorovou metodou

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hustota při 15°C

kg/m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlak par DVPE

Letní období

kPa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh destilace:

1. při 100 °C

2. při 150 °C

3. teplota konce destilace

 

% V/V

% V/V

°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení uhlovodíků:

1. olefiny

2. aromatické uhlovodíky

3. benzen

 

%V/V

%V/V

%V/V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah kyslíku

% m/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah kyslíkatých látek:

1. methanol

2. ethanol

3. isopropanol

4. tercbutanol

5. isobutanol

6. étery

7. jiné kyslíkaté látky

 

%V/V

%V/V

%V/V

%V/V

%V/V

%V/V

%V/V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah síry

mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah olova

g/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah manganu

mg/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxidační stabilita

min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku

Celkem

 

Leden

 

Duben

 

Červenec

 

Říjen

 

Únor

 

Květen

 

Srpen

 

Listopad

 

Březen

 

Červen

 

Září

 

Prosinec

 

 

Motorový benzin - Vyhodnocení provedených analýz a metody zkoušení

 

Letní období/zimní období/rok1)

Ukazatel jakosti

Jednotka

Použitá metoda

Počet nevyhovujících vzorků

Rozmezí naměřených hodnot

Komentář/vysvětlivky

Oktanové číslo výzkumnou metodou

-

 

 

 

 

Oktanové číslo motorovou metodou

-

 

 

 

 

Hustota při 15°C

kg/m3

 

 

 

 

Tlak par DVPE

Letní období

kPa

 

 

 

 

Průběh destilace:

1. při 100 °C

2. při 150 °C

3. teplota konce destilace

% V/V

% V/V

°C

 

 

 

 

Složení uhlovodíků:

1. olefiny

2. aromatické uhlovodíky

3. benzen

% V/V

% V/V

% V/V

 

 

 

 

Obsah kyslíku

% m/m

 

 

 

 

Obsah kyslíkatých látek:

1. methanol

2. ethanol

3. isopropanol

4. tercbutanol

5. isobutanol

6. étery

7. jiné kyslíkaté látky

% V/V

% V/V

% V/V

% V/V

% V/V

% V/V

% V/V

 

 

 

 

Obsah síry

mg/kg

 

 

 

 

Obsah olova

g/l

 

 

 

 

Obsah manganu

mg/l

 

 

 

 

Oxidační stabilita

min

 

 

 

 

 

1)

Tabulky se vyplňují zvlášť za letní období, zvlášť za zimní období a souhrnně za celý kalendářní rok. Letní období začíná 1. května a končí 30. září, zimní období začíná 1. listopadu a končí 31. března (období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října jsou přechodná období).

Příloha č. 8

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉ NAFTY

Motorová nafta

Letní období/zimní období/rok1)

Ukazatel jakosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Počet vzorků mimo 95% toleranci ukazatele

Průměrná Hodnota

Medián

Směrodatná odchylka

25% percentil

75% percentil

Cetanové číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetanový index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod vzplanutí

°C

 

 

 

 

 

 

 

 

Hustota při 15°C

kg/m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh destilace:

1. při 250°C

2. při 350 °C

3. teplota 95% předestilovaného objemu

 

% V/V

% V/V

°C

 

 

 

 

 

 

 

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky

% m/m

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah metylesterů mastných kyselin (FAME)

% V/V

 

 

 

 

 

 

 

 

CFPP teplota filtrovatelnosti

°C

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah síry

mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah manganu

mg/l

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah vody

mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxidační stabilita

g/m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku ....

Celkem

 

Leden

 

Duben

 

Červenec

 

Říjen

 

Únor

 

Květen

 

Srpen

 

Listopad

 

Březen

 

Červen

 

Září

 

Prosinec

 

 

Motorová nafta - Vyhodnocení provedených analýz a metody zkoušení

 

Letní období/zimní období/rok 1)

Ukazatel jakosti

Jednotka

Použitá metoda

Počet nevyhovujících vzorků

Rozmezí naměřených hodnot

Komentář/ vysvětlivky

Cetanové číslo

 

 

 

 

 

Cetanový index

 

 

 

 

 

Bod vzplanutí

°C

 

 

 

 

Hustota při 15°C

kg/m3

 

 

 

 

Průběh destilace:

1. při250°C

2. při 350 °C

3. teplota 95% předestilovaného objemu

 

% V/V

% V/V

°C

 

 

 

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky

% m/m

 

 

 

 

Obsah metylesterů mastných kyselin (FAME)

% V/V

 

 

 

 

CFPP teplota filtrovatelnosti

°C

 

 

 

 

Obsah síry

mg/kg

 

 

 

 

Obsah manganu

mg/l

 

 

 

 

Obsah vody

mg/kg

 

 

 

 

Oxidační stabilita

g/m3

 

 

 

 

 

1)

Tabulky se vyplňují zvlášť za letní období, zvlášť za zimní období a souhrnně za celý kalendářní rok. Letní období začíná 1. května a končí 30. září, zimní období začíná 1. listopadu a končí 31. března (období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října jsou přechodná období).

Příloha č. 9

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉHO BENZINU

Motorový benzin

Specifikace

Oktanové číslo výzkumnou metodou:

 

Ukazatel jakosti

Jednotka

Analytické a statistické výsledky

Počet vzorků

Min.

Max.

Střední hodnota

Směrodatná odchylka

Oktanové číslo výzkumnou metodou

-

 

 

 

 

 

Oktanové číslo motorovou metodou

-

 

 

 

 

 

Tlak par, metoda DVPE - letní období

kPa

 

 

 

 

 

Destilace:

1. odpařené množství při 100 °C

2. odpařené množství při 150 °C

 

%(V/V)

%(V/V)

 

 

 

 

 

Složení uhlovodíků:

1. olefiny

2. aromatické uhlovodíky

3. benzen

 

%(V/V)

%(V/V)

%(V/V)

 

 

 

 

 

Obsah kyslíku

% (m/m)

 

 

 

 

 

Obsah kyslíkatých látek:

1. methanol

2. ethanol

3. isopropanol

4. tercbutanol

5. isobutanol

6. ethery obsahující 5 nebo více atomů uhlíku v molekule

7. jiné kyslíkaté látky

 

%(V/V)

%(V/V)

%(V/V)

%(V/V)

%(V/V)

%(V/V)

%(V/V)

 

 

 

 

 

Obsah síry

mg/kg

 

 

 

 

 

Obsah olova

g/l

 

 

 

 

 

Oxidační stabilita

min

 

 

 

 

 

 

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku.....

Celkem

 

Leden

 

Duben

 

Červenec

 

Říjen

 

Unor

 

Květen

 

Srpen

 

Listopad

 

Březen

 

Červen

 

Září

 

Prosinec

 

 

Motorový benzin - Vyhodnocení provedených analýz a metody zkoušení

 

Ukazatel jakosti

Jednotka

Použitá metoda

Počet nevyhovujících vzorků

Rozmezí naměřených hodnot

Komentář/vysvětlivky

Oktanové číslo výzkumnou metodou

 

 

 

 

 

Oktanové číslo motorovou metodou

 

 

 

 

 

Tlak par, metoda DVPE - letní období

kPa

 

 

 

 

Průběh destilace:

1. odpařené množství při 100 °C

2. odpařené množství při 150 °C

 

 

 

 

 

%(V/V)

 

 

 

 

%(V/V)

 

 

 

 

Složení uhlovodíků:

1. olefiny

2. aromatické uhlovodíky

3. benzen

 

 

 

 

 

%(V/V)

 

 

 

 

%(V/V)

 

 

 

 

%(V/V)

 

 

 

 

Obsah kyslíku

% (m/m)

 

 

 

 

Obsah kyslíkatých látek:

1. methanol

2. ethanol

3. iso-propanol

4. terc-butanol

5. iso-butanol

6. ethery obsahující 5 nebo více atomů uhlíku v molekule

7. ostatní kyslíkaté látky

 

 

 

 

 

%(V/V)

 

 

 

 

%(V/V)

 

 

 

 

%(V/V)

 

 

 

 

%(V/V)

 

 

 

 

%(V/V)

 

 

 

 

%(V/V)

 

 

 

 

Obsah síry, max. 10 mg/kg

mg/kg

 

 

 

 

Obsah olova

g/l

 

 

 

 

Oxidační stabilita

min

 

 

 

 

 

Tabulky se vyplňují zvlášť za letní období, zvlášť za zimní období a souhrnně za celý kalendářní rok. Letní období začíná 1. května a končí 30. září, zimní období začíná 1. listopadu a končí 31. března (období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října jsou přechodná období).

Příloha č. 10

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU1) O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI SMĚSNÉ MOTOROVÉ NAFTY2)

Specifikace

Max, obsah síry 10 mg/kg

Ukazatel jakosti

Jednotka

Analytické a statistické výsledky

Počet vzorků

Min.

Max.

Střední hodnota

Směrodatná odchylka

Cetanové číslo

-

 

 

 

 

 

Hustota při 15 °C

kg/m3

 

 

 

 

 

Průběh destilace: - 95%(F/K)předestiluje při teplotě max. 360 °C

°C

 

 

 

 

 

Bod vzplanutí

°C

 

 

 

 

 

Obsah síry

mg/kg

 

 

 

 

 

Obsah vody

mg/kg

 

 

 

 

 

Obsah esterů

%(V/V)

 

 

 

 

 

Oxidační stabilita

g/mJ

 

 

 

 

 

 

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku ....

Celkem

 

Leden

 

Duben

 

Červenec

 

Říjen

 

Unor

 

Květen

 

Srpen

 

Listopad

 

Březen

 

Červen

 

Září

 

Prosinec

 

 

1.

Tabulky se vyplňují za celý kalendářní rok.

2.

U směsné motorové nafty je doporučená doba použitelnosti dva měsíce od data jejího prodeje.

 

Příloha č. 11

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ

SLOŽENÍ A JAKOSTI LPG

Specifikace

Max, obsah síry 50 mg/k

Ukazatel jakosti

Jednotka

Analytické a statisitické výsledky

Počet vzorků

Min.

Max.

Střední hodnota

Směrodatná odchylka

Oktanové číslo motorovou metodou

-

 

 

 

 

 

Obsah síry

mg/kg

 

 

 

 

 

Obsah dienů

%(V/V)

 

 

 

 

 

 

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku ....

Celkem

 

Leden

 

Duben

 

Červenec

 

Říjen

 

Unor

 

Květen

 

Srpen

 

Listopad

 

Březen

 

Červen

 

Září

 

Prosinec

 

 

Tabulky se vyplňují za celý kalendářní rok.

Příloha č. 12

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU1) O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI CNG

Specifikace

Max, obsah síry před odorizací 10 mg/m3

Ukazatel jakosti

Jednotka

Analytické a statistické výsledky

Počet vzorků

Min.

Max.

Střední hodnota

Směrodatná odchylka

Wobbeho číslo

kWh/rrť

 

 

 

 

 

Obsah methanu

% (n/n)

 

 

 

 

 

Celkový obsah síry2)

mg/m3

 

 

 

 

 

Obsah vody

mg/kg

 

 

 

 

 

 

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku ....

Celkem

 

Leden

 

Duben

 

Červenec

 

Říjen

 

Unor

 

Květen

 

Srpen

 

Listopad

 

Březen

 

Červen

 

Září

 

Prosinec

 

 

1.

Tabulky se vyplňují za celý kalendářní rok.

2.

Celkový obsah síry po odorizaci může být maximálně 15 mg/m3. Při nárazové odorizaci CNG a LNG je doporučováno neprovádět odběr kontrolního vzorku plynu z důvodu možného krátkodobého účelového navýšení obsahu síry nad stanovenou maximální hodnotu.

 

Příloha č. 13

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI ETHANOLU E85

Specifikace

Oktanové číslo výzkumnou metodou:

Max. obsah síry 10 mg/kg

 

Ukazatel jakosti

Jednotka

Analytické a statistické výsledky

Počet vzorků

Min.

Max.

Střední hodnota

Směrodatná odchylka

Tlak par, metoda DVPE - letní období

kPa

 

 

 

 

 

Průběh destilace:

1. konec destilace

2. destilační zbytek

 

°C

%(V/V)

 

 

 

 

 

Obsah kyslíkatých látek:

1. ethanol

2. methanol

3. vyšší alkoholy (C3 až Cg)

 

%(V/V)

%(V/V)

%(V/V)

 

 

 

 

 

Obsah vody

 

 

 

 

 

 

Obsah síry

mg/kg

 

 

 

 

 

Vzhled

-

 

 

 

 

 

pHe

-

 

 

 

 

 

Oxidační stabilita

min.

 

 

 

 

 

 

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku ....

Celkem

 

Leden

 

Duben

 

Červenec

 

Říjen

 

Unor

 

Květen

 

Srpen

 

Listopad

 

Březen

 

Červen

 

Září

 

Prosinec

 

 

Tabulky se vyplňují za celý kalendářní rok.

Příloha č. 14

ÚDAJE O POHONNÝCH HMOTÁCH PRO ÚČELY JEJICH EVIDENCE

Tabulka č. 1

Motorový benzin

OČVM2) 91

Výroba1)

(tuny)

Dovoz (tuny)

Vývoz (tuny)

Dodávka na trh (tuny)

Přepracovaný benzin4) (tuny)

Biopaliva v benzinu dodaném na trh5) (tuny)

bez přídavku biopaliv

 

 

 

 

 

-

s přídavkem bioetheru

 

 

 

 

 

 

s přídavkem bioethanolu

 

 

 

 

 

 

s přídavkem bioetheru a bioethanolu3)

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2

Motorový benzin

OČVM2) 95

Výroba1) (tuny)

Dovoz (tuny)

Vývoz (tuny)

Dodávka na trh (tuny)

Přepracovaný benzin4) (tuny)

Biopaliva v benzinu dodaném na trh5) (tuny)

bez přídavku biopaliv

 

 

 

 

 

-

s přídavkem bioetheru

 

 

 

 

 

 

s přídavkem bioethanolu

 

 

 

 

 

 

s přídavkem bioetheru a bioethanolu3)

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3

Motorový benzin

OČVM2) 98

Výroba1) (tuny)

Dovoz (tuny)

Vývoz (tuny)

Dodávka na trh (tuny)

Přepracovaný benzin4) (tuny)

Biopaliva v benzinu dodaném na trh5) (tuny)

bez přídavku biopaliv

 

 

 

 

 

-

s přídavkem bioetheru

 

 

 

 

 

 

s přídavkem bioethanolu

 

 

 

 

 

 

s přídavkem bioetheru a bioethanolu3)

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4

Motorová nafta

Výroba1) (tuny)

Dovoz (tuny)

Vývoz (tuny)

Dodávka na trh (tuny)

Přepracovaná motorová nafta4) (tuny)

Biopaliva v motorové naftě dodané na trh5) (tuny)

bez přídavku biopaliv

 

 

 

 

 

-

s přídavkem FAME

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5

Směsná motorová nafta

Výroba (tuny)

Dovoz

(tuny)

Vývoz

(tuny)

Dodávka na trh

(tuny)

Biopaliva ve směsné motorové naftě dodané na trh6) (tuny)

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 6

FAME7)

Výroba

(tuny)

Dovoz

(tuny)

Vývoz

(tuny)

Dodávka na trh (tuny)

FAME dodaná na trh jako pohonná hmota8) (tuny)

Max. obsah síry 10 mg/kg

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 7

Ethanol E85

Výroba (tuny)

Dovoz

(tuny)

Vývoz

(tuny

Dodávka na

trh (tuny)

Biopaliva v ethanolu E85 dodaném na trh9) (tuny)

Max. obsah síry 10 mg/kg

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 8

 

Výroba

(tuny)

Dovoz

(tuny)

Vývoz

(tuny)

LPG

 

 

 

CNG

 

 

 

 

1.

Výrobou se rozumí výroba základních paliv.

2.

OČVM se rozumí oktanové číslo výzkumnou metodou.

3.

U motorového benzinu s přídavkem bioetheru a bioethanolu je nutné uvést obsah každé biosložky samostatně.

4.

Přepracovaným benzinem nebo naftou se rozumí množství motorového benzinu nebo nafty pro míšení s biopalivem.

5.

Benzinem dodaným na trh nebo naftou dodanou na trh se rozumí množství vyrobeného, dovezeného, přepracovaného a nakoupeného benzinu nebo nafty po odečtení množství benzinu nebo nafty vyvezeného.

6.

Směsnou motorovou naftou dodanou na trh se rozumí množství vyrobené, dovezené a nakoupené směsné motorové nafty po odečtení množství směsné motorové nafty vyvezené.

7.

Tabulka č. 6 se týká pouze FAME určené pro dopravní účely.

8.

FAME dodanou na trh se rozumí množství vyrobené, dovezené a nakoupené FAME po odečtení množství FAME vyvezené.

9.

Ethanolem E85 dodaným na trh se rozumí množství vyrobeného, dovezeného a nakoupeného ethanolu E85 po odečtení množství ethanolu E85 vyvezeného.

 

Příloha č. 15

ÚDAJE O PRODEJI POHONNÝCH HMOT NA ČERPACÍCH STANICÍCH PRO ÚČELY JEJICH EVIDENCE

 

Motorový benzin OČVM 91

Motorový benzin OČVM 95

Motorový benzin OČVM 98

Motorová nafta

(tis. litrů)

(tis. litrů)

(tis. litrů)

(tis. litrů)

bez přídavku biopaliv

 

 

 

 

s přídavkem biopaliv

 

 

 

 

 

OČVM se rozumí oktanové číslo výzkumnou metodou.

 

 

(tis. litrů)

Směsná motorová nafta

 

FAME