Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

146/2010 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 do 4. 4. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 18/2012 Sb.

1.1.2013

146

 

ZÁKON

ze dne 21. dubna 2010

o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1 a upravuje

a)

systém pro jednoznačné označování a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití2 (dále jen „výbušniny“) a

b)

působnost orgánů státní správy v oblasti označování a sledovatelnosti výbušnin.

(2)

Tento zákon se nevztahuje na

a)

výbušniny přepravované a doručované bez obalu nebo v čerpacích vozidlech pro jejich přímé nabití do vývrtu,

b)

výbušniny vyrobené na místě odstřelu a na výbušniny, které jsou přímo nabity hned po výrobě,

c)

střelivo, pyrotechnické výrobky a vojenskou munici,

d)

výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky,, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a Hasičský záchranný sbor České republiky pro výkon služby,

e)

výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly a sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

Označování výbušnin

§ 2

Jednoznačné označení

(1)

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které

a)

vyrábějí nebo sestavují výbušniny (dále jen „výrobci“),

b)

dovážejí výbušniny (dále jen „dovozci“), nebo

c)

s výbušninami nakládají jiným způsobem než uvedeným v písmenu a) nebo b) (dále jen „osoby nakládající s výbušninami“),

jsou povinny označit výbušniny a každé jejich nejmenší balení tak, aby označení bylo dobře čitelné, nezaměnitelné a aby bylo v souladu s požadavky uvedenými v příloze k tomuto zákonu (dále jen „jednoznačné označení“), pokud výbušniny v souladu s tímto zákonem již nebyly jednoznačně označeny.

(2)

V případě, že výbušnina podléhá dalším výrobním a montážním procesům, osoby uvedené v odstavci 1, které tyto procesy provádějí, nejsou povinny ji znovu jednoznačně označit za předpokladu, že původní jednoznačné označení stále splňuje požadavky stanovené v § 3 a v příloze k tomuto zákonu.

(3)

Odstavec 1 se nepoužije, pokud je výbušnina vyrobena na vývoz a je označena v souladu s požadavky dovážející země umožňujícími tuto výbušninu sledovat.

(4)

Pro každé místo výroby výbušnin Český báňský úřad přiděluje trojmístný číselný kód na žádost

a)

výrobce, který je usazen na území České republiky, pokud se místo výroby výbušnin nachází na území České republiky,

b)

výrobce, který je usazen na území Evropské unie, pokud se místo výroby výbušnin nachází mimo území Evropské unie a výbušniny se dovážejí do České republiky,

c)

dovozce výbušnin do České republiky, pokud výrobce není usazen v členském státě Evropské unie a místo výroby výbušnin se nachází mimo území Evropské unie․

(5)

V případě, že osoby uvedené v odstavci 1 výbušniny znovu balí, odpovídají za to, že výbušnina a každé její nejmenší balení je jednoznačně označeno.

§ 3

Způsob označování výbušnin

(1)

Jednoznačné označení se provede přímo na výbušnině nebo se k ní připevní trvalým způsobem.

(2)

Kromě jednoznačného označení může být výbušnina označena i pasivním inertním elektronickým identifikátorem a každé balení obsahující výbušniny souvisejícím identifikátorem.

§ 4

Způsob označení výbušnin

ve formě náložek a výbušnin v pytlích

Výbušniny ve formě náložek a výbušniny balené v pytlích musí být jednoznačně označeny nálepkou nebo přímým tiskem na náložce nebo pytli. Každé balení obsahující náložky musí nést stejné označení.

§ 5

Způsob označení dvou a vícesložkových výbušnin

Balené dvou a vícesložkové výbušniny musí být jednoznačně označeny nálepkou nebo přímým tiskem na každém nejmenším balení obsahujícím dané složky.

§ 6

Způsob označení zážehových rozbušek a zažehovačů

Zážehové rozbušky nebo zažehovače musí být jednoznačně označeny nálepkou nebo přímým tiskem nebo musí být označení vyraženo přímo na dutinku rozbušky. Každé nejmenší balení obsahující zážehové rozbušky nebo zažehovače musí nést stejné označení.

§ 7

Způsob označení elektrických, neelektrických

a elektronických rozbušek

Elektrické, neelektrické a elektronické rozbušky musí být jednoznačně označeny nálepkou na přívodních vodičích nebo na detonační trubici, nebo nálepkou, přímým tiskem nebo ražbou přímo na dutinku rozbušky. Každé nejmenší balení obsahující rozbušky musí nést stejné označení.

§ 8

Způsob označení počinových a zesilujících náloží

Počinové a zesilující nálože musí být jednoznačně označeny nálepkou nebo přímým tiskem na počinové nebo zesilující náloži. Každé nejmenší balení obsahující počinové nebo zesilující nálože musí nést stejné označení.

§ 9

Způsob označení bleskovic a zápalnic

Bleskovice a zápalnice musí být jednoznačně označeny nálepkou nebo přímým tiskem na cívce. Jednoznačné označení musí být vyznačeno na každých pěti metrech buď na vnějším obalu bleskovice nebo zápalnice, nebo na vnitřní plastové vrstvě bezprostředně pod vnějším obalem bleskovice nebo zápalnice. Každé nejmenší balení obsahující bleskovice nebo zápalnice musí nést stejné označení.

§ 10

Způsob označení nádob a sudů

obsahujících výbušniny

Výbušniny balené v nádobách nebo sudech musí být jednoznačně označeny nálepkou nebo přímým tiskem přímo na nádobu nebo sud obsahující výbušniny.

§ 11

Kopie originálního označení

Pokud výrobce, dovozce nebo osoba nakládající s výbušninami označí výbušninu samolepicí odnímatelnou nálepkou, která je kopií originálního označení a kterou může zákazník použít, je nutné, aby byla viditelně označena jako kopie.

Evidence

§ 12

Shromažďování údajů

(1)

Výrobce, dovozce a osoba nakládající s výbušninami jsou povinni zřídit a vést systém pro jednoznačné označování a sledovatelnost výbušnin3 v rozsahu žádosti o povolení k předávání a nabývání výbušnin, včetně jednoznačného označení, a to až do doby spotřebování nebo zničení výbušnin a ve všech fázích dodavatelského řetězce.

(2)

Systém podle odstavce 1 musí umožnit sledování výbušniny tak, aby byla kdykoliv možná identifikace osob, u nichž se výbušniny nacházejí.

(3)

Shromážděné údaje, včetně jednoznačných označení, musí výrobce, dovozce a osoba nakládající s výbušninami mít uloženy po dobu deseti let po dodání, spotřebování nebo zničení výbušniny, a to i v případě, že již s výbušninami nenakládají. V případě zániku výrobce, dovozce nebo osoby nakládající s výbušninami předá insolvenční správce nebo likvidátor údaje podle odstavce 1 příslušnému obvodnímu báňskému úřadu; tyto údaje zde budou uchovány do uplynutí stanovené doby.

§ 13

Povinnosti výrobců, dovozců a osob

nakládajících s výbušninami

Výrobce, dovozce a osoba nakládající s výbušninami jsou povinni

a)

vést záznamy všech údajů podle § 12 spolu s údaji o osobách, které výbušninu nabyly, kterým byla výbušnina předána nebo kterými byla dovezena,

b)

vést záznamy o umístění každé výbušniny, se kterou nakládají, než je dále předána nebo použita,

c)

pravidelně, nejméně jedenkrát za kalendářní rok, ověřit systém shromažďování údajů s cílem zajistit účinnost systému a kvalitu zaznamenaných údajů,

d)

mít uloženy shromážděné údaje, včetně údajů z jednoznačných označení, po dobu uvedenou v § 12 odst. 3,

e)

chránit shromážděné údaje před náhodným nebo svévolným poškozením nebo zničením,

f)

poskytovat na žádost orgánů uvedených v § 14, orgánů Policie České republiky nebo orgánů činných v trestním řízení informace ohledně původu a místa, kde se výbušnina nachází, až do doby jejího spotřebování nebo zničení, a ve všech fázích dodavatelského řetězce a

g)

poskytovat orgánům uvedeným v písmenu f) jméno a kontaktní údaje osoby, která může dodat informace podle písmene f) mimo pracovní dobu.

Výkon státní správy

§ 14

Působnost orgánů státní správy

(1)

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a)

Český báňský úřad a

b)

obvodní báňské úřady.

(2)

Český báňský úřad

a)

přiděluje trojmístný kód místu výroby podle tohoto zákona a

b)

rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obvodních báňských úřadů vydaným podle tohoto zákona,

c)

vykonává dozor nad plněním povinností podle tohoto zákona.

(3)

Obvodní báňské úřady

a)

vykonávají dozor nad plněním povinností podle tohoto zákona,

b)

ukládají nezbytná opatření k nápravě nedostatků týkajících se značení, shromažďování údajů a plnění povinností podle § 13,

c)

vedou řízení o správních deliktech a

d)

uchovávají údaje v případech uvedených v § 12 odst. 3.

§ 15

Výkon dozoru

(1)

Při provádění dozoru kontrolují orgány vykonávající dozor plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona a jiných právních předpisů, pokud se vztahují k označování a sledovatelnosti výbušnin. Orgány dozoru ukládají rovněž opatření k nápravě zjištěných nedostatků podle tohoto zákona, zejména opatření k provedení potřebných prací. Za účelem dozoru jsou osoby vykonávající působnost dozorových orgánů oprávněny vstupovat do všech objektů, kde se nacházejí výbušniny, včetně prodejen, výrobních a skladových objektů a dalších provozoven.

(2)

Osoba podléhající dozoru podle tohoto zákona je povinna osobám oprávněným k výkonu působnosti dozorových orgánů předložit těmto orgánům pro účely výkonu dozoru dokumentaci a poskytnout jim informace o činnostech souvisejících s označováním a pohybem výbušnin.

§ 16

Správní delikty právnických

a podnikajících fyzických osob

(1)

Výrobce, dovozce nebo osoba nakládající s výbušninami se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezřídí nebo nevede systém pro jednoznačné označování a sledovatelnost výbušnin podle § 12 odst. 1,

b)

vede systém pro jednoznačné označování a sledovatelnost výbušnin tak, že tento systém neumožní sledování výbušnin nebo identifikaci osob, u nichž se výbušnina nachází,

c)

nakládá s výbušninami, které nesplňují požadavky na jednoznačné označení stanovené tímto zákonem v § 2 až 11,

d)

jako výrobce nebo dovozce vede záznamy v rozporu s § 13 písm. a),

e)

v rozporu s § 13 písm. b) nevede záznamy o místě, kde se výbušnina nachází,

f)

v rozporu s § 13 písm. c) neověřuje pravidelně systém pro jednoznačné označování a sledovatelnost výbušnin s cílem zajistit jeho účinnost a kvalitu zaznamenaných údajů,

g)

nemá uloženy údaje shromážděné podle tohoto zákona ve stanoveném rozsahu nebo ve lhůtách podle zákona,

h)

nechrání shromážděné údaje před náhodným nebo svévolným poškozením,

i)

neposkytne na žádost orgánů vykonávajících dozor informace ohledně původu a místa, kde se výbušnina nachází během její životnosti a ve všech fázích spotřebitelského řetězce,

j)

neposkytne orgánům vykonávajícím dozor jméno a kontaktní údaje osoby, která může poskytnout informace podle § 13 písm. f), nebo

k)

nesplní opatření k nápravě uložené podle § 14 odst. 3.

(2)

Za správní delikt lze uložit pokutu do výše

a)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až h),

b)

500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i) až k).

§ 17

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1)

Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2)

Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3)

Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let, a u deliktu podle § 16 odst. 1 písm. g) nejpozději do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4)

Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává a pokuty za ně ukládá obvodní báňský úřad.

(5)

Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6)

Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(7)

Kromě pokuty lze v případě správního deliktu podle § 16 odst. 1 písm. c) nebo k) uložit i propadnutí výbušniny, jestliže náleží osobě, která se dopustila správního deliktu tím, že výbušninu ke spáchání správního deliktu užila nebo chtěla užít. Propadnutí nelze uložit, je-li hodnota výbušniny v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu. Vlastníkem propadlé výbušniny se stává stát.

§ 18

Přechodné ustanovení

Povinnosti výrobce, dovozce nebo osoby nakládající s výbušninami, které spočívají v evidenci a označování výbušnin vyrobených do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

§ 19

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 5. dubna 2012.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Příloha

Jednoznačné označení výbušnin

Jednoznačné označení tvoří

I.

čitelná část označení obsahující tyto údaje:

a)

název, obchodní firma nebo označení osoby podle § 2 odstavce 1,

b)

abecedně-číselný kód obsahující

 

1. celkem 2 písmena označující členský stát (místo výroby nebo dovozu na trh Společenství podle bodu IV.),

 

2. celkem 3 číslice označující název místa výroby (přidělené Českým báňským úřadem),

 

3. kód výrobku přidělený výrobcem a logistické informace výrobce;

 

II.

elektronicky čitelné identifikace ve formě čárového kódu nebo formátu maticového kódu, který přímo odpovídá abecedně-číselnému identifikačnímu kódu.

 

Příklad maticového kódu:

 

Příklad čárového kódu:

 

 

III.

Pro předměty, které jsou příliš malé na to, aby na nich byly uvedeny informace uvedené v části I písm. b) bodě 3, se informace uvedené v části I písm. b) bodech 1. a 2. a v části II. považují za dostatečné.

 

IV.

Označení členských států EU

Belgie

BE

Bulharsko

BG

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Estonsko

EE

Finsko

FI

Francie

FR

Irsko

IE

Itálie

IT

Kypr

CY

Litva

LV

Lotyšsko

LT

Lucembursko

LU

Maďarsko

HU

Malta

MT

Německo

DE

Nizozemsko

NL

Polsko

PL

Portugalsko

PT

Rakousko

AT

Rumunsko

RO

Řecko

GR

Slovensko

SK

Slovinsko

SI

Spojené království

GB

Španělsko

ES

Švédsko

SEPoznámky pod čarou:

Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.

§ 21 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

§ 25a zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.

2

§ 21 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 25a zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.