Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

160/2010 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

160

 

ZÁKON

ze dne 22. dubna 2010,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu

a Rady o ratingových agenturách

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 420/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

(2) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství o ratingových agenturách2a) (dále jen „nařízení o ratingových agenturách“), podmínky činnosti ratingové agentury, která má sídlo na území České republiky, vydávání ratingů a působnost a pravomoci České národní banky v oblasti vymezené nařízením o ratingových agenturách.

__________

2a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2a až 2g se označují jako poznámky pod čarou č. 2b až 2h, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 9 odstavec 8 zní:

(8) Pro výpočet kapitálových požadavků pomocí úvěrového hodnocení dlužníka vydaného jinou osobou použije obchodník s cennými papíry toto úvěrové hodnocení jen tehdy, je-li tato jiná osoba zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost bank, nebo pokud použití tohoto úvěrového hodnocení zákon upravující činnost bank připouští.“.

 

3.

V § 48 písm. i) bodě 3 se číslo „120“ nahrazuje slovy „119a, 119b, 120 až 120c“.

 

4.

Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10i až 10m zní:

ČÁST ŠESTÁ

 

VYDÁVÁNÍ RATINGŮ

A RATINGOVÁ AGENTURA

 

§ 74

 

Rating, regulatorní účel, registraci ratingové agentury a kolegium orgánů v souvislosti s vydáváním ratingů vymezuje nařízení o ratingových agenturách10i). Registrace ratingové agentury se v tomto zákoně označuje jako povolení ratingové agentury.

 

§ 75

 

(1) Příslušným orgánem podle nařízení o ratingových agenturách10j) je v České republice Česká národní banka.

(2) Vydávat rating na území České republiky k regulatorním účelům může pouze ratingová agentura, která má povolení podle nařízení o ratingových agenturách.

(3) O povolení ratingové agentury, která má sídlo na území České republiky, rozhoduje Česká národní banka.

(4) Náležitosti žádosti o povolení ratingové agentury, způsob a formu jejího podávání a jazyk, ve kterém se žádost podává, vymezuje nařízení o ratingových agenturách10k). Ratingová agentura podává žádost v českém a anglickém jazyce10l).

 

§ 76

 

Ratingová agentura, která má sídlo na území České republiky, dodržuje pokyny Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry vydané v návaznosti na nařízení o ratingových agenturách10m).

__________

10i) Čl. 3 odst. 1 písm. a) a g), čl. 14 a 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

10j)

Čl․ 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

10k)

Čl. 15 a Příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

10l)

Čl. 15 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

10m)

Čl. 21 odst. 2 písm. d) a čl. 21 odst. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

Dosavadní části šestá až jedenáctá se označují jako části sedmá až dvanáctá.

 

5.

V § 135 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „tímto zákonem“ vkládají slova „ , nařízením o ratingových agenturách nebo jiným přímo použitelným předpisem Evropských společenství2)“.

 

6.

V § 135 odst. 1 písmeno z) včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

z)

ratingová agentura, která má sídlo na území České republiky, a osoba uvedená v nařízení o ratingových agenturách22) spolupůsobící při ratingových činnostech této ratingové agentury.

__________

22)

Bod 1 oddílu C přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

 

7.

V § 135 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Dohledu České národní banky dále podléhá osoba, která neoprávněně vykonává nebo nabízí činnosti podle tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

8.

Za § 135a se vkládá nový § 135b, který včetně poznámky pod čarou č. 22c zní:

§ 135b

 

Oprávnění a povinnosti České národní banky související s jejím členstvím v kolegiu orgánů dohledu stanovuje nařízení o ratingových agenturách22c).

__________

22c)

Čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

 

9.

V § 136 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství v oblasti poskytování investičních služeb a činností na trzích finančních nástrojů2)“ nahrazují slovy „ , nařízení o ratingových agenturách nebo jiný přímo použitelný předpis Evropských společenství v oblasti činností na finančních trzích2)“.

 

10.

V § 136 odst. 4 se slova „účasti na obchodníkovi s cennými papíry podle § 11, organizátorovi regulovaného trhu podle § 47 a centrálnímu depozitáři podle § 104a“ nahrazují slovy „kvalifikované účasti nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, organizátorovi regulovaného trhu nebo centrálním depozitáři anebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře“.

 

11.

Za § 145 se vkládá nový § 145a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22d zní:

§ 145a

Odnětí povolení ratingové agentuře

 

Případy, kdy Česká národní banka odejme nebo může odejmout povolení ratingové agentuře, která má sídlo na území České republiky, a postup odnětí povolení stanovuje nařízení o ratingových agenturách22d).

__________

22d)

Čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

 

12.

V části deváté se v hlavě první doplňuje díl 6, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22e zní:

Díl 6

 

Dohled nad ratingovou agenturou se sídlem

v jiném členském státě Evropské unie,

která vydala rating používaný v České republice

k regulatorním účelům

 

§ 149

 

Česká národní banka vykonává v mezích nařízení o ratingových agenturách22e) dohled nad ratingovou agenturou, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie a vydala rating používaný v České republice k regulatorním účelům.

__________

22e)

Čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

 

13.

V § 152a odst. 1 písm. b) a v § 198a odst. 1 písm. c) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

 

14.

V § 157 odst. 8 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

použije úvěrové hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto zákonem,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).

 

15.

Za § 163 se vkládá nový § 163a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22f a 22g zní:

§ 163a

Správní delikty ratingové agentury

se sídlem na území České republiky

 

(1) Ratingová agentura, která má sídlo na území České republiky, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nepřijme opatření podle článku 6 odst. 1 nařízení o ratingových agenturách,

b)

nezajistí, aby podmínky stanovené v článku 7 nařízení o ratingových agenturách splňovali

1.

ratingoví analytici22f),

2.

její zaměstnanci,

3.

jiné osoby, které pro ni nebo podle jejích příkazů poskytují služby nebo se podílejí na výkonu ratingových činností,

4.

vedoucí ratingoví analytici22g), nebo

5.

osoby schvalující ratingy,

c)

neuveřejní informaci podle článku 8 odst. 1 nebo odst. 6 písm. a), článku 11 odst. 1, článku 12 nebo části II oddílu E přílohy I nařízení o ratingových agenturách,

d)

při vydávání ratingu poruší pravidla pro metodiky stanovená v článku 8 odst. 2, 3, 4, 5 nebo odst. 6 písm. b) nebo c) nařízení o ratingových agenturách,

e)

vykonává outsourcing důležitých provozních funkcí v rozporu s článkem 9 nařízení o ratingových agenturách,

f)

poruší pravidla pro uveřejňování a prezentaci ratingů stanovená v článku 10 nařízení o ratingových agenturách,

g)

neposkytne informaci uvedenou v článku 11 odst. 2 nařízení o ratingových agenturách do archivu zřízeného Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry,

h)

neposkytne seznam klientů podle článku 11 odst. 3 nařízení o ratingových agenturách České národní bance nebo Evropskému výboru regulátorů trhů s cennými papíry, nebo

i)

požaduje poplatek za poskytnutí informací v rozporu s článkem 13 nařízení o ratingových agenturách.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

__________

22f)

Čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

22g)

Čl. 3 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

 

16.

V § 167 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Osoba uvedená v § 135 odst. 1 písm. z) se dopustí přestupku tím, že

a)

se podílí na transakci s finančním nástrojem v rozporu s bodem 1 oddílu C přílohy I nařízení o ratingových agenturách,

b)

se účastní udělování ratingu v rozporu s bodem 2 oddílu C přílohy I nařízení o ratingových agenturách,

c)

požádá o výhodu nebo ji přijme v rozporu s bodem 4 oddílu C přílohy I nařízení o ratingových agenturách,

d)

nesdělí podezření na protiprávní jednání podle bodu 5 oddílu C přílohy I nařízení o ratingových agenturách, nebo

e)

přijme pozici v hodnocené osobě nebo s ní spřízněné třetí osobě v rozporu s bodem 7 oddílu C přílohy I nařízení o ratingových agenturách.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

 

17.

V § 167 odst. 11 písm. c) se slova „nebo odstavce 9“ nahrazují slovy „ , odstavce 9 nebo odstavce 10“.

 

18.

Část jedenáctá se včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní část dvanáctá se označuje jako část jedenáctá.

 

19.

V § 194 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro řízení podle nařízení o ratingových agenturách se použije správní řád, nestanoví-li tento zákon nebo nařízení o ratingových agenturách jinak.“.

 

20.

V § 194 odst. 4 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „ , nařízení o ratingových agenturách nebo jiného přímo použitelného předpisu Evropského společenství v oblasti činností na finančních trzích2)“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a má povolení České národní banky k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky, zajistí splnění povinnosti stanovené v § 9 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby může pro výpočet kapitálových požadavků používat úvěrové hodnocení dlužníka vypracovaného osobou, která splňovala požadavky zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 324/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se na konci textu písmene a) doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 1a.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

__________

 

1a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

 

2.

V § 5 odst. 2 se za slova „centrální depozitář,5)“ vkládají slova „ratingová agentura6),“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

__________

 

6)

Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.“.

 

3.

V § 7 písm. d) se slovo „společenství9a)“ nahrazuje slovem „společenství9a),1a)“.

 

4.

V § 8 odst. 1 písm. c) se slovo "komunikací“ nahrazuje slovem „komunikací9b)“.

Poznámka pod čarou č. 9b zní:

__________

 

9b)

§ 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.“.

 

5.

V § 8 odst. 6 se za slova „pověřil“ vkládají slova „nebo ratingová agentura pověřila“ a slovo „předpisu2)“ se nahrazuje slovy „předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a)“.

 

6.

V § 11 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „(dále jen „členský stát“)“.

 

7.

V § 13 odst. 1 písm. j) a w) se slova „státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru“ nahrazují slovem „státě“.

 

8.

V § 13 odst. 1 se na konci textu písmene p) doplňují slova „s povolením České národní banky“.

 

9.

V § 13 odst. 1 písm. r) se slova „Evropské unie“ zrušují.

 

10.

V § 13 odst. 1 písm. v) se slova „členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru“ nahrazují slovy „členského státu“.

 

11.

V § 13 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

seznam ratingových agentur, zveřejňovaný v Úředním věstníku Evropské unie.“.

 

12.

V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovem „státě“.

 

13.

V § 26 odst. 2 písm. c) se slova „ , členském státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „nebo členském státě“.

 

14.

V § 26 odst. 2 písm. d) a f) se slova „státu Evropské unie nebo jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovem „státě“.

 

15.

V § 26 odst. 2 písm. c) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.

 

16.

V § 26 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 dále není poskytnutí informace Evropské centrální bance, centrální bance členského státu a Evropskému výboru regulátorů trhů cenných papírů.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

 

17.

V § 26 odst. 8 a 9 se slova „Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o bankách (čl. 4-5)

Čl. IV

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 287/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 12b odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 3c zní:

(1) Pro výpočet kapitálových požadavků pomocí úvěrového hodnocení dlužníka vydaného jinou osobou použije banka toto úvěrové hodnocení jen tehdy, pokud je vydáno ratingovou agenturou registrovanou nebo certifikovanou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách3c) (dále jen „nařízení o ratingových agenturách“), pokud je tato ratingová agentura zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou, nebo jde-li o srovnatelné úvěrové hodnocení vydané jinou osobou, pokud nařízení o ratingových agenturách použití takového srovnatelného úvěrového hodnocení připouští.

___________

3c)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

 

2.

V § 12b se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pokud je osoba poskytující úvěrová hodnocení registrovanou nebo certifikovanou ratingovou agenturou podle nařízení o ratingových agenturách, má se za to, že její metody hodnocení splňují požadavky na nestrannost, nezávislost a průhlednost a jsou průběžně aktualizovány.“.

 

3.

V § 26 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

použití úvěrového hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto zákonem.“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1.

Pokud osoba zapsaná do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepožádá o povolení působit jako ratingová agentura podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění tohoto zákona účinném ode dne nabytí účinnosti, a podle přímo použitelného předpisu Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (dále jen „nařízení“) do 7. září 2010, vyškrtne ji Česká národní banka ze seznamu agentur pro úvěrové hodnocení marným uplynutím této lhůty. Rozhodnutí o tomto vyškrtnutí se nevydává.

2.

Pokud osoba zapsaná do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení podle dosavadních právních předpisů požádá o povolení působit jako ratingová agentura podle nařízení a tato žádost je zamítnuta, vyškrtne tuto osobu Česká národní banka ze seznamu podle bodu 1 s účinností ke dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým se povolení neuděluje. Rozhodnutí o tomto vyškrtnutí se nevydává.

3.

Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, zajistí splnění povinnosti stanovené v § 12b odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby může pro výpočet kapitálových požadavků používat úvěrové hodnocení dlužníka vypracovaného osobou, která splňovala požadavky zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo na jeho základě a která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VI

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

(10) Pro výpočet kapitálových požadavků pomocí úvěrového hodnocení dlužníka vydaného jinou osobou použije družstevní záložna toto úvěrové hodnocení jen tehdy, je-li tato jiná osoba zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost bank, nebo pokud použití tohoto úvěrového hodnocení zákon upravující činnost bank připouští12).

___________

12)

§ 12b odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 160/2010 Sb.“.

 

2.

V § 27b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

n)

použije úvěrové hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto zákonem.“.

 

3.

V § 27b odst. 3 se slova „a podle odstavce 1 písm. a) a b), písm. d) až l)“ nahrazují slovy „a podle odstavce 1 písm. a), b), d) až n)“.

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Spořitelní a úvěrní družstvo zajistí splnění povinnosti stanovené v § 8 odst. 10 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s ním souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby může pro výpočet kapitálových požadavků používat úvěrové hodnocení dlužníka vypracovaného osobou, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o dluhopisech (čl. 8)

Čl. VIII

V § 7 odst. 1 písm. l) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., se slova „bylo provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating), nebo informaci, že ohodnocení nebylo provedeno“ nahrazují slovy „byl udělen rating1), nebo informaci, že rating nebyl udělen“.

 

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_________

 

1)

Čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon) (čl. 9)

Čl. IX

V § 3 odst. 3 písm. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění zákona č. 285/2009 Sb., se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , činnost ratingových agentur13c)“.

 

Poznámka pod čarou č. 13c zní:

_________

13c)

Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 10)

Čl. X

V části IV položce 66 písm. d) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., se za slova „- povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky Kč 50 000“ vkládají na samostatném řádku slova „- povolení ratingové agenturyKč 200 000“.

ČÁST OSMÁ

zrušena (čl. 11-12)

Čl. XI

zrušen

Čl. XII

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o penzijním připojištění

se státním příspěvkem (čl. 13-14)

Čl. XIII

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 33 odst. 5 se slova „hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší“ nahrazují slovy „rating vydaný ratingovou agenturou registrovanou nebo certifikovanou podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o ratingových agenturách11d) dosahuje srovnatelné ratingové kategorie jako rating České republiky“.

Poznámka pod čarou č. 11d zní:

__________

11d)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.“.

 

2.

V § 43a odst. 4 a § 43b odst. 5 se slova „omezí právo“ nahrazují slovem „ovlivní“.

 

3.

V § 43b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Penzijní fond se dopustí správního deliktu tím, že použije pro výpočet hodnoty dluhopisu drženého do splatnosti ve svém majetku rating, který nevydala ratingová agentura uvedená v § 33 odst. 5.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

4.

V § 43b odst. 7 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 6“.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Penzijní fond zajistí splnění povinnosti stanovené v § 33 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby postupuje podle § 33 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 15)

Čl. XV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 7. června 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.