Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

183/2010 Sb. znění účinné od 16. 6. 2010

183

 

ZÁKON

ze dne 18. května 2010,

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce,

občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách

a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky,

ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře sportu (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1.

§ 7a včetně nadpisu zní:

§ 7a

Povinnosti vlastníka nebo provozovatele

sportovního zařízení

 

(1) Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlastník“) nebo osoba oprávněná vlastníkem využít sportovní zařízení k uspořádání sportovního podniku (dále jen „provozovatel“) jsou povinni, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení, přijmout potřebná opatření k zajištění pořádku v průběhu sportovního podniku a vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém podle místních podmínek stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení.

(2) Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nebo provozovatelem nedojde k obnovení pokojného stavu, jsou vlastník a provozovatel povinni dát podnět k přerušení nebo k ukončení probíhajícího sportovního podniku a bez zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky.

(3) Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku v důsledku toho, že vlastník nebo provozovatel neučinil veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit Policie České republiky, náleží Policii České republiky náhrada vynaložených nákladů․“.

 

2.

V § 7b odst. 1 se za slovo „vlastník“ vkládají slova „nebo provozovatel“.

 

3.

V § 7b odst. 2 se za slova „žádosti vlastníka“ vkládají slova „nebo provozovatele“ a za slova „pokud vlastník“ se vkládají slova „nebo provozovatel“.

 

4.

V § 7c odst. 2 se za slovo „vlastníka“ vkládají slova „nebo provozovatele“.

 

5.

V § 7d odst. 1 se v návětí slova „jako vlastník“ vkládají slova „nebo jako provozovatel“.

 

6.

V § 7d odst. 1 písmeno b) zní:

b)

v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky nebo“.

 

7.

V § 7e odst. 1 se v návětí za slova „jako vlastník“ vkládají slova „nebo jako provozovatel“.

 

8.

V § 7e odst. 1 písmeno b) zní:

b)

v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo“.

 

9.

Za § 7f se vkládá nový § 7g, který zní:

§ 7g

 

Ustanovení § 7a až 7f se nevztahují na vlastníka, pokud tento převede své povinnosti podle tohoto zákona spojené s uspořádáním sportovního podniku na provozovatele.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti

tělovýchovy a sportu (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 211/2003 Sb., zákona č. 485/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 317/2006 Sb. a zákona č. 485/2008 Sb., se mění takto:

V § 15 odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o místních poplatcích (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 348/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 písm. g) se slovo „přístroj,“ nahrazuje slovy „přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu15),“.

 

2.

V § 10a odst. 1 se za slovo „přístroj“ vkládají slova „nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí“ a slovo „přístroj.15)“ se nahrazuje slovy „přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.“.

 

3.

V § 10a odst. 2 se za slovo „přístroj“ vkládají slova „nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí“.

 

4.

V § 10a odst. 3 se za slovo „přístroj“ vkládají slova „nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.