Čekejte, prosím...
A A A
229/2010 Sb. znění účinné od 1. 8. 2010

229

 

VYHLÁŠKA

ze dne 13. července 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb.,

kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 2, 3 a 9, § 8 odst. 2 a 5, § 9 odst. 1 a 2, § 16 odst. 1, § 19 a 21 zákona:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu § 10 se slovo „vyrábějících,“ a slova „(K § 19 zákona)“ zrušují.

 

2.

V § 10 odst. 1 se slovo „výrobu,“ zrušuje.

 

3.

V § 10 odst. 1 písm. b) se slovo „výroba,“ zrušuje.

 

4.

§ 12 se zrušuje.

 

5.

V nadpisu § 14 se slova „(K § 9a odst․ 2 zákona)“ zrušují.

 

6.

Na konci textu § 14 se doplňují slova „a náležitosti osvědčení o metrologické kontrole lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží“.

 

7.

Příloha č. 5 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2010.

Ministr:

Ing. Tošovský v. r.