Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

343/2010 Sb. znění účinné od 7. 12. 2010

343

 

ZÁKON

ze dne 27. října 2010,

kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství

pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb.,

a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1.

V názvu zákona se za slovo „vývozu“ vkládají slova „ , přepravy, zprostředkování a tranzitu“ a slova „a technologií“ se zrušují.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1)

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.“.

 

3.

V § 1 odst. 1 písm. a) se za slova „(dále jen „zboží dvojího použití“)“ vkládají slova „ , poskytování zprostředkovatelských služeb40) souvisejících se zbožím dvojího použití a tranzitu41)“ a za slovo „povinnosti“ se vkládá slovo „zprostředkovatelů42),“.

Poznámky pod čarou č. 40 až 42 znějí:

__________

40)

Čl. 2 bod 5 nařízení Rady (ES) č. 428/2009.

41)

Čl. 2 bod 7 nařízení Rady (ES) č. 428/2009.

42)

Čl. 2 bod 6 nařízení Rady (ES) č. 428/2009.“.

 

4.

V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 43 zní:

(2) Tento zákon dále upravuje

a)

kontrolu poskytování technické pomoci týkající se určitých vojenských konečných použití43),

b)

práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

__________

43)

Společná akce Rady č. 2000/401/SZBP ze dne 22. června 2000 o kontrole technické pomoci týkající se určitých vojenských konečných použití.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

5.

V § 1 odst. 3 se slova „vývozců zboží dvojího použití“ nahrazují slovy „osob vykonávajících činnosti podle odstavců 1 a 2“.

 

6.

V § 2 odst. 1 se za slovo „vývozu“ vkládají slova „ , přepravy, zprostředkování a tranzitu“.

 

7.

V § 2 odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) až e), která znějí:

b)

sděluje, zda k vývozu zboží dvojího použití bude vyžadováno povolení,

c)

sděluje, zda k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití bude vyžadováno povolení,

d)

uděluje povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití (dále jen „povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb“),

e)

rozhoduje o zákazu tranzitu,“․

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena f) až j).

 

8.

Poznámky pod čarou č. 3, 4, 9, 11 až 18, 20, 21, 23, 25 až 27 a 29 až 34 včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou se zrušují.

 

9.

V § 2 odst. 2 písm. h) se za slovo „vývozu“ vkládají slova „ , přepravy, zprostředkování a tranzitu“.

 

10.

V § 2 odst. 2 písm. i) se slova „b) až d)“ nahrazují slovy „f) až h)“.

 

11.

V § 2 odst. 2 písm. j) se slova „vývozcům zboží dvojího použití“ nahrazují slovy „osobám uvedeným v § 1 odst. 1 a 2“.

 

12.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

__________

5)

Čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 428/2009.“.

 

13.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

__________

6)

Čl. 4 odst. 1 až 3 nařízení Rady (ES) č. 428/2009.“.

 

14.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

__________

7)

Čl. 4 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 428/2009.“.

 

15.

V § 3 odst. 1 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

 

16.

V § 3 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 44 znějí:

(3) Povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb se vyžaduje, jestliže

a)

je tak stanoveno v nařízení Rady44),

b)

ministerstvo zprostředkovateli sdělí, že

1.

zboží dvojího použití neuvedené v příloze I nařízení Rady je nebo by mohlo být určeno celé nebo jeho část k použití podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady,

2.

zboží dvojího použití je nebo by mohlo být určeno celé nebo jeho část pro vojenské konečné použití v zemích uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení Rady.

(4) Má-li vývozce nebo zprostředkovatel podezření nebo jestliže by vzhledem k okolnostem měl mít důvody k podezření, že zboží dvojího použití neuvedené v příloze I nařízení Rady, které má v úmyslu vyvézt nebo pro které má v úmyslu poskytnout zprostředkovatelské služby, je celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady nebo k vojenskému konečnému použití v zemích uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení Rady, je povinen o této skutečnosti uvědomit ministerstvo, které mu sdělí, zda k vývozu nebo k poskytnutí zprostředkovatelských služeb bude vyžadováno povolení.

__________

44)

Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 428/2009.“.

 

17.

V § 5 se slova „se vyžaduje“ nahrazují slovy „lze využít“.

 

18.

V § 6 odstavec 2 zní:

(2) Vývozce, který hodlá vyvážet zboží dvojího použití na základě některého ze všeobecných vývozních povolení podle § 4, je povinen se před prvním využitím takového povolení písemně zaregistrovat u ministerstva, včetně uvedení čísla všeobecného vývozního povolení.“.

 

19.

V § 6 odst. 3 se slova „průkazu živnostenského oprávnění nebo obdobného“ zrušují.

 

20.

V § 6 odst. 4 se slovo „provede“ nahrazuje slovem „potvrdí“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „10“.

 

21.

V § 6 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

 

22.

V nadpisu § 7 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova „a povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb“.

 

23.

V § 7 odst. 1 větě druhé se slovo „vydávají“ nahrazuje slovy „písemně vyhotovují“.

 

24.

V § 7 odst. 4 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „a povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb“.

 

25.

V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Žádost o individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení nebo povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb podává vývozce nebo zprostředkovatel ministerstvu na předepsaném formuláři.“.

 

26.

V § 8 odst. 2 písm. b) se slova „odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „odst. 4“.

 

27.

V § 8 odst. 3 se slova „udělení individuálního vývozního“ zrušují, za slovo „povolení“ se vkládají slova „podle odstavce 1“ a za slovo „partnerem“ se vkládají slova „ , nebo zprostředkovatelem a jeho zahraničními partnery,“.

 

28.

V § 9 odst. 1 se slova „o udělení či neudělení individuálního vývozního povolení nebo souhrnného vývozního povolení“ zrušují.

 

29.

V § 9 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

v období 3 let před podáním žádosti, popřípadě po jejím podání nabylo právní moci rozhodnutí o tom, že vývozce se dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. a) až f) nebo podle § 18 odst. 1 písm. a) až f),“.

V § 9 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

v období 2 let před podáním žádosti nabyla právní moci rozhodnutí o tom, že vývozce se opakovaně dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. g) až i) nebo podle § 18 odst. 1 písm. g) až i),“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

 

30.

V § 9 odst. 2 písm. d) se slovo „ , obchodními“ zrušuje.

 

31.

V § 9 odst. 2 se na začátek písmene e) vkládají slova „konečný uživatel nebo“.

 

32.

V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ministerstvo povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb neudělí, jestliže

a)

zprostředkovatel nesplnil povinnosti podle § 8 odst. 1 až 3 a nařízení Rady,

b)

v období 3 let před podáním žádosti, popřípadě po jejím podání nabylo právní moci rozhodnutí o tom, že zprostředkovatel se dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. a) až f) nebo podle § 18 odst. 1 písm. a) až f),

c)

v období 2 let před podáním žádosti nabyla právní moci rozhodnutí o tom, že zprostředkovatel se opakovaně dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. g) až i) nebo podle § 18 odst. 1 písm. g) až i),

d)

je to odůvodněno zahraničněpolitickými nebo bezpečnostními zájmy České republiky, a to je ministerstvu doloženo příslušnými státními orgány, nebo

e)

konečný uživatel nebo konečné použití uvedené v žádosti nezaručuje, že zboží dvojího použití nebude použito ve spojení se zbraněmi hromadného ničení, raketovými systémy schopnými takové zbraně nést nebo pro vojenské konečné použití.“.

 

33.

V § 10 odst. 1 v úvodní části ustanovení se za slova „souhrnné vývozní povolení“ vkládají slova „nebo povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb“.

 

34.

V § 10 odst. 2 se za slova „souhrnné vývozní povolení“ vkládají slova „nebo povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb“ a za slova „pro jeho“ se vkládá slovo „neudělení,“.

 

35.

V § 10 odst. 3 se za slova „souhrnné vývozní povolení“ vkládají slova „nebo povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb“ a slova „c) a d)“ se nahrazují slovy „d) a e) a v § 9 odst. 3 písm. d) a e)“.

 

36.

V § 10 odst. 5 se za slova „souhrnného vývozního povolení“ vkládají slova „nebo povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb“.

 

37.

Na konci nadpisu § 11 se doplňují slova „a zprostředkovatele“.

 

38.

V § 11 odst. 2 se za slovo „platnosti“ vkládají slova „nebo konečné realizaci vývozu“.

 

39.

V § 11 odstavec 4 zní:

(4) Evidence, obchodní dokumenty a záznamy o vývozu nebo poskytnutých zprostředkovatelských službách se uchovávají po dobu nejméně 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém se vývoz uskutečnil nebo byly poskytnuty zprostředkovatelské služby.“.

 

40.

Za § 13 se vkládají nové § 13a a 13b, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 45 a 46 znějí:

Tranzit

 

§ 13a

(1) Celní úřad v případě zjištění tranzitu zajistí zboží dvojího použití, které není zbožím Společenství45) bez ohledu na práva třetích osob, je-li důvodné podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno k použití podle čl. 4 odst. 1 nebo 2 nařízení Rady, a neprodleně oznámí tuto skutečnost ministerstvu. Uložení těchto opatření oznámí celní úřad ústně osobě, která má zboží dvojího použití dopravované v režimu tranzitu u sebe.

(2) Osoba, které bylo oznámeno opatření o zajištění zboží dvojího použití podle odstavce 1, je povinna toto zboží celnímu úřadu vydat nebo zajistit jeho vydání. Není-li bezprostředně po oznámení tohoto opatření zboží celnímu úřadu vydáno, může být tomu, kdo je má u sebe, odňato. O vydání nebo odnětí zajištěného zboží se sepíše protokol, v němž se uvede množství a popis zajištěného zboží. Protokol podepisují dva celníci a osoba, která zboží vydala nebo jíž bylo odňato. Případné odmítnutí podpisu touto osobou se poznamená do protokolu. Osobě, která zboží vydala nebo které bylo zboží odňato, předá celní úřad druhopis protokolu.

(3) Zajištěné zboží dvojího použití může celní úřad ponechat osobě, které bylo zboží zajištěno, a rozhodnutím jí uložit, že zboží nesmí používat, zcizit nebo s ním jiným způsobem nakládat. Právní úkony, kterými byl tento zákaz porušen, jsou neplatné.

(4) Osoba dotčená uložením opatření podle odstavce 1 může do 3 pracovních dnů ode dne jeho uložení podat písemné námitky celnímu úřadu, který je uložil. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel příslušného celního úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí dotčené osobě.

 

§ 13b

(1) Ministerstvo může rozhodnout o zákazu tranzitu v případě, že

a)

tak stanoví nařízení Rady46), nebo

b)

zboží dvojího použití, které není zbožím Společenství45) a které není uvedeno v příloze I nařízení Rady, je nebo by mohlo být určeno celé nebo zčásti k použití uvedenému v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady nebo k vojenskému konečnému použití v zemích uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení Rady.

(2) Proti rozhodnutí ministerstva o zákazu tranzitu nelze podat rozklad. Rozhodnutí se vylučuje z rozhodování soudu24).

(3) Ministerstvo oznámí nabytí právní moci rozhodnutí o zákazu tranzitu, nebo že se rozhodnutí o zákazu tranzitu nevydá, neprodleně celnímu orgánu, který zajistil zboží podle § 13a odst. 1.

(4) V případě, že ministerstvo rozhodne o zákazu tranzitu, rozhodne celní úřad, který zajistil zboží podle § 13a odst. 1, že se toto zboží zabírá, nejsou-li ve lhůtě 20 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zákazu tranzitu u tohoto zboží splněny požadavky k přidělení celně schváleného určení přípustného pro zboží, které není zbožím Společenství a jehož tranzit je zakázán. Celně schváleným určením přípustným pro zboží, které není zbožím Společenství a jehož tranzit je zakázán, je jiné celně schválené určení než režim vnějšího tranzitu a umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu.

(5) Vlastníkem zboží zabraného podle odstavce 4 se stává stát.

__________

45)

Čl. 2 bod 13 nařízení Rady (ES) č. 428/2009.

46)

Čl. 6 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 428/2009.“.

 

41.

V § 14 odst. 2 se slovo „vydává“ nahrazuje slovy „písemně vyhotovuje“.

 

42.

V § 14 odst. 3 se slova „a způsobem stanoveným správním řádem, s výjimkou ústního podání“ zrušují.

 

43.

V § 14 odst. 6 písmeno b) zní:

b)

v období 3 let před podáním žádosti, popřípadě po jejím podání nabylo právní moci rozhodnutí o tom, že dovozce se dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. a) až f) nebo podle § 18 odst. 1 písm. a) až f),“.

 

44.

V § 14 odst. 6 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

v období 2 let před podáním žádosti nabyla právní moci rozhodnutí o tom, že dovozce se opakovaně dopustil správního deliktu podle § 17 odst. 1 písm. g) až i) nebo podle § 18 odst. 1 písm. g) až i),“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

 

45.

V § 17 odst. 1 v úvodní části ustanovení se za slovo „Právnická“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická“.

 

46.

V § 17 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

c)

poruší rozhodnutí o zákazu tranzitu podle § 13b,

d)

poskytne zprostředkovatelské služby související se zbožím dvojího použití bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 3 nebo 4 nebo nařízení Rady, anebo k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití použije povolení nepravé, padělané či pozměněné,“.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena e) až l).

 

47.

V § 17 odst. 1 písm. e) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. e)“.

 

48.

V § 17 odst. 1 písm. g) se před slova „§ 6 odst. 2 a“ vkládají slova „§ 3 odst. 4,“.

 

49.

V § 17 odst. 2 písm. a) se slovo „d)“ nahrazuje slovem „f)“.

 

50.

V § 17 odst. 2 písm. b) se slovo „e)“ nahrazuje slovem „g)“ a slovo „j)“ se nahrazuje slovem „l)“.

 

51.

V § 17 odst. 3 v úvodní části ustanovení se slova „právnické osobě, která správní delikt spáchala,“ nahrazují slovy „pachateli správního deliktu“.

 

52.

V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Vlastníkem propadnutého zboží podle odstavce 3 se stává stát.“.

 

53.

V § 18 odst. 1 se vkládají nová písmena a) až d), která znějí:

a)

vyveze zboží dvojího použití z území Společenství bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 1 nebo 4 nebo nařízení Rady, anebo k vývozu použije povolení nepravé, padělané či pozměněné,

b)

přepraví zboží dvojího použití z území České republiky na území jiného členského státu Evropské unie bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 2 nebo § 13 nebo nařízení Rady, anebo k přepravě použije povolení nepravé, padělané či pozměněné,

c)

poruší rozhodnutí o zákazu tranzitu podle § 13b,

d)

poskytne zprostředkovatelské služby související se zbožím dvojího použití bez platného povolení, ačkoliv je povolení vyžadováno podle § 3 odst. 3 nebo 4 nebo nařízení Rady, anebo k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití použije povolení nepravé, padělané či pozměněné,“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena e) až i).

 

54.

V § 18 odst. 1 písm. e) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. e)“.

 

55.

V § 18 odst. 1 písm. g) se před slova „§ 6 odst. 2 a 3“ vkládají slova „§ 3 odst. 4,“.

 

56.

V § 18 odst. 2 se slova „a b)“ nahrazují slovy „až f)“, slovo „c)“ se nahrazuje slovem „g)“ a slovo „e)“ se nahrazuje slovem „i)“.

 

57.

V § 19 odst. 4 se slova „právnických osob a přestupky“, slova „právnické osoby nebo přestupek“ a věta druhá zrušují.

 

58.

V § 19 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

(8) Nebylo-li uloženo propadnutí zboží dvojího použití podle tohoto zákona, celní úřad rozhodne, že takové zboží se zabírá, jestliže

a)

nezjistí do šedesáti dnů ode dne, kdy správní delikt vyšel najevo, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě,

b)

náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

c)

nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.

(9) Vlastníkem zabraného zboží dvojího použití podle odstavce 8 se stává stát.“.

 

59.

V § 20 odst. 1 se za slovo „Společenství“ vkládají slova „poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo tranzitu“ a za slovo „vývozcích“ se vkládají slova „nebo zprostředkovatelích“.

 

60.

V § 20 odst. 4 se za slovo „povolení“ vkládají slova „nebo o dovozním certifikátu“.

 

61.

V § 21 se za slovo „nepřevoditelná“ vkládají slova „a nepřecházejí na právní nástupce“.

 

62.

§ 22 se zrušuje.

 

63.

§ 24 včetně nadpisu zní:

§ 24

Zmocňovací ustanovení

 

Vláda

a)

vydá nařízení k provedení § 7 odst. 4 a § 14 odst. 9,

b)

může vydat nařízení k provedení § 3 odst. 1 písm. d) a § 5.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 2)

Čl. II

V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., položce 105 písm. a) se slova „a technologií dvojího užití64)“ nahrazují slovy „dvojího užití nebo k poskytnutí zprostředkovatelských služeb s takovým zbožím souvisejících64)“.

Poznámka pod čarou č. 64 zní:

__________

64)

Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.