Čekejte, prosím...
A A A
369/2010 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015

Dnem 15. prosince 2010 nabývají účinnosti pouze ustanovení části šesté čl. XI, pokud jde o body 1 až 6, a čl. XII, pokud jde o bod 1.

Ustanovení části první čl. I, pokud jde o bod 18, a čl. II, pokud jde o bod 2, části druhé až páté, části šesté čl. XI, pokud jde o bod 7, a čl. XII, pokud jde o bod 2, a části sedmé až jedenácté nabývají účinnosti dnem 1. července 2011.

Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.

změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 309/2014 Sb.

1.1.2015

 

369

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. prosince 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb.,

o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor,

a některá související nařízení vlády

 

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Ustanovení bodu 18 nabývá účinnosti dnem 1. července 2011. Ostatní ustanovení čl. I nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Čl. II

zrušen

Ustanovení bodu 2 nabývá účinnosti dnem 1. července 2011. Ustanovení bodu 1 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace

trhu s vínem (čl. 3-4)

Čl. III

Ustanovení čl. III nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb., nařízení vlády č. 82/2009 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb., bod 2 zní:

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy jako půda

a)

silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin,

b)

mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. IV nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých

podmínek poskytování oddělené platby

za cukr pěstitelům cukrové řepy (čl. 5-6)

Čl. V

Ustanovení čl. V nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

V příloze k nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., bod 2 zní:

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy jako půda

a)

silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin,

b)

mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. VI nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 45/2007 Sb․ zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 45/2007 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých

podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků

pocházejících z půdy uvedené do klidu (čl. 7-8)

Čl. VII

Ustanovení čl. VII nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

V příloze k nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., bod 2 zní:

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy jako půda

a)

silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin,

b)

mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. VIII nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských

oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními

a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (čl. 9-10)

Čl. IX

Ustanovení čl. IX nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., bod 2 zní:

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy jako půda

a)

silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin,

b)

mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. X nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření (čl. 11-12)

Čl. XI

Ustanovení bodů 1 až 6 nabývají účinnosti dnem 15. prosince 2010. Ustanovení bodu 7 nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 a nařízení vlády č. 112/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 14 odst. 3 písm. b) se doplňuje bod 5, který zní:

5. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. e), jde-li o zjištění 7 aplikací uvedených v § 8 odst. 5 písm. e) bodě 1 nebo 2,“.

 

2.

V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření vypočtená podle § 13 se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění titulu integrovaná produkce porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. e), jde-li o zjiště- ní 8 aplikací uvedených v § 8 odst. 5 písm. e) bodě 1 nebo 2.“.

 

3.

V § 15 písm. d) bodě 1 se slova „nebo e)“ zrušují.

 

4.

V § 15 písm. d) se doplňuje bod 5, který zní:

5. porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. e), jde-li o zjištění více než 8 aplika- cí uvedených v § 8 odst. 5 písm. e) bodě 1 nebo 2,“.

 

5.

V § 17 odst. 1 písm. b) bodě 3 se za slova „písm. f)“ vkládají slova „ , popřípadě ve vzorku odebraném Fondem,“.

 

6.

V § 17 odst. 1 písm. b) bodě 6 se za slova „písm. h)“ vkládají slova „ , popřípadě ve vzorku odebraném Fondem,“.

 

7.

V příloze č. 2 bod 2 zní:

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy jako půda

a)

silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin,

b)

mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“.

Čl. XII

Přechodná ustanovení

Ustanovení bodu 1 nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2010. Ustanovení bodu 2 nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

1.

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech po- daných podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb. zahájená před 15. prosincem 2010 se dokončí podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném do 15. prosince 2010.

2.

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech po- daných podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy (čl. 13-14)

Čl. XIII

Ustanovení čl. XIII nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., bod 2 zní:

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy jako půda

a)

silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin,

b)

mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. XIV nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých

podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování (čl. 15-16)

Čl. XV

Ustanovení čl. XV nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

V příloze k nařízení vlády č. 95/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., bod 2 zní:

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy jako půda

a)

silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin,

b)

mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. XVI nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření

Natura 2000 v lesích (čl. 17-18)

Čl. XVII

Ustanovení čl. XVII nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

V příloze č. 3 k nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., bod 2 zní:

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy jako půda

a)

silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin,

b)

mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. XVIII nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

ČÁST DESÁTÁ

Změna nařízení vlády

o stanovení podmínek pro poskytování dotací

na lesnicko-environmentální opatření (čl. 19-20)

Čl. XIX

Ustanovení čl. XIX nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

V příloze č. 4 k nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., bod 2 zní:

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy jako půda

a)

silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin,

b)

mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“.

Čl. XX

Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. XX nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých

podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (čl. 21-22)

Čl. XXI

Ustanovení čl. XXI nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

V příloze k nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, bod 2 zní:

2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy jako půda

a)

silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin,

b)

mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.“.

Čl. XXII

Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. XXII nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 87/2010 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

ČÁST DVANÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 23)

Čl. XXIII

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou

a)

ustanovení části šesté čl. XI, pokud jde o body 1 až 6, a čl. XII, pokud jde o bod 1, která nabývají účinnosti dnem 15. prosince 2010, a

b)

ustanovení části první čl. I, pokud jde o bod 18, a čl. II, pokud jde o bod 2, části druhé až páté, části šesté čl. XI, pokud jde o bod 7, a čl. XII, pokud jde o bod 2, a části sedmé až jedenácté, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Fuksa v. r.