Čekejte, prosím...
A A A
421/2010 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011

421

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb., vyhlášky č. 546/2004 Sb., vyhlášky č. 399/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2007 Sb. a vyhlášky č. 411/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 2 se slova „Tato vyhláška se nevztahuje“ nahrazují slovy „Z účetních jednotek uvedených v odstavci 1 se tato vyhláška nevztahuje, s výjimkou ustanovení § 38a,“.

 

2.

V § 2 odst. 2 se slova „§ 19 odst. 9 a“ zrušují a za slovo „zákona“ se vkládají slova „a dále na účetní jednotky podle § 19a zákona“.

 

3.

V § 4 odst. 7 se slova „ , na jejichž majetek je v běžném účetním období prohlášen konkurz,“ nahrazují slovy „v úpadku“ a slova „prohlášení konkurzu“ se nahrazují slovy „rozhodnutí o úpadku“.

 

4.

V § 10 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „V položce „C.III.2. Dluhové cenné papíry“ se uvádějí rovněž hypoteční zástavní listy podle zvláštního právního předpisu1a).“.

 

5.

V § 10 odst. 10 se slova „ , jejichž splnění je zajištěno bankovní zárukou“ zrušují.

 

6.

V § 10 odst. 12 se slova „do výše limitu“ zrušují.

 

7.

V § 10 se odstavec 16 zrušuje.

 

8.

V § 16 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a zahrnuje částku představující podíl předepsaného hrubého pojistného, které má být přiřazeno k následujícímu účetnímu období či k pozdějším účetním obdobím“.

 

9.

V § 16 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Rezerva se vytváří podle zvláštního právního předpisu1a) rovněž na nezasloužené zajistné.“.

 

10.

V § 16 odst. 6 se za slova „úrokové míry“ vkládají slova „a ostatních početních parametrů“.

 

11.

V § 16 odst. 7 se za slova „úrokové míry“ vkládají slova „a ostatních početních parametrů“.

 

12.

V § 22 odst. 2 písm. i) se slova „§ 19 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 19a“.

 

13.

V § 22 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Účetní jednotka, která použila účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a u které zároveň existuje významná nejistota, spočívající zejména ve skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v důsledku toho v rámci své běžné podnikatelské činnosti například plnit své závazky, uvede v příloze v účetní závěrce tuto skutečnost. Dále popíše případná opatření nebo návrhy řešení těchto skutečností.“.

 

14.

V § 23 odst. 3 se slova „zákona č. 363/1999 Sb.“ nahrazují slovy „zvláštního právního předpisu1a)“.

 

15.

Pod nadpisem části třetí se slova v závorce „(K § 14 odst. 1 zákona)“ zrušují.

 

16.

Pod nadpisem části čtvrté se slova v závorce „(K § 4 odst. 8 a § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 zákona)“ zrušují.

 

17.

V § 29 odstavec 9 zní:

(9) Pro oceňovací rozdíly podle odstavce 1 při přeměně účetní jednotky se použije přiměřeně § 14a, 5454a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tyto rozdíly se uvádějí v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“; u cenných papírů, podílů a derivátů se oceňovací rozdíly uvádějí podle této vyhlášky.“.

 

18.

Pod nadpisem části páté se slova v závorce „(K § 4 odst. 8 a 6)“ zrušují.

 

19.

V § 38 odstavec 1 zní:

(1) Konsolidační celek podle § 22 odst․ 6 zákona tvoří konsolidující účetní jednotka a konsolidované účetní jednotky.“.

 

20.

V § 38 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

21.

V § 38 odst. 2 se za slova „konsolidované účetní jednotky“ vkládají slova „výlučně nebo převážně“.

 

22.

V § 38 odst. 2 se slova „Konsolidujícími účetními jednotkami podle odstavce 1 jsou rovněž ovládající osoby jednající ve shodě“ nahrazují slovy „Konsolidující účetní jednotkou podle odstavce 1 je rovněž ovládající osoba vykonávající vliv“.

 

23.

V § 38 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Do konsolidačního celku nemusí být zahrnuty konsolidované účetní jednotky:“.

 

24.

V § 38 odst. 3 písm. a) se slova „úhrnu rozvahy, čistého obratu a vlastního kapitálu.“ nahrazují slovy „podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku;“.

 

25.

V § 38 odst. 3 písm. a) se slovo „Pokud“ nahrazuje slovem „pokud“, za slova „podíl významný,4)“ se vkládá slovo „jsou“ a slova „se přesto zahrnují do konsolidované účetní závěrky“ nahrazují slovy „zahrnuty do konsolidačního celku“.

 

26.

V § 38 odst. 3 písm. c) se slova „v bezprostředně následujícím účetním období“ zrušují.

 

27.

V § 38 odstavec 4 zní:

(4) Do konsolidované účetní závěrky zahrnuje konsolidující účetní jednotka i účetní jednotky pod společným vlivem a účetní jednotky přidružené, pokud bude tato závěrka sestavována.“.

 

28.

V § 38 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Pro zahrnutí účetních jednotek pod společným vlivem do konsolidované účetní závěrky se přiměřeně použijí ustanovení odstavce 3.

(6) Účetní jednotky přidružené nemusí být zahrnuty do položek konsolidované účetní závěrky, je-li podíl konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu uvedené účetní jednotky nevýznamný z hlediska podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku.“.

 

29.

V § 38a odst. 1 se slova „podle § 38 odst. 1 a 2“ zrušují.

 

30.

V § 38a odst. 1 písm. a) se slovo „v“ zrušuje a slovo „jednotce“ se nahrazuje slovem „jednotky“.

 

31.

V § 38a odst. 1 písm. b) se slovo „v“ zrušuje, slovo „jednotce“ se nahrazuje slovem „jednotky“ a slova „za konsolidační celek“ se zrušují.

 

32.

V § 38a odst. 2 písm. c) se slova „ ; vyžaduje se úředně ověřený překlad“ zrušují.

 

33.

V § 38a odst. 3 se slovo „registrované“ nahrazuje slovy „přijaty k obchodování“ a slova „v jakémkoli členském státu“ se nahrazují slovy „cenných papírů se sídlem v členském státu“.

 

34.

V § 38a odst. 4 se slova „ovládanou nebo řízenou osobou“ nahrazují slovy „konsolidovanou účetní jednotkou“ a slovo „osvobozené“ se nahrazuje slovem „této“.

 

35.

V § 39 odst. 1 se slova „podle příslušné metody“, slovo „konsolidačních“, slova „konsolidačního celku“ a slovo „konsolidační“ zrušují.

 

36.

V § 39 odst. 2 se slova „(dále jen „dílčí konsolidační celky“) a“ a slovo „konsolidačních“ zrušují.

 

37.

V § 39 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 3 až 9.

 

38.

V § 39 odst. 3 v úvodní části ustanovení se slova „za konsolidační celek“ zrušují.

 

39.

V § 39 odst. 3 písm. a) se slova „ovládané osoby nebo řízené osoby“ nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“.

 

40.

V § 39 odst. 3 písm. b) se slova „osoby, která je ovládána ve shodě s další nebo dalšími osobami, pokud tyto osoby mají shodný podíl na vlastním kapitálu ovládané nebo řízené osoby,“ nahrazují slovy „účetní jednotky pod společným vlivem“.

 

41.

V § 39 odst. 3 písm. c) se slova „osoby pod podstatným vlivem“ nahrazují slovy „účetní jednotky přidružené“.

 

42.

V § 39 odst. 4 se slova „ovládaných nebo řízených osob“ nahrazují slovy „konsolidovaných účetních jednotek v plné výši“.

 

43.

V § 39 odst. 5 se slova „osoby ovládané ve shodě“ nahrazují slovy „účetních jednotek pod společným vlivem“, slovo „základním“ se nahrazuje slovem „vlastním“ a slova „této osoby“ se nahrazují slovy „těchto účetních jednotek“.

 

44.

V § 39 odst. 6 se slova „ovládající osoby“ nahrazují slovy „konsolidující účetní jednotky“ a slova „osobě pod podstatným vlivem“ se nahrazují slovy „účetní jednotce přidružené“.

 

45.

V § 39 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) U účetních jednotek, které mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky, se zvolená metoda konsolidace může změnit pouze ve výjimečných případech. Takovouto změnu uvede účetní jednotka v příloze v účetní závěrce s odůvodněním a s uvedením jejího vlivu na aktiva, pasiva a finanční situaci účetních jednotek zahrnutých do konsolidované účetní závěrky.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

 

46.

V § 39 odst. 8 se slovo „osob“ nahrazuje slovy „účetních jednotek“ a slova „konsolidačního celku“ se nahrazují slovem „konsolidace“.

 

47.

V § 39 odst. 8 se slova „v konsolidované účetní závěrce byly zachyceny pouze ty vztahy, které byly osobami konsolidačního celku realizovány mimo konsolidační celek“ nahrazují slovy „konsolidovaná účetní závěrka neobsahovala vzájemné transakce, které byly realizovány účetními jednotkami v konsolidaci“.

 

48.

V § 39 odst. 8 věta čtvrtá zní: „Jde zejména o vzájemné pohledávky a závazky, přijaté a vyplacené dividendy, dary a další operace mezi účetními jednotkami, které mají významný vliv na konsolidovaný výsledek hospodaření.“.

 

49.

V § 39 odst. 9 se slova „konsolidačního celku“ nahrazují slovem „konsolidace“.

 

50.

V § 39 odst. 10 se slova „konsolidačního celku“ nahrazují slovem „konsolidace“, slova „veřejném (organizovaném)“ se nahrazují slovy „regulovaném“, slova „zisk nebo ztrátu“ se nahrazují slovy „výsledek hospodaření“ a slova „konsolidačního celku“ se nahrazují slovem „konsolidace“.

 

51.

V § 40 odst. 1 se slova „přehled o změnách vlastního kapitálu“ nahrazují slovy „může zahrnovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu“.

 

52.

V § 40 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Informace konsolidované účetní závěrky vycházejí z účetních závěrek konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek, účetních jednotek pod společným vlivem a účetních jednotek přidružených, z konsolidovaných účetních závěrek dílčích celků a dalších informací, které poskytují uvedené účetní jednotky podle § 22b odst. 1 zákona konsolidující účetní jednotce.“.

 

53.

V § 40 odst. 3 se slova „konsolidačního celku“ nahrazují slovy „ , které mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky“.

 

54.

V § 40 odst. 4 se slova „§ 3 odst. 2, 3 a 5“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 2 a 3“.

 

55.

V § 42 odst. 2 se za slova „Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu,“ vkládají slova „c) o položky“.

 

56.

V § 43 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Konsolidující účetní jednotka uvede v příloze v konsolidované účetní závěrce

a)

způsob konsolidace podle § 39 odst. 1 a metodu konsolidace podle § 39 odst. 3,

b)

obchodní firmu a sídlo konsolidovaných účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku s uvedením podílu na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách držený jinými osobami než konsolidující účetní jednotkou nebo osobami jednajícími vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých se stala ovládající osobou,

c)

obchodní firmu a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nezahrnutých do konsolidačního celku podle § 38 odst. 4, včetně důvodů jejich nezahrnutí s uvedením podílu na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách drženého jinými osobami než konsolidující účetní jednotkou,

d)

obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které jsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky s uvedením podílu na jejich vlastním kapitálu, který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek,

e)

obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které nejsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky podle § 38 odst. 6, včetně uvedení důvodu pro nezahrnutí,

f)

obchodní firmu a sídlo účetních jednotek pod společným vlivem zahrnutých do konsolidované účetní závěrky s uvedením podílu na jejich kapitálu, který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých je vykonáván společný vliv,

g)

obchodní firmu a sídlo účetních jednotek, které nejsou uvedeny pod písmeny b) až f), v nichž má konsolidující účetní jednotka sama nebo prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem na její účet podíl na vlastním kapitálu menší než 20 %; uvede se výše podílu na vlastním kapitálu, včetně celkové výše vlastního kapitálu, výše výsledku hospodaření za poslední účetní období těchto účetních jednotek; tato informace nemusí být uvedena, nejsou-li tyto účetní jednotky významné z hlediska podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace v konsolidované účetní závěrce; informace o vlastním kapitálu a o výsledku hospodaření se rovněž neuvádějí, nejsou-li zveřejněny a je-li podíl konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu přímo nebo prostřednictvím jiných účetních jednotek menší než 50 %,

h)

informace o použitých účetních metodách a zásadách, o změnách způsobů oceňování, postupů účtování, uspořádání položek konsolidované účetní závěrky a obsahového vymezení položek oproti předcházejícímu účetnímu období, s uvedením důvodů těchto změn; u položek uvedených v konsolidované účetní závěrce, které jsou nebo původně byly vyjádřeny v cizí měně, se uvedou informace o způsobu jejich přepočtu na měnu, v níž byla sestavena konsolidovaná účetní závěrka,

i)

vysvětlení položek „Kladný konsolidační rozdíl“ a „Záporný konsolidační rozdíl“, metody jejich stanovení a jakékoli významné změny oproti předcházejícímu účetnímu období,

j)

průměrný přepočtený počet zaměstnanců konsolidačního celku během účetního období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka, rozčleněných podle kategorií; samostatně se uvede průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období u účetních jednotek pod společným vlivem.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

 

57.

V § 43 odst. 2 v úvodní části ustanovení se za slova „účetní závěrce“ vkládá slovo „dále“.

 

58.

V § 43 odst. 2 písm. a) se slova „bývalých členů“ nahrazují slovy „k bývalým členům“.

 

59.

V § 43 odst. 2 písm. b) se slova „ostatních pohledávek“ nahrazují slovy „úvěrů“ a slova „výši poskytnutých záruk“ se nahrazují slovy „výši všech forem zajištění“.

 

60.

V § 43 odst. 2 písmena c) a d) znějí:

c)

celkovou částku závazků, které ke dni sestavení konsolidované účetní závěrky mají dobu splatnosti delší než pět let a celkovou částku zajištěných závazků s uvedením povahy a formy tohoto zajištění,

d)

souhrnnou výši finančních závazků, které nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze, jsou-li tyto informace užitečné pro posouzení finanční situace; samostatně se uvedou veškeré závazky související s důchody a závazky mezi konsolidující účetní jednotkou a účetními jednotkami nezahrnutými do konsolidované účetní závěrky,“.

 

61.

V § 43 odst. 2 se písmena e) až h) zrušují.

Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena e) až k).

 

62.

V § 43 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; pokud nebyl cenný papír, derivát a podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, uvede účetní jednotka důvody a případnou výši opravné položky,“.

 

63.

V § 43 odst. 2 se písmena f) a g) zrušují.

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena f) až i).

 

64.

V § 43 odst. 2 písm. f) se slova „za konsolidační celek“ zrušují.

 

65.

V § 43 odst. 2 písm. g) se slova „konsolidačního celku“ zrušují.

 

66.

V § 43 odst. 2 písm. h) se slova „v rámci konsolidačního celku“ nahrazují slovy „mezi účetními jednotkami v konsolidaci“, slova „zahrnuté do konsolidačního celku“ se nahrazují slovy „účetní jednotky pod společným vlivem nebo účetní jednotky přidružené“ a slova „podmínek obvyklých na regulovaném trhu42b)“ se nahrazují slovy „běžných tržních podmínek“.

Poznámka pod čarou č. 42b se zrušuje.

 

67.

V § 43 odst. 2 písm. h) se slova „nebo“, „konsolidačního celku“ a „konsolidačního celku“ zrušují.

 

68.

V příloze č. 1 se v položce „5. Vyrovnávací rezerva“ slova „a) hrubá výše ..... X“ a „b) podíl zajišťovatelů (-)“ vypouštějí.

 

69.

V příloze č. 1 se za slova „7. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry“ vkládají slova „a ostatních početních parametrů“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2011 nebo později, pokud není v bodu 2 stanoveno jinak.

2.

Ustanovení § 2 odst. 2 a § 3840, 4243 vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použijí při sestavení konsolidované účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce 2010 nebo později.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.