Čekejte, prosím...
A A A
423/2010 Sb. znění účinné od 30. 12. 2010 do 30. 9. 2016

423

 

ZÁKON

ze dne 7. prosince 2010,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o veřejných zakázkách (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb. a zákona č. 179/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 53 odst. 1 písmeno k) zní:

k)

který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a“.

 

2.

V § 53 odst․ 1 písmeno l) zní:

l)

který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.“.

 

3.

V § 53 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.

 

4.

V § 125 odst. 2 se za slova „podle § 53 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) až j)“.

 

5.

V § 127 odst. 1 písm. a) se za slova „podle § 53 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) až j)“.

 

6.

V § 133 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Certifikátem nelze nahradit prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l).“.

 

7.

V § 138 odst. 1 se za slova „v plném rozsahu“ vkládají slova „vyjma prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l)“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2.

V řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.