Čekejte, prosím...
A A A
432/2010 Sb. znění účinné od 9. 4. 2020
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 154/2020 Sb.

9.4.2020

nařízením č. 315/2014 Sb.

1.1.2015

432

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 2010

o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

 

Vláda nařizuje podle § 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 1 písm. d) zákona:

§ 1

Průřezová kritéria

Průřezovým kritériem pro určení prvku kritické infrastruktury je hledisko

a)

obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2 500 osob s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin,

b)

ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % hrubého domácího produktu, nebo

c)

dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125 000 osob.

§ 2

Odvětvová kritéria

Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury jsou uvedena v příloze k tomuto nařízení.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. John v. r.

Příloha

ODVĚTVOVÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ PRVKU KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

I. ENERGETIKA

A. Elektřina

A.

1 Výrobna elektřiny

a)

výrobna s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nejméně 500 MW,

b)

výrobna poskytující podpůrné služby1 s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nejméně 100 MW,

c)

vedení pro vyvedení výkonu a zabezpečení vlastní spotřeby výrobny elektřiny,

d)

dispečink výrobce elektřiny.

A.

2 Přenosová soustava

a)

vedení přenosové soustavy o napětí nejméně 110 kV,

b)

elektrická stanice přenosové soustavy o napětí nejméně 110 kV,

c)

technický dispečink provozovatele přenosové soustavy.

A.

3 Distribuční soustava

a)

elektrická stanice distribuční soustavy a vedení o napětí 110 kV (stanice typu 110/10 kV, 110/22 kV a 110/35 kV a knim patřící vedení se posuzují podle jejich strategického významu v distribuční soustavě),

b)

technický dispečink provozovatele distribuční soustavy.

 

B. Zemní plyn

B.

1 Přepravní soustava

a)

vysokotlaký tranzitní plynovod se jmenovitým průměrem nejméně 700 mm,

b)

vysokotlaký vnitrostátní plynovod se jmenovitým průměrem rovným nebo menším než 700 mm,

c)

kompresorová stanice,

d)

předávací stanice,

e)

technický dispečink.

B.

2 Distribuční soustava

a)

vysokotlaký a středotlaký plynovod,

b)

předávací a regulační stanice,

c)

technický dispečink.

B.

3 Skladování plynu

a)

podzemní zásobník plynu se skladovací kapacitou nejméně 50 mil. m3 plynu,

b)

technický dispečink․

 

C. Ropa a ropné produkty

C.

1 Přepravní soustava

a)

tranzitní ropovod se jmenovitým průměrem nejméně 500 mm, včetně vstupních bodů,

b)

vnitrostátní ropovod se jmenovitým průměrem nejméně 200 mm, včetně vstupních bodů,

c)

technický dispečink,

d)

přečerpávací stanice,

e)

koncové zařízení pro předání ropy,

f)

začátek a konec zdvojení ropovodu a odbočky - ježkovací komora.

C.

2 Distribuční soustava

a)

produktovod se jmenovitým průměrem nejméně 200 mm včetně vstupních bodů,

b)

technický dispečink,

c)

přečerpávací stanice.

C.

3 Skladování ropy a pohonných hmot

a)

zásobník a komplex zásobníků s kapacitou nejméně 40 000 m3,

b)

technický dispečink.

C.

4 Výroba pohonných hmot

Rafinérie s kapacitou atmosférické destilace nejméně 500 000 t/rok.

 

D. Centrální zásobování teplem

D.

1 Výrobna tepla

a)

výrobna s celkovým instalovaným výkonem nejméně 200 MW,

b)

vyvedení tepelného výkonu ze zdroje výroby tepla,

c)

dispečink výrobce tepla.

D.

2 Distribuce tepla

a)

soustava zásobování tepelnou energií s výkonem nejméně 500 MW,

b)

technický dispečink provozovatele distribuční soustavy.

 

II. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

a)

zásobování vodou z jednoho nenahraditelného zdroje při počtu zásobovaných obyvatel nejméně 125 000,

b)

úpravna vody o výkonu nejméně 3 000 1/s,

c)

vodní dílo o objemu zachycené vody nejméně 100 mil. m3.

 

III. POTRAVINÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

A. Rostlinná výroba

Výměra obhospodařované půdy jednotlivé farmy nebo zemědělského podniku, na území jednoho kraje pro jednotlivou plodinu nejméně 4 000 ha.

 

B. Živočišná výroba

Počet chovaných kusů zvířat v jednom chovu na území jednoho kraje podle základních druhů hospodářských zvířat

a)

skot: nejméně 10 000 kusů,

b)

prasata: nejméně 45 000 kusů,

c)

drůbež: nejméně 300 000 kusů.

 

C. Potravinářská výroba

Nenahraditelnost produkce výrobního závodu nebo provozovny na území jednoho kraje podle základních druhů potravin

a)

mlýnské výrobky: nejméně 80 000 tun za rok podle základních druhů mlýnských výrobků,

b)

cukr: nejméně 230 000 tun za rok,

c)

pekařské výrobky: nejméně 600 000 tun za rok podle základních druhů pekařských výrobků,

d)

mléko a mlékárenské výrobky: nejméně 65 mil. litrů mléka za rok nebo nejméně 100 000 tun mlékárenských výrobků za rok,

e)

maso a masné výrobky: nejméně 200 000 tun masa za rok podle základních druhů masa nebo nejméně 500 000 tun masných výrobků za rok podle základních druhů masných výrobků.

 

IV. ZDRAVOTNICTVÍ

A.

Poskytování zdravotních služeb

Zdravotnické zařízení, jehož celkový počet akutních lůžek je nejméně 2500.

B.

Výroba léčivých přípravků

Výkon činnosti držitele povolení k výrobě léčivých přípravků spočívající ve výrobě léčivých přípravků nebo meziproduktů léčivých přípravků, a to včetně dalších souvisejících výrobních postupů, není-li činností pouze přebalování, balení, změny balení nebo úpravy balení, který na území České republiky

a)

má nejméně 250 zaměstnanců celkem nebo

b)

vyrobí nejméně 350 milionů vyrobených kusů pevných lékových forem za rok.

 

 

V. DOPRAVA

A. Silniční doprava

Pozemní komunikace, která je zařazena do kategorie dálnice a silnice I. třídy2, pokud pro ni neexistuje objízdná trasa.

 

B. Železniční doprava

a)

dráha celostátní3 včetně jejích strukturálních součástí, pokud pro ni neexistují odklonové trasy s odpovídající traťovou třídou zatížení a prostorovou průchodností pro ložnou míru,

b)

systém správy a organizace řízení železničního provozu na železniční síti České republiky ve vztahu k evropské železniční síti, s ohledem na nově vzniklé podmínky zajištění součinnosti v rámci Evropského železničního řídicího systému (centrální, regionální a lokální dispečerská pracoviště).

 

C. Letecká doprava

C.

1 Letiště

Veřejné mezinárodní letiště způsobilé přijetí letu podle přístrojů, u kterého není možné leteckou obchodní dopravu zajistit alternativním letištěm nebo alternativní zajištění je příliš nákladné, nehospodárné nebo velmi těžko proveditelné.

Alternativním letištěm se rozumí veřejné mezinárodní letiště, které

a)

je schopno zajistit nejméně 80 % letecké obchodní dopravy letiště, pro které je určeno jako alternativní,

b)

je v čase 2 hodin dosažitelné jiným druhem dopravy,

c)

má dostatečnou kapacitu pohybových ploch a kapacitu terminálu,

d)

má stejnou nebo podobnou kategorii jako letiště, pro které je určeno jako alternativní, a

e)

je způsobilé přijmout let vykonaný podle přístrojů.

C.

2 Řízení letového provozu

a)

přibližovací služba řízení a letištní služba řízení letiště určeného jako kritická infrastruktura, nebo

b)

oblastní služba řízení poskytující letové provozní služby včetně řízení letového provozu ve vzdušném prostoru České republiky.

 

D. Vnitrozemská vodní doprava

Vnitrozemská vodní cesta, jejíž užití nelze nahradit užitím náhradní vnitrozemské vodní cesty ani dopravou jiného druhu.

 

VI. KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

A. Technologické prvky pevné sítě elektronických komunikací:

a)

centrum řízení a podpory sítě,

b)

řídící ústředna,

c)

mezinárodní ústředna,

d)

transitní ústředna,

e)

datové centrum,

f)

telekomunikační vedení.

 

B. Technologické prvky mobilní sítě elektronických komunikací:

a)

centrum řízení a podpory sítě,

b)

ústředna mobilní sítě,

c)

základnová řídící jednotka sítě pokrývající strategickou lokalitu,

d)

základnová stanice sítě pokrývající strategickou lokalitu,

e)

datové centrum.

 

C. Technologické prvky sítí pro rozhlasové a televizní vysílání:

a)

vysílací zařízení pro šíření televizního nebo rozhlasového signálu určených pro informaci obyvatelstva za krizových situací s vysílacím výkonem nejméně 1 kW k zajištění provozu rozhlasového a televizního vysílání veřejnoprávního provozovatele,

b)

řídící pracoviště provozu,

c)

datové centrum,

d)

síť pro rozhlasové a televizní vysílání k zajištění provozu rozhlasového a televizního vysílání veřejnoprávního provozovatele.

 

D. Technologické prvky pro satelitní komunikaci:

a)

hlavní pozemní satelitní přijímací a vysílací stanice,

b)

Evropský globální navigační družicový systém,

c)

pozemní řídící a komunikační středisko,

d)

pozemní propojovací síť.

 

E. Technologické prvky pro poštovní služby:

a)

centrální a regionální výpočetní středisko, středisko centrálního snímání a úložiště dat,

b)

sběrný přepravní uzel,

c)

řídící a mezinárodní pošta,

d)

poštovní dopravní infrastruktura.

 

F. Technologické prvky informačních systémů:

a)

řídicí centrum,

b)

datové centrum,

c)

síť elektronických komunikací,

d)

technologický prvek zajišťující provoz registru doménových jmen „CZ“ a zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně „CZ“.

 

G. Oblast kybernetické bezpečnosti:

a)

informační systém, který významně nebo zcela ovlivňuje činnost určeného prvku kritické infrastruktury, a který je nahraditelný jen při vynaložení nepřiměřených nákladů nebo v časovém období přesahujícím 8 hodin,

b)

komunikační systém, který významně nebo zcela ovlivňuje činnost určeného prvku kritické infrastruktury, a který je nahraditelný jen při vynaložení nepřiměřených nákladů nebo v časovém období přesahujícím 8 hodin,

c)

informační systém spravovaný orgánem veřejné moci obsahující osobní údaje o více než 300 000 osobách,

d)

komunikační systém, zajišťující připojení nebo propojení prvku kritické infrastruktury, s kapacitou garantovaného datového přenosu nejméně 1 Gbit/s,

e)

odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury uvedená v písmenech A. až F. se použijí přiměřeně pro oblast kybernetické bezpečnosti, pokud je ochrana prvku naplňujícího tato kritéria nezbytná pro zajištění kybernetické bezpečnosti.

 

VII. FINANČNÍ TRH A MĚNA

1.

Výkon činnosti České národní banky při zajištění působnosti stanovené zákonem.

2.

Poskytování služeb v bankovnictví a pojišťovnictví subjektem, který nabízí komplexní portfolio služeb pro veškeré klienty, disponuje rozsáhlou skupinou dceřiných a přidružených společností zajišťujících další finanční služby a který má rozsáhlou síť regionálních poboček, a to za předpokladu, že

a)

v bankovním sektoru přesahuje tržní podíl tohoto subjektu 10% z bilanční sumy bankovního sektoru, nebo

b)

v pojišťovnictví přesahuje tržní podíl tohoto subjektu měřený objemem předepsaného pojistného 25%.

 

VIII. NOUZOVÉ SLUŽBY

A.

Integrovaný záchranný systém

a)

operační a informační středisko generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,

b)

operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje,

c)

stanice Hasičského záchranného sboru České republiky,

d)

operační středisko útvaru Policie České republiky,

e)

operační středisko zdravotnické záchranné služby,

f)

centrální a oblastní dispečinky horské služby4.

 

B.

Radiační monitorování

Radiační monitorovací síť5.

 

C.

Předpovědní, varovná a hlásná služba

a)

předpovědní a výstražná služba pro orgány krizového řízení z monitorovacích systémů meteorologických a hydrologických sítí a ze sítí automatického imisního monitorovacího systému,

b)

monitorování meteorologické, hydrologické a imisní situace, mající bezprostřední vliv na vznik a šíření živelních pohrom a nebezpečných látek v ovzduší a informování příslušných orgánů a veřejnosti,

c)

hlásná a předpovědní povodňová služba,

d)

zajištění činnosti celostátní radiační monitorovací sítě,

e)

národní telekomunikační centrum pro zajištění národních monitorovacích a informačních sítí,

f)

regionální telekomunikační centrum v systému Světové meteorologické organizace,

g)

vyhlašování vzniku a ukončení smogových situací a regulačních opatření,

h)

meteorologické zabezpečení j ademých elektráren,

i)

meteorologické zabezpečení civilního letectví,

j)

meteorologické zabezpečení provozu na pozemních komunikacích,

k)

referenční pracoviště pro modelování znečištění ovzduší a zpracovávající zprávy o kvalitě ovzduší podle právních předpisů Evropské unie,

l)

referenční pracoviště zpracovávající zprávy o kvalitě ovzduší a údaje o emisích a imisích podle právních předpisů Evropské unie.

 

IX. VEŘEJNÁ SPRÁVA

A. Veřejné finance

Výkon činnosti Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství, Generálního ředitelství cel, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní tiskárny cenin, s. p., při zajišťování připravenosti na řešení krizových situací v oblasti

a)

finanční správy,

b)

celní správy,

c)

zastupování státu ve věcech majetkových,

d)

státního tisku cenin.

 

B. Sociální ochrana a zaměstnanost

B.

1 Sociální zabezpečení

a)

informační systém registru pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění, obsahující údaje o více než 125 000 pojištěncích,

b)

informační systém pojištění registru pojištěnců, jde-li o zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné, obsahující údaje o více než 125 000 osobách,

c)

informační systém pojištění registru zaměstnavatelů, jde-li o zaměstnavatele zaměstnaných osob, obsahující údaje o více než 125 000 zaměstnavatelích,

d)

aplikační programové vybavení automatizovaného zpracování údajů potřebných pro rozhodování o dávkách nemocenského a důchodového pojištění,

e)

aplikační programové vybavení automatizovaného zpracování údajů potřebných pro posuzování zdravotního stavu,

f)

aplikační programové vybavení automatizovaného zpracování údajů potřebných pro rozhodování o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně záloh, o penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení a o zřízení zástavního práva v případě dluhu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na penále,

g)

úložiště údajů a evidencí zpracovávaných informačním systémem registru pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění, informačním systémem pojištění registru pojištěnců a informačním systémem pojištění registru zaměstnavatelů.

B.

2 Státní sociální podpora

a)

informační systém dávek státní sociální podpory (o jejich výši, o poživatelích těchto dávek a žadatelích o tyto dávky a osobách s nimi společně posuzovaných) obsahující údaje o více než 125 000 osobách,

b)

informační systém pomoci v hmotné nouzi, který obsahuje údaje o více než 125 000 osobách,

c)

celorepubliková datová síť spojující generální ředitelství Úřadu práce České republiky, krajské pobočky Úřadu práce České republiky a pobočku pro hlavní město Prahu Úřadu práce České republiky, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřené obecní úřady a další úřady.

B.

3 Sociální pomoc

a)

informační systém pro zajištění realizace dávek sociálních služeb, který obsahuje údaje o více než 125 000 osobách,

b)

celorepubliková datová síť spojující generální ředitelství Úřadu práce České republiky, krajské pobočky Úřadu práce České republiky a pobočku pro hlavní město Prahu Úřadu práce České republiky, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a další úřady,

c)

evidence dětí a evidence žadatelů pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, která obsahuje údaje o více než 125 000 osobách.

B.

4 Zaměstnanost

a)

informační systém politiky zaměstnanosti - evidence volných pracovních míst, evidence zájemců o zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, evidence osob se zdravotním postižením, evidence cizinců a evidence povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětí, které obsahují údaje o více než 125 000 osobách,

b)

celorepubliková datová síť spojující generální ředitelství Úřadu práce České republiky, krajské pobočky Úřadu práce České republiky a pobočku pro hlavní město Prahu Úřadu práce České republiky, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů a další úřady.

 

C. Ostatní státní správa

Výkon činnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů při zajišťování připravenosti na řešení krizových situací.

 

D. Zpravodajské služby

a)

výkon činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace,

b)

výkon činnosti Bezpečnostní informační služby.Poznámky pod čarou:

§ 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

§ 11a11c zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 301/2009 Sb.

§ 3 odst. 2 písm. 1) a p) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

4

§ 11a11c zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 301/2009 Sb.

5

§ 3 odst. 2 písm. 1) a p) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.