Čekejte, prosím...
A A A
69/2010 Sb. znění účinné od 24. 3. 2010

69

 

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2009

o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Letiště Praha-Ruzyně, jakož i veškeré nemovitosti k němu náležející, zejména územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím1, smí být jen ve vlastnictví České republiky (dále jen „stát“), anebo právnických osob se sídlem ve státě, v nichž má stát stoprocentní majetkovou účast (stoprocentní podíl)2.

§ 2

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Fischer v. r.Poznámky pod čarou:

§ 2 odst. 7 zákona č. 49/1997 Sb․, o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 odst. 7 zákona č. 49/1997 Sb․, o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2

Čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.