Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

199/2011 Sb. znění účinné od 30. 7. 2011 do 31. 8. 2012

199

 

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2011

o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská

a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 11 a § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a upravuje z hlediska ochrany ovzduší

a)

požadavky na kvalitu paliv používaných na plavidlech vnitrozemské plavby2 a plavidlech námořní plavby3, která plují pod vlajkou České republiky, požadavky na odběr vzorků lodních paliv a ověřování jejich kvality, způsob a termín ohlašování údajů o obsahu síry v těchto palivech,

b)

osvědčování kvality lodních paliv.

(2)

Tato vyhláška se nevztahuje na použití lodních paliv

a)

ve výzkumu a testování,

b)

určených k přepracování před jejich konečným spálením,

c)

pro další zpracování v rafinérském průmyslu,

d)

v plavidlech důležitých pro zajištění bezpečnosti plavidel nebo záchranu života na moři,

e)

v nezbytných situacích z důvodu poškození plavidla nebo jeho vybavení za předpokladu, že po vzniku škody jsou přijata odpovídající opatření k zabránění nadměrným emisím nebo jejich minimalizování, a

f)

na plavidlech, která používají schválené technologie snižování emisí4.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

lodním palivem jakékoliv kapalné palivo získané z ropy vhodné k použití na plavidle a paliva uvedená v příloze č. 1,

b)

motorovou naftou jakékoliv lodní palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMB a DMC uvedené v příloze č. 1,

c)

plynovým olejem jakékoliv lodní palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMX a DMA uvedené v příloze č. 1,

d)

distributorem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí jako první lodní palivo na trh,

e)

uvedením na trh dodání nebo poskytnutí lodních paliv třetím osobám k použití na plavidle kdekoli na výsostném území České republiky s výjimkou dodání nebo poskytnutí lodních paliv k vývozu v zásobnících plavidel.

§ 3

Požadavky na kvalitu lodních paliv

(1)

Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby podle § 1 odst. 1 písm. a), může být při plavbě v Baltském moři a v jeho přístavech a v Severním moři a v jeho přístavech nejvýše 1,5 % hmotnostních. Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby na ostatních mořích, se řídí ustanovením přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 (MARPOL) včetně Protokolu 1978 k této úmluvě.

(2)

Obsah síry v lodním plynovém oleji uvedeném na trh Evropské unie na území České republiky nesmí překročit 0,001 % hmotnostních.

(3)

Obsah síry v lodních palivech používaných

a)

vnitrozemskými plavidly nesmí překročit 0,001 % hmotnostních,

b)

plavidly námořní plavby v přístavech členských států Evropské unie nesmí překročit 0,1 % hmotnostních․

(4)

Přechod provozu na požadované lodní palivo u plavidel námořní plavby se uskuteční co nejdříve po připlutí plavidla do přístavu členské země Evropské unie a případná změna na původní lodní palivo se uskuteční co nejpozději před jeho odplutím.

(5)

Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na případ, kdy se plavidlo podle zveřejněného jízdního řádu v místě stání nezdržuje déle než 2 hodiny nebo v místě stání vypne všechny motory a po celou dobu odebírá elektrickou energii ze břehu.

§ 4

Odběr vzorku a ověřování kvality lodních paliv

(1)

Odběr vzorku za účelem ověřování kvality lodních paliv zabezpečuje distributor. Odebírání vzorků provádí v souladu s postupy podle přílohy č. 2.

(2)

Provedení analýzy vzorku lodního paliva odebraného podle odstavce 1 se zajišťuje postupy podle příloh č. 1 a 2 a její výsledky jsou evidovány.

(3)

Sledování obsahu síry v lodních palivech uvedených poprvé na trh České republiky, který zabezpečuje Česká obchodní inspekce5, se provádí průběžně odběrem vzorků lodních paliv u distributora. Analýzy odebraných vzorků za účelem sledování kvalitativních ukazatelů lodních paliv jsou prováděny akreditovanou osobou5, která o výsledku provedené analýzy vystaví příslušný protokol.

(4)

Postupy ověřování kvality lodních paliv používaných na plavidlech námořní plavby jsou stanoveny Mezinárodní úmluvou o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 (MARPOL) včetně Protokolu 1978 k této úmluvě a jsou kontrolovány orgány pobřežních států.

§ 5

Osvědčování kvality lodních paliv

(1)

Doklad osvědčující kvalitu lodních paliv (dále jen „osvědčení“) je vystavován distributorem a je součástí každé dodávky lodního paliva. Součástí osvědčení o kvalitě lodního paliva je také zapečetěný vzorek dodávaného paliva.

(2)

Osvědčení o kvalitě lodního paliva obsahuje

a)

jde-li o právnickou osobu, identifikační údaje distributora, obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; jde-li o podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména a příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště, popřípadě místo podnikání u osob, které nejsou občany České republiky,

b)

druh lodního paliva, jeho výrobní označení a kód kombinované nomenklatury6,

c)

prohlášení o splnění požadavků stanovených pro lodní palivo touto vyhláškou a příslušnými technickými normami s uvedením skutečného obsahu síry, datum poslední kontroly kvality a identifikační údaje o laboratoři, která provedla rozbor,

d)

hmotnost dodávky lodního paliva,

e)

datum nakládky lodního paliva a

f)

jméno a příjmení osoby, která osvědčení k lodnímu palivu vystavila, a datum vystavení tohoto osvědčení.

§ 6

Ohlašování údajů o obsahu síry v lodních palivech

Údaje o množství a obsahu síry v lodních palivech jsou každoročně oznamovány distributorem Ministerstvu životního prostředí v termínu do 31. března za uplynulý kalendářní rok podle bodu 2 přílohy č. 3.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 455/2006 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, se zrušuje.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 199/2011 Sb.

POŽADAVKY NA KVALITU LODNÍCH PALIV

Kvalitativní ukazatel

Třída lodního paliva

DMX

DMA

DMB

DMC

Hustota při 15°C ČSN EN ISO 3675 nebo ČSN EN ISO 12185

-

< 890,0 kg.m-3

< 900,0 kg.m-3

< 920,0 kg.m-3

Viskozita při 40°C ČSN EN ISO 3104

1,40 - 5,50 mm2.s-1

1,50 - 6,0 mm2.s-1

< 11,00 mm2.s-1

< 14,00 mm2.s-1

Bod vzplanutí ČSN EN ISO 2719

>43°C

>60°C

>60°C

>60°C

Bod tuhnutí (horní) ČSN ISO 3016

- v zimním období

- letním období

-

-

<-6°C

<-0°C

<0°C

<6°C

<0°C

<6°C

Cetanový index ČSN EN ISO 4264

>45

>40

>35

-

Karbonizační zbytek ČSN EN ISO 10370 (mikrometoda, 10% obj destilačního zbytku)

< 0,30 % hm

< 0,30 % hm

< 0,30 % hm

< 0,30 % hm

Karbonizační zbytek

Obsah popela ČSN EN ISO 6245

<0,01 %hm

<0,01 %hm

<0,01 %hm

<0,01 %hm

Obsah úsad

ČSN EN ISO 3735

-

-

< 0,07 % hm

-

Celkový obsah úsad ISO 10307-1

-

-

-

<0,1

Obsah vody ISO 3733

-

-

0,30 % hm

0,30 % hm

Obsah vanadu ČSN EN ISO 14597

-

-

-

< 100 mg.kg-1

Součet obsah hliníku a křemíku ISO 10478

-

-

-

< 25 mg.kg-1

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 199/2011 Sb.

ODBĚR VZORKŮ A POSTUPY ANALÝZ VZORKŮ LODNÍCH PALIV

(1) Odběr vzorků ke splnění požadavků § 4 k získání reprezentativního vzorku se provádí postupy podle ČSN EN ISO 3170 (65 6005) Kapalné ropné výrobky - ruční odběr vzorků. Odběr vzorků musí být ve smyslu uvedené normy ověřen na výskyt systematických chyb.

(2) Postupy analýz vzorků:

a) Referenční metodou pro stanovení obsahu síry v lodních palivech je ČSN EN ISO 8754 (65 6035) Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem energie a ČSN EN ISO 14596 Ropné výrobky, stanovení síry - dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

b) Rozhodčí metodou pro stanovení obsahu síry v lodních palivech je ČSN EN ISO 14596 Ropné výrobky, stanoveni síry - dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.

c) Statistická interpretace ověřování obsahu síry v lodních palivech bude v souladu s ČSN EN ISO 4259 Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 199/2011 Sb.

INFORMACE O KVALITĚ LODNÍCH PALIV

1. Identifikační údaje distributora, který jako první uvádí lodní palivo na trh podle § 5 této vyhlášky

2. Údaje o množství a obsahu síry v lodním palivu a o výsledcích analýz provedených podle § 4 odst. 2

Vykazovaný rok

 

Druh lodního paliva

Obsah síry v palivu

Údaje o množství

Údaje o výsledcích analýz

Množství v t/rok výroba

Množství v t/rok dovoz3)

Množství v

t/rok distribuce4)

Počet odebraných vzorků

Minimální obsah síry v % hm

Maximální obsah síry v % hm

Motorová nafta DMB

max. 0,001 %hm1)

 

 

 

 

 

 

max. 0,1 %hm2)

 

 

 

 

 

 

Motorová nafta DMC

max. 0,001 %hm1)

 

 

 

 

 

 

max. 0,1 %hm2)

 

 

 

 

 

 

Plynový olej DMA

max. 0,001 %hm1)

 

 

 

 

 

 

max. 0,1 %hm2)

 

 

 

 

 

 

Plynový olej DMX

max. 0,001 %hm1)

 

 

 

 

 

 

max. 0,1 %hm2)

 

 

 

 

 

 

Jiný druh paliva

max. 0,001 %hm1)

 

 

 

 

 

 

max. 0,1 %hm2)

 

 

 

 

 

 

1) Hmotnostní obsah síry v lodních palivech používaných vnitrozemskými plavidly

2) Hmotnostní obsah síry v palivech používaných plavidly námořní plavby v přístavech členských států Evropské unie

3) Dodávky z dovozu ze zemí mimo území Evropské unie.

4) Dodávky z přeshraniční přepravy ze zemí Evropské unie za účelem distribuce na trhu České republiky.

 

3. Datum vystavení, příjmení a jméno osoby podle § 5 odst. 2 písm. a) a f).Poznámky pod čarou:

Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a změně směrnice 93/12/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.

§ 9 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

§ 2 odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a změně směrnice 93/12/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.

2

§ 9 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

3

§ 2 odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.

5

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

6

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.