Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

221/2011 Sb. znění účinné od 1. 9. 2012

Ustanovení čl. I bodů 7, 11, 23, 24, 26, 27, bodu 31, pokud jde o § 45a a 45c, a bodů 32, 34 a 35 a čl. III nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 201/2012 Sb.

1.9.2012

221

 

ZÁKON

ze dne 21. června 2011,

kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb.,

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Část druhá

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č․ 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb. a zákona č. 95/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 písm. r) se za slovo „denaturovaného“ vkládají slova „splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv podle zákona o ochraně ovzduší (dále jen kritéria udržitelnosti biopaliv“)“ a za slova „odpadu“ se vkládají slova „a splňujících kritéria udržitelnosti biopaliv“.

 

2.

V § 45 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl tohoto metylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených,“.

 

3.

V § 45 odst. 2 písm. l) se za slova „zvláštně denaturovaným“ vkládají slova „splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv“, za slova „obecně denaturovaným“ se vkládají slova „splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv“ a za slova „zvláštně denaturovaného“ a slova „obecně denaturovaného“ se vkládají slova „splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv“.

 

4.

V § 45 odst. 2 písm. m) se za slovo „denaturovaným“ vkládají slova „splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv“.

 

5.

V § 49 odst. 14 se za slovo „denaturovaného35)“ vkládají slova „splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv“.

 

6.

V § 49 odst. 17 a 18 se za slovo „které“ vkládají slova „splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které“.

 

7.

V § 49 se na konci textu odstavce 19 doplňují slova „a splňuje kritéria udržitelnosti biopaliv“.

 

8.

V § 49 odst. 20 se za slova „§ 45 odst. 2 písm. l),“ vkládají slova „které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a“.

 

9.

V § 54 odst. 3 se za slova „zvláštně denaturovaného“ a slova „obecně denaturovaného35)“ vkládají slova „splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv“.

Část třetí

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 11, 23, 24, 26, 27, bodu 31, pokud jde o § 45a a 45c, a bodů 32, 34 a 35 a čl. III, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

 

Nečas v. r.