Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

257/2011 Sb. znění účinné od 14. 9. 2011 do 31. 8. 2012

Ustanovení § 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 337/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 257/2011 Sb. pozbývají platnosti uplynutím dne 31. května 2015.

Toto ustanovení ztratilo smysl, neboť zákonem č. 201/2012 Sb. byl celý zákon s účinností ode dne 1. září 2012 zrušen.

257

 

VYHLÁŠKA

ze dne 19. srpna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky, se mění takto:

1.

§ 3 včetně nadpisu zní:

§ 3

Těkavé organické látky

 

Pro účely této vyhlášky se těkavé organické látky dělí na

a)

těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F s výjimkou benzinu,

b)

těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61 s výjimkou benzinu,

c)

halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H341 nebo H351,

d)

halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R40 nebo R68,

e)

benzin a těkavé organické látky, které nespadají pod písmena a) až d)․“.

 

2.

V § 4 odst. 4 se slova „§ 3 písm. a) nebo b)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. a), b), c) nebo d)“.

 

3.

V § 5 odst. 3 se za slova „§ 3 písm. a)“ vkládají slova „nebo b)“.

 

4.

V § 5 odst. 4 se slova „§ 3 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. c) nebo d)“.

 

5.

V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „§ 3 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. a) až d)“.

 

6.

V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „§ 3 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. e)“.

 

7.

V § 6 odst. 3 se slova „organických rozpouštědel“ nahrazují slovy „těkavých organických látek“.

 

8.

V § 6 se dolpňuje odstavec 6, který zní:

(6) Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce používající těkavé organické látky podle § 3 písm. a) nebo b) nebo směsi s obsahem těchto látek průběžně nahrazuje tyto látky nebo směsi s obsahem těchto látek méně škodlivými látkami nebo směsmi, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné.“.

 

9.

V příloze č. 1 v nadpisu bodu 2.1 se slova „§ 3 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. a), b), c) nebo d)“.

 

10.

V příloze č. 1 v bodě 2.1 v poznámce č. 1 pod tabulkou č. 1 a č. 2 se za slova „§ 3 písm. a)“ vkládají slova „nebo b)“.

 

11.

V příloze č. 1 v nadpisu bodu 2.2 se slova „§ 3 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. e)“.

 

12.

V příloze č. 1 v bodě 2.2.1 se slova „§ 3 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. a), b), c) nebo d)“.

 

13.

V příloze č. 5 části II tabulce A ve vysvětlivkách se slova „vyšším než 15 % hmotnostních“ nahrazují slovy „15 % hmotnostních a více“.

 

14.

V příloze č. 5 části II tabulce B ve vysvětlivkách se slova „vyšším než 15 % hmotnostních“ nahrazují slovy „15 % hmotnostních a více“.

Čl. II

Účinnost

1.

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

2.

Ustanovení § 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 337/2010 Sb., ve znění této vyhlášky pozbývají platnosti uplynutím dne 31. května 2015.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.