Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

294/2011 Sb. znění účinné od 1. 11. 2011 do 31. 8. 2012

294

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. září 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů

a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,

ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb. a zákona č. 180/2007 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 12 a § 5 odst. 12 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písmeno b) zní:

b)

projektovaným výkonem nejvyšší výkon stanovený a zaručený dodavatelem, výrobcem nebo projektantem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu za stanovených podmínek, který je uveden v projektové dokumentaci stavby, ve vydaných závazných stanoviscích a povoleních podle § 17 zákona nebo v integrovaném povolení podle zákona o integrované prevenci6).“.

 

2.

V § 3 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

b)

zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek se při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5) pohybuje v rozmezí následujících množství

1.

20 až 200 t včetně tuhých znečišťujících látek,

2.

30 až 300 t včetně oxidu siřičitého,

3.

0,4 až 4 t včetně chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor,

4.

1 až 10 t včetně těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,

5.

20 až 200 t včetně oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý,

6.

0,1 až 1 t včetně sulfanu,

7.

0,2 až 2 t včetně fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor,

8.

5 až 50 t včetně oxidu uhelnatého,

9.

5 až 10 t včetně amoniaku, nebo

_________

5)

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.“.

 

3.

V § 3 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

(5) Za účelem kategorizace se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají u technologicky shodných zařízení jednoho provozovatele, jestliže se jedná o zdroje, které jsou umístěny ve stejné provozovně8) a jejich emise jsou vypouštěny společným výduchem, bez ohledu na počet komínových průduchů, nebo by s ohledem na uspořádání mohly být vypouštěny společným výduchem bez ohledu na počet komínových průduchů. U malých zdrojů se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají pouze s parametry jiných malých zdrojů.

_________

8)

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Provozovatelé středních zdrojů uvedených v bodech 1.2., 1.4., 2.1., 2.2.1., 2.2.2., 3.6., 3.7., 5.1. až 5.4., 6.3., 6.7., 6.8., 6.10., části II přílohy č. 1 k tomuto nařízení zpracovávají provozní řád, jehož obsah stanoví zvláštní právní předpis5).“.

 

5.

V § 5 větě první se slova „nebo velkých“ zrušují.

 

6.

V příloze č. 1 části I pod nadpisem „Závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů“ se věty první a druhá zrušují.

 

7.

V příloze č. 1 části I pod nadpisem „Závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů“ se body 2.1. a 2.2. zrušují.

 

8.

V příloze č. 1 část II zní:

Část II

 

Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů

 

1. Energetika

1.1. Třídění a úprava uhlí, briketárny

EL [mg/m3]

02R [%]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

VOC

PAH1)

Třídění a jiná studená úprava uhlí

střední zdroj

100

 

 

 

C

Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení)

velký zdroj

100

50

0,2

 

C

 

1) v rozsahu podle § 12 odst. 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

 

1.2. Výroba koksu - koksovací baterie

EL [mg/m3]

02R [%]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

 

NO2

 

PAH 2)

Otop koksárenských baterií

velký zdroj

 

 

500

 

 

5

B

Příprava uhelné vsázky

střední zdroj

50

 

 

 

 

 

C

Koksování

velký zdroj

 

 

 

 

0,2

 

C

Vytlačování koksu

velký zdroj

50

 

 

 

0,2

 

B

Chlazení koksu

velký zdroj

1)

 

 

 

 

 

B

Třídění koksu

střední zdroj

50

 

 

 

 

 

B

Poznámky:

1) 0,1 kg TZL/t celkového hašeného koksu při mokrém chlazení koksu.

2) V rozsahu podle § 12 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Technické podmínky provozu:

a)

Pro otop koksárenských komor lze použít pouze odsířený koksárenský plyn.

b)

Plnicí plyny při plnění koksárenských komor jsou odváděny do surového koksárenského plynu nebo do jiné koksovací komory. Podmínky průběhu operačního cyklu stanoví provozní řád.

c)

Zařízení chemických provozů koksoven jsou zabezpečena proti únikům VOC do vnějšího ovzduší. Voda z přímého chlazení plynu nesmí být v přímém styku s ovzduším.

d)

Obsah sulfanu v koksárenském plynu na výstupu z chemických provozů nesmí překročit 500 mg/m3. Obsah sulfanu se zjišťuje trvale provozním měřením.

e)

Vypouštění koksárenského plynu do ovzduší není dovoleno. Podmínky pro jeho případné řízené spalování v souladu s částí I je třeba stanovit v provozním řádu.

f)

Těsnost dveří koksárenských komor musí být trvale zajištěna pravidelným čištěním, seřizováním, opravami a náhradním způsobem tak, aby nebyly zjevné emise posuzované ze vzdálenosti cca 30 m u více než 10 % dveří komor na strojové i koksové straně, kontrola netěsností a jejich rozsah budou specifikovány v provozním řádu.

g)

Při vytlačování koksu z komor musí být odpadní plyny jímány a zaváděny do odprašovacího zařízení.

h)

Hasicí věže musí být vybaveny přepážkami na snižování emisí. U nových hasících věží bude jejich minimální výška alespoň 30 m.

i)

Při poruše na odsávání surového koksárenského plynu z baterií a při nutnosti spalovat jej na flérách musí být zastaveno vytlačování a plnění komor.

 

1.3. Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace minerálních olejů, výroba a rafinace plynů, výroba energetických plynů.

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

SO2

NO2

CO

sulfan

amoniak

150

2 500

500

800

10

50

A

velký zdroj

 

1.4. Výroba bioplynu

Kategorie: střední zdroj Technická podmínka provozu:

Využití všech dostupných opatření k zabránění nebo omezení vzniku zapáchajících látek a opatření k jejich likvidaci, obsažených ve Věstníku MŽP.

 

2. Výroba a zpracování kovů

2.1. Pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové rudy

EL [mg/m3]

02R

[%]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

SO2

NO2

CO

plynné sloučeniny

Příprava vsázky

střední zdroj

50

 

 

 

 

 

C

Spékací pásy aglomerace

velký zdroj

50

400

400

60001)

8000

1

19

A

Manipulace se spečencem (například chlazení, drcení, mletí, třídění)

velký zdroj

50

 

 

 

 

 

C

Peletizační závody (jako drcení, sušení, peletizace)

velký zdroj

25

 

 

 

 

 

C

Poznámka:

1) Platí pro karbonátové rudy.

 

2.2. Výroba surového železa nebo oceli

Z prvotních nebo druhotných surovin.

EL [mg/m3]

02R [%]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

SO2

NO2

CO

Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou

střední zdroj

50

 

 

 

 

C

Odlévání (vysoká pec)

velký zdroj

50

 

400

 

 

A

Ohřívače větru

velký zdroj

50

2500

400

4000

7

A

 

2.2.2. Výroba oceli

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

SO2

NO2

CO

PAH4)

Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem1)

střední zdroj

50

 

 

 

 

C

Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem

velký zdroj

50

400

400

2)

0,2

B

Kyslíkový konvertor

velký zdroj

503)

400

400

2)

0,2

A

Elektrické obloukové pece

velký zdroj

20

 

400

1000

0,2

A

Pánvové pece

velký zdroj

50

400

400

1000

0,2

A

Elektrické indukční pece s projektovaným výkonem větším než 2,5 t/hod

velký zdroj

50

 

400

1000

0,2

A

Poznámky:

1)

Způsob odsávání a odlučování znečišťujících látek při dělení těžkého kovového odpadu řezáním kyslíkem je třeba uvést v provozním řádu.

2)

Emisním limitem je hodnota 16kgCO/t tekuté oceli pro celkový hmotnostní tok pro nístějové pece s intenzifikací kyslíkem a 8 kg CO/t tekuté oceli pro kyslíkové konvertory.

3)

Konvertorový plyn je třeba jímat s ohledem na procesní možnosti a dále jej využívat; číselná hodnota emisního limitu platí pro případ, že je vypouštěn do ovzduší.

4)

v rozsahu podle § 12 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

 

2.3. Zpracování železných kovů

2.3.1. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování

Kategorie: velký zdroj - válcovna o projektovaném výkonu větším než 10 t zpracované oceli za hodinu,

střední zdroj - válcovna o projektovaném výkonu menším nebo rovném 10 t zpracované oceli za hodinu.

 

EL2) [mg/m3]

Vztažné podmínky

SO2

NO2

CO

500l)

400

800

A

Poznámky:

1)

Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn.

2)

Uvedené emisní limity platí pro pece s přímým procesním ohřevem nebo při použití speciální ochranné atmosféry. Na spalování paliv využívaných k ohřevu, který není přímým procesním ohřevem, se vztahují předpisy upravující podmínky pro spalovací zdroje (kategorizace, emisní limity, ostatní podmínky provozu).

 

2.3.2. Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování

Kategorie: velký zdroj - kovárna s projektovaným tepelným výkonem větším než 5 MW,

střední zdroj - kovárna s projektovaným tepelným výkonem 1 až 5 MW včetně.

EL2) [mg/m3]

02R

[%]

Vztažné podmínky

TZL

NO2

SO2

CO

50

400

5001)

800

5

A

Poznámky:

1)

Platí pro ohřívací pece nepoužívající zemní plyn.

2)

Uvedené emisní limity platí pro pece s přímým procesním ohřevem nebo při použití speciální ochranné atmosféry. Na spalování paliv využívaných k ohřevu, který není přímým procesním ohřevem, se vztahují předpisy upravující podmínky pro spalovací zdroje (kategorizace, emisní limity, ostatní podmínky provozu).

 

2.3.3. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů

Kategorie: velký zdroj - technologická linka s projektovaným výkonem větším než 1 t pokovené oceli za hodinu,

střední zdroj - technologická linka s projektovaným výkonem menším nebo rovným 1 t pokovené oceli za hodinu.

 

Technologický ohřev procesních van

EL1) [mg/m3]

Vztažné podmínky

TZL

NO2

50

400

A

Poznámka:

1) Uvedené emisní limity platí pro pece s přímým procesním ohřevem nebo při použití speciální ochranné atmosféry. Na spalování paliv využívaných k ohřevu, který není přímým procesním ohřevem, se vztahují předpisy upravující podmínky pro spalovací zdroje (kategorizace, emisní limity, ostatní podmínky provozu).

 

Žárové pokovování zinkem

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

Zn

10

C

 

2.4.Slévárny železných kovů (slitin železa)

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

NO2

CO

Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem1)

střední zdroj

100

 

 

C

Tavení v elektrické obloukové peci

velký zdroj

20

400

1000

A

Tavení v elektrické indukční peci

velký zdroj

20

 

 

A

Kuplovny

velký zdroj

20

400

10002)

A

Tavení v ostatních pecích - kapalná paliva

velký zdroj

30

400

300

A

Tavení v ostatních pecích - plynná paliva

velký zdroj

20

400

200

A

Poznámky:

1)

Včetně ostatních technologických uzlů, jako jsou úpravárenské zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovací operace.

2)

Platí v komíně za rekuperátorem u horkovětrných kuploven.

 

Technické podmínky provozu:

a)

Omezování emisí VOC vznikajících při výrobě forem a jader běžně dostupnými prostředky např․ minimalizací spotřeby pojiva, náhradou nátěrů na bázi alkoholu za nátěry na bázi vody, použitím nearomatických rozpouštědel pro výrobu jader cold-box.

b)

U studenovětrných kuploven omezování emisí CO běžně dostupnými prostředky např. zlepšením tepelné účinnosti kuplovny, řízením jakosti koksu na vstupu, dodatečným spalováním, použitím biofiltru.

 

2.5. Metalurgie neželezných kovů

2.5.1. Úprava rud neželezných kovů

EL pro TZL [mg/m3]

Vztažné podmínky

Kategorie

50

101)

A

velký zdroj

Poznámka:

1) Platí při zpracování rud na získání olova.

 

2.5.2. Výroba nebo tavení neželezných kovů, včetně slitin

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

NO2

zinek

HF

HCl

Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem}

střední zdroj

50

 

 

 

 

C

Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů

velký zdroj

203)

400

 

 

 

A

Elektrolytická výroba hliníku

velký zdroj

30

 

 

2

 

C

Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin

velký zdroji střední zdroj6)

10

400

107)

 

 

C8)A9)

Zpracování hliníku válcováním

velký zdroj

50

 

 

10

50

A

Poznámky:

1)

Včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací apod.

2)

Platí při výrobě olova.

3)

Platí při výrobě mědi a zinku, včetně pecí typu Imperial Smelting.

4)

Platí pro ostatní výroby.

5)

Tavení a odlévání hliníku a jeho slitin; tavení a odlévání ostatních neželezných kovů s projektovaným výkonem větším než 100 t/rok.

6)

Tavení a odlévání neželezných kovů s výjimkou hliníku s projektovaným výkonem 1 až 100 t/rok včetně.

7)

Platí pro tavení a odlévání zinku a jeho slitin.

8)

Vztažné podmínky platné do 31. prosince 2014.

9)

Vztažné podmínky platné od 1. ledna 2015.

 

Technické podmínky provozu:

a)

Při elektrolytické výrobě hliníku nesmí měrná výrobní emise TZL zjištěná z denních

průměrů

překročit hodnotu 5 kg/t hliníku a měrná výrobní emise HF nesmí překročit 0,5 kg/t hliníku.

b)

Omezování emisí VOC vznikajících při výrobě forem a jader např. minimalizací spotřeby pojiva, náhradou nátěrů na bázi alkoholu za nátěry na bázi vody, použitím nearomatických rozpouštědel pro výrobu jader cold-box.

c)

Při roztavování hliníku se nesmí používat organické sloučeniny obsahující chlor.

 

2.6. Povrchová úprava kovů, plastů a jiných nekovových předmětů

Platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se na nanášení nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace a leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování, tryskání a související operace.

 

Kategorie: velký zdroj - je-li objem lázní (vyjma oplachu) větší než 30 m3,

střední zdroj - je-li objem lázní (vyjma oplachu) od 3 do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní.

 

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

TZL4)

NO21)

HC12)

B3)

C3)

 

Poznámky:

1)

Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení.

2)

Platí při použití HCl u povrchových úprav.

3)

Vztažné podmínky B platí pro velké zdroje, vztažné podmínky C platí pro střední zdroje.

4)

Platí pro procesy bez použití lázní.

 

2.7. Obrábění kovů

Obrábění a broušení kovů, mimo třískového obrábění.

 

Kategorie: střední zdroj - platí pro zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo větší než 100 kW, mimo třískového obrábění.

EL pro TZL je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C. Tento EL platí pouze pro obrábění za sucha.

 

2.8. Svařování kovových materiálů

Kategorie: střední zdroj - platí pro zařízení, jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo

větší než 1000 kVA.

EL pro TZL je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C.

 

3. Zpracování nerostů a výroba nekovových minerálních produktů 3.1. Výroba a skladování cementářského slinku a vápna

 

EL [mg/m3]

02R

[%]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

SO2

NO2

CO

Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice

střední zdroj

50

 

 

 

C

Výroby cementářského slinku v rotačních pecích

velký zdroj

30

400

800

 

10

A

Ostatní technologická zařízení výroby cementu

velký zdroj

30

 

 

 

 

A

Výroby vápna v rotačních pecích

velký zdroj

30

 

1200

 

 

A

Výroby vápna v šachtových a jiných pecích

velký zdroj

50

 

1200

1)

 

A

Poznámka:

1) Při výrobě vápna v šachtových koksových pecích nesmí být v odpadních plynech více než 3% obj.

 

3.2. Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest

Kategorie: velký zdroj - výroba materiálů obsahujících azbest, které by mohly vést k uvolnění

azbestových vláken.

EL pro azbest je 0,1 mg/m3.

3.3. Výroba skla, včetně skleněných vláken

EL [mg/m3]

02R

[%]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

SO2

NO2

CO

jiné

Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování

velký zdroj

1001)

502),20)

5003)

16004),20)

25005)

11006)

16007),8)

8009)

510),11)

5012)

3013)

814)

136),15)

A

Výroby skleněných vláken s použitím organických pojiv

velký zdroj

50l6)

7517)

 

 

 

5018)

 

C

Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie, aj.)

střední zdroj

10019)

 

50019)

80019)

712)

 

 

Poznámky:

1)

Platí při hmotnostním toku menším než 2,5 kg/h.

2)

Platí při hmotnostním toku rovném nebo větším než 2,5 kg/h.

3)

Platí při spalování zemního plynu.

4)

Platí pro ostatní paliva.

5)

Platí pro regenerační kontinuální taviči agregáty.

6)

Platí pro diskontinuální taviči agregáty.

7)

Platí pro rekuperační kontinuální taviči agregáty.

8)

Při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot.

9)

Platí při hmotnostním toku rovném nebo větším než 5 kg/h.

10)

Platí pro olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo větším než 0,05 kg/h.

11)

Platí pro kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo větším než 0,01 kg/h.

12)

Platí pro HF při hmotnostním toku rovném nebo větším než 0,05 kg/h.

13)

Platí pro HCl při hmotnostním toku rovném nebo větším než 0,05 kg/h.

14)

Platí pro kontinuální taviči agregáty.

15)

Při kyslíkovém tavení, u pecí s elektrickým otopem nebo u diskontinuálních agregátů v době, kdy nedochází ke spalovacímu procesu, se neprovádí přepočet na O2R, přepočet na O2R se neprovádí pro ty znečišťující látky, jejichž koncentrace je snižována instalovaným odlučovačem, u kterého je pro chlazení použito míšení spalin se vzduchem.

16)

V odpadních plynech z odsávání, dopravy, manipulace se vsázkou a ostatních zařízení, která emitují TZL.

17)

V odpadních plynech z usazování, vytvrzování a sušení vláken s organickými pojivy.

18)

Platí pro VOC.

19)

Platí pro tavení z polotovarů nebo střepů.

20)

Platí pro zdroje, které mají termíny generálních oprav uvedeny v rozhodnutích podle jiného právního předpisu6), platí pro provedení generálních oprav.

 

3.4. Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

SO2

NO2

VOC

HF

HCl

Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence, apod.

velký zdroj

20

4001)

15001)

 

 

 

A

Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích

velký zdroj

20

2500

 

 

10

50

A

Výroba nerostných vláken s použitím organických pojiv

velký zdroj

20

 

 

50

 

 

A

Poznámka:

1)

Platí z výpalu hmoty.

 

3.5. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu.

Kategorie: střední zdroj - zařízení o projektovaném výkonu od 5 do 75 t/den včetně,

velký zdroj - zařízení o projektovaném výkonu větším než 75 t/den.

 

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

TZL

SO2

NO2

CO

VOC

HF1)

HC11)

150

2 500

500

800

50

10

50

B

Poznámky:

1) Emisní limit platí pro velké zdroje znečišťování ovzduší.

 

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013:

Vnášení TZL do ovzduší z volných ploch musí být snižováno např. budováním zdí, clon, vysazováním vegetačních pásů, zkrápěním, zakrytováním dopravních cest a pravidelným úklidem okolních prostor.

 

3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého

 

Technologické linky pro zpracování kamene a zpracování kameniva o celkovém projektovaném výkonu rovném nebo větším než 25 m3/den.

 

Kategorie: střední zdroj Technická podmínka provozu:

Snižovat vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení, zakrytování deponií sypkých materiálů, budování zástěn a pásů izolační zeleně.

 

3.7. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot

Technologické linky pro přípravu stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o celkovém projektovaném výkonu rovném nebo větším než 25 m3/den.

Kategorie: střední zdroj

Technická podmínka provozu:

Snižovat vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení, zakrytování deponií sypkých materiálů, budování zástěn a pásů izolační zeleně.

 

3. 8. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů

EL [mg/m3]

02R

[%]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

NO2

CO

 

20

500

800

 

17

A

velký zdroj

 

4. Chemický průmysl

4.1. Výroba vybraných organických látek

4.1.1. Výroba 1,2-dichlorethanu, vinylchloridu a PVC

EL [mg/m3]

Měrná výrobní emise [g/t]

Vztažné podmínky

Kategorie

1,2-dichlorethan

vinylchlorid

Výroba 1,2-dichlorethanu

velký zdroj

5

 

 

C

Výroba vinylchloridu

velký zdroj

5

5

 

C

Výroba PVC

velký zdroj

 

 

10l)

1002)

C

Poznámky:

1)

Platí pro vinylchlorid u hotového výrobku na jednotku PVC.

2)

Platí pro zbytkový obsah vinylchloridu v místě přechodu z uzavřeného systému na úpravu nebo na sušení v otevřeném systému v měsíčním průměru, v suspenzi polymeru na jednotku PVC.

 

4.1.2. Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu

EL pro akrylonitril [mg/m3]

Vztažné podmínky

Kategorie

za zařízením na snižování emisí

ze sušáren

0,21),2)

52),3)

 

C

velký zdroj

104)

204)

105),6)

357),5)

258)

Poznámky:

1)

Platí ze zařízení na snižování emisí spalováním.

2)

Platí pro výrobu vláken.

3)

Platí na výstupu z ostatních zařízení na snižování emisí.

4)

Platí pro výrobu a zpracování ACN polymerů.

5)

Platí u spřádání vláken.

6)

Platí při mokrém procesu zvlákňování.

7)

Platí při suchém procesu zvlákňování.

8)

Platí pro výrobu ABS polymerů (hmot).

 

Technická podmínka provozu:

Odvádění všech plynů s obsahem akrylonitrilu při spřádání vláken, plynů z reaktorů, sběrných nádob na suspenze a propíracích filtrů, které obsahují akrylonitril a butadien do zařízení k omezování emisí.

 

4.1.3. Výroba a zpracování viskózy

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

Kategorie

sulfan

sirouhlík

sulfan a sirouhlík celkem

10

501)

100

4001)

2002)

C

velký zdroj

Poznámky:

1)

Platí pro výrobu kordového hedvábí.

2)

Platí pro výrobu střiže a textilního hedvábí.

Technické podmínky provozu:

a)

Měrná výrobní emise sirouhlíku ve výrobě střiže a textilního hedvábí je 200 000 g/t.

b)

Odvádění odpadních plynů z výroby viskózy, přípravy zvlákňovacích lázní a podle technických možností i z ostatních operací do zařízení k omezování emisí, uzavření zvlákňovacích strojů při kontinuálním způsobu zvlákňování, odsávání vznikajících plynů a jejich odvedení do zařízení k omezování emisí.

 

4.1.4. Výroba gumárenských pomocných přípravků

EL [mg/m3]

02R

[%]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

NO2

20

7001),2)

112)

B

velký zdroj

Poznámka:

1)

Platí v případě spalování odpadních plynů jiným způsobem, než podle části I. této přílohy.

2)

Neplatí pro technologická zařízení výroby sazí.

 

Technická podmínka provozu:

Výroba sazí musí být vybavena kontinuálně provozovaným zařízením dodatečného spalování odpadních plynů.

 

4.2. Výroba vybraných anorganických látek

4.2.1. Výroba chloru

Kategorie: velký zdroj

EL pro chlor v odpadním plynu z elektrolýzy a katalytické oxidace je 3 mg/m3, při vztažných podmínkách A.

Měrná výrobní emise rtuti vztažená na roční projektovaný výkon výroby chloru jel g/t, pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002 je 0,01 g/t.

 

4.2.2. Výroba kyseliny chlorovodíkové

Kategorie: velký zdroj

EL pro HC1 je 25 mg/m3, při vztažných podmínkách C.

Měrná výrobní emise HC1 zjištěná z měsíčního průměru na jednu tunu kyseliny chlorovodíkové (přepočteno na 36 % kyselinu chlorovodíkovou) je 0,05 kg/t.

 

4.2.3. Výroba síry (Clausův proces)

Emisní limity a podmínky provozu platné do 31. prosince 2012:

EL pro sulfan [mg/m3]

Měrná výrobní emise sloučenin síry [%]

Vztažné podmínky

Kategorie

10

4l)

22)

1,53),4)

C4)

A5)

velký zdroj

Poznámky:

1)

Platí u zařízení s projektovaným výkonem menším než 20 t/den síry včetně.

2)

Platí u zařízení s projektovaným výkonem 20 t/den až 50 t/den síry včetně.

3)

Platí u zařízení s projektovaným výkonem větším než 50 t/den síry.

4)

Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí před 14. srpnem 2002.

5)

Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnu 2002.

 

Technické podmínky provozu:

a)

Výrobní emise sloučenin síry je uvedená v přepočtu na elementární síru.

b)

Odpadní plyny obsahující sulfan se spalují.

 

Emisní limity a podmínky provozu platné od 1. ledna 2013:

EL pro sulfan [mg/m3]

Měrná výrobní emise sloučenin síry [%]

Vztažné podmínky

Kategorie

10

41)

22)

1,53)

A

velký zdroj

Poznámky:

1) Platí u zařízení s projektovaným výkonem do 20 t/den síry včetně.

2) Platí u zařízení s projektovaným výkonem 20 t/den až 50 t/den síry včetně.

3) Platí u zařízení s projektovaným výkonem vyšším než 50 t/den síry.

 

Technické podmínky provozu:

a) Výrobní emise sloučenin síry je uvedená v přepočtu na elementární síru.

b) Odpadní plyny obsahující sulfan se spalují.

 

4.2.4. Výroba kapalného oxidu siřičitého

Kategorie: velký zdroj

 

Technická podmínka provozu:

Odpadní plyn z výroby kapalného oxidu siřičitého je zaváděn ke zpracování do zařízení na výrobu kyseliny sírové nebo jiného zpracovatelského či odsiřovacího zařízení.

 

4.2.5. Výroba kyseliny sírové

Kategorie: velký zdroj

Měrná výrobní emise SOx je 2,2 kg/t vyrobené kyseliny sírové (zjištěno z měsíčního průměru a přepočteno na 100% kyselinu sírovou), při vztažných podmínkách C.

 

4.2.6. Výroba amoniaku

Kategorie: velký zdroj

Měrná výrobní emise amoniaku je 0,2 kg/t vyrobeného amoniaku (zjištěno z měsíčního průměru), při vztažných podmínkách C.

 

4.2.7. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí

EL [mg/m3]

Měrná výrobní emise

Vztažné podmínky

Kategorie

NO2

amoniak

3501)

3002)

1,63)

A4)C4)

velký zdroj

Poznámky:

1)

Neplatí pro jednotky na úpravu koncentrace kyseliny dusičné.

2)

V případě použití selektivní redukce oxidů dusíku amoniakem.

3)

Měrná výrobní emise NO2 v kg/t vyrobené kyseliny dusičné, přepočteno na 65 % kyselinu dusičnou.

4)

Vztažné podmínky A platí pro NO2, vztažné podmínky C platí pro amoniak.

 

4.3. Výroba hnojiv

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

SO2

NO2

amoniak

50

2 500

500

50

B

velký zdroj

 

4.4. Výroby základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů

Kategorie: velký zdroj

EL pro TZL je 5 mg/m3 při hmotnostním toku rovném nebo větším než 25 g/h, při vztažných podmínkách B.

 

4.5. Chemické výroby výbušnin

Kategorie: velký zdroj - při projektované roční produkci výbušnin větší než 101, střední zdroj - při projektované roční produkci menší nebo rovné 10 t.

 

EL pro TZL [mg/m3]

Vztažné podmínky

50

B

 

4.6. Výroby oxidu titaničitého, litoponu, stálé běloby (blanc fix), pigmentů z titanové běloby, železitých a ostatních pigmentů

Kategorie: velký zdroj

 

4.6.1. Výroby oxidu titaničitého (hlavní výpusti)

EL [mg/m3]

Měrná výrobní emise SOx při rozkladu a kalcinaci [kg/t]

Vztažné podmínky

TZL

SO21)

chlor

Sulfátový proces

50

500

 

10

B

Chlorový proces

50

 

5

 

B

Poznámka:

1) SO2 se rozumí oxidy síry a kapičky kyseliny sírové.

 

4.6.2. Výroby ostatních pigmentů, výroba oxidu titaničitého (vedlejší výpusti)

Znečišťující látka

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

TZL

1501)

1002)

503)

C

Poznámky:

1)

Vedlejší výpusti výroby oxidu titaničitého.

2)

Platí u výroby litoponu a u výroby stálé běloby (blanc fix), při výrobě železitých pigmentů, u dehydratačních pecí zelené skalice, u sušení zelené skalice v rotačních sušárnách, u sušení pigmentu v rotačních sušárnách; u kalcinace, kde je odtah zaveden do odlučovače jiné technologie, smí být kalcinace v provozu pouze za součinnosti tohoto odlučovacího zařízení.

3)

Za látkovým filtrem při konečné úpravě produktu (mletí, třídění a balení).

 

4.7. Rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a jiných těkavých kapalných organických látek

Kategorie: velký zdroj - rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba a zpracování

petrochemických výrobků,

střední zdroj - skladování petrochemických výrobků o objemu rovném nebo větším než 1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče rovném nebo větším než 10 000 m3.

 

4.7.1. Skladování a manipulace

Technické podmínky provozu:

a)

Uspořádání a vybavení skladovacích nádrží o objemu rovném nebo větším než 1000 m3 nebo skladovacích nádrží s ročním obratem rovném nebo větším než 10 000 m3 při skladování surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K:

1.

Skladovací nádrže s vnější plovoucí střechou musí být opatřeny účinným primárním a sekundárním těsněním okrajů střechy.

2.

Nádrže s pevnou střechou

2.1

musí být vybaveny vnitřní plovoucí střechou s těsněním, které zajistí snížení emisí nejméně o 90 % ve srovnání s emisemi z nádrže s pevnou střechou bez jakýchkoli opatření, nebo

2.2

musí být zajištěno zachycování, zpětné vracení a odstraňování par uvedených kapalin s účinností nejméně 99 %; k dosažení této účinnosti nesmí být použito spalování mimo případy, kdy je zpětné zkapalňování par nebezpečné nebo technicky neproveditelné; spalování smí být použito jako druhý stupeň čištění.

3.

Nádrže je třeba opatřit vhodnou izolací. V případě, že povrch izolace nádrže nedostatečně odráží sálavé teplo, nebo izolace nebyla provedena, pak i reflexním nátěrem světlého odstínu za účelem snížení objemových změn kapalin v nádržích v důsledku výkyvů venkovní teploty. Pro skladovací nádrže zdrojů o objemu menším než 1 000 m3 nebo pro zdroje s ročním obratem menším než 10 000 m3 platí tato opatření v přiměřeném rozsahu.

 

b)

Podmínky provozu při přečerpávání látek, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, zejména při jejich stáčení z mobilních zásobníků nebo při plnění mobilních zásobníků ze skladovacích nádrží:

1.

Musí být zajištěno zachycování, zpětné vracení a odstraňování par těchto látek s účinností nejméně 99 %.

2.

Musí být používána čerpadla bez úniku přečerpávaných látek, například s mechanickou ucpávkou.

3.

Alespoň jedno manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků musí být uzpůsobeno k plnění mobilních zásobníků spodem; tento požadavek se netýká manipulačních zařízení, u kterých by instalací a používáním plnění spodem došlo ke zhoršení podmínek bezpečnosti práce (např. plnění karcinogenních a jiných nebezpečných látek).

4.

Manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků vrchem musí být zajištěno tak, aby konec plnicího potrubí byl během plnění udržován u dna mobilního zásobníku.

 

Poznámka:

Technická podmínka provozu podle písmene a) bodu 3 je platná od 1. ledna 2017.

 

4.7.2. Plyny a páry z výrobních zařízení

Technická podmínka provozu:

Odvádění odpadních plynů, které se tvoří při běžném provozu, najíždění, odstavování a opravách technologických zařízení, a také odpadních plynů, které se tvoří při regeneraci katalyzátorů, k dodatečnému zpracování nebo spalování, případně využití jiného účinného opatření ke snížení emisí; to se netýká zařízení pro řešení havarijních situací k tomuto účelu zvlášť konstruovaných, jako jsou pružinové pojistné ventily, pojistné membrány, vodní uzávěry nebo jiné systémy, jističi zařízení nezávislé na obsluze, pokud by jejich zachycování, zpětné vracení a následné odstraňování zhoršilo podmínky bezpečnosti práce.

 

4.7.3. Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě

EL [mg/m3]

02R

[%]

Vztažné podmínky

TZL

SO2

NO2

50

1700

700

17

A

 

4.8. Výroba expandovaného polystyrenu

Kategorie: střední zdroj

 

Technická podmínka provozu:

Použití minimálně 50 % podílu surovin obsahujících nejvýše 5 % pentanu.

 

4.9. Výroba acetylenu mokrou metodou

Kategorie: střední zdroj

EL pro VOC je 200 mg/m3, při vztažných podmínkách B.

 

5. Nakládání s odpady a opatření k předcházení vzniku odpadů

5.1. Skládky, které přijímají 10 t nebo více odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu rovnu nebo větší než 25000 t, včetně skládek inertního odpadu

Kategorie: střední zdroj

Technické podmínky provozu:

Snižovat vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení, budování zástěn a pásů izolační zeleně.

 

5.2. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů

Kategorie: střední zdroj - zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 t na jednu zakládku a zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně.

 

Technické podmínky provozu:

a)

Násypné bunkry musí mít uzavřené provedení s komorou pro vozidla, u otevřených hal a při vykládce svozových vozidel s odpady musí být plyny z bunkrů odsávány a odváděny do zařízení na čištění odpadních plynů.

b)

Zkondenzované výpary a voda vznikající při kompostovacím procesu (zrání kompostů) smí být u stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používána k vlhčení kompostu pouze tehdy, nebude-li použití této vody zvyšovat pachovou zátěž okolí.

c)

Odpadní plyny z dozrávání kompostů v uzavřených halách kompostárny musí být odváděny k biologickému filtru nebo do některého jiného rovnocenného zařízení na čištění odpadních plynů.

d)

Snižovat vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím

TZL

do ovzduší, používat dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací

nebo

mlžící zařízení.

 

5.3. Biodegradační a solidifikační zařízení

Kategorie: střední zdroj

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013:

Snižovat vnášení TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu např. odprašovací nebo mlžící zařízení. V případě zpracovávání materiálů při jejichž zpracování dochází k emisi pachových látek musí být zajištěno technicko organizační opatření ke snížení pachových emisí např. zakrytování biodegradačních ploch a odtah odpadních plynů do zařízení na čištění odpadních plynů.

 

5.4. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků

z kontaminovaných zemin) - „ex šitu"

Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovaným ročním výkonem 1 až 5 t VOC včetně,

velký zdroj - zařízení s projektovaným ročním výkonem větším než 5 t VOC.

EL pro VOC je 50 mg/m3, při vztažných podmínkách C.

 

6. Ostatní zařízení

6.1. Výroby buničiny, papíru,lepenky a jiných vláknitých materiálů 6.1.1. Výroby buničiny

Měrná výrobní emise [g/t]

Vztažné podmínky

Kategorie

SO2

sloučeniny síry vyjádřené jako síra

20001)

3502)

C

velký zdroj

Poznámky:

1)

Platí při sulfitovém způsobu výroby včetně emisí ze spalování sulfitových výluhů na hmotnostní jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny.

2)

Platí u sulfátového způsobu výroby při centrální likvidaci zapáchajících látek, na jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny.

 

Technická podmínka provozu:

Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech míst a při operacích, kde dochází k emisím těchto látek při výrobě buničiny, např. z varny, z odparky, vyvařovací kolony a to např. provedením místního nebo centrálního odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí.

 

6.1.2. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 6.1.1.

Platí pro výroby papíru a lepenky papírenskou technologií, které přímo nenavazují na výrobu buničiny nebo výroby lepenky z papíru.

Kategorie: střední zdroj

 

6.2. Průmyslové zpracování dřeva

Neplatí pro pilařské provozy v tzv. manipulačních či expedičních skladech (krácení kmenů). Kategorie:

střední zdroj - pily, výroby nábytku a dřevěných konstrukčních desek a truhlárny a jiné opracování dřeva o roční projektované kapacitě rovné nebo větší než 150 m3, třídění a mletí dřevních třísek, doprava a manipulace dřevních třísek a dřevního prachu při výrobě dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek,

velký zdroj - sušení dřevních třísek a vláken a lisování dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek.

Emisní limity a podmínky provozu platné do 31. prosince 2017:

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

TZL

TOC

501)

102)

3003)

C

Poznámky:

1)

Neplatí pro broušení.

2)

Platí pro broušení ve výrobě dýh a překližek, ve výrobě desek a nábytku.

3)

Platí při sušení třísek a dřevních vláken.

 

Technická podmínka provozu:

Teplota při sušení třísek a pilin musí být omezena tak, aby nedocházelo k jejich doutnání. Emisní limity a podmínky provozu platné od 1.ledna 2018:

 

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

TZL

TOC

formaldehyd

 

301)3)

102)

2503)

154)

C2)4)

B3)

Poznámky:

1)

Neplatí pro broušení.

2)

Platí pro broušení.

3)

Platí při sušení třísek a dřevních vláken.

4)

Platí pro lisování dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek, kde je využíváno pryskyřic na bázi formaldehydu.

 

Technická podmínka provozu:

Teplota při sušení třísek a pilin musí být omezena tak, aby nedocházelo k jejich doutnání.

 

6.3. Výroba dřevěného uhlí

Kategorie: střední zdroj

EL pro CO je 800 mg/m3, při vztažných podmínkách A.

 

6.4. Předúpravy (například praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií

Kategorie: střední zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den

do 10 t/den včetně,

velký zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t/den.

 

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013:

Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech míst a při operacích, kde dochází k emisím těchto látek, např. provedením místního nebo centrálního odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí.

 

6.5. Vydělávání kůží a kožešin

Kategorie: střední zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je menší nebo

rovna 12 t hotových výrobků denně,

velký zdroj - technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně.

 

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013:

Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech míst a při operacích, kde dochází k emisím těchto látek, např. provedením místního nebo centrálního odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí.

 

6.6. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů

EL [mg/m3]

Vztažné podmínky

Kategorie

TZL

VOC

PAH4)

50

1001)

2002)

503)

0,2

C

velký zdroj

Poznámky:

1)

Platí z formovacích a mísících zařízení, v nichž se zpracovávají smola, dehet nebo jiná kapalná pojiva při zvýšené teplotě.

2)

Platí z kruhových pecí pro grafitové elektrody, uhlíkové elektrody a uhlíkové cihly.

3)

Platí z jednotlivých komorových pecí, spojených komorových a tunelových pecí z impregnačních zařízení, v nichž se používají impregnační prostředky na bázi dehtu.

4)

V rozsahu podle § 12 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

 

Technická podmínka provozu:

Odvádění emisí VOC z tepelných procesů při výrobě uhlíkatých materiálů do zařízení k omezování emisí.

 

6.7. Krematoria

Zařízení určená pro spalování mrtvých lidských těl, orgánů a ostatků. Platí i pro zařízení spalující výhradně mrtvá těla zvířat, včetně jejich částí.

Kategorie: střední zdroj

EL [mg/m3]

02R [%]

Vztažné podmínky

TZL

NO2

CO

VOC

HF

HC1

50

350

100

15

30

30

17

A

 

Technická podmínka provozu:

Udržování takové teploty ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu, která zajišťuje termickou a oxidační destrukci všech odcházejících znečišťujících látek (nejméně 850°C) s dobou setrvání spalin nejméně 2 s.

 

6.8. Veterinární asanační zařízení

Platí i pro sběr a zpracování zvířecích těl a výrobu krmiv nebo technických tuků z vedlejších produktů porážky, například kostí, chlupů, peří, paroží, drápů, krve apod.

Kategorie: střední zdroj

 

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013:

Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech míst a při operacích, kde dochází k emisím těchto látek např. provedením místního nebo centrálního odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, skladování v uzavřených zásobnících (minimalizovat skladování v otevřených meziskladech) a čištění přepravních zásobníků v uzavřených prostorech.

 

6.9. Potravinářský průmysl

Kategorie: střední zdroj

a)

jatka o projektované kapacitě porážky rovné nebo větší než 501 denně,

b)

technologie na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z

1.

živočišných surovin (jiných než mléka) o projektovaném výkonu rovném nebo větším

než

75 t hotových výrobků denně,

2.

rostlinných surovin o projektovaném výkonu rovném nebo větším než 100 t hotových

výrobků

denně (v průměru za čtvrtletí),

3.

zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je rovno nebo větší než 2001 denně (v průměru za rok),

4.

udírny, zařízení s projektovaným výkonem na zpracování rovným nebo větším než 1000 kg výrobků denně,

5.

Pražírny kávy, kávových náhražek, obilí, kakaových bobů nebo oříšků, zařízení

o

projektovaném výkonu výroby rovném nebo větším než 1 t/den.

 

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2013:

Využívat opatření ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek ze všech míst a při operacích, kde dochází k emisím těchto látek např.:

 

a) Jatka o projektované kapacitě porážky rovné nebo větší než 50 t denně:

Vykládky, nahánění, porážková linka, zařízení k úpravě vedlejších produktů a odpadů v uzavřených prostorách, při vyprazdňování nádrží s krví používat odsávání plynů, zajistit pravidelné čištění zásobníků krve, jímat a odvádět do zařízení na čištění odpadních plynů odpadní plyn ze skladování jatečního odpadu a vedlejších produktů v uzavřených zásobnících, odpadní plyn z výrobních zařízení a ze zařízení k úpravě a skladování vedlejších jatečních produktů a odpadů.

b) Technologie na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z živočišných surovin (jiných než mléka) o projektovaném výkonu rovném nebo větším než 75 t hotových výrobků denně:

Surové produkty a meziprodukty skladovat v uzavřených zásobnících a prostorách, jímat a odvádět do zařízení na čištění odpadních plynů odpadní plyn z technologických zařízení.

c) Technologie na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin o projektovaném výkonu rovném nebo větším než 100 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí):

V případě výskytu emisí vlhkého prachu např. při úpravě semen, na úseku sušení, u sila na šrot, při peletizaci, překládky šrotu, odvádět odpadní plyn na zařízení ke snižování TZL. Při výrobě olejů a tuků používat biofiltry ke snížení emisí pachových látek.

d) Udírny, zařízení s projektovaným výkonem na zpracování rovné nebo větší než 1000 kg, výrobků denně:

Jímat odpadní plyny v místě vzniku a odvádět je do zařízení na čištění odpadních plynů. Výrobní odpad skladovat v uzavřených zásobnících za dané teploty.

e) Pražírny kávy, kávovinových náhražek, kakaových bobů nebo oříšků, zařízení

o projektovaném výkonu výroby rovném nebo větším než 1 t/den:

Provádět vykládku v uzavřených prostorech hal, jímání odpadních plynů v místě vzniku např. u pražících zařízení včetně chladícího vzduchu, vakuových zařízení, sile a odvádění odpadních plynů s intenzivně zapáchajícími látkami do zařízení na čištění odpadních plynů.

 

6.10. Čistírny odpadních vod

Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody, nepřevoditelných na ekvivalentní obyvatele, v množství rovném nebo větším než 50 m3/den.

9. V příloze č. 1 se část III zrušuje.

 

10. Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

 

Kategorie zemědělských zdrojů, plány zavedení zásad správné zemědělské praxe a výpočet roční emise amoniaku včetně emisních faktorů

 

1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů

Kategorie zemědělského zdroje se určuje ve vztahu na projektovanou kapacitu chovu hospodářských zvířat.

 

Kategorii zdroje určuje celková roční emise amoniaku z provozovny, která je rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie zdroje znečištění a vypočítá se jako součin projektované kapacity kategorie zvířat a součet dílčích emisních faktorů uvedených v tabulce 3.1. přílohy č. 2. Celkové emise z jednotlivých kategorií zvířat se sčítají. Do celkové roční emise amoniaku z provozovny náleží i emise z ploch rostlinné výroby a z činností pokud jsou spojeny s nakládáním s látkami uvolňujícími emise amoniaku pocházejícími z provozu zdroje.

 

Zemědělské zdroje se dělí podle celkové roční emise amoniaku na

a) střední zdroj znečišťování - celková roční emise amoniaku větší než 5 t,

b) malý zdroj znečišťování- celková roční emise amoniaku je menší nebo rovna 5 t

 

2. Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe

2.1. V plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, který je předkládán krajskému úřadu podle § 5 odst. 9 zákona, provozovatel uvede

a)

kategorii, skupinu, název, umístění a popis zdroje podle údajů provozní evidence,

b)

podrobný technický popis zdroje a používaných technologických postupů,

c)

způsob ustájení a projektovanou kapacitu ustájení hospodářských zvířat,

d)

způsob odvádění amoniaku do ovzduší,

e)

údaje v souhrnné provozní evidenci, zejména emise amoniaku vykazované za uplynulé 2 roky,

f)

referenční nebo snižující technologie podle tabulky 3.3. této přílohy pro chovy hospodářských zvířat, skládky chlévského hnoje a kejdy a způsoby zapravení na pozemek, u kterých je deklarován emisní hmotnostní tok amoniaku do ovzduší, a které budou v rámci plánu u zdroje instalovány, nebo jiné technologie snižující emise amoniaku,

g)

porovnání stávající technologie chovu s navrženou snižující technologií,

h)

další související technickoorganizační opatření,

i)

vyhodnocení snížení emisí amoniaku jako výsledku plnění plánu,

j)

termín zahájení plnění plánu,

k)

jméno, adresu a podpis provozovatele.

 

2.2. Krajský úřad poskytne v elektronické podobě schválený plán České inspekci životního prostředí a ministerstvem zřízené právnické osobě (Český hydrometeorologický ústav).

 

3. Způsob výpočtu roční emise amoniaku u zemědělských zdrojů a emisní faktory

Pro výpočet celkové roční emise amoniaku za účelem kategorizace zdroje znečišťování ovzduší se použijí emisní faktory uvedené v tabulce 3.1.

 

Emise amoniaku ze zdroje znečišťování pro vykazování roční emisní bilance amoniaku se vypočítají jako součin průměrného ročního počtu zvířat a součtu dílčích emisních faktorů uvedených v tabulce 3.1. přílohy č. 2. a zohlední se příslušné procentuální snížení při použití ověřené snižující technologie uvedené ve Věstníku MZP.

 

K zemědělskému zdroji zařazenému do příslušné kategorie náleží i plochy rostlinné výroby a činnosti, pokud jsou spojeny s nakládáním látkami uvolňujícími emise amoniaku pocházejícími z provozu zdroje.

 

Tabulka 3.1. Emisní faktory pro vyjmenované zemědělské zdroje

KATEGORIE ZVÍŘAT

Emisní faktory

[kg NH3. zvíře-1.rok-1]

Stáj

Hnůj, podestýlka

Kejda, trus

Zapravení do půdy

Pastva

Skot

dojnice

10,0

2,5

2,5

12,0

2,4

telata, býci,

jalovice, krávy bez tržní produkce mléka

6,0

1,7

2,5

6,0

1,8

Ovce a kozy

ovce a kozy

0,3

0,03

 

0,1

0,45

Prasata

selata

2,0

0

2,0

2,5

0

prasnice

4,3

0

2,8

4,8

0

prasnice březí

7,6

0

4,1

8,0

0

prasata výkrm a odchov

3,2

0

2,0

3,1

0

Králíci

králíci výkrm

0,45

 

0,02

0,50

 

samice

0,80

 

0,01

0,90

 

Drůbež

kuřice a nosnice

0,12

0

0,02

0,13

0

brojleři

0,10

0,01

0

0,10

0

husy, kachny,a krůty

0,35

0,03

0

0,35

0

Koně

koně

2,9

0,9

 

2,2

2,9

 

Celkový emisní faktor se vypočte podle celoročního podílu pobytu skotu, koz, ovcí a koní ve stáji a na pastvě. U ostatních kategorií hospodářských zvířat je celkový emisní faktor součtem dílčích emisních faktorů pro stáje, sklady a zapravení exkrementů.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

 

Ministr životního prostředí:

Mgr. Chalupa v. r.