Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

31/2011 Sb. znění účinné od 18. 2. 2011 do 31. 12. 2020

31

 

ZÁKON

ze dne 27. ledna 2011,

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 154/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

2.

V § 3 odst. 8 se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „životního prostředí“.

 

3.

V § 21 odst. 1 písm. f) se za slovo „zaměstnance“ vkládá slovo „provozovatele“.

 

4.

V § 37a odst. 2 se slova „v rozsahu požadovaném těmito zařízeními příslušné“ nahrazují slovy „na jejich vyžádání přiměřené“ a na konci textu se doplňují slova „ ; obchodní tajemství a průmyslové vlastnictví těchto výrobců tím není dotčeno“.

 

5.

V § 37a odst. 5 písmeno a) zní:

a)

ke splnění povinností stanovených v odstavci 1 písm․ c) a odstavci 3 zajistit přiměřeně dostupnou síť sběrných míst vybraných autovraků a jejich částí,“.

 

6.

V § 37a odst. 6 se slovo „musí“ nahrazuje slovem „uzavře“ a slovo „uzavřít“ se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.