Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

369/2011 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012

369

 

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009, zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 písm. b) se slova „je na základě tohoto zákona poskytována zdravotní péče“ nahrazují slovy „jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby (dále jen „hrazené služby“)“.

 

2.

V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 49 zní:

(2) Tento zákon se použije, nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení jinak49).

__________

49)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.“.

 

3.

V § 7 odst. 1 písm. d) se za slova „mateřské a“ vkládají slova „osoby na“.

 

4.

V § 8 odst. 1 písm. f) bodě 2 se slova „nebyla poskytnuta zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „nebyly poskytnuty hrazené služby“.

 

5.

V § 8 odst. 4 větě třetí se slova „úhradu péče hrazené zdravotním pojištěním“ nahrazují slovy „poskytování hrazených služeb“.

 

6.

V § 11 odst. 1 písmena a) až d) znějí:

a)

na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku; přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podat pouze jednu; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě. Ode dne vstupu zdravotní pojišťovny do likvidace nebo ode dne zavedení nucené správy nad zdravotní pojišťovnou nebo ode dne, který Ministerstvo zdravotnictví na základě zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny19) vyhlásí ve sdělovacích prostředcích, jsou pojištěnci takové zdravotní pojišťovny oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, a to vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni následujícího kalendářního měsíce. Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce. Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni stanovenému v tomto ustanovení. Žádá-li pojištěnec nebo zákonný zástupce pojištěnce zdravotní pojišťovnu v souladu s tímto ustanovením, je zdravotní pojišťovna povinna jeho žádosti vyhovět bez průtahů. Zdravotní pojišťovna není oprávněna stanovit pojištěnci dobu, po kterou u ní bude pojištěn, nebo vztah pojištěnce ke zdravotní pojišťovně sama ukončit. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v tomto ustanovení,

b)

na výběr poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce,

c)

na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny,

d)

na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu,“.

 

7.

V § 11 odst. 1 písm. e) se slovo „zařízení“ nahrazuje slovem „poskytovatel“.

 

8.

V § 11 odst. 1 písm. f) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

 

9.

V § 11 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách,“.

Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena h) až l).

 

10.

V § 11 odst. 1 písm. i) se slova „zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „poskytovatel je povinen“.

 

11.

V § 11 odst. 1 písm. j) se slovo „zařízením“ nahrazuje slovem „poskytovatelem“, slovo „zařízení“ se nahrazuje slovem „poskytovatel“ a slovo „povinno“ se nahrazuje slovem „povinen“.

 

12.

V § 11 odst. 1 se čárka na konci písmene k) nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

 

13.

V § 11 odstavec 2 zní:

(2) Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené služby v souladu s tímto zákonem, může podat stížnost podle zákona o zdravotních službách.“.

 

14.

Poznámky pod čarou č. 22 a 23 se zrušují.

 

15.

V § 11 odst. 3 se věty druhá až čtvrtá zrušují.

 

16.

V § 11 odst. 3 písm. a) se slova „zdravotní péče poskytnuté či předepsané lékařem nebo zdravotnickým zařízením uvedeným ve větě druhé a třetí, která je částečně hrazena“ nahrazují slovy „hrazených služeb poskytnutých poskytovatelem stanoveným zvláštním právním předpisem upravujícím služební poměr vojáků z povolání, které jsou částečně hrazeny“.

 

17.

V § 11 odst. 3 písm. b) se slova „preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

 

18.

V § 11 odst. 5 se slovo „lékaře“ nahrazuje slovem „poskytovatele“ a slovo „dopravní“ se nahrazuje slovy „zdravotnické dopravní“.

 

19.

V § 12 písmeno d) zní:

d)

poskytnout součinnost při poskytování zdravotních služeb a kontrole průběhu individuálního léčebného postupu a dodržovat poskytovatelem stanovený léčebný režim,“.

 

20.

V § 12 písm. h) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“ a slova „a prostředků zdravotnické techniky“ se nahrazují slovy „ , potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků“.

 

21.

V § 12 se na konci textu písmene k) doplňují slova „ ; pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje (dále jen „bydliště“),“.

 

22.

V § 12 písm. m) se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.

 

23.

V § 12 písm. n) se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“, slovo „péči“ se nahrazuje slovem „služby“ a slova „poskytnuté zdravotní péče a výší úhrady“ se nahrazují slovy „poskytnutých zdravotních služeb a výší úhrady“.

 

24.

Nadpis části páté zní: „PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB“.

 

25.

Nadpis § 13 zní: „Hrazené služby“.

 

26.

V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „péče poskytnutá“ nahrazují slovy „služby poskytnuté“.

 

27.

V § 13 odst. 1 písm. a) se slovo „odpovídá“ nahrazuje slovem „odpovídají“, slovo „jejím“ se nahrazuje slovem „jejich“ a slovo „bezpečná“ se nahrazuje slovem „bezpečné“.

 

28.

V § 13 odst. 1 písm. a) a b) se slovo „je“ nahrazuje slovem „jsou“.

 

29.

V § 13 odst. 1 písm. c) se slovo „její“ nahrazuje slovy „o jejich“ a slovo „jejího“ se nahrazuje slovem „jejich“.

 

30.

V § 13 odstavec 2 zní:

(2) Hrazenými službami jsou v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem

a)

zdravotní péče preventivní, dispenzární, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, lázeňská léčebně rehabilitační, posudková, ošetřovatelská, paliativní a zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o zdravotních službách,

b)

poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků,

c)

přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů,

d)

odběr krve a odběr tkání, buněk a orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření),

e)

přeprava žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhradu cestovních nákladů,

f)

přeprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,

g)

přeprava odebraných tkání, buněk a orgánů,

h)

prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva včetně přepravy,

i)

pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče,

j)

zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem; tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušný poskytovatel.“.

 

31.

V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.

 

32.

V § 13 odst. 3 až 8 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

 

33.

V § 13 odst. 3 ve větě první se slova „péči uvedenou“ nahrazují slovy „služby uvedené“ a ve větě druhé slovo „takové“ se nahrazuje slovem „takových“.

 

34.

V § 13 odst. 4 se slova „péči, která je takto označena“ nahrazují slovy „služby, které jsou takto označeny“ a slova „péči, kterou“ se nahrazují slovy „služby, které“.

 

35.

V § 13 odst. 5 se slovo „kterou“ nahrazuje slovem „které“, slova „zdravotnické zařízení povinno“ se nahrazují slovy „poskytovatel povinen“, slova „zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatele“, slova „zveřejněn ve zdravotnickém“ se nahrazují slovy „poskytovatelem zveřejněn v prostorách zdravotnického“ a za slovy „přístupném místě a“ se vkládá slovo „dále“.

 

36.

V § 13 odst. 6 až 8 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „Poskytovatel“.

 

37.

V § 13 odst. 6 větě první se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a slovo „povinno“ se nahrazuje slovem „povinen“.

 

38.

V § 13 odst. 8 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“, slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovateli“, slova „odst. 3“ se nahrazují slovy „odst. 2“, slovo „vynaložilo“ se nahrazuje slovem „vynaložil“ a slovo „zabránilo“ slovem „zabránil“.

 

39.

V § 14 se slova „péče poskytnutá“ nahrazují slovy „služby poskytnuté“ a slova „nutné a neodkladné léčení, jehož“ se nahrazují slovy „neodkladnou zdravotní péči, jejíž“.

 

40.

V § 15 odst. 2 se za slova „pojištění se“ vkládá slovo „dále“.

 

41.

V § 15 odst. 3 úvodní část ustanovení zní:

(3) Hrazené služby zahrnují zdravotní péči poskytnutou na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, a to nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy pouze 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život“.

 

42.

V § 15 odst. 5 větě čtvrté, § 16a odst. 2 písm. b) a f), § 16a odst. 4 a v § 22 písm. c) se slovo „ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkové“.

 

43.

V § 15 odst. 6 písmeno f) zní:

f)

které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu.“.

 

44.

V § 15 odst. 7 se slova „zdravotní péče poskytovaná“ nahrazují slovy „zdravotní služby poskytované“.

 

45.

V § 15 odst. 10 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a na konci textu odstavce se doplňuje slovo „poskytovatele“.

 

46.

V § 15 odst. 14 větě druhé se slova „Hrazená péče dále nezahrnuje“ nahrazují slovy „Hrazené služby dále nezahrnují“ a ve větě třetí se slovo „výkonů“ nahrazuje slovem „služeb“, slovo „výkony“ se nahrazuje slovem „služby“, slovo „financí26)“ se nahrazuje slovem „zdravotnictví“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; jde-li o úhradu na dožádání orgánů Policie České republiky, zašle poskytovatel vyúčtování Ministerstvu vnitra, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zdravotní služby poskytnuty“.

 

47.

Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

48.

V § 15 odstavec 15 zní:

(15) Zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb v tomto zdravotnickém zařízení, se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí též zdravotnická záchranná služba, s výjimkou zdravotních výkonů podle § 28.“.

 

49.

V § 16 odstavec 1 zní:

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.“.

 

50.

V § 16 odst. 2 se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

 

51.

V § 16a odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen v souvislosti s poskytováním hrazených služeb hradit poskytovateli, který hrazené služby poskytl, regulační poplatek ve výši“.

 

52.

V § 16a odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře“ nahrazují slovy „u lékaře poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u lékaře poskytovatele v oboru zubní lékařství“.

 

53.

V § 16a odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „poskytujícího specializovanou ambulantní péči“ nahrazují slovy „poskytovatele specializované ambulantní péče“.

 

54.

V § 16a odst. 1 písm. a) bod 3 zní:

3.

návštěvní službu poskytnutou lékařem poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost,“.

 

55.

V § 16a odst. 1 písmeno e) zní:

e)

90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (dále jen „pohotovostní služba“) v pracovní dny v době od 17 do 7 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek, není-li tato doba pravidelnou ordinační dobou poskytovatele zajišťujícího pohotovostní službu; regulační poplatek za využití pohotovostní služby se neplatí, pokud dojde k následnému přijetí pojištěnce do lůžkové péče,“.

 

56.

V § 16a odst. 1 písm. f) se slova „ústavní péče (§ 23), komplexní lázeňská péče nebo ústavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách (§ 34)“ nahrazují slovy „lůžková péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

 

57.

V § 16a odst. 3 písm. e) se za slovo „lékařem“ vkládá slovo „poskytovatele“.

 

58.

V § 16a odst. 5 se slova „příjmem zdravotnického zařízení, které“ nahrazují slovy „příjmem poskytovatele, který“, slovo „vybralo“ se nahrazuje slovem „vybral“ a slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ se nahrazují slovy „Poskytovatel je povinen“.

 

59.

V § 16a odstavec 6 zní:

(6) Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. a) až e) se platí poskytovateli v souvislosti s poskytováním hrazených služeb. Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. f) se platí poskytovateli nejdéle do 8 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace, s výjimkou případů, kdy je pojištěnec hospitalizován po dobu delší než 30 dní; v takovém případě se regulační poplatek hradí vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Poskytovatel je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku, s uvedením čísla pojištěnce, výše regulačního poplatku, otiskem razítka poskytovatele a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala, a jde-li o poskytovatele lékárenské péče, též s uvedením názvu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a výše doplatku, který se započítává do limitu podle § 16b odst. 1.“.

 

60.

V § 16a odst. 7 se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel je povinen“ a slova „poskytnuté zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.

 

61.

V § 16a odst. 8 se slova „Zařízení lékárenské péče je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel lékárenské péče je povinen“ a slova „limitu podle odstavce 1“ se nahrazují slovy „limitu podle § 16b odst. 1“.

 

62.

V § 16a odst. 9 větě první se slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel je povinen“, slova „nebo 3“ se nahrazují slovy „až 4“ a ve větě druhé se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.

 

63.

V § 16a odst. 10 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „Poskytovatel“, slova „hrazené péče, která“ se nahrazují slovy „hrazených služeb, které“, slovo „nepodléhá“ se nahrazuje slovem „nepodléhají“, slova „porušování tohoto zákona“ se nahrazují slovy „porušování této povinnosti“ a slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovateli“.

 

64.

V § 16a odst. 11 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“.

 

65.

V § 16a odst. 11, § 39a odst. 2 písm. b), § 39a odst. 3 písm f), § 39b odst. 2 písm. d), § 39d odst. 1, § 39f odst. 6 písm. f) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.

 

66.

V § 16b odst. 2 větě první a druhé se za slovo „doplatků“ vkládají slova „započitatelných do limitu“ a slova „zdravotnickými zařízeními“ se nahrazují slovem „poskytovateli“.

 

67.

V § 17 odstavec 1 zní:

(1) Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování hrazených služeb pojištěncům uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní zdravotní pojišťovny, zřízené podle jiného právního předpisu28), smlouvy s poskytovateli o poskytování a úhradě hrazených služeb. Smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb lze uzavřít pouze pro zdravotní služby, které je poskytovatel oprávněn poskytovat. Smlouvy se nevyžadují při poskytování

a)

neodkladné péče pojištěnci,

b)

zdravotních služeb pojištěncům ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence poskytovatelem určeným Vězeňskou službou,

c)

zdravotních služeb pojištěnci, který je ve výkonu ochranného léčení nařízeného soudem, jde-li o zdravotní služby poskytované v souvislosti s onemocněním, pro které je pojištěnec povinen se léčení podrobit.“.

 

68.

V § 17 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

 

69.

V § 17 odst. 2 větě první se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelem“ a slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“, ve větě druhé se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“ a ve větě poslední se slova „poskytované zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytovaných hrazených služeb“, slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „poskytované péče“ se nahrazují slovy „poskytovaných hrazených služeb“ a slova „poskytování zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytování a úhradě hrazených služeb“․

 

70.

V § 17 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

 

71.

V § 17 odstavec 3 zní:

(3) Poskytovatelé a další subjekty poskytující hrazené služby jsou povinni ve vyúčtováních zdravotním pojišťovnám uvádět čísla pojištěnců, kterým hrazené služby poskytli.“.

 

72.

V § 17 odst. 5 větě první se slova „Hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „Nestanoví-li tento zákon jinak, hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb“, slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“, ve větě páté se slovo „výsledku“ nahrazuje slovem „dohodě“, slova „zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění“ se nahrazují slovy „hrazených služeb a regulační omezení“, ve větě poslední se slova „zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatel“.

 

73.

V § 17 odst. 6 se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“ a slovo „zařízení“ se nahrazuje slovem „poskytovatelů“.

 

74.

V § 17 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelem“ a slova „zdravotní péči“ se nahrazují slovy „hrazené služby“.

 

75.

V § 17 odst. 7 písm. a) bodě 1 se slovo „zařízením“ nahrazuje slovem „poskytovatelům“, slova „prostředky zdravotnické techniky“ se nahrazují slovy „zdravotnické prostředky“ a slova „se zařízením“ se nahrazují slovy „s poskytovatelem“.

 

76.

V § 17 odst. 7 písm. a) bodech 2 a 3 se slovo „zařízením“ nahrazuje slovem „poskytovatelům“.

 

77.

V § 17 odst. 7 písm. b) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“.

 

78.

V § 17 odst. 7 písm. c) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“ a slova „prostředky zdravotnické techniky“ se nahrazují slovy „zdravotnické prostředky“.

 

79.

V § 17 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

předloženého účtu v souladu s prováděcím právním předpisem a cenovým předpisem osobám oprávněným přepravovat lidské pozůstatky podle zákona o pohřebnictví, přepravu těla zemřelého pojištěnce k pitvě a z pitvy.“.

 

80.

V § 17 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo podle zákona o zdravotních službách vydáno osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb na základě oprávnění zemřelého poskytovatele, má po dobu 90 dnů ode dne vydání tohoto osvědčení právo na úhradu poskytnutých zdravotních služeb v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi zemřelým poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.“.

 

81.

V § 17a větě první se slova „a rehabilitační zdravotní“ zrušují, slova „s pobytovými službami“ se nahrazují slovy „poskytujících pobytové sociální služby“, slova „s těmito zařízeními“ se nahrazují slovy „s poskytovateli“ a ve větě druhé se slova „o to zařízení“ nahrazují slovy „o to poskytovatel“, slova „a rehabilitační zdravotní“ se zrušují a slovo „zařízení“ se nahrazuje slovem „poskytovatele“.

 

82.

§ 18 včetně nadpisu zní:

§ 18

Podmínky poskytování hrazených služeb

 

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s výjimkou klinických psychologů, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce (dále jen „ošetřující lékař“).

(2) Ošetřujícím lékařem se pro účely zdravotního pojištění rozumí

a)

lékař registrujícího poskytovatele,

b)

lékař poskytovatele specializované ambulantní péče,

c)

lékař poskytovatele jednodenní péče, nebo

d)

lékař se specializovanou způsobilostí poskytovatele lůžkové péče.“.

 

83.

§ 19 až 21 se včetně nadpisů zrušují.

 

84.

V § 22 úvodní části ustanovení se slova „Hrazenou péčí“ nahrazují slovy „Hrazenými službami“.

 

85.

V § 22 písm. a) se slova „registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost“ nahrazují slovy „registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“.

 

86.

V § 22 písm. e) se slova „a rehabilitační zdravotní“ zrušují, za slovo „zařízeních“ se vkládá slovo „pobytových“ a slova „tato zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatelé pobytových sociálních služeb“.

 

87.

Nadpis § 22a zní: „Zvláštní lůžková péče“.

 

88.

V § 22a se slovo „Léčba“ nahrazuje slovy „Hrazenými službami je i léčba“.

 

89.

§ 23 a 24 se včetně nadpisů zrušují.

 

90.

§ 25 a 26 včetně nadpisů znějí:

§ 25

Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči

 

(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem

a)

ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo

b)

k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce,

je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře.

(2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec.

 

§ 26

Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace

 

(1) Hrazenými službami je i vybavení pojištěnce léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní lékařské účely a zdravotnickými prostředky po ukončení hospitalizace na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na další, nezbytně nutnou dobu.

(2) Pokud je pojištěnec propuštěn do domácího ošetření na propustku, není poskytovatel po dobu trvání propustky oprávněn účtovat zdravotní pojišťovně náklady za lůžkovou péči, s výjimkou léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, kterými pojištěnce na dobu trvání propustky vybaví.“.

 

91.

§ 27 se včetně poznámek pod čarou č. 32 a 33 zrušuje.

 

92.

§ 28 včetně nadpisu zní:

§ 28

Zdravotnická záchranná služba

a pohotovostní služby

 

(1) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony provedené v rámci zdravotnické záchranné služby.

(2) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony provedené v rámci pohotovostních služeb, a to i tehdy, pokud byly neodkladné zdravotní výkony provedeny lékařem mimo jeho odbornost.“.

 

93.

V § 29 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

 

94.

V § 29 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Hrazenými službami jsou také preventivní prohlídky, které se provádějí“.

 

95.

V § 29 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , nejdříve však 18 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky“.

 

96.

V § 29 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „stomatologie“ nahrazuje slovy „zubní lékařství“.

 

97.

V § 29 odst. 3 se za slovo „gynekologie“ vkládají slova „a porodnictví“.

 

98.

V § 29 se odstavec 4 zrušuje.

 

99.

V § 30 odst. 1 se slova „Hrazená péče zahrnuje:“ nahrazují slovy „Hrazenými službami jsou“ a slova „hrazené péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“.

 

100.

V § 30 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Hrazenými službami dále jsou“.

 

101.

V § 30 odst. 2 písm. a) a b) se slovo „úhradu“ nahrazuje slovem „úhrada“.

 

102.

V § 30 odst. 2 písm. b) bod 3 zní:

3.

proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování stanovené právním předpisem upravujícím očkování proti infekčním nemocem, včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní,“.

 

103.

V § 30 odst. 2 písm. b) bodě 4 se slova „v léčebnách dlouhodobě nemocných“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče“.

 

104.

V § 30 odst. 2 písm. b) bod 5 zní:

5.

proti pneumokokovým infekcím, pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,“.

 

105.

V § 30 odst. 2 písm. b) se závěrečná část ustanovení zrušuje.

 

106.

V § 30 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje bod 6, který zní:

6.

proti lidskému papilomaviru třemi dávkami očkovací látky, a to pro dívky, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku.“.

 

107.

V § 30 odst. 2 písm. c) se slova „v zařízeních“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatele“.

 

108.

V § 30 odst. 2 písm. d) se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatelů“.

 

109.

V § 30 odst. 2 písm. e) úvodní části ustanovení se slovo „diagnostiku“ nahrazuje slovem „diagnostika“ a slova „v zařízeních léčebně“ se nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů“.

 

110.

V § 30 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Hrazenými službami nejsou“.

 

111.

V § 30 odst. 3 písm. c) se slovo „diagnostiku“ nahrazuje slovem „diagnostika“.

 

112.

V § 31 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „hrazené péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

 

113.

V § 31 odst. 2 se slova „jeho registrující lékař“ nahrazují slovy „lékař registrujícího poskytovatele“.

 

114.

V § 31 se odstavec 3 zrušuje.

 

115.

Nadpis § 32 zní: „Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků“.

 

116.

V § 32 odst. 1 a 3 se slova „prostředků zdravotnické techniky“ nahrazují slovy „zdravotnických prostředků“.

 

117.

V § 32 odst. 3 se slova „prostředky zdravotnické techniky“ nahrazují slovy „zdravotnické prostředky“ a slova „zdravotní dokumentace“ se nahrazují slovy „zdravotnické dokumentace“.

 

118.

V § 32 odst. 4 se slova „Zdravotnické zařízení oprávněné“ nahrazují slovy „Poskytovatel oprávněný“.

 

119.

V § 32 odst. 5 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.

 

120.

V § 32 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Za porušení povinností podle odstavce 4 se nepovažuje poskytnutí, nabídnutí nebo slíbení peněžního či nepeněžního plnění, výhody nebo daru majetkové či nemajetkové povahy, které poskytne poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky současně se snížením nároku ze zdravotního pojištění poskytovatele oprávněného vydávat léčivé přípravky, které vyplývá z platné úhrady léčivého přípravku příslušné zdravotní pojišťovně. Uvedené se však nevztahuje na případy, kdy ke snížení ceny léčivého přípravku dojde tím, že poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky neuplatní plnou výši regulované ceny a obchodních výkonů, tedy v případě snížení prodejní ceny léčivého přípravku.“.

 

121.

Nadpis § 33 zní: „Léčebně rehabilitační péče“.

 

122.

V § 33 odstavec 1 zní:

(1) Hrazenou službou je dále léčebně rehabilitační péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně naléhavosti.“.

 

123.

V § 33 odst. 2 se za slovo „lázeňskou“ a za slovo „lázeňské“ vkládají slova „léčebně rehabilitační“.

 

124.

V § 33 odst. 3 až 7 se za slovo „lázeňská“ vkládají slova „léčebně rehabilitační“.

 

125.

V § 33 odst. 4 větě první se slovo „ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkovou“, ve větě třetí se za slovo „lázeňské“ vkládají slova „léčebně rehabilitační“, ve větě čtvrté se slovo „Pacient“ nahrazuje slovem „Pojištěnec“, za slovo „lázeňskou“ se vkládají slova „léčebně rehabilitační“, slova „zařízení lázeňské péče“ se nahrazují slovy „zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče“ a slova „zařízení ústavní péče“ se nahrazují slovy „zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče“.

 

126.

V § 33 odst. 5 větě druhé se slova „Zdravotní pojišťovna hradí“ nahrazují slovy „Hrazenými službami jsou“.

 

127.

V § 33 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou „Přeložení pojištěnce mladšího 18 let ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče revizní lékař neposuzuje.“.

 

128.

V § 34 odst. 1 větě druhé se slovo „předtištěném“ zrušuje a ve větě třetí se slova „z nemocnice“ nahrazují slovy „z hospitalizace“.

 

129.

V § 34 odst. 2 větě druhé se slova „v lázeňských léčebnách“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče“ a slova „v lázeňském zařízení“ se nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

 

130.

V § 34 odst. 3 se slova „v dětské lázeňské“ nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

 

131.

§ 35 se včetně nadpisu zrušuje.

 

132.

V § 35a se za slova „Odběr tkání“ vkládají slova „ , buněk a“, za slovo „tkáněmi“ se vkládá slovo „ , buňkami“ a slova „ , jejímž pojištěncem je příjemce“ se nahrazují slovem „dárce“.

 

133.

V nadpise § 36 se slovo „Doprava“ nahrazuje slovem „Přeprava“.

 

134.

V § 36 odstavec 1 zní:

(1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.“.

 

135.

V § 36 odst. 2 se slovo „Dopravu“ nahrazuje slovem „Přepravu“, slova „zdravotnického zařízení, které je schopno“ se nahrazují slovy „poskytovatele, který je schopen“ a slova „zdravotní péči“ se nahrazují slovy „zdravotnickou dopravní službu“.

 

136.

V § 36 odst. 3 písm. b) se slovo „dopravci“ nahrazuje slovy „poskytovateli zdravotních služeb“ a slovo „dopravě“ se nahrazuje slovem „přepravě“.

 

137.

V § 36 odst. 3 písm. c) se slovo „doprava“ nahrazuje slovem „přeprava“, slovo „dopravu“ se nahrazuje slovem „přepravu“ a slovo „dopravě“ se nahrazuje slovem „přepravě“.

 

138.

V § 36 odst. 4 se slovo „dopravu“ nahrazuje slovem „přepravu“ a za slovo „tkání“ se vkládá slovo „ , buněk“.

 

139.

V § 37 odst. 1 se slovo „doprava“ nahrazuje slovem „přeprava“.

 

140.

V § 37 odst. 2 se slovo „dopravu“ nahrazuje slovem „přepravu“, za slovo „vozidlem“ se vkládají slova „řízeným jinou osobou“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout“.

 

141.

V § 38 se slova „Hrazená péče zahrnuje“ nahrazují slovy „Hrazenou službou je i“.

 

142.

§ 39 včetně nadpisu zní:

§ 39

Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva

 

Hrazenou službou je i prohlídka zemřelého pojištěnce, pitva, přeprava k pitvě a přeprava z pitvy do místa, kde k úmrtí došlo, popřípadě do místa pohřbu, je-li toto místo stejně vzdálené nebo bližší než místo, kde osoba zemřela. Hrazenou službou není anatomická pitva a soudní pitva a přeprava k takovýmto pitvám a z nich.“.

 

143.

Poznámky pod čarou č. 41 a 42 se zrušují.

 

144.

V § 39a odst. 2 písmeno a) zní:

a)

průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 3 členských států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Kypru a Malty (dále jen „země referenčního koše“), které mají nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše,“.

 

145.

V § 39b se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu, je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c)“.

 

146.

V § 39b odst. 13 písmeno a) zní:

a)

ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu,“.

 

147.

V § 39b odst. 14 písm. d) se slova „použití postupů podle § 39b až 39i pro stanovení nebo změnu“ nahrazují slovy „postup při stanovení nebo změně“.

 

148.

V § 39b odst. 14 písm. e) se slova „u vysoce inovativních léčivých přípravků“ nahrazují slovy „léčivým přípravkům“.

 

149.

V § 39b se na konci odstavce 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

postup při stanovení úhrady léčivých přípravků včetně vysoce inovativních přípravků.“.

 

150.

V § 39c odst. 11 písmeno a) zní:

a)

požadované vlastnosti léčivého přípravku pro postup podle odstavce 2 písm. a),“.

 

151.

V § 39c odst. 11 se na konci textu písmene h) doplňují slova „včetně požadovaných vlastností nejméně nákladného léčivého přípravku“.

 

152.

V § 39d odstavec 1 zní:

(1) Je-li to ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2), Ústav rozhodne o výši a podmínkách dočasné úhrady vysoce inovativního přípravku, u něhož není znám dostatek údajů o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při použití v klinické praxi, a to pouze tehdy, odůvodňují-li dostupné údaje dostatečně průkazně přínos vysoce inovativního přípravku pro léčbu a splňuje-li vysoce inovativní přípravek ostatní podmínky pro stanovení úhrady a je-li hrazen z veřejných prostředků alespoň ve 2 zemích referenčního koše. Při stanovení základní úhrady Ústav postupuje podle § 39c obdobně.“.

 

153.

V § 39f se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Za předmět obchodního tajemství lze u vysoce inovativních přípravků označit vybrané části smluvních ujednání uzavřených mezi osobami podle odstavce 2, které upravují limitaci dopadu úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění nebo které mohou mít vliv na nákladovou efektivitu, včetně údajů uvedených v odstavci 11 písm. c), f) a i).“.

 

154.

V § 39g se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Odvolací orgán není vázán důvody odvolání v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho nesouladu s právními předpisy. V takovém případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků řízení nezabývá.“.

 

155.

V § 40 odstavec 2 zní:

(2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny uhradit poskytovatelům, popřípadě jiným subjektům uvedeným v § 17 odst. 7, kteří v souladu s tímto zákonem poskytli hrazené služby pojištěncům, tyto poskytnuté služby ve lhůtách sjednaných ve smlouvě podle § 17 odst. 1. Pokud není mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem smlouva sjednána, a jsou-li zdravotní pojišťovny podle tohoto zákona povinny poskytnuté zdravotní služby uhradit, uhradí je ve stejných lhůtách jako poskytovatelům, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu podle § 17 odst. 1.“.

 

156.

V § 40 odst. 3 písm. a) se slova „hrazené péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „nebo hlášeného pobytu“ se nahrazují slovy „pobytu nebo k místu bydliště“, slova „jiný právní předpis“ se nahrazují slovem „zákon“ a slova „doporučenou rychlostí. Doporučenou rychlostí se pro účely tohoto zákona rozumí rychlost,“ se nahrazují slovem „rychlostí“.

 

157.

V § 40 odst. 3 písm. b) se slova „hrazené péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „poskytnutí hrazené péče“ se nahrazují slovy „poskytnutí neodkladných a akutních hrazených služeb“, slovo „její“ se nahrazuje slovem „jejich“, slova „u neodkladné a akutní zdravotní péče“ se zrušují a slova „plánované hrazené péče“ se nahrazují slovy „plánovaných hrazených služeb“.

 

158.

V § 40 odstavec 6 zní:

(6) Zdravotní pojišťovny vedou

a)

seznam smluvních poskytovatelů; tento seznam, který neobsahuje údaje uvedené v písmenu b), je každá zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b)

přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých smluvních poskytovatelů v členění lékař, zubní lékař a zdravotnický pracovník vykonávající nelékařské zdravotnické povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, kteří vykazují zdravotní pojišťovně provedené zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „nositel výkonu“); za tímto účelem jsou poskytovatelé povinni sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do 30 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami; poskytovatel tuto povinnost splní i tehdy, pokud zdravotním pojišťovnám sdělí pouze ty změny, k nimž došlo od předchozího hlášení.“.

 

159.

V § 42 odstavec 1 zní:

(1) Zdravotní pojišťovny kontrolují využívání a poskytování hrazených služeb a jejich vyúčtování zdravotní pojišťovně, a to z hlediska objemu a kvality, včetně dodržování cen u poskytovatelů a pojištěnců.“.

 

160.

V § 42 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „prostředků zdravotnické techniky“ nahrazují slovy „ , potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků“ a slova „lázeňského pobytu“ se nahrazují slovy „lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

 

161.

V § 42 odst. 3 písmeno a) zní:

a)

poskytnuté hrazené služby odpovídají hrazeným službám vyúčtovaným zdravotní pojišťovně,“.

 

162.

V § 42 odst. 3 písm. b) se slova „prostředky zdravotnické techniky“ nahrazují slovy „ , potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky“.

 

163.

V § 42 odst. 3 písm. c), § 46 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 46 odst. 2 písm. d) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

 

164.

V § 42 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „takovou péči“ se nahrazují slovy „takové služby“, slovo „zařízení“ se nahrazuje slovem „poskytovateli“ a slova „zdravotnickým zařízením“ se nahrazují slovem „poskytovatelem“.

 

165.

V § 42 odst. 4 větě třetí se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „Poskytovatel“.

 

166.

V § 42 odst. 7 se slova „ve zdravotnickém zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele“.

 

167.

V § 43 odst. 2 větě první se slova „zdravotní péči poskytnutou“ nahrazují slovy „hrazené služby poskytnuté“ a ve větě druhé se slova „zdravotní péči uhrazené“ nahrazují slovy „hrazených službách uhrazených“.

 

168.

V § 44 odst. 4 se slovo „ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkové“, slova „domácího řádu ústavního zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovy „vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče“ a slova „zdravotní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“.

 

169.

V § 44 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Za opakované porušení povinnosti stanovené pro poskytovatele v § 11 odst. 1 písm. d) uloží příslušná zdravotní pojišťovna poskytovateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč; při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno; pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo; opakované uložení pokuty je důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb bez uplatnění výpovědní lhůty podle § 17 odst. 2.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

170.

V § 44 odst. 6 se za slovo „Pokuta“ vkládají slova „uložená podle odstavců 1 až 5“.

 

171.

V § 45 odst. 1 se slovo „péči“ nahrazuje slovem „služby“.

 

172.

V § 45 odst. 5 se slova „Zdravotnická zařízení, která jsou oprávněna“ nahrazují slovy „Poskytovatelé, kteří jsou oprávněni“ a slovo „povinna“ se nahrazuje slovem „povinni“.

 

173.

V § 45a odstavec 1 zní:

(1) Zdravotní pojišťovně, která nepostupuje v souladu s § 17 odst. 1, 2, 5 až 7, § 46 odst. 1 a § 52 odst. 2, může Ministerstvo zdravotnictví uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč. Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Zdravotní pojišťovna je povinna hradit pokutu z jejího provozního fondu.“.

 

174.

§ 45b se zrušuje.

 

175.

Nadpis části deváté zní: „SÍŤ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB“.

 

176.

V § 46 odstavec 1 zní:

(1) Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny (dále jen „síť“).“.

 

177.

V § 46 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

 

178.

V § 46 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská služba,“.

 

179.

V § 46 odst. 2 písm. c) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

 

180.

V § 46 odst. 2 písm. d) se slova „poskytované zdravotní péče.“ nahrazují slovy „poskytovaných hrazených služeb.“.

 

181.

V § 46 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

jde-li o vysoce specializovanou péči zajišťovanou poskytovatelem, kterému byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o zdravotních službách statut centra vysoce specializované zdravotní péče.“.

 

182.

V § 46 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.

(4) Konání výběrového řízení může navrhnout zdravotní pojišťovna nebo uchazeč. Uchazečem se rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče.“.

 

183.

V § 47 odst. 1 se slova „místem provozování zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „místem poskytování zdravotních služeb“ a slova „ústavní a lázeňské zdravotní“ se nahrazují slovy „lůžkové a lázeňské léčebně rehabilitační“.

 

184.

V § 47 odst. 2 písm. a) se slova „rozsah zdravotní péče“ nahrazují slovy „rozsah hrazených služeb“ a slova „má být poskytována“ se nahrazují slovy „mají být poskytovány“.

 

185.

V § 47 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

lhůtu, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení.“.

 

186.

V § 48 odst. 1 písm. d) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „uchazečem“.

 

187.

V § 48 odst. 3 se slova „zdravotnických zařízeních, účastnících se výběrového řízení,“ nahrazují slovy „tom, které osoby se zúčastnily výběrového řízení“.

 

188.

V § 50 odst. 1 se slova „je oprávněn poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru“ nahrazují slovy „splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit, předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení“.

 

189.

V § 51 odstavec 1 zní:

(1) Při posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k dobré pověsti uchazeče, k praxi uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb. Členové komise dále posuzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro zajištění hrazených služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.“.

 

190.

V § 52 odstavec 2 zní:

(2) Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.“.

 

191.

§ 54 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48 zrušuje.

 

192.

Nadpis § 55 zní: „Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci“.

 

193.

V § 55 odst. 1 až 5 se slova „péči hrazenou ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hrazené služby“.

 

194.

V § 55 odst. 2 větě první se slova „zdravotnická zařízení povinna“ nahrazují slovy „poskytovatelé povinni“ a slova „poskytla zdravotní péči“ se nahrazují slovy „poskytli hrazené služby“.

 

195.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb.

 

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK

 

Seznam použitých zkratek a symbolů

 

Označení, symbol

Vysvětlení

ODB

odbornost

KAT

kategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze zdravotního pojištění - symboly N, Z, W - viz dále

N

výkon označený ve sloupci KAT symbolem „N“ - zdravotní výkon zásadně nehrazený ze zdravotního pojištění, výjimkou může být předchozí povolení revizním lékařem pro konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě)

W

výkon označený ve sloupci KAT symbolem „W - zdravotní výkon plně hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné schválení revizním lékařem

Z

výkon označený ve sloupci KAT symbolem „Z“ - zdravotní výkon plně hrazený zdravotní pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení revizním lékařem

dg.

diagnóza

poř. č.

pořadové číslo výkonu

 

ODB

Název

001

Všeobecné praktické lékařství

002

Praktické lékařství pro děti a dorost

014

Stomatologie všeobecná - praktický zubní lékař - stomatolog

015

Ortodoncie

201

Rehabilitační a fyzikální medicína

401

Pracovní lékařství

404

Dermatovenerologie

504

Cévní chirurgie

601

Plastická chirurgie

603

Gynekologie a porodnictví

605

Orální a maxilofaciální chirurgie

606

Ortopedie

701

Otorinolaryngologie

705

Oftalmologie

706

Urologie

808

Soudní lékařství

809

Radiologie a zobrazovací metody

903

Klinická logopedie

911

Všeobecná sestra

999

Universální lékařské výkony - bez vazby na odbornost

 

Seznam zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

 

Poř.č.

ODB

Název zdravotního výkonu

KAT

Podmínka úhrady

1.

001

Zdravotně výchovná činnost

N

 

2.

002

Zdravotně výchovná činnost

N

 

3.

014

Pečetění fisury - zub

N

 

4.

014

Koferdam - jedna čelist

N

 

5.

014

Trepanace alveolu

N

 

6.

014

Augmentace, řízená tkáňová regenerace a implantace v zubním lékařství

N

 

7.

014

Provizorní můstek zhotovený v ordinaci

N

 

8.

014

Oprava fixní náhrady v ordinaci

N

 

9.

015

Odborná ortodontická konzultace na žádost pacienta

N

 

10.

504

Rekonstrukce a. iliaca int. a další výkony pro vaskulární impotenci

N

 

11.

603

Rekanalizace vejcovodu po předchozí sterilizaci

N

 

12.

701

Nepřímá laryngoskopie s instilací léku do hrtanu

N

 

13.

706

Implantace penilních protéz

N

 

14.

706

Penis - kaverno sometrie

N

 

15.

706

Kavernosografie

N

 

16.

903

Logopedické preventivní vyšetření -depistáž v terénu

N

 

17.

001

Setření na pracovišti prováděné závodním lékařem

W

Výkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti

18.

014

Injekční anestézie

W

Výkon bude hrazen s výjimkou intraligamentární anestézie

19.

014

Komplexní vyšetření lékařem poskytovatele v oboru zubní lékař

W

Výkon bude hrazen pouze při převzetí pojištěnce do péče při registraci pojištěnce

20.

014

Kontrola ústní hygieny - profylaktická

W

Hrazeno dvakrát ročně

21.

014

Odstranění zubního kamene profylaktické

W

Hrazeno jedenkrát ročně

22.

014

Lokální fluoridace s vysušením

W

Hrazeno při použití přípravku s amino fluoridem bez nosiče

23.

014

Výplň stálého zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku)

W

Hrazeno pouze při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně

24.

014

Fotokompozitní výplň stálého zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku a dostavby plastické)

W

Hrazeno u dětí do dovršení 18 let v rozsahu špičáků včetně

25.

014

Endodontické ošetření

W

Hrazeno při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu

26.

014

Přechodná dlaha bez preparace - na zub

W

Hrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice

27.

014

Přechodná dlaha s preparací - na zub

W

Hrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice

28.

201

Stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu na základě proběhlé rehabilitační konference

W

Hrazen jedenkrát během léčby

29.

401

Setření na pracovišti pojištěnce z hlediska rizika profesionálního poškození

W

Výkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení

30.

601

Modelace a přitažení odstálého boltce

W

Plná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí

31.

701

Testy na agravaci a simulaci

W

V případě prokázané simulace nehrazen

32.

705

Aplikace kontaktní čočky

W

Výkon bude hrazen po operaci katarakty

33.

808

Konzultace nálezu soudním lékařem

W

Výkon bude hrazen, pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního případu

34.

911

Komplexní posouzení zdravotního stavu pojištěnce v jeho prostředí

W

Výkon bude hrazen jen na doporučení praktického lékaře při převzetí pojištěnce do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácnosti

35.

911

Cílená kontrola pojištěnce v domácím prostředí

W

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období

36.

911

Ošetřovatelská intervence jednoduchá v domácím prostředí

W

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období

37.

911

Komplexní péče o ošetřovatelsky náročné nebo nepohyblivé pojištěnce v domácím prostředí

W

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období

38.

999

Psychoterapie podpůrná - prováděná lékařem nepsychiatrem

W

Výkon bude hrazen jen na jednoho pojištěnce jedenkrát ročně v jednom oboru po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci

39.

999

Rozhovor lékaře s rodinou

W

Výkon bude hrazen na jednoho pojištěnce ve věku do 15 let maximálně dvakrát ročně, u dospělého jedenkrát ročně po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci

40.

999

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou

W

Hrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně ve zdravotnické dokumentaci a stvrzené podpisem edukováného nebo jeho zákonného zástupce

41.

999

Konzilium lékařem poskytovatele specializované ambulantní péče

W

Výkon hrazen jen pokud je na žádost praktického lékaře

42.

404

Epilace á 30 minut

Z

Výkon bude hrazen pouze u dg. E00 - E07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 - E 14 (diabetes mellitus), E 20 -E 35 (diencefalohypofyzární poruchy)

43.

601

Korekce malé vrozené anomálie boltce a okolí (výrůstky před boltcem)

Z

 

44.

601

Xanthelasma

Z

 

45.

601

Operace ptózy obličeje - horní, dolní

Z

 

46.

601

Operace ptózy obličeje - celková (smas lifting)

Z

 

47.

601

Operace tvrdého a měkkého nosu pro funkční poruchu

Z

 

48.

601

Rinoplastika - měkký nos

Z

 

49.

601

Rinoplastika - sedlovitý nos (L-štěp, včetně odběru)

Z

 

50.

601

Rinofyma

Z

 

51.

601

Operace gigantomastie

Z

 

52.

601

Ablace prsu se zachováním dvorce

Z

 

53.

601

Rekonstrukce areomamilárního komplexu

Z

 

54.

601

Kapsulotomie pouzdra implantátu

Z

 

55.

601

Odstranění implantátu prsu s kapsulektomií

Z

 

56.

601

Implantace tkáňového expanderu

Z

 

57.

605

Zvětšení brady kostí, chrupavkou nebo protézou

Z

 

60.

605

Subperiostální implantát - jedna čelist

Z

 

61.

605

Korekce brady

Z

 

62.

606

Osteotomie proximálního femuru

Z

 

63.

606

Prodloužení, zkrácení dlouhé kosti

Z

 

64.

701

Septoplastika

Z

 

65.

705

Laserová iridotomie

Z

Výkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře

66.

705

Dermatoplastika jednoho víčka nebo blepharochalasis - exize z jednoho víčka + odstranění tuku a záhybu

Z

 

67.

705

Laserová koagulace sítnice

Z

Výkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře

68.

705

Plastická operace kůže víčka otočným lalokem nebo posunem

Z

 

69.

706

Transuretrální termoterapie prostaty

Z

 

70.

706

Penis - intrakavernózní injekce vazoaktivních látek

Z

 

71.

706

Ligatura vas deferens - vazektomie

Z

 

72.

999

Vybavení pacienta pro péči mimo zdravotnické zařízení

Z

 

“.

 

196.

Přílohy č. 2 a 3 znějí:

Príloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.

 

SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK

 

Číslo skupiny

Název skupiny léčivých látek

1

protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, perorální podání

2

prokinetika, perorální podání

3

antiemetika ze skupiny setronů

4

protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, perorální podání

5

protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, rektální aplikace

6

mikronizované multienzymové pankreatické přípravky

7

insuliny krátkodobě působící

8

insuliny střednědobě působící

9

insuliny dlouhodobě působící

10

perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů

11

perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey

12

vitamin D a jeho analoga, perorální podání

13

vitamin D a jeho analoga, parenterální podání

14

soli vápníku, perorální podání

15

soli draslíku, perorální podání

16

antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K

17

antithrombotika ze skupiny heparinu

18

antithrombotika působící prostřednictvím anti-Xa (nízkomolekulární hepariny a obdobná léčiva)

19

antiagregancia - kromě kyseliny acetylsalicylové

20

antifibrinolytika, perorální podání

21

antifibrinolytika, parenterální aplikace

22

hemostatika (vitamin K), perorální podání

23

koagulační faktor VIII

24

koagulační faktor IX

25

soli železa, perorální podání

26

soli železa v kombinaci s kyselinou listovou, perorální podání

27

soli železa, parenterální aplikace

28

erytropoetin a ostatní léčiva s obdobným mechanizmem účinku

29

substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)

30

substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)

31

úplná parenterální výživa (složky pro systémy all in one)

32

intravenózni roztoky fysiologického roztoku

33

intravenózni roztoky glukózy

34

roztoky k peritoneální dialýze

35

roztoky k hemo dialýze

36

srdeční glykosidy, perorální podání

37

antiarytmika třída I a III, perorální podání

38

adrenalin

39

nitráty a molsidomin pro chronické perorální podání

40

nitráty pro akutní léčbu

41

antihypertenziva - antiadrenergní látky, perorální podání

42

léčiva pro plicní hypertenzi

43

diuretika s nižším diuretickým účinkem, perorální podání

44

diuretika s vysokým účinkem, perorální podání

45

diuretika s vysokým účinkem, parenterální aplikace

46

diuretika šetřící draslík, perorální podání

47

selektivní beta-blokátory, perorální podání

48

blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů působící déle než 24 hodin, perorální podání

49

blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící méně než 24 hodin

50

blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící déle než 24 hodin

51

ACE-inhibitory působící déle než 24 hodin

52

léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inibitorů

53

hypolipidemika ze skupiny statinů

54

hypolipidemika ze skupiny fibrátů

55

antimykotika k lokálnímu použití

56

antipsoriatika k lokálnímu použití

57

antibiotika k lokálnímu použití

58

kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 1. a 2. generace

59

kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 3. a 4. generace

60

kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 1. a 2. generace

61

kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 3. a 4. generace

62

léčivé látky proti akné k lokálnímu použití

63

gynekologická antimykotika, antibiotika a chemoterapeutika k lokálnímu použití

64

léčiva zvyšující tonus dělohy

65

léčiva snižující tonus dělohy

66

inhibitory prolaktinu

67

mužské pohlavní hormony

68

ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání

69

ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, parenterální aplikace

70

ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů

71

gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace

72

ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů

73

močová spasmolytika

74

léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty

75

hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga

76

hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga

77

hormony hypotalamu a jejich analoga

78

kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání

79

kortikosteroidy pro celkové použití, parenterální aplikace

80

hormony štítné žlázy

81

tyreostatika

82

glukagon

83

homeostatika vápníku

84

tetracyklinová antibiotika, perorální podání

85

peniciliny se širokým spektrem a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz, perorální podání

86

peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání

87

jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání

88

sulfonamidy a trimetoprim, perorální podání

89

makrolidová antibiotika, perorální podání

90

linkosamidová antibiotika, perorální podání

91

aminoglykosidová antibiotika

92

chinolonová chemoterapeutika, perorální podání

93

imidazolová a nitrofůranová chemoterapeutika, perorální podání

94

antimykotika pro systémové užití, perorální podání

95

antimykobakteriální látky

96

systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí, perorální podání

97

antiretrovirotika

98

imunoglobuliny, normální lidské

99

lidské imunoglobuliny proti tetanu

100

lidské imunoglobuliny proti hepatitidě

101

ostatní lidské specifické imunoglobuliny

102

cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání

103

cytostatika ze skupiny alkylačních látek, parenterální aplikace

104

antimetabolity - analoga listové kyseliny, perorální podání

105

antimetabolity - analoga listové kyseliny, parenterální aplikace

106

antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání

107

antimetabolity - analoga purinů, parenterální aplikace

108

antimetabolity - analoga pyrimidinů, ostatní cesty aplikace

109

alkaloidy z rodu vinea a analoga

110

deriváty podofylotoxinu, perorální podání

111

deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace

112

taxany

113

antracykliny a jejich deriváty

114

cytotoxická antibiotika

115

platinová cytostatika

116

cytostatika - inhibitory tyrozinkinázy, perorální podání

117

cytostatika - monoklonální protilátky

118

hormonální léčiva s cytostatickým účinkem, parenterální podání

119

antagonisté hormonů - antiestrogeny, perorální podání

120

antagonisté hormonů - antiandrogeny, perorální podání

121

inhibitory aromatáz

122

interferony používané v onkológii

123

interferony a glatiramer acetát používané v neurologii

124

interferony používané v hepatologii

125

imunosupresivní léčiva - inhibitory m-TOR, perorální podání

126

imunosupresivní léčiva - inhibitory kalcineurinu, perorální podání

127

imunosupresivní léčiva, inhibitory TNF alfa

128

nesteroidní protizánětlivá léčiva, perorální podání

129

nesteroidní protizánětlivá léčiva, rektální podání

130

centrální svalová relaxancia, perorální podání

131

antiuratika, perorální podání

132

léčiva působící na mineralizaci kostí - bisfosfonáty, perorální podání

133

lokální anestetika ze skupiny amidů

134

analgetika - silné opioidy, perorální podání

135

analgetika - silné opioidy, transdermální aplikace

136

analgetika - morfin, parenterální podání

137

analgetika - slabé opioidy, perorální podání

138

analgetika - silné opioidy pro léčbu průlomové bolesti

139

analgetika - antipyretika, perorální podání

140

antimigrenika

141

antiepileptika ze skupiny barbiturátů

142

antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů

143

antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů

144

antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin

145

anticholinergní antiparkinsonika

146

dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů

147

antiparkinsonika ze skupiny agonistů dopaminu

148

antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT

149

antipsychotika - neuroleptika klasická, I. třídy, perorální podání

150

antipsychotika - neuroleptika klasická, II. třídy, perorální podání

151

antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, perorální podání

152

Antipsychotika - antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů

153

Antipsychotika - multireceptoroví antagonisté

154

lithium

155

antipsychotika, neuroleptika parenterální aplikace - depotní přípravky

156

anxiolytika, perorální podání

157

anxiolytika, rektální podání

158

antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání

159

antidepresiva - selektivní inhibitory působící najeden transmiterový systém, perorální podání

160

antidepresiva - selektivní inhibitory působící na dva transmiterové systémy, perorální podání

161

centrální stimulancia - perorální podání

162

léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy)

163

parasympatomimetika, perorální podání

164

léčiva používaná při léčbě závratí, perorální podání

165

antimalarika

166

anthelmintika

167

nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů

168

inhalační sympatomimetika

169

inhalační kortikosteroidy

170

inhalační anticholinergika

171

antileukotrieny, perorální podání

172

nesedativní antihistaminika

173

oftalmologika - antibiotika

174

oftalmologika - chemoterapeutika

175

oftalmologika - antivirotika

176

oftalmologika - kortikosteroidy

177

oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva

178

antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik

179

antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů

180

antiglaukomatika ze skupiny prostaglandinů a prostanoidů

181

mydriatika a cykloplegika

182

oftalmologika - antialergika

183

terapeutické extrakty alergenů standardizované, neinjekční podání

184

terapeutické extrakty alergenů standardizované, injekční podání

185

základní antidota

186

antidota používaná při léčbě cytostatiky, perorální podání

187

antidota používaná při léčbě cytostatiky, parenterální podání

188

definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu

189

definované směsi aminokyselin bez vybraných aminokyselin (kromě fenylalaninu) pro další poruchy metabolismu

190

individuálně připravovaná rádiofarmaka pro diagnostiku

191

individuálně připravovaná rádio farmaka pro terapii

192

erytrocytární přípravky

193

trombocytární přípravky

194

přípravky z plazmy

195

leukocytární přípravky

 

Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.

 

SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

 

ODDÍL A

 

Seznam použitých zkratek a symbolů

 

V seznamu zdravotnických prostředků nehrazených z prostředků zdravotního pojištění a v seznamu zdravotnických prostředků hrazených z prostředků zdravotního pojištění při poskytovaní ambulantních zdravotních služeb mají použité zkratky a symboly tento význam:

 

a) skupina

1

obvazový materiál, náplasti

2

pomůcky pro inkontinentní

3

pomůcky stomické

4

ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné

5

ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

6

kompresní punčochy a návleky

7

vozíky invalidní včetně příslušenství

8

sluchadla včetně příslušenství

9

brýle a optické pomůcky

10

pomůcky respirační a inhalační

11

pomůcky pro diabetiky

12

kompenzační pomůcky pro tělesně postižené

13

dále nespecifikované pomůcky

14

kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

15

kompenzační pomůcky pro sluchově postižené

16

obuv ortopedická

17

pomůcky pro laryngektomované

 

b) zkratka

dB

decibel

DPT

dioptrie

K. T.

kompresní třída

PVC

polyvinylchlorid

SRT

práh slovní srozumitelnosti

 

c) zkratky specializací a označení speciálních zaměření pracovišť

ALG

alergologie a klinická imunologie

CHR

chirurgie

DIA

endokrinologie a diabetologie

DRV

dermatovenerologie

FON

foniatrie

GER

geriatrie

J16

odborná pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou

NEU

neurologie, dětská neurologie

OHM

onkologie a hematologie

OPH

oftalmologie

ORP

ortopedická protetika

ORT

ortopedie

OTO

otorinolaryngologie

PED

dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost

PRL

všeobecné praktické lékařství

REH

rehabilitační a fyzikální medicína

S3

lékař vlastnící osvědčení Společnosti ORL opravňující jej k předpisu a vydávání sluchadel hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění

S4

odborná pracoviště oftalmologická pro výdej speciálních optických pomůcek

S5

zvláštní režim zdravotní pojišťovny, pro schválení revizním lékařem

TRA

traumatologie

TRN

pneumologie a ftizeologie

TVL

tělovýchovné lékařství

URL

urologie a nefrologie

 

ODDÍL B

 

Seznam zdravotnických prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb

 

Položka

Skupina

Název druhu (typu) zdravotnického prostředku

Poznámka

1

1

náplasti

s výjimkou hypoalergických náplastí

2

1

náplasti na kuří oka

 

3

2

plena PVC

 

4

2

podložky PVC

 

5

4

návlek tenisový

 

6

4

ortézy sportovní

 

7

7

příslušenství ke kočárku - pracovní deska

 

8

7

příslušenství ke kočárku - odkládací košík

 

9

7

příslušenství ke kočárku - pláštěnka

 

10

7

příslušenství k vozíku - pracovní deska

 

11

7

příslušenství k vozíku - pláštěnka

 

12

7

příslušenství k elektrickým vozíkům -ovládání pro doprovod

 

13

11

proužky diagnostické na stanovení cholesterolu

 

14

12

příslušenství k chodítkům, která jsou nad rámec jejich funkce

 

15

13

kapátko oční

 

16

13

tyčinka oční

 

17

13

odsávačka mateřského mléka

 

18

13

prst technický pryžový

 

19

13

lůžko zdravotní

 

20

13

nitroděložní tělísko

 

21

13

polštář včetně povlaku

 

22

16

neortopedické vložky do bot

 

23

 

opravy zdravotnických prostředků kromě vozíků a kočárků a individuálně vyráběných ortopedicko protetických výrobků a oprav zvedáků a polohovacích postelí

 

 

ODDÍL C

 

Seznam zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních služeb

 

Položka

Skupina

Název druhu (typu) zdravotnického prostředku

Omezení

Limitace výše úhrady

1

1

prostředky pro klasické hojení ran

max. rozměr 10 x 10 cm

100 %; max. 4 Kč za 1 ks; A

2

1

netkaná textilie

max. rozměr 10 x 10 cm; max. 100 ks za měsíc; pouze pro stomiky

100 %; max. 50 Kč za 100 ks; A

3

1

prostředky pro vlhké hojení ran

max. rozměr 20 x 20 cm; po předepsání CHR, DRV, J16; při léčbě delší než 9 měsíců po schválení revizním lékařem

100 %; max. 200 Kč za 1 ks; A

4

1

náplasti hypoalergické

do 18 let, pouze pro stomiky a diabetiky

100 %; max. 30 Kč za balení; A

5

1

obinadlo elastické

max. rozměr 14 cm x 5 m

100 %; max. 50 Kč za 1 ks; A

6

1

obinadlo hydrofilní sterilní

max. rozměr 12 cm x 5 m

100 %; max. 15 Kč za 1 ks; A

7

1

obinadlo pružné hadicové

 

100 %; max. 30 Kč za 1 ks; A

8

1

tampóny vinuté

max. 1.000 ks za rok; po předepsání DIA

100 %; max. 70 Kč za 1.000 ks; A

9

1

vata buničitá

max. 500 g

100 %; max. 50 Kč za 500 g; A

10

2

absorpční prostředky pro inkontinentní - vložky pro lehkou inkontinenci

max. 150 ks za měsíc

100 %; max. 450 Kč za 150 ks; A

11

2

absorpční prostředky pro střední inkontinenci -vložné pleny

max. 150 ks za měsíc

100 %; max. 900 Kč za 150 ks; A

12

2

absorpční prostředky pro těžkou inkontinenci -plenkové kalhotky

max. 150 ks za měsíc

100 %; max. 1.700 Kč za 150 ks; A

13

2

fixace absorpčních prostředků pro vložné pleny

max. 24 ks za rok

100 %; max. 190 Kč za 24 ks; A

14

2

kondomy urinální

max. 30 ks za měsíc

100 %; max. 700 Kč za 30 ks; A

15

2

sáčky sběrné urinální

max. 10 ks za měsíc

100 %; max. 500 Kč za 10 ks; A

16

3

podložky kolostomické

max. 10 ks za měsíc

100 %; max. 3.000 Kč za 10 ks; B

17

3

podložky ileostomické

max. 15 ks za měsíc

100 %; max. 4.500 Kč za 15 ks; B

18

3

podložky urostomické

max. 15 ks za měsíc

100 %; max. 4.500 Kč za 15 ks; B

19

3

krytky stomické

max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem

100 %; max. 3.100 Kč za 30 ks; B

20

3

zátky stomické

max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem

100 %; max. 3.100 Kč za 30 ks; A

21

3

systémy kolostomické dvoudílné uzavřené -sáčky

max. 60 ks za měsíc

100 %; max. 4.000 Kč za 60 ks; B

22

3

systémy kolostomické jednodílné uzavřené -sáčky (včetně podložky)

max. 60 ks za měsíc

100 %; max. 7.500 Kč za 60 ks; B

23

3

systémy ileostomické dvoudílné výpustné - sáčky

max. 30 ks za měsíc

100 %; max. 9.000 Kč za 30 ks; B

24

3

systémy ileostomické jednodílné výpustné -sáčky (včetně podložky)

max. 30 ks za měsíc

100 %; max. 8.500 Kč za 30 ks; B

25

3

systémy urostomické dvoudílné - sáčky

max. 30 ks za měsíc

100 %; max. 5.500 Kč za 30 ks; B

26

3

systémy urostomické jednodílné - sáčky (včetně podložky)

max. 30 ks za měsíc

100 %; max. 9.000 Kč za 30 ks; B

27

3

pásy a přídržné prostředky pro stomiky

max. 2 ks za rok; po schválení revizním lékařem

100 %; max. 600 Kč za 2 ks; A

28

3

systémy stomické irigační - sety a příslušenství

max. 2 sety včetně příslušenství za rok; po schválení revizním lékařem

100 %; max. 2.800 Kč za 2 sety; A

29

3

systémy stomické - na dočasnou kontinenci stomie

max. 1 systém (10 ks podložek, 60 ks uzavřených sáčků a 15 ks zařízení na dočasnou kontinenci stomie) za měsíc; po schválení revizním lékařem

100 %; max. 13.000 Kč za 1 systém; A

30

3

podložky stomické - drenážni

max. 10 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem

100 %; max. 3.000 Kč za 10 ks; B

31

3

systémy stomické - drenážní jednodílné - sáčky (včetně podložky)

max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem

100 %; max. 8.500 Kč za 30 ks; B

32

3

systémy stomické - drenážní dvoudílné - sáčky

max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem

100 %; max. 7.000 Kč za 30 ks; B

33

3

prostředky stomické - vyplňovaní a vyrovnávací

 

100 %; A

34

3

prostředky stomické - zahušťovací

max. 30 ks za měsíc; pro ileostomiky

100 %; max. 360 Kč za 30 ks; A

35

3

prostředky stomické - čistící

 

100 %; max. 350 Kč za měsíc; A

36

3

odstraňovače stomické podložky

 

100 %; max. 300 Kč za měsíc; A

37

3

prostředky stomické - ochranné

 

100 %; max. 1.000 Kč za měsíc; A

38

3

prostředky stomické - deodorační

po schválení revizním lékařem

100 %; max. 350 Kč za měsíc; A

39

4

ortéza sériově vyráběná

max. 1 ks za rok; po předepsání ORT,ORP REH, CHR, NEU, TRA, TVL

100 %; A

40

4

návlek pahýlový

max. 8 ks za rok

100 %; A

41

4

suspenzor

max. 2 ks za rok

100 %; max. 130 Kč za 2 ks; A

42

4

epitéza mamární

max. 1 ks za 2 roky; po předepsání CHR, OHM, PRL

100 %; max. 1.800 Kč za 1 ks; A

43

4

epitéza mamární samolepicí

max. 1 ks za 2 roky; při lymfatickém otoku; po předepsání OHM, J16

100 %; max. 3.000 Kč za 1 ks; A

44

4

epitéza mamární pooperační

max. 1 ks v rámci 1 operace; po předepsání CHR, OHM

100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A

45

4

kompresivní podprsenka

max. 1 ks za rok; při lymfatickém otoku; po předepsání CHR, OHM

100 %; max. 1.300 Kč za 1 ks; A

46

5

ortéza individuálně zhotovená

po předepsání ORP, ORT, REH, CHR, NEU a po schválení revizním lékařem

100 %; A

47

5

epitéza individuálně zhotovená

max. 1 ks za 2 roky; po předepsání CHR, ORP, ORT a po schválení revizním lékařem

100 %; A

48

5

protézy horních a dolních končetin - základní provedení

max. 1 ks za 2 roky; po předepsání ORP, REH, ORT

100 %; A

49

5

protézy modulární horních a dolních končetin, které jsou zhotoveny ze stavebnicových polotovarů a sestav, včetně tahových protéz horních končetin

max. 1 ks za 2 roky; po předepsání ORP, REH, ORT a po schválení revizním lékařem

100 %; A

50

5

protézy myoelektrické, ztráta obou horních končetin, nebo jednostranná amputace s funkčním postižením druhé horní končetiny

max. 1 ks za 5 let (v případě postižení obou končetin 1 pár za 5 let); po předepsání ORP, REH, ORT a po schválení revizním lékařem S5

100 %; A

51

6

kompresní elastické punčochy lýtkové II. K. T

max. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16

100 %; max. 820 Kč za 2 páry; A

52

6

kompresní elastické punčochy lýtkové III. K. T

max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16

100 %; max. 900 Kč za 2 páry; A

53

6

kompresní elastické punčochy lýtkové IV. K. T

max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16

100 %; max. 2.000 Kč za 2 páry; A

54

6

kompresní elastické punčochy polostehenní II. K. T

max. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16

100 %; max. 1.050 Kč za 2 páry; A

55

6

kompresní elastické punčochy polostehenní III. K. T

max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16

100 %; max. 1.200 Kč za 2 páry; A

56

6

kompresní elastické punčochy polostehenní IV. K. T

max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16

100 %; max. 2.600 Kč za 2 páry; A

57

6

kompresní elastické punčochy stehenní II. K. T

max. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16

100 %; max. 1.200 Kč za 2 páry; A

58

6

kompresní elastické punčochy stehenní III. K. T

max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16

100 %; max. 1.200 Kč za 2 páry; A

59

6

kompresní elastické punčochy stehenní IV. K. T

max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16

100 %; max. 3.000 Kč za 2 páry; A

60

6

kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase II. K. T

max. 2 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16

100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A

61

6

kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase III. K. T

max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16

100 %; max. 750 Kč za 2 ks; A

62

6

kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase IV. K. T

max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16

100 %; max. 800 Kč za 2 ks; A

63

6

kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské II. K. T.

max. 2 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 1.900 Kč za 2 ks; A

64

6

kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské III. K. T.

max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 2.000 Kč za 2 ks; A

65

6

kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské IV. K. T.

max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 2.000 Kč za 2 ks; A

66

6

kompresní elastické punčochové kalhoty těhotenské II. K. T.

max. 1 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 950 Kč za 1 ks; A

67

6

kompresní elastické punčochové kalhoty těhotenské III. a IV. K. T.

max. 1 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 1.300 Kč za 1 ks; A

68

6

pažní návlek komplet II. K. T.

max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16, OHM a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 1.000 Kč za 2 ks; A

69

6

pažní návlek komplet III. a IV. K. T.

max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16, OHM

100 %; max. 1.000 Kč za 2 ks; A

70

6

kompresní elastické punčochy a návleky II., III. a IV. K. T. -individuálne zhotovené technologií kruhového pletení

max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A

71

6

kompresní elastické punčochy a návleky II., III. a IV. K. T. -individuálne zhotovené technologií plochého pletení

max. 2 ks za rok; po předepsání J16 a po schválení revizním lékařem S 5

100 %; max. 15.000 Kč za 2 ks; A

72

6

kotníkový díl a kolenní díl II. a III. K. T.

max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, ORT, REH, PRL, DRV, J16

100 %; max. 260 Kč za 2 ks; A

73

6

pomůcka pro navlékání kompresivních elastických punčoch II., III. a IV. K. T.

max. 1 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16

100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A

74

7

kočárek zdravotní

max. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A

75

7

kočárek zdravotní -příslušenství

max. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 5.000 Kč za 1 ks; A

76

7

vozík mechanický -základní

max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 9.000 Kč za 1 ks; A

77

7

vozík mechanický -odlehčený

max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 19.000 Kč za 1 ks; A

78

7

vozík mechanický -aktivní

max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A

79

7

vozík mechanický - dětský

max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A

80

7

vozík mechanický -speciální s ohledem na míru a závažnost zdravotního postižení

max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 55.000 Kč za 1 ks; A

81

7

vozík mechanický -příslušenství

max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem

100 %; A

82

7

rukavice kožené pro vozíčkáře

(k mechanickému vozíku)

max. 2 páry za rok

100 %; max. 300 Kč za 2 páry; A

83

7

vozík s elektrickým pohonem - pro provoz obvykle v exteriéru

max. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem S5

100 %; max. 136.000 Kč za 1 ks; A

84

7

vozík s elektrickým pohonem - standardní pro lehký provoz obvykle v interiéru

max. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem S5

100 %; max. 115.000 Kč za 1 ks; A

85

7

vozík elektrický -příslušenství

max. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem

100 %; A

86

7

opravy vozíku mechanického, elektrického a zdravotního kočárku

po schválení revizním lékařem

90 %

87

8

sluchadlo pro vzdušné vedení - pro středně těžkou nedoslýchavost od 30 dB do 59 dB SRT

max. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON

100 %; max. 10.600 Kč za 2 ks; A

88

8

sluchadlo pro vzdušné vedení - pro těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost od 60 dB SRT výše, zbytky sluchu, hluchota

max. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON

100 %; max. 11.600 Kč za 2 ks; A

89

8

sluchadlo na kostní vedení - ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronický výtok ze středouší, stavy po kofochirugických operacích, neřešitelná alergie na tvarovku, špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení

max. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 22.000 Kč za 2 ks; A

90

8

sluchadlo pro vzdušné vedení - pro středně těžkou nedoslýchavost od 30 dB do 59 dB SRT

max. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON, OTO S3

100 %; max. 10.600 Kč za 2 ks; A

91

8

sluchadlo pro vzdušné vedení - pro těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost od 60 dB SRT, zbytky sluchu, hluchota

max. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON, OTO S3

100 %; max. 5.800 Kč za 2 ks; A

92

8

sluchadlo na kostní vedení - ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronickém výtoku ze středouší, stavech po kofochirugických operacích, neřešitelných alergiích na tvarovku, špatném efektu slúchadla na vzdušné vedení

max. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 6.800 Kč za 2 ks; A

93

8

sluchadlo pro vzdušné vedení - pro středně těžkou nedoslýchavost od 40 dB do 59 dB SRT

max. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3

100 %; max. 2.700 Kč za 1 ks; A

94

8

sluchadlo pro vzdušné vedení - pro těžkou nedoslýchavost od 60 dB do 79 dB SRT

max. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3

100 %; max. 3.900 Kč za 1 ks; A

95

8

sluchadlo pro vzdušné vedení - pro velmi těžkou nedoslýchavost, ztráty od 80 dB SRT, zbytky sluchu, hluchota

max. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3

100 %; max. 5.100 Kč za 1 ks; A

96

8

sluchadlo na kostní vedení - ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronickém výtoku ze středouší, stavech po kofochirugických operacích, neřešitelných alergiích na tvarovku, špatném efektu sluchadla

max. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3 a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 6.800 Kč za 1 ks; A

97

8

baterie ke sluchadlu

max. 4 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3

100 %; max. 80 Kč za 4 ks; A

98

8

brýlový adaptér k závěsnému slchadlu

max. 1 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3

100 %; max. 90 Kč za 1 ks; A

99

8

ušní tvarovka -individuálně zhotovená

max. 2 ks za 1 rok; do 18 let; po předepsání FON, OTO S3

100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A

100

8

ušní tvarovka -individuálně zhotovená

max. 1 ks za 5 let; od 18 let; max. 2 ks za 5 let - pouze pro hluchoslepé; po předepsání FON, OTO S3

100 %; max. 350 Kč za 1 ks; A

101

8

ušní tvarovka ochranná -individuálně zhotovená

max. 1 ks za 2 roky; od 18 let; stavy s otevřeným středouším; po předepsání OTO a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A

102

8

ušní tvarovka - sériově vyráběná

max. 1 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3

100 %; max. 20 Kč za 1 ks; A

103

9

obruba brýlová

max. 3 ks za rok -do 6 let; max. 1 ks za rok -od 6 do 15 let; dvoje brýle při refrakční vadě +-3 DPT do dálky; po předepsání OPH

100 %; max. 300 Kč za 1 ks

104

9

obruba brýlová

max. 1 ks za 3 roky - od 15 let; dvoje brýle při refrakční vadě +-3 DPT do dálky; po předepsání OPH

100 %; max. 150 Kč za 1 ks

105

9

čočka brýlová sférická, torická

max. 3x za rok - do 6 let; max. 1x za rok - od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky -od 15 let; bez změny korekce; epileptikům, jednookým - vždy tvrzená úprava; po předepsání OPH

100 %; A

106

9

čočka brýlová lentikulární

max. 3x za rok - do 6 let; max. 1x za rok - od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky -od 15 let; bez změny korekce; nad +-10 DPT; do 3 let u afakie; po předepsání OPH

100 %; A

107

9

čočka brýlová vysokoindexová

max. 3x za rok - do 6 let; max. 1x za rok - od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky -od 15 let; bez změny korekce; myopie nad -10 DPT; poruchy centrálního zorného pole; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem

100 %; A

108

9

čočka brýlová bifokální, franklinova, zatavovaná, vybrušovaná, silikát, plast

max. 2x za rok - do 6 let; max. 1x za rok - od 6 do 18 let; bez změny korekce; strabismus; afakie; po předepsání OPH; od 18 let nehrazeno

100 %; A

109

9

čočka brýlová prismatická

max. 3x za rok - do 6 let; max. 1x za rok - od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky - od 15 let; bez změny korekce; diplopie; strabismus; po předepsání OPH

100 %; A

110

9

prismatické folie -měkké, tvrdé

max. 3x za rok - do 6 let; max. 1x za rok - od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky - od 15 let; bez změny korekce; diplopie; strabismus; po předepsání OPH

100 %; A

111

9

čočka brýlová plastová -sférická, torická

max. 2x za rok - do 6 let; max. 1x za rok - od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky - od 15 let; bez změny korekce; od 15 let nad +-10 DPT; do 15 let nad +-3 DPT; po předepsání OPH

100 %; A

112

9

absorpční vrstvy na brýlové čočky

max. 3x za rok - do 6 let; max. 1x za rok - od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky -od 15 let; bez změny korekce; afakie, pseudoafakie, choroby a vady provázené světloplachostí; po předepsání OPH

100 %; A

113

9

čočka brýlová hyperokulární

max. 2x za rok - do 18 let; max. 1x za 3 roky - od 18 let; bez změny korekce; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem

100 %; A

114

9

čočka kontaktní měkká

max. 2x za rok - do 15 let; max. 1x za rok - od 15 let; bez změny korekce; refrakce; nad +-10 DPT; afakie alespoň u jednoho oka, astigmatismus irregularis, anisometropie 3 DPT a více; po předepsání OPH

100 %; A

115

9

čočka kontaktní tvrdá

max. 2x za rok - do 15 let; max. lx za 2 roky - od 15 let; bez změny korekce; keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15 let u afakie; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem

100 %; A

116

9

čočka kontaktní tvrdá -individuálně zhotovená

max. 2x za rok - do 15 let; max. 1x za 2 roky - od 15 let; bez změny korekce; keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15 let u afakie; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem

100 %; A

117

9

čočka kontaktní stenopeutická, barevná, terapeutická

max. 2x za rok - do 15 let; max. 1x za rok - od 15 let; bez změny korekce; pouze závažné choroby rohovky, duhovky nebo kombinace; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem

100 %; A

118

9

okluzor gelový, náplasťový, plastový

po předepsání OPH

100 %; A

119

9

dalekohledový systém na dálku i na blízko, s příslušenstvím

max. 1 ks za 7 let; po předepsání OPH S4 a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 8.000 Kč za 1 ks; A

120

9

lupa asferická zvětšující 4x a více

max. 1 ks za 5 let; po předepsání OPH S4 a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 1.500 Kč za 1 ks; A

121

9

lupa sférická zvětšující do 4x

max. 1 ks za 5 let; po předepsání OPH

100 %; max. 100 Kč za 1ks; A

122

9

protéza oční skleněná

max. 2 ks za rok; po předepsání OPH

100 %; max. 800 Kč za 1 ks; A

123

9

protéza oční akrylátová -individuálně zhotovená

max. 2 ks za 3 roky; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A

124

10

aplikátory aerosolových přípravků

po předepsání TRN, ALG, OTO, PED; od 18 let po schválení revizním lékařem

100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A

125

10

inhalátor kompresorový

max. 1 ks za 5 let; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 4.500 Kč za 1 ks; A

126

10

inhalátor ultrazvukový

max. 1 ks za 10 let; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 4.500 Kč za 1 ks; A

127

10

koncentrátor kyslíku

po předepsání TRN a po schválení revizním lékařem S5

100 %; A

128

10

prostředky pro aplikaci práškových inhalačních forem léčiv

max. 1 ks za 2 roky; po předepsání dle preskripčního omezení léčiva

100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A

129

10

přístroj CPAP

po předepsání TRN, NEU a po schválení revizním lékařem S5

100 %; max. 40.000 Kč za 1 ks; A

130

10

přístroj BPAP

po předepsání TRN, NEU a po schválení revizním lékařem S5

100 %; max. 60.000 Kč za 1 ks; A

131

10

spirometr osobní

po předepsání TRN, ALG a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A

132

10

nebulizátor k inhalátoru (nástavec)

max. 1 ks za 2 roky; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem

100%; max. 600 Kč za 1 ks; A

133

11

aplikátor inzulínu -inzulínové pero

max. 1 ks za 3 roky; max. 2 ks za 3 roky při souběžné aplikaci dvou druhů inzulínu; po předepsání DIA

100%; max. 1.500 Kč za 1 ks; A

134

11

aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou

max. 1 ks za 3 roky; po předepsání DIA

100 %; max. 1.200 Kč za 1 ks; A

135

11

aplikátor odběru krve pomocí lancet

max. 1 ks za 5 let; po předepsání DIA

100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A

136

11

glukometr - pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu denně

max. 1 ks za 10 let; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 1.000 Kč za 1 ks; A

137

11

jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci inzulínu

po předepsání DIA

100 %; max. 120 Kč za 100 ks; A

138

11

jehly k inzulínovým perům

max. 200 ks za rok; po předepsání DIA

100 %; max. 530 Kč za 200 ks; A

139

11

jehly k neinzulínovým perům

max. 100 ks za rok; po předepsání DIA

100 %; max. 270 Kč za 100 ks; A

140

11

komplet k aplikaci (stříkačka s fixovanou jehlou)

po předepsání DIA

100 %; max. 370 Kč za 100 ks; A

141

11

lancety pro odběr krve

max. 100 ks za rok; po předepsání DIA

100 %; max. 300 Kč za 100 ks; A

142

11

proužky diagnostické na stanovení glukózy

max. 400 ks za rok; po předepsání DIA

100 %; max. 3.200 Kč za 400 ks; A

max. 1.000 ks za rok; pro pacienty léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem nebo inzulínovou pumpou; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 8.000 Kč za 1.000 ks; A

max. 1.800 ks za rok -do 18 let a pro těhotné diabetičky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem,

100 %; max. 14.400 Kč za 1.800 ks; A

143

11

pumpa inzulínová

max. 1 ks nebo sada 2 ks za 4 roky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem S 5

100 %; max. 100.000 Kč za 1 ks nebo 1 sadu; A

144

11

sety inrusní kovové k inzulínové pumpě

po předepsání DIA

100 %; max. 160 Kč za 1 set; A

145

11

sety inrusní teflonové k inzulínové pumpě

po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 300 Kč za 1 set; A

146

11

stříkačka injekční k aplikaci inzulínu

po předepsání DIA

100 %; max. 230 Kč za 100 ks; A

147

12

berle podpažní

max. 1 pár za 2 roky

100 %; max. 400 Kč za 1 pár; A

148

12

berle předloketní

max. 1 pár nebo 1 ks za 2 roky

100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A

149

12

chodítko

max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, NEU, ORP a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 7.000 Kč za 1 ks; A

150

12

hůl

max. 1 ks za 3 roky

100 %; max. 130 Kč za 1 ks; A

151

12

lůžko polohovací s možností elektrického nastavení

max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem S5

100 %; max. 30.000 Kč za 1 ks; A

152

12

křeslo klozetové

max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER

100 %; max. 4.000 Kč za 1 ks; A

153

12

nástavec na WC

max. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER

100%; max. 1.200 Kč za 1 ks; A

154

12

sedačka do vany a pod sprchu

max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER

100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A

155

12

zařízení polohovací

max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 60.000 Kč za 1 ks; A

156

12

příslušenství k polohovacímu zařízení

max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 10.000 Kč za 1 ks; A

157

12

zvedák mechanický, elektrický, hydraulický

max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 30.000 Kč za 1 ks; A

158

12

lůžko polohovací s možností mechanického nastavení

max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 15.000 Kč za 1 ks; A

159

13

paruka

max. 1 ks za rok; po předepsání OHM, DRV, INT

100 %; max. 1.000 Kč za 1 ks

160

13

podložka antidekubitní

max. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem

100 %; A

161

13

přilba ochranná

max. 1 ks za 2 roky; po předepsání REH, NEU, PSY a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 2.500 Kč za 1 ks; A

162

13

katetr pro intermitentní katetrizaci - potahovaný

max. 150 ks za měsíc; po předepsání URL a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 7.500 Kč za 150 ks; A

163

13

katetr pro intermitentní katetrizaci -nepotahovaný

max. 150 ks za měsíc; po předepsání URL a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 2.300 Kč za 150 ks

164

14

hůl bílá slepecká

max. 3 ks za rok; po předepsání OPH, PRL

100 %; A

165

14

kompenzační pomůcky pro nevidomé

max. 1 ks za 7 let; po předepsání OPH, PRL a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A

166

15

indukční set zesilovače

max. 1 ks za 7 let; po předepsání FON, OTO S3

100 %; max. 1.000 Kč za 1 ks; A

167

15

kompenzační pomůcky pro sluchově postižené

max. 1 ks za 7 let; po předepsání FON, OTO S3 a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A

168

16

obuv ortopedická dětská - individuálně zhotovená

max. 3 páry za rok; po předepsání REH, ORT,ORP a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 6.000 Kč za 3 páry

169

16

obuv ortopedická dětská - sériově vyráběná

max. 3 páry za rok; po předepsání REH, ORT,ORP a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 3.000 Kč za 3 páry

170

16

obuv ortopedická -individuálně zhotovená -jednoduchá

max. 1 pár za 2 roky; po předepsání REH, ORT, ORP

50 %

171

16

obuv ortopedická -individuálně zhotovená -složitější a velmi složitá

max. 1 pár za 2 roky; po předepsání REH, ORT, ORP

90 %

172

16

obuv pro diabetiky

max. 1 pár za 2 roky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem

100%; max. 1.000 Kč za 1 pár

173

16

vložka ortopedická -individuálně zhotovená

max. 1 pár za rok; po předepsání REH, ORT, ORP

100 %; max. 100 Kč za 1 pár

174

16

vložka ortopedická -individuálně zhotovená -dětská

max. 2 páry za rok; po předepsání REH, ORT, ORP

100 %; max. 600 Kč za 2 páry

175

16

vložka ortopedická -speciální

max. 2 páry za rok; po předepsání REH, ORT, ORP

80 %

176

17

tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu

max. 3 ks za rok; do 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 10.500 Kč za 3 ks; A

177

17

tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu

max. 2 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání OTO, FON

100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A

178

17

tracheostomická kanyla silikonová pediatrická

max. 3 ks za rok; do 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 10.500 Kč za 3 ks; A

179

17

tracheostomická kanyla silikonová

max. 2 ks za rok; od 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A

180

17

odsávačka elektrická, mechanická

max. 1 ks za 5 let; po předepsání OTO, TRN a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 4.000 Kč za 1 ks; A

181

17

příslušenství k odsávačce - cévky odsávací

max. 150 ks za rok; po předepsání OTO, TRN a po schválení revizním lékařem

100%; max. 1.000 Kč za 150 ks; A

182

17

příslušenství ke kanyle tracheostomické

max. 1 x za rok; po předepsání OTO, FON

100 %; max. 2.000 Kč za 1 balení kompletního příslušenství; A

183

17

příslušenství k hlasové protéze

max. 1 x za rok; po předepsání OTO, FON a schválení revizním lékařem

100 %; max. 12.500 Kč za 1 balení kompletního příslušenství; A

184

17

elektrolaryng

max. 1 ks za 10 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 15.500 Kč za 1 ks; A

185

17

akumulátor k elektrolaryngu

max. 1 ks za 2 roky; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem

100 %; max. 700 Kč za 1 ks; A

 

Symboly úhradových limitů

 

A - Úhrada ve výši ceny pro konečného spotřebitele zdravotnického prostředku v provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení (dále jen „ekonomicky nejméně náročná varianta“); cenu ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.

 

B - Úhrada ve výši ceny ekonomicky nejméně náročné varianty celého systému složeného ze zdravotnických prostředků skupiny č. 3 tohoto oddílu.“.

 

197.

V příloze č. 4 Oddílu A v části „Dentální slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků v základním provedení“ se v tabulce slova „Wiron 99“ nahrazují slovy „chromniklová slitina pro keramické a pryskyřičné fasety“, slova „Koldan, Konstrulit“ se nahrazují slovy „stříbrocínová, stříbroměděná náhradní slitina“ a slova „Oralium, Kdynium (K1)“ se nahrazují slovy „chromkobaltová, chromkobaltmolybdenová slitina pro skelety“.

 

198.

V příloze č. 4 Oddílu A v části „Dentální slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků v základním provedení“ se text „Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického výrobku. Ve výrobku „oprava snímacího aparátu s otiskem“ (kód 86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně stomatologického výrobku.“ nahrazuje textem „Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického výrobku. Ve výrobku „oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem“ (kód 86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně stomatologického výrobku.“.

 

199.

V příloze č. 4 Oddílu A v odstavci „Zdravotní pojišťovna nehradí“ se slova „odstranění závad v zákonné záruční lhůtě“ nahrazují slovy „odstranění vad, na které se vztahuje zákonná záruka“.

 

200.

V příloze č. 4 Oddílu C se nadpis nad tabulkou „Opravy snímacích náhrad, rebaze“ nahrazuje nadpisem „Opravy a úpravy snímacích náhrad, rebaze“.

 

201.

V příloze č. 4 Oddílu C se u kódů 72320, 76080, 76081, 82320, 86080 a 86081 ve sloupci „Název stomatologického výrobku“ za slovo „Oprava“ vkládají slova „nebo úprava“.

 

202.

V příloze č. 4 Oddílu C se u kódů 72331, 72332, 82331 a 82332 ve sloupci „Název stomatologického výrobku“ slovo „Oprava“ nahrazuje slovem „Úprava“.

 

203.

V příloze č. 4 Oddílu C se u kódů 72351, 72352, 72353, 72354, 82351, 82352, 82353 a 82354 ve sloupci „Název stomatologického výrobku“ slovo „Rebaze“ nahrazuje slovy „Úprava – rebaze“.

 

204.

V příloze č. 4 Oddílu C v části „Ortodontické výrobky“ se text

76036

 

Clony, skluzná stříška

 

b

P

965,-

76037

 

Clony, skluzná stříška

 

c

P

603,-

 

nahrazuje textem

76037

 

Clony, skluzná stříška

 

b

P

965,-

76038

 

Clony, skluzná stříška

 

c

P

603,-“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení obsažená v čl. II bod 3 a 4 zákona č. 369/2011 Sb. a v čl. XXVIII zákona č. 458/2011 Sb. si obsahově konkurují. Obě zmíněné novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, shodně nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2012. S ohledem na data publikace obou zákonů ve Sbírce zákonů se domníváme, že je třeba aplikovat přechodná ustanovení zákona obsažená v zákoně č. 458/2011 Sb.

1.

Změnu zdravotní pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí lze po dni nabytí účinnosti tohoto zákona provést pouze tehdy, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla podána žádost o změnu zdravotní pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí, následujícího po dni podání žádosti.

2.

Při poskytování zdravotní péče podle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jsou splněny podmínky v něm stanovené.

3.

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosud platné a účinné úhrady těch léčivých přípravků, které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, zanikají. Řízení o nepřiznání úhrady těmto léčivým přípravkům se nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje.

4.

Řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč se nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje.

Část druhá

Změna zákona o pojistném

na všeobecné zdravotní pojištění (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 12 odst. 2 se slova „poskytovanou zdravotní péči“ nahrazují slovy „poskytované zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „hrazené služby“)“.

 

2.

V § 20 odst. 1 se slova „zdravotní péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

 

3.

V § 21a odst. 1 se slovo „byla“ nahrazuje slovem „byly“ a slova „uhrazena zvlášť nákladná zdravotní péče (dále jen „nákladná péče“)“ se nahrazují slovy „uhrazeny zvlášť nákladné hrazené služby (dále jen „nákladné hrazené služby“)“.

 

4.

V § 21a odst. 2 se slova „Nákladnou péčí se rozumí zdravotní péče hrazená veřejným zdravotním pojištěním poskytnutá“ nahrazují slovy „Nákladnými hrazenými službami se rozumí hrazené služby poskytnuté“ a slovo „níž“ se nahrazuje slovem „nichž“.

 

5.

V § 21a odst. 3 se slova „nákladná péče“ nahrazují slovy „nákladné hrazené služby“.

 

6.

V § 21a odst. 4, 6, 7 a 11 se slova „nákladné péče“ nahrazují slovy „nákladných hrazených služeb“.

 

7.

V § 21a odst. 5 se slova „nákladnou péči“ nahrazují slovy „nákladné hrazené služby“.

 

8.

V § 21a odst. 11 větě poslední se slova „se zdravotnickými zařízeními, která nákladnou péči poskytla“ nahrazují slovy „s poskytovateli zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách (dále jen „poskytovatel“), kteří nákladné hrazené služby poskytli“ a slova „zdravotnická zařízení jsou povinna“ se nahrazují slovy „poskytovatelé jsou povinni“.

 

9.

V § 21a odstavec 12 zní:

(12) Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna sdělit správci účtu neprodleně případy, kdy na základě kontroly snížila poskytovateli úhradu nákladných hrazených služeb a výši tohoto snížení. V případech, kdy má zdravotní pojišťovna podle zákona o veřejném zdravotním pojištění právo na náhradu nákladů za hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí osoby vůči pojištěnci, je oprávněna uplatnit nárok podle odstavce 3 až po vyřešení náhrady nákladů, a to pouze u nákladů, které touto náhradou nebyly pokryty.“.

 

10.

Poznámka pod čarou č. 40b se zrušuje.

Část třetí

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

2.

V § 4 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

 

3.

V § 5 písmeno a) zní:

a)

platby za poskytované zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hrazené služby“) podle smluv uzavřených s osobami oprávněnými poskytovat zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách (dále jen „poskytovatel“),“.

 

4.

V § 5 písm. b) se slovo „zdravotní“ nahrazuje slovem „hrazené“.

 

5.

V § 5 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

 

6.

V § 6 odst. 6 se slova „zdravotní péče hrazené“ nahrazují slovy „hrazených služeb hrazených“, slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“ a slova „úhradě zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytování a úhradě hrazených služeb“.

 

7.

V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

 

8.

V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

 

9.

V § 7 odstavec 2 zní:

(2) Pojišťovna může vytvářet fond prevence. Z fondu prevence lze nad rámec hrazených služeb hradit zdravotní služby s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem, jsou-li poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít také k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu pojištěnců a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření po zdanění stanoveného statutárními orgány Pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění Pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem Pojišťovny, a finanční prostředky podle § 6 odst. 7.“.

 

10.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

 

11.

V § 7 odst. 6 se slova „zdravotnické zařízení5)“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

 

12.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

 

13.

V § 8 odst. 2 se slova „poskytnuté zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.

 

14.

V § 8 odst. 3 se slovo „zdravotnických“ nahrazuje slovem „hrazených“.

 

15.

V § 20 odst. 1 písm. c) se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“.

 

16.

V § 24 odstavec 3 zní:

(3) Pojišťovna je povinna ze svého informačního systému podávat na základě písemné žádosti registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost informace o hrazených službách, které byly poskytnuty jejím pojištěncům, kteří jsou u takového poskytovatele registrováni, jinými poskytovateli včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; tyto informace Pojišťovna poskytuje bezplatně.“.

 

17.

V § 24b odst. 1 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.

 

18.

Poznámka pod čarou č. 8b se zrušuje.

Část čtvrtá

Změna zákona o resortních, oborových,

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách (čl. 5-6)

Čl. V

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 351/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách (dále jen „poskytovatel“),“.

 

2.

V § 4 odst. 1 písm. b) a c) a § 22b odst. 3 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

 

3.

V § 6 odst. 4 větě poslední se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“.

 

4.

V § 6a odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Při výkonu této působnosti provádí zejména úhrady poskytovatelům, popřípadě dalším subjektům, které poskytly pojištěncům likvidované zdravotní pojišťovny zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „hrazené služby“).“.

 

5.

V § 6a odst. 3 větě třetí se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.

 

6.

V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Zaměstnanecká pojišťovna provádí veřejné zdravotní pojištění.“.

 

7.

V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

8.

V § 8 odst. 2 se slova „zdravotní péče hrazené“ nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.

 

9.

V § 10 odst. 12 větě druhé se slova „úhradě zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytování a úhradě hrazených služeb“ a slova „poskytování zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytování hrazených služeb“.

 

10.

V § 12 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

 

11.

V § 13 písmeno a) zní:

a)

platby za hrazené služby podle smluv uzavřených s poskytovateli,“.

 

12.

V § 13 písm. b) se slovo „zdravotní“ nahrazuje slovem „hrazené“.

 

13.

V § 13 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

 

14.

V § 15 odst. 3 se slova „zdravotní péče hrazené“ nahrazují slovy „hrazených služeb poskytovaných“, slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“ a slova „úhradě zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytování a úhradě hrazených služeb“.

 

15.

V § 16 odst. 2 se slova „zdravotní péče hrazené“ nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.

 

16.

V § 16 odst. 3 se slova „preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

 

17.

V § 16 odstavec 4 zní:

(4) Zaměstnanecká pojišťovna může vytvářet fond prevence. Z fondu prevence lze nad rámec hrazených služeb hradit zdravotní služby, u nichž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt a které jsou poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu pojištěnců a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu kladného hospodářského výsledku po zdanění stanoveného statutárním orgánem zaměstnanecké pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění zaměstnanecká pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem zaměstnanecké pojišťovny, a příjmy podle § 19 odst. 1.“.

 

18.

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

 

19.

V § 17 odst. 1 se slova „zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.

 

20.

V § 18 odst. 1 větě čtvrté se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

 

21.

V § 19 odst. 3 se slova „zdravotnické zařízení13)“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

 

22.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

 

23.

V § 21 odstavec 3 zní:

(3) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna ze svého informačního systému podávat na základě písemné žádosti registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost informace o hrazených službách, které byly poskytnuty jejím pojištěncům, kteří jsou u takového poskytovatele registrováni, jinými poskytovateli včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; tyto informace zaměstnanecká pojišťovna poskytuje bezplatně.“.

 

24.

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

 

25.

V § 22a odst. 2 se slova „zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „hrazených služeb poskytnutých poskytovateli“ a slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „poskytovatelů“.

 

26.

V § 22b odst. 1 se slova „zdravotnickému zařízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a slova „zdravotní péče, kterou“ se nahrazují slovy „hrazených služeb, které“.

 

27.

V § 22b odst. 2 písm. a) se slova „zdravotní péče praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost“ nahrazují slovy „hrazených služeb registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost“.

 

28.

V § 22b odst. 2 písm. b) se slova „ambulantní zdravotní péče odbornými lékaři“ nahrazují slovy „hrazených služeb poskytovatelem v jiném oboru, než je uvedeno v písmenu a)“.

 

29.

V § 22b odst. 2 písm. c) se slovo „ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkové“.

 

30.

V § 22c se slova „zdravotnických zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatelů“.

 

31.

V § 23 odst. 1 se slova „je poskytována zdravotní péče na základě zákona o všeobecném zdravotním pojištění,8)“ nahrazují slovy „jsou poskytovány hrazené služby,“.

 

32.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Zůstatky fondů pro úhradu závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče zdravotní pojišťovny převedou do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona jako mimořádný příděl základního fondu zdravotního pojištění.

Část pátá

Účinnost (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.