Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

77/2011 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 541/2020 Sb.

1.1.2021

zákonem č. 201/2012 Sb.

1.9.2012

77

 

ZÁKON

ze dne 3. března 2011,

kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „znečišťujících látek“ vkládají slova „a přenosy odpadů“.

 

2.

V § 3 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, nechalo-li ji ministerstvo zřídit“.

 

3.

V § 4 odst. 3 se za slovo „prostředí“ vkládají slova „nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“ a slova „každý ohlašovací rok“ se nahrazují slovy „každou ohlašovací povinnost“․

 

4.

V § 4 se doplňují odstavce 4 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí:

(4) Datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí popisuje pro jednotlivé ohlašovací povinnosti plněné jejich prostřednictvím datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

(5) Do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí vstupuje povinný subjekt plnící ohlašovací povinnost prostřednictvím k tomu určené elektronické služby.

(6) Podmínkou pro využití integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí k podání hlášení je předchozí registrace v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(7) Zmocnění k zastoupení povinného subjektu plnícího ohlašovací povinnost se prokazuje plnou mocí v elektronické podobě nebo výstupem vzniklým převedením plné moci v listinné podobě autorizovanou konverzí dokumentů6a) podanými prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(8) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí zpracovává osobní údaje.

__________

6a)

§ 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.“.

 

5.

V § 5 odst. 1 písm. a) se za slova „znečišťující látky“ vkládají slova „nebo přenosy odpadů“.

 

6.

V § 5 odst. 2 písm. a) se za slova „znečišťující látky“ vkládají slova „nebo přenosy odpadů“.

 

7.

V § 7 písm. c) se slova „do 31. prosince kalendářního roku pro následující ohlašovací rok“ nahrazují slovy „nejméně šest měsíců před termínem plnění jednotlivých ohlašovacích povinností“.

Část druhá

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

Část třetí

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

Část čtvrtá

Změna vodního zákona (čl. 4)

Čl. IV

V § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 25/2008 Sb., se před slova „podle zákona“ vkládají slova „nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“.

Část pátá

Změna zákona o obalech (čl. 5)

Čl. V

V § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 25/2008 Sb., se před slova „podle zákona“ vkládají slova „nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“.

Část šestá

Účinnost (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.