Čekejte, prosím...
A A A
237/2012 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

 

237

 

ZÁKON

ze dne 13. června 2012,

kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,

ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rybářství (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 20 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31).“.

 

2.

V § 21 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

 

3.

V § 30 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

neoprávněně chytá ryby.“.

 

4.

V § 30 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta „Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) se uloží pokuta do 8 000 Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku.“.

 

5.

V § 31 odst. 8 se slova „krajem v přenesené působnosti jsou příjmem příslušného kraje“ nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem příslušné obce s rozšířenou působností“.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Přechodná ustanovení (čl. 3)

Čl. III

1.

Řízení o přestupcích nebo jiných správních deliktech na úseku rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb․ nebo zákona č. 200/1990 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2.

Výnosy z pokut uložených rybářskou stráží nebo krajem v přenesené působnosti podle zákona č. 99/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou příjmem příslušného kraje.

ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.