Čekejte, prosím...
A A A
279/2012 Sb. znění účinné od 31. 8. 2012

279

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. srpna 2012,

kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,

ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písmeno d) zní:

d)

osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví,“.

 

2.

V § 8 odst. 5 se za slovo „uskutečňuje“ vkládá slovo „především“.

 

3.

V § 9 odst. 3 se za slova „v § 2 písm. a)“ vkládají slova „ , c)“.

 

4.

V § 9 odstavec 4 zní:

(4) O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě uvedené v § 2 písm․ b) nebo c) se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k činnosti družiny ve formě uvedené v § 2 písm. b) je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.“.

 

5.

V § 11 odstavec 3 zní:

(3) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a)

účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b)

účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c)

účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.“.

 

6.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2012.

Ministr:

Fiala v. r.