Čekejte, prosím...
386/2012 Sb. znění účinné od 1. 12. 2012 do 30. 9. 2016

386

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. října 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných

zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí

zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách

v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 k provedení § 12 odst. 1 a § 154 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

V § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 77/2008 Sb․, o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb. a nařízení vlády č. 447/2011 Sb., se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

2. zadavatele uvedené v § 2 odst. 3 zákona,“.

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

 

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Jankovský v. r.