Čekejte, prosím...
A A A
487/2012 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

487

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb.,

kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád),

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 52 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb. a vyhlášky č. 267/2003 Sb., se mění takto:

1.

§ 9 zní:

§ 9

 

(1) Uchazeč, který zkoušku nesložil, avšak byl hodnocen ve čtyřech oborech nejméně prospěchovým stupněm „prospěl“, vykoná opakovanou zkoušku podle § 7 odst. 3 zákona pouze v tom oboru, ve kterém byl při předchozí zkoušce hodnocen prospěchovým stupněm „neprospěl“. Druhá opakovaná zkouška se však koná ze všech oborů.

(2) Uchazeč, který zkoušku nesložil s tím, že byl ve dvou a více oborech hodnocen prospěchovým stupněm „neprospěl“, vykoná opakovanou zkoušku podle § 7 odst․ 3 zákona ze všech oborů.“.

 

2.

Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zní:

ČÁST ČTVRTÁ

ZKOUŠKA MEDIÁTORA A ZKOUŠKA

Z RODINNÉ MEDIACE

 

§ 17a

 

Pro zkoušku mediátora a zkoušku z rodinné mediace zajišťované Komorou podle § 49a zákona se obdobně použijí ustanovení vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora7).

_________

7)

Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.“.

 

Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Zkouška uchazeče, který podal písemnou žádost o umožnění vykonání zkoušky přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.