Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

486/2012 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

486

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb. a vyhlášky č. 399/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.“.

 

2.

V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Za provedení autorizované konverze dokumentu činí odměna 30 Kč za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu․“.

 

3.

V § 8 odst. 1 se slova „a jejich příslušenství“ zrušují a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Při určení tarifní hodnoty se nepřihlíží k příslušenství, ledaže by bylo požadováno jako samostatný nárok.“.

 

4.

V § 8 odstavec 7 zní:

(7) V dědických věcech se za tarifní hodnotu považuje obvyklá cena zůstavitelova majetku odpovídající výši dědického podílu klienta.“.

 

5.

V § 9 odst. 1 se částka „5 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“.

 

6.

V § 9 odst. 2 se částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 Kč“.

 

7.

V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se částka „25 000 Kč“ nahrazuje částkou „35 000 Kč“, na konci písmene d) se čárka nahrazuje slovem „ , nebo“, na konci písmene e) se čárka nahrazuje tečkou a písme-na f) a g) se zrušují.

 

8.

V § 9 odstavec 4 zní:

(4) Částka 50 000 Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech

a)

osobnostních práv, ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, a ve věcech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o ochraně osobních údajů nebo podle právních předpisů o ochraně průmyslového a jiného duševního vlastnictví, s návrhem na náhradu nemajetkové újmy,

b)

uvedených v odstavci 3 písm. a), jde-li o právní vztah k podniku, nemovitosti, nebo právo z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,

c)

rozhodovaných v řízení v otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, a dále ve věcech rozhodovaných v insolvenčním nebo obdobném řízení,

d)

žalob, kasačních stížností a dalších právních věcí projednávaných podle soudního řádu správního, s výjimkou věcí podle odstavce 2, nebo

e)

ústavních stížností, s výjimkou věcí podle odstavce 2.“.

 

9.

V § 9 odst. 5 se za slova „funkce opatrovníka“ vkládají slova „ustanoveného správním orgánem účastníku řízení nebo“ a částka „500 Kč“ se nahrazuje částkou „1 000 Kč“.

 

10.

V § 10 odst. 3 písm. a) se částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 Kč“.

 

11.

V § 11 odst. 1 písm. d) se slova „soudu nebo jinému orgánu týkající se“ nahrazují slovy „nebo návrh ve“ a na konci textu písmene d) se doplňují slova „ , výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé“.

 

12.

V § 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

jednoduchá výzva k plnění.“.

 

13.

V § 12 odstavec 3 zní:

(3) Při spojení dvou a více věcí, pro něž spojení ke společnému projednání není stanoveno jiným právním předpisem, se odměna určí součtem odměn za všechny spojené věci.“.

 

14.

§ 12a zní:

§ 12a

 

(1) Sazby mimosmluvní odměny podle § 7 za úkony právních služeb ustanoveného zástupce v občanském soudním řízení, ustanoveného opatrovníka v občanském soudním řízení, ustanoveného obhájce v trestním řízení, ustanoveného zmocněnce v trestním řízení nebo opatrovníka dítěte podle jiného právního předpisu upravujícího soudnictví ve věcech mládeže se snižují o 20 %.

(2) Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ustanoveného zástupce v občanském soudním řízení, ustanoveného opatrovníka v občanském soudním řízení, ustanoveného obhájce v trestním řízení, ustanoveného zmocněnce v trestním řízení nebo opatrovníka dítěte podle jiného právního předpisu upravujícího soudnictví ve věcech mládeže snížená podle odstavce 1 činí nejvýše 5 000 Kč.“.

 

15.

V § 14 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Náhrada za promeškaný čas advokátu nenáleží, má-li za stejné časové období nárok na odměnu za úkon právní služby (§ 11).“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Za právní služby poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky přísluší advokátovi odměna podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.