Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

488/2012 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

488

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových

výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. b) a c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.:

Čl. I

Změna vyhlášky o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

V § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, odstavec 2 zní:

(2) Odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli

od 0 - 1 mil․ Kč

9 %

od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč

90 000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč

od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč

450 000 Kč + 3 % z částky přesahující 10 mil. Kč

od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč

1 650 000 Kč + 2 % z částky přesahující 50 mil. Kč

od 500 mil. Kč

10 650 000 Kč + 1 % z částky přesahující 500 mil. Kč.".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.