Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

64/2012 Sb. znění účinné od 1. 3. 2012

64

 

VYHLÁŠKA

ze dne 24. února 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.,

kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem

při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů

za poskytování právních služeb (advokátní tarif),

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb. a vyhlášky č. 277/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny

1. do 100 Kč

1 000 Kč,

2. přes 100 do 500 Kč

1 500 Kč,

3. přes 500 do 1 000 Kč

2 500 Kč,

4. přes 1 000 do 2 000 Kč

3 750 Kč,

5. přes 2 000 do 5 000 Kč

4 800 Kč,

6. přes 5 000 do 10 000 Kč

7 500 Kč,

7. přes 10 000 do 200 000 Kč

7 500 Kč a

17 % z částky přesahující 10 000 Kč,

8. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč

39 800 Kč a

2 % z částky přesahující 200 000 Kč,

9. přes 10 000 000 Kč

235 800 Kč a

0,15 % z částky přesahující 10 000 000 Kč.“.

 

2.

V § 3 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , ledaže je uplatněno jako samostatný předmět řízení“.

 

3.

V § 5 písm. c) se částka „15 000 Kč“ nahrazuje částkou „20 000 Kč“.

 

4.

V § 5 písm. d) se částka „10 000 Kč“ nahrazuje částkou „15 000 Kč“.

 

5.

V § 6 odstavec 2 zní:

(2) Na věci, v nichž je předmětem řízení zaplacení jiné peněžité částky než náhrada nemajetkové újmy, se odstavec 1 nevztahuje; v těchto případech se postupuje podle § 3.“.

 

6.

§ 7 zní:

§ 7

 

Není-li možné stanovit sazbu odměny podle § 3 až 6, činí

a) ve věcech upravených zákonem o rodině

5 000 Kč,

b) ve věcech obchodních společností, družstev a jiných právnických osob

20 000 Kč․“.

 

7.

V § 8 se částka „9 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“.

 

8.

V § 9 se částka „2 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 000 Kč“.

 

9.

V § 10 odst. 1 se částka „7 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“.

 

10.

V § 10 odst. 2 se částka „8 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“.

 

11.

V § 11 se částka „5 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“.

 

12.

V § 12 odstavec 1 zní:

(1) Ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce (dále jen „výkon rozhodnutí“) činí sazba odměny,

a) jde-li o vymožení peněžité částky

50 %

sazby odměny podle § 3 odst. 1, nejméně 500 Kč,

b) jde-li o splnění jiné povinnosti

5 000 Kč.“.

 

13.

V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavce 2, který zní:

(2) Při provádění nebo zastavení výkonu rozhodnutí činí sazba odměny 5 000 Kč.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

14.

§ 19a zní:

§ 19a

 

Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně 2 účastníky, zvyšuje se sazba odměny stanovená podle této vyhlášky o 30 %. Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více než 2 účastníky, zvyšuje se sazba odměny stanovená podle této vyhlášky bez ohledu na počet zastupovaných účastníků o 50 %.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Při určení výše paušální odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v jednotlivém stupni občanského soudního řízení, které nebylo v tomto stupni ukončeno ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2012.

Ministr:

JUDr. Pospíšil v. r.