Čekejte, prosím...
A A A
72/2012 Sb. znění účinné od 12. 3. 2012

72

 

ZÁKON

ze dne 7. února 2012,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o obcích

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb․, zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 se za slovo „Liberec“ vkládají slova „ , Jablonec nad Nisou“.

 

2.

V § 4 odst. 1 se spojka „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a Prostějov“.

 

3.

V § 83 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.